Słówka z 4 modułów książki nr 3

 0    209 fiszek    magdaprzybylska0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przyciągać
Biznes chce przyciągnąć dużo klientów.
rozpocznij naukę
attract
Buisnesses want to attract plenty of customers.
strategia
Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
rozpocznij naukę
strategy
What is our strategy for winning the film competition? We need a plan.
dużo, wiele
rozpocznij naukę
plenty of
wyplata tygodniowa
rozpocznij naukę
wage
być za, popierać
Jestem za budowaniem nowych dróg.
rozpocznij naukę
be for, support
I'm for building new roads.
być przeciwko, sprzeciwiać się
Jestem przeciwko zabijaniu dzikich zwierzat.
rozpocznij naukę
be against, oppose
I'm against killing wild animals.
procent
rozpocznij naukę
per cent
na
Kilometry na godzinę.
rozpocznij naukę
per
Kilometres per hour
metro londyńskie
rozpocznij naukę
The tube
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
rozpocznij naukę
railway
German railways are among the best in the world.
metro
rozpocznij naukę
subway
reagować
rozpocznij naukę
react
reakcja
rozpocznij naukę
reaction
pomimo czegoś
Czy poszedłbyś na spacer pomimo deszczu?
rozpocznij naukę
in spite of
Woluld you go for a walk in spite of rain?
alergiczny
rozpocznij naukę
allergic
alergia
rozpocznij naukę
allergy
mleczny, nabiał
rozpocznij naukę
dairy
też, także
Używamy na końcu zdania twierdzącego.
rozpocznij naukę
too
też nie
Nie mam długopisu. Ja też nie mam długopisu.
używamy na końcu zdania przeczącego
rozpocznij naukę
either
I haven't got a pen. I haven't got a pen either.
jeszcze, inny
Co jeszcze powiedziałeś?
rozpocznij naukę
else
What else did you say?
oprócz, poza
Co jeszcze przyniosłaś do klasy poza swoją książką?
rozpocznij naukę
apart from
What else have you brought to the classroom apart from your book?
Byłbym szczęśliwy, gdybym został milionerem.
Second conditional - kiedy wyobrażamy sobie wydarzenia w teraźniejszości albo przyszłości, ale sądzimy, że prawdopodobnie się nie wydarzą. Schemat...
rozpocznij naukę
I would be happy if I became a millionaire.
Second conditional - when we imagine an action in the present or future but we think it will probably not happen. Schemat: If + past simple, would + czasownik
On byłby lwem, gdyby był zwierzęciem.
Czasownik być w drugim okresie warunkowym dla wszystkich osób
rozpocznij naukę
He would be a lion if he were an animal.
The verb to be in second conditional - were.
Jeśli zobaczylbym Anię jutro, powiedzialbym jej tą historię.
rozpocznij naukę
If I saw Ania tomorrow, I would tell her this story.
Piloci nie rzuciliby pracy, jeśli dostaliby swoją wypłatę.
rozpocznij naukę
Pilots would not quit the job if they got their wages.
Nie byloby nas tutaj, gdyby pokój był za mały.
rozpocznij naukę
We wouldn't be here if the room were too small.
Czy spałbyś dobrze, gdyby twoje łózko było za twarde?
rozpocznij naukę
Would you sleep well if your bed were too hard?
Czy coś zaskakującego wydarzyło się Tobie wczoraj?
rozpocznij naukę
Did anything surprising happen to you yesterday?
pianka do golenia
rozpocznij naukę
shaving foam
trochę, kawałek
Czy byłbyś trochę zaskoczony, gdybym przyszła bez mojej książki?
rozpocznij naukę
a bit
Would you be a bit surprised if I came without my book?
