Koło 2 cykl krebsa

 0    97 fiszek    FiszerMD
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szlakiem amfiboliczny
rozpocznij naukę
służy jednocześnie procesom katabolicznym i anabolicznym
cykl Krebsa dostarcza szkieletów węglowych
rozpocznij naukę
glukoneogenezy, syntezy kwasów tłuszczowych, oraz przemian aminokwasów
jedną z najważniejszych reakcji anaplerotycznych jest
rozpocznij naukę
synteza szczawiooctanu przez karboksylację pirogronianu, katalizowana przez karboksylazę pirogronianową
typy reakcji w cyklu krebsa
rozpocznij naukę
a) kondensacja b) dehydratacja c) hydratacja d) dekarboksylacja e) utlenienie f) fosforylacja substratowa
szczawiooctan reaguje z acetylo-CoA i H2O i powstaje
rozpocznij naukę
cytrynian oraz HS-CoA
Reakcję szczawiooctanu i acetylo coA katalizuje
rozpocznij naukę
syntaza cytrynianowa
cytrynian ulega izomeryzacji do izocytrynianu przez enzym
rozpocznij naukę
akonitazę
położenie grupy hydroksylowej przy węglu ... cytrynianu uniemożliwia reakcję oksydacyjnej dekarboksylacji
rozpocznij naukę
C3
kompleks katalizujący oksydacyjną dekarboksylację α-ketoglutaranu
rozpocznij naukę
dehydrogenaza α-ketoglutaranowa (E1) i bursztynylotransferaza dihydroliponoamidowa (E2), dehydrogenaza dihydroliponoamidowa (E3)
enzymy które różnią się od odpowiednich enzymów kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej
rozpocznij naukę
dehydrogenaza α-ketoglutaranowa (E1) i bursztynylotransferaza dihydroliponoamidowa (E2)
Przekształcenie bursztynylo-CoA do bursztynianu rodzaj reakcji
rozpocznij naukę
fosforylacja substratowa
Przekształcenie bursztynylo-CoA do bursztynianu katalizator
rozpocznij naukę
syntetazę bursztynylo- CoA (tiokinazę bursztynianową)
bursztynylo-CoA jest
rozpocznij naukę
wysokoenergetycznym tioestrem
Utlenienie bursztynianu do fumaranu enzym
rozpocznij naukę
dehydrogenaza bursztynianowa
malonian jest
rozpocznij naukę
silnym inhibitorem kompetycyjnym dehydrogenazy bursztynianowej i jego dodanie do mitochondriów blokuje aktywność cyklu kwasu cytrynowego
Analog bursztynianu niewystępujący w komórce
rozpocznij naukę
malonian
Hydratacja fumaranu do jabłczanu
rozpocznij naukę
odwracalna reakcja hydratacji fumaranu do Ljabłczanu jest katalizowana przez fumarazę
Utlenienie jabłczanu do szczawiooctanu enzym
rozpocznij naukę
dehydrogenaza L-jabłczanowa, zależna od NAD+ katalizuje utlenienie L-jabłczanu do szczawiooctanu
ostatnia reakcja cyklu kwasów trójkarboksylowych
rozpocznij naukę
Utlenienie jabłczanu do szczawiooctanu
cykl Krebsa jest regulowany przede wszystkim przez stężenie
rozpocznij naukę
ATP i NADH
kluczowymi w regulacji cyklu krebsa są enzymy
rozpocznij naukę
dehydrogenaza izocytrynianowa i dehydrogenaza α-ketoglutaranowa
reakcje egzoergiczne określa się mianem
rozpocznij naukę
katabolizmu
a reakcje biosyntez, które są endoergiczne, określa się mianem
rozpocznij naukę
anabolizmu
fosforany bogatoenergetyczne mają wartość ΔG0
rozpocznij naukę
wyszą niż dla ATP
fosforany małoenergetyczne mają wartość ΔG0
rozpocznij naukę
niższą niż dla ATP
Fosforany bogatoenergetyczne
rozpocznij naukę
fosfoenolopirogronian, fosfokreatyna, ATP, 1,3-bisfosfoglicerynian
Fosforany małoenergetyczne
rozpocznij naukę
glukozo-6-fosforan, glicerolofosforan
fosfageny są związkami
rozpocznij naukę
magazynującymi wysokoenergetyczne wiązania fosforanowe
do fosfagenów należy
rozpocznij naukę
fosfokreatyna, występująca u kręgowców w mięśniach szkieletowych, sercu, plemnikach i mózgu, oraz fosfoarginina, występująca w mięśniach bezkręgowców
kiedy ATP jest gwałtownie zużywany podczas skurczu mięśnia
rozpocznij naukę
fosfagen jest źródłem szybko dostępnego ATP
kiedy stosunek ATP/ADP jest wysoki
rozpocznij naukę
energia zostaje zmagazynowana w fosfagen
glikoliza
rozpocznij naukę
powstanie netto dwóch P jest wynikiem przekształcenia 1 cząsteczki glukozy do 2 cząsteczek pirogronianu i zachodzi na etapie działania dwóch kinaz: fosfoglicerynianowej i pirogronianowej
głównym źródłem elektronów dla łańcucha oddechowego jest
rozpocznij naukę
działanie dehydrogenaz, które zbierają elektrony z procesów katabolicznych i przekazują je na koenzymy pełniące rolę uniwersalnych akceptorów elektronów – nukleotydy nikotynoamidowe (NAD+ lub NADP+) lub flawinowe (FMN lub FAD)
elektrony są przenoszone z NADH na O2 przez łańcuch utworzony przez 3 duże kompleksy białkowe
rozpocznij naukę
oksydoreduktazę NADH-CoQ, oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c, oraz oksydazę cytochromu c
przepływ elektronów przez transbłonowe kompleksy białkowe prowadzi do
