E Dla Początkujących 3 A2-B1

 0    600 fiszek    wieczor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to say (something)
What did you say?
rozpocznij naukę
powiedzieć (coś)
Co powiedziałaś?
to tell (someone)
Tell me what you want.
rozpocznij naukę
powiedzieć (komuś)
Powiedz mi. czego chcesz.
to talk
Can I talk to you for a minute?
rozpocznij naukę
rozmawiać
Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać?
to communicate
In Spain I'm going to communicate only in Spanish.
rozpocznij naukę
komunikować się
W Hiszpanii zamierzam komunikować się jedynie po hiszpańsku.
conversation
This isn't going to be a pleasant conversation.
rozpocznij naukę
rozmowa
To nie będzie przyjemna rozmowa.
truth
Is Lucy going to tell us the truth?
rozpocznij naukę
prawda
Czy Lucy zamierza powiedzieć nam prawdę?
lie
Was this a lie?
rozpocznij naukę
kłamstwo
Czy to było kłamstwo?
message
Did you get my message?
rozpocznij naukę
wiadomość
Dostałeś moją wiadomość?
news
We are watching the news on TV at the moment.
rozpocznij naukę
wiadomości (nowe)
Właśnie oglądamy wiadomości w telewizji.
secret
Can I tell you a secret?
rozpocznij naukę
sekret. tajemnica
Mogę powiedzieć ci coś w tajemnicy?
compliment
May I pay you a compliment?
rozpocznij naukę
komplement
Czy mogę ci powiedzieć komplement?
speech
May I listen to his speech?
rozpocznij naukę
przemowa
Czy mogę posłuchać jego przemowy?
sentence
Could you repeat the last sentence?
rozpocznij naukę
zdanie
Czy możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
text
This text is too difficult for me.
rozpocznij naukę
tekst
Ten tekst jest dla mnie za trudny.
to promise
I have promised to come. and I will.
rozpocznij naukę
obiecać
Obiecałem. że przyjdę i przyjdę.
to refuse
He refused to lend me money.
rozpocznij naukę
odmawiać
Odmówił mi pożyczenia pieniędzy.
to recommend
Which book do you recommend?
rozpocznij naukę
polecać
Którą książkę polecasz?
to suggest
He suggested going swimming after dinner.
rozpocznij naukę
sugerować
Zasugerował. żebyśmy poszli popływać po obiedzie.
to offer
My brother offered his seat to an elderly woman.
rozpocznij naukę
oferować
Mój brat zaoferował swoje miejsce starszej kobiecie.
to explain
Could you explain this. please?
rozpocznij naukę
wyjaśniać
Czy mógłbyś to wyjaśnić. proszę?
to beg
I'm begging you. leave him!
rozpocznij naukę
błagać
Błagam cię. odejdź od niego!
to call
Can you call the kids? Dinner is ready.
rozpocznij naukę
wołać. nazywać
Możesz zawołać dzieci? Obiad jest gotowy.
to ring
The phone's ringing! Can you answer it?
rozpocznij naukę
dzwonić (o telefonie)
Telefon dzwoni! Możesz odebrać?
to answer the phone
I can't answer the phone. I'm in the bath!
rozpocznij naukę
odbierać telefon
Nie mogę odebrać telefonu. jestem w wannie!
to hang up
I started screaming at her and she hung up.
rozpocznij naukę
rozłączać się (o telefonie)
Zaczęłam na nią krzyczeć i rozłączyła się.
to see
Can I see it?
rozpocznij naukę
widzieć. zobaczyć
Mogę zobaczyć?
to look at
Look at me when I am talking to you.
rozpocznij naukę
patrzeć na
Patrz na mnie. kiedy do ciebie mówię.
to look like
She looks like her mother.
rozpocznij naukę
wyglądać jak
Wygląda jak jej matka.
to look around
She looked around the room and introduced herself.
rozpocznij naukę
rozglądać się
Rozejrzała się po pokoju i przedstawiła się.
view
We booked a hotel room with a beautiful view.
