kartka n°2 "Uno su quattro preferisce l'estero"

 0    100 fiszek    fiszkifrancuski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
uno su quattro
rozpocznij naukę
jeden na czterech
secondo un'indagine
rozpocznij naukę
według ankiety
un'indagine dell'istituto di statistica
rozpocznij naukę
badanie (ankieta) przeprowadzone przez instytut statystyczny
il 20 % della popolazione
rozpocznij naukę
20% populacji
la popolazione adulta italiana
rozpocznij naukę
populacja dorosłych włochów
andare a vivere all'estero
rozpocznij naukę
wyjechać mieszkać za granicą
la maggior parte di
rozpocznij naukę
większość (kogo, czego)
la maggior parte degli italiani
rozpocznij naukę
Większość Włochów
gli aspiranti
rozpocznij naukę
aspiranci
abitare nel Sud
rozpocznij naukę
żyć na południu
in fatto di
rozpocznij naukę
pod względem / w przypadku
in fatto di emigrazione
rozpocznij naukę
pod względem emigracji / w przypadku emigracji
senza dubbio
rozpocznij naukę
bez wątpienia
notevole
rozpocznij naukę
nadzwyczajny/a, wybitny/a, znaczący/a
notevoli
rozpocznij naukę
nadzwyczajne/i, wybitne/i, znaczące/y
essere formato da
rozpocznij naukę
być uformowanym przez
le persone di buon livello culturale
rozpocznij naukę
osoby o dobrym poziomie kultury
appartenere a
rozpocznij naukę
należeć do
soprattutto
rozpocznij naukę
zwłaszcza, przede wszystkim, nade wszystko
i liberi professionisti
rozpocznij naukę
freelancerzy
il libero professionista
rozpocznij naukę
wolny strzelec, freelancer
un imprenditore
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
appartenere a due categorie
rozpocznij naukę
należeć do dwóch kategorii
il sogno americano
rozpocznij naukę
amerykański sen
duro a morire
rozpocznij naukę
trudny, ciężki, brutalny do potęgi (na śmierć)
affascinare
rozpocznij naukę
fascynować
la percentuale maggiore
rozpocznij naukę
znaczny, większy procent
esprimere il desiderio di
rozpocznij naukę
wyrazić chęć
il desiderio di abbandonare il suo paese
rozpocznij naukę
pragnienie opuszczenia swojego kraju
secondo gli intervistati
rozpocznij naukę
według ankietowanych
offrire alle future generazioni
rozpocznij naukę
oferować przyszłym pokoleniom
le migliori garanzie di lavoro
rozpocznij naukę
lepsze szanse zatrudnienia
offrire le migliori garanzie di lavoro
rozpocznij naukę
oferować lepsze szanse zatrudnienia
a breve distanza da
rozpocznij naukę
w niewielkiej odległości od
si piazza la Francia
rozpocznij naukę
plasuje się Francja
piazzarsi
rozpocznij naukę
plasować się, «zajmować któreś miejsce w jakiejś klasyfikacji
classificarsi
rozpocznij naukę
«zajmować któreś miejsce w jakiejś klasyfikacji
a desiderare Parigi sono più donne che uomini
rozpocznij naukę
Paryża pragnie więcej kobiet niż mężczyzn
le donne
rozpocznij naukę
kobiety
i uomini
rozpocznij naukę
mężczyźni
al di là da
rozpocznij naukę
poza, oprócz
essere attratte da
rozpocznij naukę
być pociąganym, zainteresowanym przez,
una situazione politico-culturale
rozpocznij naukę
sytuacja polityczno-kulturowa
giudicare
rozpocznij naukę
osądzać, oceniać
una situazione migliore di quella italiana
rozpocznij naukę
sytuacja lepsza od tej włoskiej/ niz ta wloska
la destinazione preferita
rozpocznij naukę
ulubiony kierunek
i classi sociali culturalmente più evolute
rozpocznij naukę
klasy społeczne wyżej rozwinięte kulturowo
i classi sociali con meno problemi economici