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
rozpocznij naukę
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
słownictwo
rozpocznij naukę
vocabulary
pomimo (czegoś)
Pomimo deszczu.
rozpocznij naukę
despite
Despite rain.
pensja miesięczna
rozpocznij naukę
salary
chociaż, mimo że
Czy kiedykolwiek poszedłeś do pracy, chociaż byłeś chory?
rozpocznij naukę
although
Have you ever gone to work, although you were ill?
iść na studia
rozpocznij naukę
to go to college
wydział, oddział
rozpocznij naukę
department
powitać
rozpocznij naukę
greet
sieć, internet
rozpocznij naukę
web, network, internet
zwrotny
rozpocznij naukę
reflexive
suszarka do włosów
rozpocznij naukę
hairdryer
należeć do
rozpocznij naukę
belong to
piekarnia
Poszedłem dziś rano do piekarni po chleb i bułki.
rozpocznij naukę
baker's
I went to the baker's this morning to buy a loaf of bread and some rolls.
apteka
Możesz zrealizować receptę w osiedlowej aptece.
rozpocznij naukę
chemist's
You can fill in a prescription in the local chemist's.
kiosk
Każdego ranka kupuję gazetę w kiosku.
rozpocznij naukę
newsagent's
Every morning I buy a newspaper at the newsagent's.
upaść, upuścić, opaść, kropla
rozpocznij naukę
drop
choroba
rozpocznij naukę
1. illness 2. sickness
tabletka
rozpocznij naukę
a pill
od razu
Jeśli czułbym się bardzo chory, poszedłbym do lekarza od razu.
rozpocznij naukę
at once
If I felt very ill, I'd go to the doctor at once.
sugerować, proponować
Czy mógłbyś zasugerować mi dobrą książkę?
rozpocznij naukę
suggest
Could you suggest a good book to me?
brzytwa, maszynka do golenia
rozpocznij naukę
razor
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
grypa
rozpocznij naukę
1. flu 2. influenza
tykać, haczyk, fajka, kleszcz
rozpocznij naukę
tick
przez przypadek
rozpocznij naukę
by accident
przekraczać prędkość
rozpocznij naukę
exceed speed
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
rozpocznij naukę
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
teczka
Muszę wyjść, zostawiłem swoją teczkę w samochodzie.
rozpocznij naukę
a briefcase
I have to go out, I've left my briefcase in the car.
walizka
Moja walizka już pęka w szwach, a zapakowałem dopiero połowę rzeczy.
rozpocznij naukę
a suitcase
My suitcase is already bursting at the seams, and I've only packed half of my stuff.
oddać, zwrócić
rozpocznij naukę
give back
aby, żeby
Ludzie robią listę zakupów przed pójściem na zakupy, aby nie zapomnieli co kupić.
rozpocznij naukę
so (that)
People make shoping list before going shopping so they don't forget what to buy.
przypominać
rozpocznij naukę
remind
przebita opona
rozpocznij naukę
flat tire
miły, uprzejmy
rozpocznij naukę
kind
kierownica, koło
rozpocznij naukę
wheel
opona
rozpocznij naukę
tire
pozostać
rozpocznij naukę
remain
krajobraz
Krajobraz w Kanadzie jest po prostu piękny - wszędzie lasy, góry i strumienie.
rozpocznij naukę
landscape
The landscape in Canada is just beautiful - forests and mountains and streams everywhere.
wygoda
rozpocznij naukę
comfort
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
rozpocznij naukę
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
niewygodny
rozpocznij naukę
uncomfortable
może
używamy kiedy coś jest możliwe
Może dziś padać śnieg.
rozpocznij naukę
may
It may snow today.
mógłby
używamy kiedy coś jest możliwe
On mógłby przyjść jutro.
rozpocznij naukę
might
He might come tomorrow.
zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
realize
wegiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
rozpocznij naukę
coal
My uncle works in a coal mine.
