Education – Basic Polish Vocabulary

5  1    42 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bad marks
My parents won't take me to the cinema because of my bad marks at school.
rozpocznij naukę
złe oceny
Moi rodzice nie zabiorą mnie do kina z powodu moich złych ocen.
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
rozpocznij naukę
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
rozpocznij naukę
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
class
I'm in class 6b this year.
rozpocznij naukę
klasa
W tym roku jestem w klasie 6b.
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
rozpocznij naukę
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
rozpocznij naukę
klasa
Uczniowe udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.
diploma
Last year I got a diploma in Law.
rozpocznij naukę
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
education
Education in Poland starts at the age of five or six for the 0 class.
rozpocznij naukę
edukacja
Obowiązek szkolny w Polsce zaczyna się od 5 lub 6 roku życia klasą zerową.
exam
I'm always stressed out before oral exams.
rozpocznij naukę
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.
good marks
Ann is the best student in our class and always gets the highest marks.
rozpocznij naukę
dobre oceny
Ann jest najlepszą uczennicą w klasie i zawsze uzyskuje najwyższe oceny.
graduate
I'm a recent graduate from York University.
rozpocznij naukę
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
knowledge
My knowledge of history is very limited.
rozpocznij naukę
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
rozpocznij naukę
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
rozpocznij naukę
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
rozpocznij naukę
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
mark
My son gets very good marks at school.
rozpocznij naukę
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
paper
I am preparing to deliver a paper at a conference.
rozpocznij naukę
referat
Przygotowuję się do wygłoszenia referatu podczas konferencji.
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
rozpocznij naukę
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
pupil
There are twenty pupils in each class.
rozpocznij naukę
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
rozpocznij naukę
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.
school
Do you remember what your first day at primary school was like?
rozpocznij naukę
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?
schoolmate
I often meet my schoolmates after school.
rozpocznij naukę
kolega ze szkoły
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
speech
Paul is good at giving speeches.
rozpocznij naukę
przemowa
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
student
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
rozpocznij naukę
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
rozpocznij naukę
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
rozpocznij naukę
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
to attend lectures
Students have to attend all lectures.
rozpocznij naukę
chodzić na wykłady
Studenci muszą chodzić na wszystkie wykłady.
to count
I learnt to count at the age of three.
rozpocznij naukę
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
to fail an exam
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
rozpocznij naukę
oblać egzamin
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.
to graduate from university
I graduated from the Oxford University in 2004.
rozpocznij naukę
ukończyć uniwersytet
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.
to learn
What are your learning habits?
rozpocznij naukę
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?
to learn by heart
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
rozpocznij naukę
nauczyć się na pamięć
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.
to memorize
Our homework is to memorize 100 new German words.
rozpocznij naukę
zapamiętywać
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu stu niemieckich słówek.
to pass an exam
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
rozpocznij naukę
zdać egzamin
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
to play truant
More and more pupils play truant these days.
rozpocznij naukę
wagarować
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.
to read
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
rozpocznij naukę
czytać
Czytam książkę po francusku, ale to jest bardzo trudne.
to study
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
rozpocznij naukę
studiować, uczyć się
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
rozpocznij naukę
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
to write
Don't write in the books, please.
rozpocznij naukę
pisać
Proszę nie pisać w książce.
training
Teacher training courses are available in England and Wales.
rozpocznij naukę
szkolenie
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
university
What university do you go to?
rozpocznij naukę
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
education
Do you know anything about Australian Education System?
rozpocznij naukę
edukacja
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.