unit. 2 cz. 3, unit 3 cz. 1

 0    70 fiszek    egzaminlegalenglish2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
attribute something to someone
rozpocznij naukę
przypisywać coś komuś (np. autorstwo)
customer
There were no customers in the shop.
rozpocznij naukę
klient (sklepu)
W sklepie nie było klientów.
online service
rozpocznij naukę
dostęp internetowy do konta
company name
rozpocznij naukę
nazwa spółki, firma spółki
under the circumstances
rozpocznij naukę
w takich okolicznościach, w tych warunkach
savings
I spent all my savings on a new car.
rozpocznij naukę
oszczędności (np. całego życia)
Wydałem wszystkie oszczędności na nowy samochód.
be in default
rozpocznij naukę
nie dotrzymać zobowiązania, nie dotrzymać płatności
outstanding amount
rozpocznij naukę
suma zaległa, kwota do zapłacenia, kwota zadłużenia
be in credit
He is 25 dollars in credit.
rozpocznij naukę
mieć dodatnie saldo na koncie bankowym
On ma 25 dolarów na plusie na koncie.
exchange rate
Hold on, I don't do foreign exchange rates in my head.
rozpocznij naukę
kurs wymiany walut, kurs walutowy
Poczekaj, nie umiem przeliczać kursów walutowych w głowie.
deposit
I paid the deposit on my new flat.
rozpocznij naukę
zaliczka, wkład własny, kaucja
Wpłaciłem zaliczkę na moje nowe mieszkanie.
invoice
rozpocznij naukę
faktura
convenient
We had a convenient connection from Krakow to Berlin.
rozpocznij naukę
wygodny, praktyczny, poręczny
Mieliśmy wygodne połączenie z Krakowa do Berlina.
client details
rozpocznij naukę
dane klienta
facts of the case
rozpocznij naukę
stan faktyczny, fakty w sprawie, okoliczności sprawy
offer
rozpocznij naukę
oferta
acceptance
Knowledge and acceptance of what is coming are your best defense.
rozpocznij naukę
akceptacja, zaakceptowanie (czegoś, co zostało nam zaoferowane)
Wiedza i akceptacja tego, co ma przyjść to twoja najlepsza obrona.
offeror
rozpocznij naukę
oferent (ten kto składa oferte)
precedent
We are dealing here with a new precedent, which will only be tested in the future.
rozpocznij naukę
precedens
Mamy tutaj do czynienia z nowym precedensem, który zostanie przetestowany dopiero w przyszłości.
offeree
rozpocznij naukę
oblat (adresat oferty)
legal agreement / contract
rozpocznij naukę
kontrakt, umowa
obliged
rozpocznij naukę
zobligowany
unconditionally
rozpocznij naukę
bezwarunkowo
no good
rozpocznij naukę
nieprzydatny, niewłaściwy
parties to a contract
rozpocznij naukę
strony (umowy)
courts of first instance
rozpocznij naukę
sąd pierwszej instancji
common law / case law / judge made law
rozpocznij naukę
prawo zwyczajowe
civil law
rozpocznij naukę
prawo kodyfikowane
statute law
rozpocznij naukę
prawo stanowione
recorded
rozpocznij naukę
zapisany
binding
Signing this contract will make it binding.
rozpocznij naukę
wiążący, obowiązujący
Podpisanie tej umowy uczyni ją wiążącą.
distinguishable
This red colour is distinguishable from other red colours.
rozpocznij naukę
odróżnialny, różniący się
Ten czerwony kolor jest odróżnialny od innych czerwonych kolorów.
ratio decidendi
rozpocznij naukę
motyw rozstrzygnięcia (danej sprawy)
obiter dictum
rozpocznij naukę
uwaga mimochodem, opinia incydentalna
source of law
rozpocznij naukę
źródło prawa
body of laws
rozpocznij naukę
zbiór przepisów prawnych (np. kodeks)
pronouncement
As governor of Jamaica, I make my first pronouncement.
rozpocznij naukę
wygłoszenie, orzeczenie wyroku
Jako gubernator Jamajki, wygłaszam swoje pierwsze oświadczenie.
principle of law / rule of law
rozpocznij naukę
zasada prawna
factor
Many factors contributed to this decision.
