Health – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    40 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ill, sick
I feel ill. I must take an aspirin.
rozpocznij naukę
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
ambulance
Bradley has fainted! Call the ambulance.
rozpocznij naukę
karetka
Bradley zemdlał! Dzwoń po karetkę.
bandage
Put a bandage around your ankle.
rozpocznij naukę
bandaż
Nałóż bandaż wokół kostki.
cancer
Patrick Swayze died of pancreas cancer.
rozpocznij naukę
rak
Patryk Swayze zmarł na raka trzustki.
chemist
Steve is the best chemist in our town.
rozpocznij naukę
aptekarz
Steve jest najlepszym aptekarzem w mieście.
chemist's
There is a new chemist's in our neighbourhood.
rozpocznij naukę
apteka
Na naszym osiedlu otworzono nową aptekę.
cold
The boss has a cold and won't come to the meeting.
rozpocznij naukę
przeziębienie
Szef jest przeziębiony i nie przyjdzie na spotkanie.
coma
The footballer was in a state of coma for over two weeks.
rozpocznij naukę
śpiączka
Piłkarz był w stanie śpiączki przez ponad dwa tygodnie.
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
rozpocznij naukę
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
doctor
You should see a doctor as soon as possible.
rozpocznij naukę
lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
dose
If you have missed one dose of antibiotic, you should not double the next one.
rozpocznij naukę
dawka
Jeśli przegapiłeś jedną dawkę antybiotyku, nie powinieneś podwajać drugiej.
drug, medicine
This medicine may cause drowsiness.
rozpocznij naukę
lekarstwo
Lekarstwo może spowodować senność.
fever
Lilly has a fever. Let's call a doctor.
rozpocznij naukę
gorączka
Lilly ma gorączkę. Wezwijmy lekarza.
first aid
Each classroom should have first-aid supplies in case of emergency.
rozpocznij naukę
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
flu
I think I've got the flu. I feel awful.
rozpocznij naukę
grypa
Myślę, że mam grypę. Czuję się fatalnie.
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
rozpocznij naukę
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
healthy
You have to change your lifestyle if you want to stay healthy.
rozpocznij naukę
zdrowy
Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zmienić styl życia.
heart attack
Last year he had two heart attacks.
rozpocznij naukę
atak serca
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
rozpocznij naukę
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
illness
Nobody knows what causes sight loss.
rozpocznij naukę
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
injection
I had to make injections twice a day.
rozpocznij naukę
zastrzyk
Musiałem robić zastrzyki dwa razy dziennie.
insomnia
One in three people suffer from some form of insomnia during their lifetime.
rozpocznij naukę
bezsenność
Co trzeci człowiek cierpi na bezsenność.
first-aid kit
There is a new first-aid kit in every classroom.
rozpocznij naukę
apteczka
W każdej klasie jest nowa apteczka.
mentally ill
The murderder turned out to be mentally ill.
rozpocznij naukę
umysłowo chory
Morderca okazał się być chory psychicznie.
nurse
Polish nurses find employment in England.
rozpocznij naukę
pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
operating theatre
The new operating theatre cost a fortune.
rozpocznij naukę
sala operacyjna
Nowa sala operacyjna kosztowała fortunę.
pain
The doctor asked me to describe the pain.
rozpocznij naukę
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
pill
Take this pill and you'll feel much better.
rozpocznij naukę
pigułka
Weź tę pigułkę, a poczujesz się o wiele lepiej.
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster.
rozpocznij naukę
gips
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
rozpocznij naukę
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
rozpocznij naukę
ból gardła
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
surgery / operation
20 students gathered to watch a famous surgeon perform open heart surgery live.
rozpocznij naukę
operacja
20 studentów zebrało się po to, aby obserwować słynnego chirurga wykonującego operację na otwartym sercu.
terminally ill
Despite being terminally ill, John decided to go to Australia.
rozpocznij naukę
nieuleczalnie chory
Pomimo nieuleczalnej choroby, John postanowił wyjechać do Australii.
to fill in a prescription
Don't forget to fill in the prescription.
rozpocznij naukę
zrealizować receptę
Nie zapomnij zrealizować receptę.
to heal
The open wound heals really well.
rozpocznij naukę
leczyć, uzdrawiać, goić się
Otwarta rana goi się bardzo ładnie.
to swallow
My son swallowed a coin and had to be taken to hospital.
rozpocznij naukę
połykać
Mój syn połknął monetę i musiał być zabrany do szpitala.
toothache
I've been suffering from severe toothache for about 12 hours now.
rozpocznij naukę
ból zęba
Cierpię z powodu ostrego bólu zęba od jakiś 12 godzin.
unhealthy
Cigarettes and unhealthy diet lead to many diseases.
rozpocznij naukę
niezdrowy
Papierosy i niezdrowa dieta prowadzą do wielu chorób.
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
rozpocznij naukę
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
health
His health deteriorated in the last months.
rozpocznij naukę
zdrowie
Stan jego zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.