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
rozpocznij naukę
to contain
Does this salad contain onions?
nad, ponad
Zawiera ponad 10% alkoholu
rozpocznij naukę
over
Contains over 10% alcohol
złożyć wizytę
Jak często idziesz na wizytę do dentysty?
rozpocznij naukę
to pay a visit
How often do you pay a visit to the dentist?
wolałbym
Ona wolałaby nosić diamenty.
rozpocznij naukę
woluld rather
She would rather wear diamonds.
wysportowany
rozpocznij naukę
fit
aby, żeby, w celu
Powinniśmy ćwiczyć regularnie aby być wysportowanymi.
rozpocznij naukę
in order to
We should exercises regularly in order to be fit.
aby nie, w celu uniknięcia
Powinniśmy się uczyć przed egzaminem, aby nie obalać go.
rozpocznij naukę
in order not to
We should study before an exam in order not to fail it.
rola
rozpocznij naukę
role
mięsień
rozpocznij naukę
muscle
warga
rozpocznij naukę
lip
kosiarka
rozpocznij naukę
a lawnmower
gałąź, oddział, filia
rozpocznij naukę
branch
ktoś
Używamy w twierdzeniach
Ktoś puka.
rozpocznij naukę
someone
Someone is knocking.
ktoś, ktokolwiek
Używamy w pytaniach i przeczeniach
Czy ktoś tutaj siedzi?
rozpocznij naukę
anyone
Is there anyone sitting here?
nikt
rozpocznij naukę
no one
głowna myśl, punkt, przecinek
rozpocznij naukę
point
dzielić
rozpocznij naukę
divide
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
rozpocznij naukę
length
I measured the length of the room.
metr kwadratowy
rozpocznij naukę
square metre
powierzchnia, obszar
rozpocznij naukę
area
obliczać
rozpocznij naukę
calculate
powinno się coś
rozpocznij naukę
ought to
istota ludzka
rozpocznij naukę
human being
ludzka natura
rozpocznij naukę
human nature
wybrzeże
rozpocznij naukę
seaside
niepodległy, niezależny
rozpocznij naukę
sovereign, independent
zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission
powszechny
Powszechnym jest złapać przeziębienie jesienią.
rozpocznij naukę
common
It's common to catch a cold in autumn
trochę
przed niepoliczalnymi rzeczownikami
Mam troche czasu, więc może byśmy się dziś spotkali? Ale... Mam dziś mało czasu, więc nie możemy się spotkać.
rozpocznij naukę
a little
I have a little time, so why don't we meet today? Ale... I have little time today so I can't meet you.
kilka, trochę
przed policzalnymi rzeczownikami
Ona ma kilka sukienek (w znaczeniu trochę więcej) Jest kilka pokoi w budynku (w znaczeniu mało)
rozpocznij naukę
a few
She has a few dresses. There are few rooms in the building.
wykrzyknik
rozpocznij naukę
exclamation mark
wyrazić
Jak wyrazić siebie?
rozpocznij naukę
to express
How to express myself?
wrzeć, gotować
rozpocznij naukę
boil
stopień (temperatury)
rozpocznij naukę
degree
dostarczać
Jak nazywa sie firma dostarczająca tobie internet?
rozpocznij naukę
provide
What's the name of the company that provides you with the Internet?
ani ... ani
Nie jestem ani lekarzem, ani pielęgniarką.
rozpocznij naukę
neither ... nor
I'm neither a doctor nor a nurse.
Gramatyka w tej książce jest wystarczająco jasna.
rozpocznij naukę
The grammar in this book is clear enough.
szczegółowy, określony
rozpocznij naukę
particular
posiadać
Czy posiadasz dom?
rozpocznij naukę
own
Do you own a house?
właściciel, posiadacz
rozpocznij naukę
owner
umowione spotkanie
rozpocznij naukę
appointment
poddać się
rozpocznij naukę
to give up
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
podczas gdy
rozpocznij naukę
while
Kobieta czytała gazetę kiedy mężczyzna otworzył drzwi.
rozpocznij naukę
The woman was reading the paper when the man opened the door.