rozpocznij naukę
klasy społeczne z mniejszymi problemami ekonomicznymi
in particolare
rozpocznij naukę
szczególnie, przede wszystkim
continua a restare
rozpocznij naukę
nadal pozostawać, kontynuować pozostawać
il sogno di
rozpocznij naukę
marzenie o
il sogno di chi abita nelle regioni meridionali
rozpocznij naukę
marzenie tych, którzy mieszkają w południowych regionach
specialmente
rozpocznij naukę
szczególnie
operaio non specializzato
rozpocznij naukę
niewykwalifikowany pracownik, robotnik
lavoratore
rozpocznij naukę
pracownik, robotnik
salariato
rozpocznij naukę
pracownik
considerevole
rozpocznij naukę
znaczny, znaczący, pokaźny
comunque
rozpocznij naukę
w każdym razie, mimo wszystko
il terzo posto
rozpocznij naukę
trzecie miejsce
a sorpresa
rozpocznij naukę
zaskakująco
il terzo posto è occupato dall’Australia
rozpocznij naukę
trzecie miejsce zajmuje Australia
la motivazione di scelta
rozpocznij naukę
motywacja wyboru
il paese in cui
rozpocznij naukę
kraj, w którym
riconquistare un corretto rapporto con la natura
rozpocznij naukę
odzyskać poprawny związek z naturą
riconquistare
rozpocznij naukę
odzyskać
vivendo lontano dai ritmi stressanti
rozpocznij naukę
żyjąc z dala od stresujących rytmów
un affollamento dei Paesi industrializzati
rozpocznij naukę
tłok krajów uprzemysłowionych
un quinto
rozpocznij naukę
jedna piąta
cambiare Paese
rozpocznij naukę
zmienić kraj
Il restante 3 %
rozpocznij naukę
Pozostałe 3%
non avere nessuna intenzione di
rozpocznij naukę
nie mieć najmniejszego zamiaru
avere intenzione di emigrare
rozpocznij naukę
mieć zamiar emigrować
quindi
rozpocznij naukę
więc, następnie, dlatego
considerare una fortuna essere nato in Italia
rozpocznij naukę
uważać za szczęście bycie urodzonym we Włoszech
bisogna subito dire che
rozpocznij naukę
musimy natomiast powiedzieć, że/ musimy to natychmiast powiedzieć
rispetto al passato
rozpocznij naukę
w porównaniu do przeszłości
drasticamente
rozpocznij naukę
drastycznie
notevolmente
rozpocznij naukę
znacznie, zauważalnie
radicalmente
rozpocznij naukę
radykalnie
sia ... che...
rozpocznij naukę
zarówno ... jak i...
i connazionali
rozpocznij naukę
rodacy
la maggior parte dei nostri connazionali
rozpocznij naukę
większa część naszych rodaków
un evento né catastrofico né eccezionalmente fortunato
rozpocznij naukę
wydarzenie ani katastrofalne, ani wyjątkowo szczęśliwe
un evento catastrofico
rozpocznij naukę
tragiczne wydarzenie
un evento eccezionalmente fortunato
rozpocznij naukę
wyjątkowo szczęśliwe wydarzenie
eccezionalmente
rozpocznij naukę
wyjątkowo
soddisfatto
rozpocznij naukę
zadowolony, usatysfakcjonowany
soddisfare
rozpocznij naukę
satysfakcjonować
apprezzare
rozpocznij naukę
doceniać
la grande libertà
rozpocznij naukę
wielka wolność
esistere
rozpocznij naukę
istnieć
la grande libertà esiste nel nostro paese
rozpocznij naukę
w naszym kraju istnieje duza wolność
L’attuale situazione di benessere economico
rozpocznij naukę
Aktualna sytuacja dobrobytu gospodarczego
attuale
rozpocznij naukę
aktualny/a
benessere
rozpocznij naukę
dobrobyt
la ricchezza
rozpocznij naukę
bogactwo
appartenere
rozpocznij naukę
należeć
affascinare
rozpocznij naukę
fascynować
sicurezza
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo
la percentuale
rozpocznij naukę
odsetek

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.