rozpocznij naukę
czynnik
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji.
relevant
rozpocznij naukę
istotny, znaczący, ważny
invoice
rozpocznij naukę
faktura
subject of a contract
rozpocznij naukę
przedmiot umowy
object
He looked at objects laid out in front of him.
rozpocznij naukę
przedmiot, obiekt
On spojrzał na rozłożone przed nim przedmioty.
amendment
This law requires an amendment.
rozpocznij naukę
poprawka, nowelizacja
Ta ustawa wymaga nowelizacji.
proposal
He got furious and rejected my proposal.
rozpocznij naukę
propozycja, oferta
On się wściekł i odrzucił moją propozycję.
value
Why is the dollar decreasing in value?
rozpocznij naukę
wartość
Dlaczego dolar traci na wartości?
lapse
My membership in this club has already lapsed.
rozpocznij naukę
wygasnąć
Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.
counter-offer
rozpocznij naukę
kontroferta
reject
I have to reject this candidate, she is too old.
rozpocznij naukę
odrzucać (np. kandydata o pracę)
Muszę odrzucić tę kandydatkę, jest za stara.
revoke / withdraw an offer
rozpocznij naukę
wycofać ofertę
forbearance
rozpocznij naukę
zobowiązanie powstrzymania się od czegoś w przyszłości, zobowiązanie do zaniechania
reciprocal
rozpocznij naukę
obopólny (np. szacunek), wzajemny (np. o tolerancji)
gain a benefit
We don't want to gain benefits at the expense of our partners.
rozpocznij naukę
odnieść korzyść, uzyskać korzyść
Nie chcemy odnosić korzyści kosztem naszych partnerów.
suffer a detriment
rozpocznij naukę
ponieść szkodę, uszczerbek, krzywdę
elect
rozpocznij naukę
wybrać
chamber
British Parliament consists of two Chambers.
rozpocznij naukę
izba (w parlamencie)
Parlament Wielkiej Brytanii składa się z dwóch izb.
legislation
The Minister of Justice claims that the Polish legislation requires a reform.
rozpocznij naukę
ustawodawstwo / prawodawstwo
Minister sprawiedliwości twierdzi, że polskie ustawodawstwo wymaga reformy.
Statute / Act of Parliament
I think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world.
rozpocznij naukę
ustawa
Moim zdaniem nowa ustawa będzie służyła za przykład innym parlamentom na całym świecie.
general election
They have a majority in the Parliament after the last general election.
rozpocznij naukę
wybory powszechne
Oni mają większość parlamentarną po ostatnich wyborach powszechnych.
restriction
You can park your car here without time restrictions.
rozpocznij naukę
ograniczenie, restrykcja
Możesz tutaj parkować swój samochód bez ograniczeń czasowych.
liability
This company has been my liability from the start.
rozpocznij naukę
odpowiedzialność prawna
Ta firma była moją odpowiedzialnością prawną od początku.
terms of contract
rozpocznij naukę
Warunki umowy
terms
She accepted the terms of her contract.
rozpocznij naukę
warunki (np. umowy)
Ona zaakceptowała warunki umowy.
term
His term is on the home stretch.
rozpocznij naukę
kadencja, okres
Jego kadencja zbliża się ku końcowi.
term of the contract
rozpocznij naukę
termin obowiązywania umowy, okres obowiązywania umowy
third party
It is important that the negotiations be observed by a third party.
rozpocznij naukę
strona trzecia (np. nie biorąca udziału w postępowaniu), osoba postronna
Ważnym jest, żeby negocjacje były nadzorowane przez stronę trzecią.
jurisdiction
This area is out of my jurisdiction.
rozpocznij naukę
jurysdykcja
Ten obszar jest poza moją jurysdykcją.
condition
Have you read the condition?
rozpocznij naukę
warunek, klauzula, zastrzeżenie (w umowie)
Przeczytałeś klauzulę?
contrary
Contrary to popular belief, I don't just work for you.
rozpocznij naukę
sprzeczny, przeciwstawny
W przeciwieństwie do ogólnego przekonania, nie pracuję tylko dla ciebie.
non disclosure clause
rozpocznij naukę
klauzula poufności

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.