On naprawił komputer podczas gdy jego syn odrabiał pracę domową.
rozpocznij naukę
He repaired the computer while his son was doing his homework.
w kierunku
Idę w kierunku drzwi.
rozpocznij naukę
towards
I'm walking towards the door.
tablica do markerów
rozpocznij naukę
whiteboard
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
rozpocznij naukę
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
kreda
rozpocznij naukę
chalk
marker
rozpocznij naukę
marker pen
Ja czytałam książkę, podczas gdy on gotował.
rozpocznij naukę
I was reading a book while he was cooking.
upaść
rozpocznij naukę
fall down
z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except for
pas bezpieczeństwa
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
rozpocznij naukę
a seat belt
Could you help Betty fasten her seat belt?
urządzenie
Telefon komórkowy to użyteczne urządzenie.
rozpocznij naukę
device
Mobile phone is useful device.
bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless
oczekiwać na coś
Oczekuję wakacji.
rozpocznij naukę
look forward to
I'm looking forward to holidays.
przedmieście
Mieszkają na przedmieściu Sydney.
rozpocznij naukę
a suburb
They live in a suburb of Sydney.
ruch uliczny
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
rozpocznij naukę
traffic
There isn't much traffic at this time of day.
korek uliczny
rozpocznij naukę
traffic jam
cudzoziemiec
rozpocznij naukę
foreigner
Nie widzieliśmy nikogo. Nikogo nie widzieliśmy.
rozpocznij naukę
We saw nobody. We didn't see anybody.
Nikt nie znał odpowiedzi.
rozpocznij naukę
No one knew the answer.
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego, może nam się przydać w przyszłości!
rozpocznij naukę
to throw sth away
Don't throw it away, we might need it in the future!
czynny
rozpocznij naukę
active
bierny
rozpocznij naukę
passive
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
rozpocznij naukę
influence
Do you think games have negative influence on children?
rzadki sos
rozpocznij naukę
thin sauce
mróz
Gruba warstwa mrozu wytworzyła się na szybie.
rozpocznij naukę
frost
A thick layer of frost formed on the pane.
Czy utrzymujesz porządek na biurku?
rozpocznij naukę
Do you keep your desk tidy?
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
rozpocznij naukę
approach
I have a positive approach to life.
być w dobrych stosunkach z kimś
rozpocznij naukę
be on good terms with somebody
semestr, okres, termin, określenie
rozpocznij naukę
term
dotrzeć, dosięgnąć
Jak długo zajmuje dotarcie do najbliższego lotniska?
rozpocznij naukę
reach
How long does it take to reach the nearest airport?
kwas
rozpocznij naukę
acid
być świadomym
rozpocznij naukę
be aware of
pewny, pewien, niektóry
Niektóre pytania są za długie.
rozpocznij naukę
certain
Certain questions are too long.
Została zabrana do szpitala.
rozpocznij naukę
She was taken to hospital.
strona bierna
Schemat...
rozpocznij naukę
passive voice
czasownik to be (w odpowiedniej dla czasu formie) + 3 forma czasownika. To be pokazuje w jakim czasie zdanie "podstawowe"
Posiłek jest przygotowany.
rozpocznij naukę
The meal is prepared.
Dzieci były uczone piosenki.
rozpocznij naukę
Children were taught song.
Czy komputery są używane w biurze?
rozpocznij naukę
Are computers used in the office?
Masło jest zrobione z mleka
rozpocznij naukę
Butter is made from milk.
Czy ostatnio zadawano ci wiele pytań?
rozpocznij naukę
Were you asked many questions last time?
bezbłędny, bez wad
Mówię bezbłędnie po angielsku.
rozpocznij naukę
faultless
I speak English faultless.
madrość
rozpocznij naukę
wisdom
mądry
To była mądra decyzja.
rozpocznij naukę
wise
It was a wise decision.
brak
Czy brak snu jest dobry dla zdrowia?
rozpocznij naukę
lack
Is lack of sleep good for health?
nadrobić, zrekompensować
rozpocznij naukę
make up for
elektryczność
Koszty elektryczności są zbyt wysokie.
rozpocznij naukę
electricity
The electricity costs are far too high.