rozpocznij naukę
przepływu protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej
elektrony przekazane przez NADH są transportowane z oksydoreduktazy NADH-CoQ na
rozpocznij naukę
oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c przez koenzym Q
związek hydrofobowy, swobodnie dyfunduje w wewnętrznej błonie mitochondrialnej
rozpocznij naukę
ubichinon
ubichinon za pośrednictwem reduktazy bursztynian-CoQ
rozpocznij naukę
odbiera elektrony również z FADH2, powstałego w reakcji dehydrogenazy bursztynianowej w cyklu Krebsa, i przenosi je na oksydoreduktazę CoQ-cytochrom c
małe, dobrze rozpuszczalne białko, przenosi elektrony z oksydoreduktazy CoQ-cytochrom c na oksydazę cytochromu c, ostatniego elementu łańcucha oddechowego, który katalizuje redukcję O2
rozpocznij naukę
cytochrom c,
cytochromy typu a i b oraz niektóre cytochromy typu c są
rozpocznij naukę
integralnymi białkami wewnętrznej błony mitochondrialnej
cytochrom c w mitochondriach to
rozpocznij naukę
białko rozpuszczalne, które jest związane przez oddziaływania elektrostatyczne z zewnętrzną powierzchnią wewnętrznej błony
w białkach żelazo-siarkowych, Fe występuje w postaci
rozpocznij naukę
związanej z atomami siarki nieorganicznej i/lub grupami -SH reszt Cys w białkach
wszystkie białka żelazo-siarkowe uczestniczą w transporcie jednoelektronowym, przy czym
rozpocznij naukę
żelaza w centrum Fe-S zostaje utleniony lub zredukowany
kompleks I, inaczej
rozpocznij naukę
oksydoreduktaza NADH: ubichinon lub dehydrogenaza NADH
kompleks I, jest
rozpocznij naukę
dużym enzymem zbudowanym z 42 różnych łańcuchów polipeptydowych, w tym flawoproteiny zawierającej FMN i przynajmniej 6 centrów żelazo-siarkowych
Kompleks I katalizuje 2 procesy
rozpocznij naukę
(1) egzoergiczne przeniesienie na ubichinon jonu wodorkowego (H-) z NADH i protonu z matriks mitochondrialnego (2) endoergiczny transport 4 protonów z matriks do przestrzeni międzybłonowej
Kompleks II czyli
rozpocznij naukę
dehydrogenaza bursztynianowa, jest jedynym enzymem cyklu Krebsa związanym z wewnętrzną błoną mitochondrium
Kompleks II zawiera
rozpocznij naukę
5 grup prostetycznych dwóch rodzajów i cztery różne podjednostki białkowe
podjednostki A i B Kompleksu II
rozpocznij naukę
są zanurzone w matriks i zawierają trzy centra 2Fe-2S, związany FAD, oraz miejsce dla substratu reakcji - bursztynianu
podjednostki C i D Kompleksu II
rozpocznij naukę
są integralnymi białkami błonowymi, zawierającymi hem a, hem b, oraz miejsce wiązania dla ubichinonu, ostatecznego akceptora elektronów w reakcji katalizowanej przez kompleks II  podjednostki A i B są zanurzone w matriks i zawierają trzy centra
Kompleks III inaczej
rozpocznij naukę
kompleks cytochromów bc1 lub oksydoreduktaza ubichinon: cytochrom c,
Kompleks II co robi
rozpocznij naukę
sprzęga transport elektronów z ubichinolu (QH2) na cytochrom c z transportem protonów z matriks do przestrzeni międzybłonowej
Cykl CoQ
rozpocznij naukę
podczas utleniania ubichinolu do ubichinonu jeden elektron zostaje przekazany do cytochromu c za pośrednictwem centrów Rieske’go i cytochromu c1, a drugi na ubichinon przez cytochromy bL i bH
cytochrom c to
rozpocznij naukę
to rozpuszczalne białko występujące w przestrzeni międzybłonowej
pojedynczy hem cytochromu c wiąże
rozpocznij naukę
elektron z kompleksu III, a następnie przenosi go na centrum miedziowe kompleksu IV  cytochrom c występuje w
kompleks IV, inaczej
rozpocznij naukę
oksydaza cytochromowa
Kompleks IV co robi
rozpocznij naukę
przenosi elektrony z cytochromu c na tlen cząsteczkowy, redukując go do cząsteczki H2O
kompleks IV jest
rozpocznij naukę
dużym enzymem (13 podjednostek) wewnętrznej błony mitochondrialnej
podjednostka I Kompleksu IV zawiera
rozpocznij naukę
dwa hemy, oznaczone a i a3, oraz kolejne centrum Cu (CuB)
przepływ elektronów przez kompleks IV przebiega od cytochromu c
rozpocznij naukę
na centrum CuA, dalej na hem a, na centrum hem a3–CuB, i ostatecznie na O2
na każde 4 elektrony przepływające przez kompleks, enzym zużywa
rozpocznij naukę
4 H+ z matriks na przekształcenie O2 do 2 H2O
Teoria chemiosmotyczna Mitchella różnica potencjału elektrochemicznego (siła protomotoryczna) jest
rozpocznij naukę
wykorzystywana w mechanizmie działania błonowej syntazy ATP która w obecności Pi i ADP tworzy ATP
Teoria chemiosmotyczna Mitchella energia z utleniania składników łańcucha oddechowego jest
rozpocznij naukę
sprzężona z przeniesieniem protonów z wewnętrznej na zewnętrzną powierzchnię wewnętrznej błony mitochondrialnej
