Culture – Basic Polish Vocabulary

5  1    57 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
actor
George Clooney, an American film actor was born on May 6th, 1961.
rozpocznij naukę
aktor
George Clooney, amerykański aktor filmowy urodził się 6 maja 1961 roku.
actress
Who is your favourite actress?
rozpocznij naukę
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
rozpocznij naukę
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
rozpocznij naukę
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych branzoletek podczas koncertu.
book
Will e-books replace paper books?
rozpocznij naukę
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
cinema
Let's go to the cinema tonight.
rozpocznij naukę
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
circus
Children love watching animals at the circus.
rozpocznij naukę
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
rozpocznij naukę
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
rozpocznij naukę
koncert
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
culture
Is the Palace of Culture and Science the highest building in Poland?
rozpocznij naukę
kultura
Czy Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem w Polsce?
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
rozpocznij naukę
tancerz
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
director
Woody Allen is one of the best known American directors.
rozpocznij naukę
reżyser
Woody Allen jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich reżyserów.
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
rozpocznij naukę
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
rozpocznij naukę
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
film
The film Cabaret by Bob Fosse won eight Oscars in 1972.
rozpocznij naukę
film
Film Kabaret Bob'a Fosse'a zdobył 8 Oskarów w 1972 roku.
fine arts
There are over 1200 students at the Warsaw Academy of Fine Arts.
rozpocznij naukę
sztuki piękne
W Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiuje ponad 1200 studentów.
flute
The smallest flute is called piccolo.
rozpocznij naukę
flet
Najmniejszy flet nazywa się piccolo.
guitar
The bass guitar is a string instrument.
rozpocznij naukę
gitara
Gitara basowa jest instrumentem strunowym szarpanym.
instrument
I've always wanted to play any instrument.
rozpocznij naukę
instrument
Zawsze pragnąłem grać na jakimś instrumencie.
masterpiece
The writer's final book turned out to be a masterpiece.
rozpocznij naukę
arcydzieło
Ostatnia książka pisarza okazała się być arcydziełem.
modern art
When you come to London you should see the Museum of Modern Art.
rozpocznij naukę
sztuka nowoczesna
Kiedy przyjedziesz do Londynu, powinieneś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
music
My favourite type of music is Jazz.
rozpocznij naukę
muzyka
Moim ulubionym typem muzyki jest jazz.
musician
John Lennon was a talented musician.
rozpocznij naukę
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
note
How do you write music notes online?
rozpocznij naukę
nuta
Jak można zapisać nuty na komputerze?
opera
Sydney Opera House is one of the most distinctive and famous 20th century buildings.
rozpocznij naukę
opera
Opera w Sydney jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i znanych budynków 20 wieku.
orchestra
The Great Orchestra of Christmas Charity raises money for ill children.
rozpocznij naukę
orkiestra
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
painter
The painter of this work is unknown.
rozpocznij naukę
malarz
Malarz tego dzieła jest nieznany.
painting
The painting Guernica was painted in 1937.
rozpocznij naukę
obraz, malowidło
Obraz Guernica został namalowany w 1937 roku.
piano
Dolores can play the piano really well.
rozpocznij naukę
pianino
Dolores gra na pianinie naprawdę dobrze.
picture
The girl is as pretty as a picture!
rozpocznij naukę
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
poem
Yesterday I bought a collection of poems by Dylan Thomas.
rozpocznij naukę
wiersz
Wczoraj kupiłem tomik poezji Dylana Thomasa.
poet
My favourite Welsh poet is Dylan Thomas.
rozpocznij naukę
poeta
Moim ulubionym Walijskim poetą jest Dylan Thomas.
poetry
We are going to have lectures on Chinese poetry this term.
rozpocznij naukę
poezja
W tym semestrze będziemy mieli wykłady poświęcone Chińskiej poezji.
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop stars.
rozpocznij naukę
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
rozpocznij naukę
rytm
Ta tancerka na naturalne poczucie rytmu.
sculpture
The sculpture of David by Michelangelo was created between 1501 and 1504.
rozpocznij naukę
rzeźba
Rzeżba Michała Anioła przedstawiająca Dawida powstała pomiędzy 1501 a 1504 rokiem.
show
Kate Moss was the star of the show.
rozpocznij naukę
pokaz
Kate Moss była gwiazdą pokazu.
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
rozpocznij naukę
piosenkarz
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
song
One of my favourite songs is Purple Rain by Prince.
rozpocznij naukę
piosenka
Jedną z moich ulubionych piosenek jest Purple Rain Prince'a.
stage
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
rozpocznij naukę
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
star
Look at the beautiful star in the sky!
rozpocznij naukę
gwiazda
Spójrz na tę piękną gwiazdę na niebie!
style
Victoria has an amazing style and always looks great.
rozpocznij naukę
styl
Victoria ma niesamowity styl i zawsze wygląda świetnie.
theatre
The Globe Theatre in London was built in 1559 and is associated with William Shakespeare.
rozpocznij naukę
teatr
Teatr The Globe w Londynie został zbudowany w 1559 roku i kojarzony jest z Williamem Szekspirem.
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the show.
rozpocznij naukę
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed pokazem.
to be famous
A lot of young girls and boys want to be famous.
rozpocznij naukę
być sławnym
Wiele młodych dziewcząt i chłopców chce być sławnym.
to paint
Picasso painted Guernica in 1937.
rozpocznij naukę
malować
Picasso namalował obraz Guernica w 1937 roku.
to play a role
Brad Pitt plays the role of a villain in his latest movie.
rozpocznij naukę
grać rolę
Brad Pitt gra czarny charakter w swoim najnowszym filmie.
to play an instrument
It's never too late to learn to play an instrument.
rozpocznij naukę
grać na instrumencie
Nigdy nie jest za późno na naukę gry na instrumencie.
to sing
Each contestant is asked to sing two songs.
rozpocznij naukę
śpiewać
Każdy uczestnik proszony jest o zaśpiewanie dwóch piosenek.
trumpet
I play lots of instruments but my favourite one is the trumpet.
rozpocznij naukę
trąbka
Gram na wielu instrumentach, ale moim ulubionym jest trąbka.
violin
Nigel Kennedy learnt to play the violin at the age of seven.
rozpocznij naukę
skrzypce
Nigel Kennedy nauczył się grać na skrzypcach w wieku siedmiu lat.
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
rozpocznij naukę
pisarz
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
to write
Mark could write at the age of five.
rozpocznij naukę
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
to read
Young people don't buy newspapers anymore.
rozpocznij naukę
czytać
Młodzi ludzie nie kupują już gazet.
to watch
Matt is watching TV now, so don't disturb him.
rozpocznij naukę
oglądać
Matt ogląda teraz telewizję, więc mu nie przeszkadzaj.
to play
Let's play basketball in the afternoon!
rozpocznij naukę
grać
Zagrajmy w koszykówkę po południu!
culture
What do you understand by culture?
rozpocznij naukę
kultura
Jak rozumiesz termin kultura?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.