Droga jest naprawiana.
rozpocznij naukę
The road is being repaired.
Książka zostanie przeczytana na następnej lekcji.
rozpocznij naukę
The book will be read next lesson.
Moje mieszkanie zostało posprzątane.
rozpocznij naukę
My flat has been cleaned.
dobrze żyć z
rozpocznij naukę
get on well with
szansa, okazja, możliwość
rozpocznij naukę
chance, opportunity
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
rozpocznij naukę
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
margines
Dzieci uczono, by pisać od marginesu strony.
rozpocznij naukę
margin
The children were taught to start writing from the margin of the page.
Marża
rozpocznij naukę
price margin
Woda kranowa powinna być filtrowana przed wypiciem.
rozpocznij naukę
Tap water should be filtered before drinking.
częściowo
Czy zdałbyś egzamin, gdybyś był tylko częściowo przygotowany?
rozpocznij naukę
partly
Could you pass an exam if you were only partly prepared?
sekcja, część
rozpocznij naukę
section
pończocha
rozpocznij naukę
stocking
znak drogowy
rozpocznij naukę
road sign
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
rozpocznij naukę
to avoid
Why is everybody avoiding me?
strzała
rozpocznij naukę
an arrow
podążać za, następować po
rozpocznij naukę
follow
widoczny
rozpocznij naukę
visible
kurs wymiany
rozpocznij naukę
exchange rate
siebie, sobie nawzajem
rozpocznij naukę
each other
kantor wymiany walut
rozpocznij naukę
exchange office
zarowno, jak i
Ludzie potrzebują mądrości jak i doświadczenia żeby być szczęśliwym.
rozpocznij naukę
as well as
People need wisdom as well as experiance to be happy.
gdzieś
Chciałbym gdzieś pójść.
rozpocznij naukę
somewhere
I'd like to go somewhere.
gdziekolwiek
Mogę spać gdziekolwiek.
rozpocznij naukę
anywhere
I can sleep anywhere.
nigdzie
Nigdzie z tobą nie pójdę.
rozpocznij naukę
nowhere
I'll go nowhere with you.
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
Czytasz ogłoszenia na tablicy w szkole?
rozpocznij naukę
notice
Do you read the notices on the board in the school?
przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial
przemysł
rozpocznij naukę
industry
porównać
Czy porównujesz różne produkty?
rozpocznij naukę
compare
Do you compare different products?
Porównanie
rozpocznij naukę
comparision
drobny, bardzo mały
rozpocznij naukę
tiny
jakoś
Mam nadzieję, że jakoś zdam egzamin.
rozpocznij naukę
somehow
I hope I will somehow pass an exam.
melodia
rozpocznij naukę
tune
rozpoznać
rozpocznij naukę
recognize
ilość, suma, kwota
rozpocznij naukę
amount
Jemy duże ilości cukru.
rozpocznij naukę
We eat large amount of sugar.
Muszę się nauczyć dużej ilości słów, aby dobrze mówić po angielsku.
rozpocznij naukę
I need to learn large amount of words to speak English well.
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
rozpocznij naukę
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
rozwój
rozpocznij naukę
a development
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
rozpocznij naukę
within
I'll be there within half an hour.
Jak możesz nadrobić swój brak doświadczenia w nowej pracy?
rozpocznij naukę
How can you make up for your lack of experience in a new job?
Czy ten kraj jest broniony przez armię?
rozpocznij naukę
Is this country protected by an army?
strategia marketingowa
Wydaje się, że ta strategia marketingowa działa.
rozpocznij naukę
marketing strategy
This marketing strategy seems to be working.
marża
rozpocznij naukę
price margin

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.