General Terms

4.5  1    92 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kadry / dział kadr / zasoby ludzkie
rozpocznij naukę
human resources
zarządzanie zasobami ludzkimi
rozpocznij naukę
human resources management / managing human resources
polityka kadrowa (firmy)
rozpocznij naukę
human resources policy
taktyka kadrowa firmy
rozpocznij naukę
human resources tactics
najlepsze praktyki kadrowe / związane z zasobami ludzkimi
rozpocznij naukę
human resources best practices
dział personalny
rozpocznij naukę
human resources department
kierownik działu personalnego
rozpocznij naukę
human resources manager
kontrola HR
rozpocznij naukę
HR audit
system informatycznego zarządzania zasobami ludzkimi
rozpocznij naukę
human resources information system (HRIS)
doradztwo personalne
rozpocznij naukę
human resource consulting
zapewniać usługi związane z HR
rozpocznij naukę
provide HR services
siła robocza / potencjał ludzki
rozpocznij naukę
workforce
przepływ pracy
rozpocznij naukę
workflow
kapitał ludzki
rozpocznij naukę
human capital
ludzka siła robocza
rozpocznij naukę
manpower
praca / siła robocza
rozpocznij naukę
labour (BrE) / labor (AmE)
niskonakładowa siła robocza
rozpocznij naukę
low-cost labour
wydajna praca / wydajna siła robocza
rozpocznij naukę
productive labour
wysoka zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
high productivity
niska zdolność produkcyjna
rozpocznij naukę
low productivity
zwiększać zdolność produkcyjną
rozpocznij naukę
to boost productivity
zwiększyć produktywność
rozpocznij naukę
to increase productivity
utrzymać zdolność produkcyjną na wysokim poziomie
rozpocznij naukę
to maintain productivity at a high level
wydajność
rozpocznij naukę
efficiency
maksymalizować wydajność
rozpocznij naukę
to maximise efficiency
standardy wydajności
rozpocznij naukę
efficiency standards
wydajność ekonomiczna
rozpocznij naukę
economic efficiency
proces biznesowy
rozpocznij naukę
business process
restrukturyzacja procesów biznesowych
rozpocznij naukę
business process reengineering
strategia firmy
rozpocznij naukę
corporate strategy
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
rozpocznij naukę
empowerment
upoważniać
rozpocznij naukę
to empower
wzmacnianie klienta
rozpocznij naukę
customer empowerment
organizacja
rozpocznij naukę
organisation (BrE) / organization (AmE)
duża / mała organizacja
rozpocznij naukę
large / small organisation
organizacja non-profit / niedochodowa
rozpocznij naukę
non-profit organisation
założyć organizację
rozpocznij naukę
to set up an organisation
rozwiązać organizację
rozpocznij naukę
to dissolve an organisation
zarządzać organizacją
rozpocznij naukę
to manage an organisation
wyzwania dotyczące organizacji
rozpocznij naukę
organisational challenges
kultura organizacji
rozpocznij naukę
organisational culture
cel organizacyjny
rozpocznij naukę
organisational goal
misja organizacji
rozpocznij naukę
organisational mission
rola w organizacji
rozpocznij naukę
organisational role
zachowanie organizacyjne
rozpocznij naukę
organisational behaviour
struktura organizacyjna
rozpocznij naukę
organisational structure
struktura władzy
rozpocznij naukę
power structure
struktura zawodowa
rozpocznij naukę
occupational structure
zarządzanie jakością
rozpocznij naukę
quality management
kompleksowe zarządzanie jakością
rozpocznij naukę
total quality management
sektor działalności gospodarczej
rozpocznij naukę
business sector
sektor prywatny
rozpocznij naukę
private sector
sektor publiczny
rozpocznij naukę
public sector
gospodarka
rozpocznij naukę
economy
gospodarka dynamiczna
rozpocznij naukę
dynamic economy
gospodarka krajowa
rozpocznij naukę
domestic economy
aktywa / mienie / majątek
rozpocznij naukę
assets
różnorodność w miejscu pracy
rozpocznij naukę
workplace diversity
różnica pokoleniowa
rozpocznij naukę
generational difference
różnorodność / zróżnicowanie
rozpocznij naukę
diversity
włączenie
rozpocznij naukę
inclusion
usatysfakcjonowany
rozpocznij naukę
satisfied
zmotywowany
rozpocznij naukę
motivated
rozwinięty
rozpocznij naukę
developed
zachowany
rozpocznij naukę
retained
ustawodawstwo
rozpocznij naukę
legislation
prawo pracy
rozpocznij naukę
employment law / labour law
mobilność siły roboczej
rozpocznij naukę
labour mobility
system opieki społecznej
rozpocznij naukę
social welfare system
atrakcyjność / przyciąganie
rozpocznij naukę
attraction
selekcja / wybór
rozpocznij naukę
selection
trening / szkolenie
rozpocznij naukę
training
ocena / szacunek / diagnoza
rozpocznij naukę
assessment
satysfakcjonujący / opłacalny
rozpocznij naukę
rewarding
globalizacja
rozpocznij naukę
globalisation (BrE) / globalization (AmE)
fuzje i przejęcia
rozpocznij naukę
mergers and acquisitions
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
rozpocznij naukę
start-up company
zarządzanie talentami
rozpocznij naukę
talent management
planowanie sukcesji
rozpocznij naukę
succession planning
instytucje wyższego kształcenia
rozpocznij naukę
institutions of higher education
stowarzyszenie zawodowe
rozpocznij naukę
professional association
zachować / zatrzymać talent i wiedzę
rozpocznij naukę
to retain the talent and knowledge
zredukować rotację kadr
rozpocznij naukę
to lower the employee turnover
starać się zaoferować świadczenia dodatkowe
rozpocznij naukę
to strive to offer benefits
oddziaływać na pracowników
rozpocznij naukę
to appeal to workers
relacja pracodawca-pracownik
rozpocznij naukę
employer-employee relationship
wspólne / zbiorowe przedstawicielstwo
rozpocznij naukę
collective representation
zarządzanie kadrami
rozpocznij naukę
personnel administration
zasoby finansowe i materiałowe
rozpocznij naukę
financial and material resources
zredukować koszty zatrudnienia
rozpocznij naukę
to reduce the employment costs
uniknąć potrzeby koniecznej redukcji etatów
rozpocznij naukę
to avoid the need for compulsory redundancies
badać trendy
rozpocznij naukę
to explore trends

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.