Teoria chemiosmotyczna Mitchella kompleksy I, III, i IV działają jako
rozpocznij naukę
pompy protonowe
Teoria chemiosmotyczna Mitchella wewnętrzna błona jest nieprzepuszczalna dla jonów, a szczególnie dla protonów, które akumulują się na zewnątrz błony, tworząc
rozpocznij naukę
różnicę potencjału elektrochemicznego w poprzek błony
Inhibitory łańcucha oddechowego barbiturany
rozpocznij naukę
hamują NAD-zależne dehydrogenazy, blokując transfer elektronów z FeS na CoQ w kompleksie I; w odpowiedniej dawce, powodują in vivo skutki śmiertelne
Inhibitory łańcucha oddechowego antymycyna A i dimerkaprol
rozpocznij naukę
hamują łańcuch oddechowy między cytochromem b i cytochromem c (na poziomie kompleksu III)
Inhibitory łańcucha oddechowego klasyczne trucizny H2S, CO, i cyjanki
rozpocznij naukę
hamują oksydazę cytochromową i mogą całkowicie zatrzymać oddychanie
Inhibitory łańcucha oddechowego malonian
rozpocznij naukę
jest kompetycyjnym inhibitorem dehydrogenazy bursztynianowej
Inhibitory łańcucha oddechowego atraktylozyd
rozpocznij naukę
blokuje fosforylację oksydacyjną, hamując przenośnik nukleotydów adeninowych, transportujący ADP do wnętrza mitochondrium, a ATP poza mitochondrium
Inhibitory łańcucha oddechowego antybiotyk oligomycyna
rozpocznij naukę
całkowicie hamuje utlenianie i fosforylację, działając na poziomie fosforylacji – hamuje przepływ protonów przez syntazę ATP (podjednostka Fo)
Inhibitory łańcucha oddechowego wymienić
rozpocznij naukę
barbiturany, antymycyna A i dimerkaprolm H2S, Co, cyjanki, malonian, atraktylozyd, oligomycya
Związki rozprzęgające łańcuch oddechowy są to związki
rozpocznij naukę
amfipatyczne i zwiększają przepuszczalność wewnętrznej błony mitochondrialnej dla protonów, co zmniejsza różnicę potencjału elektrochemicznego, uniemożliwiając działanie syntazy ATP
najczęściej używanym związkiem rozprzęgającym
rozpocznij naukę
2,4- dinitrofenol
przeniesienie 1 elektronu na O2 tworzy
rozpocznij naukę
anionorodnik ponadtlenkowy
transfer dwóch elektronów na O2 tworzy
rozpocznij naukę
nadtlenek
reaktywne formy tlenu czyli ROS to
rozpocznij naukę
anionorodnik ponadtlenkowy, nadtlenek wodoru oraz cząsteczki z nich powstające, jak rodnik hydroksylowy OH·,
dysmutaza ponadtlenkowa – SOD
rozpocznij naukę
katalizuje dysmutację dwóch cząsteczek anionorodnika ponadtlenkowego do nadtlenku wodoru i cząsteczki tlenu
nadtlenek wodoru, produkt działania SOD lub powstały w innych procesach, jest dalej metabolizowany przez
rozpocznij naukę
katalazę (CAT),
w komórkowej obronie antyoksydacyjnej uczestniczy też
rozpocznij naukę
peroksydaza glutationowa (GPx) oraz reduktaza glutationowa (GR
katalazę (CAT) co robi
rozpocznij naukę
dysmutuje 2 cząsteczki nadtlenku wodoru do 2 cząsteczek wody i tlenu cząsteczkowego
wewnętrzna błona mitochondrialną swobodnie przepuszcza elektrycznie obojętne małe cząsteczki, takie jak
rozpocznij naukę
tlen, woda, CO2 i NH3, oraz kwasy monokarboksylowa, takie jak 3-hydroksymasłowy, acetooctowy i octowy
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe są transportowane do mitochondrium jako
rozpocznij naukę
pochodne karnityny
W transporcie przez wew. bł. mitochondriumpirogronian, aniony dwu- i trzykarboksylowe, oraz aminokwasy wymagają
rozpocznij naukę
swoistych przenośników lub układów transportujących ułatwiających ich transport przez błonę
transport równoważników redukujących przez wewnętrzną błonę wymaga
rozpocznij naukę
par substratów sprzężonych odpowiednimi dehydrogenazami obecnymi po obu stronach wewnętrznej błony (mostki substratowe)
Mostek jabłczanowo-asparaginiano
rozpocznij naukę
(układ wahadłowy jabłczan: asparaginian) przenoszący równoważniki redukujące z cytozolu do mitochondrium
Mostek glicerolofosforanowy
rozpocznij naukę
(układ wahadłowy glicerolo-3-fosforan: fosfodihydroksyaceton) transportujący równoważniki redukujące z cytozolu do mitochondrium
Zysk w postaci ATP
rozpocznij naukę
36-38 ATP
glukoza 0 fruktozo-1,6-bisfosforan zysk
rozpocznij naukę
-2 ATP
2 x gliceraldehydo-3-P --- pirogronian: zysk
rozpocznij naukę
(2 NADH + 4 ATP) + (8-10) ATP
2 x pirogronian --- acetyl-CoA: zysk
rozpocznij naukę
(2 NADH) + 6 ATP
2 x acetyl-CoA w cyklu Krebsa zysk
rozpocznij naukę
+ 24 ATP
reakcje anaplerotyczne jakie
rozpocznij naukę
pirogronian - jabłczan / szczawiooctan. PEP - szczawiooctan
ATP - ADP energia
rozpocznij naukę
7,3 kcal / mol
cytochrom A porfiryna?
rozpocznij naukę
Hem A
cytochrom B porfiryna?
rozpocznij naukę
zelazoporfiryna IX
cytochrom C porfiryna?
rozpocznij naukę
Hem C

Metabolizm — cykl kwasu cytrynowego?

Cykl Krebsa to przemiany metaboliczne, które zachodzą w komórkach wszystkich organizmów oddychających tlenem. Został on odkryty w 1937 roku przez Hansa Krebsa i od nazwiska tego biochemika bierze się jego nazwa. W czasie reakcji powstaje dwutlenek węgla, dochodzi też do dehydrogenacji kwasu, w wyniku czego powstaje dwutlenkowa grupa acetylowa i tą drogą powstaje acetylokoenzym A, który jest substytutem cyklu Krebsa. Polecamy także inne nasze lekcje z biologii: biologia do matury, hormony i ich funkcje oraz wirusy i ich charakterystyka.

Gdzie zachodzi cykl Krebsa?

Miejscem, gdzie zachodzi cykl Krebsa jest macierz mitochondrium, czyli inaczej matriks. Znajdują się tu niezbędne enzymy katalizujące cykl przemian. Ma przy tym miejsce reakcja NAD+ i FAD, którego efektem ubocznym jest malonian. Dwutlenek węgla, który powstaje w ramach reakcji jest uwalniany do atmosfery podczas wymiany gazowej albo wykorzystywany do syntezy innych związków chemicznych. ATP i GTP to zaś energia wykorzystywana do różnych procesów metabolicznych i oddechowych.

Spróbuj nauki z Fiszkoteką

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas i zobacz jak skutecznie można uczyć się z Fiszkoteką!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.