rozpocznij naukę
widok
Zarezerwowaliśmy pokój hotelowy z pięknym widokiem.
clearly
Please repeat it loudly and clearly.
rozpocznij naukę
wyraźnie. jasno
Proszę. powtórz to głośno i wyraźnie.
to sense
I could sense they were bored.
rozpocznij naukę
wyczuwać
Wyczuwałem. że się nudzą.
to hear
Hello? Can you hear me?
rozpocznij naukę
słyszeć
Halo? Słyszysz mnie?
loud
The children are so loud. I can't stand it!
rozpocznij naukę
głośny
Dzieci są takie głośne. nie mogę tego znieść!
quiet
Has he always been so quiet?
rozpocznij naukę
cichy
Czy on zawsze był taki cichy?
silent
Why are you so silent today? Are you mad?
rozpocznij naukę
milczący. cichy
Dlaczego jesteś dzisiaj taki milczący? Jesteś zły?
noisy
The street was crowded and noisy.
rozpocznij naukę
hałaśliwy
Ulica była zatłoczona i hałaśliwa.
sound
Did you hear that strange sound? What was it?
rozpocznij naukę
dźwięk
Słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to było?
to sound
It sounds fine.
rozpocznij naukę
brzmieć
Brzmi nieźle.
smell
What's that strange smell?
rozpocznij naukę
zapach
Co to za dziwny zapach?
to smell
Can I smell this perfume?
rozpocznij naukę
pachnieć. wąchać
Mogę powąchać te perfumy?
to taste
Taste this dish. it's delicious!
rozpocznij naukę
próbować. smakować
Spróbuj tego dania. jest przepyszne!
to seem
That film doesn't seem to be interesting.
rozpocznij naukę
wydawać się
Ten film nie wydaje się interesujący.
to touch
Please. don't touch anything.
rozpocznij naukę
dotykać
Proszę. nie dotykajcie niczego.
rough
The skin on his hands was hard and rough.
rozpocznij naukę
szorstki
Skóra na jego dłoniach była twarda i szorstka.
smooth
The surface of the lake was as smooth as glass.
rozpocznij naukę
gładki
Powierzchnia jeziora była gładka jak szkło.
makeup
I like your makeup. it's very natural.
rozpocznij naukę
makijaż
Podoba mi się twój makijaż. jest bardzo naturalny.
mouth
Open your mouth and say "Aaah".
rozpocznij naukę
usta. buzia
Otwórz buzię i powiedz "Aaa".
chest
The doctor examined my chest.
rozpocznij naukę
klatka piersiowa
Lekarz zbadał moją klatkę piersiową.
nail
I cut myself when I was cutting my nails.
rozpocznij naukę
paznokieć
Zraniłem się. kiedy obcinałem paznokcie.
nail polish
Is this nail polish better than that one?
rozpocznij naukę
lakier do paznokci
Czy ten lakier do paznokci jest lepszy niż tamten?
ginger hair
My aunt looks really nice with ginger hair.
rozpocznij naukę
rude włosy
Moja ciocia wygląda bardzo ładnie w rudych włosach.
brunette
That brunette looks like my sister!
rozpocznij naukę
brunetka
Ta brunetka wygląda jak moja siostra!
blonde
I want to be a blonde. like my sister-in-law.
rozpocznij naukę
blondynka
Chcę być blondynką. tak jak moja szwagierka.
skin and bone
Look at my nephew – he's skin and bone.
rozpocznij naukę
skóra i kości
Popatrz na mojego siostrzeńca – sama skóra i kości.
moustache
Does your uncle have a moustache?
rozpocznij naukę
wąsy
Czy twój wujek ma wąsy?
huge
My niece has huge blue eyes.
rozpocznij naukę
ogromny
Moja bratanica ma ogromne niebieskie oczy.
tiny
My daughter's hands are so tiny.
rozpocznij naukę
malutki
Rączki mojej córeczki są takie malutkie.
wrinkles
My grandma doesn't have many wrinkles.
rozpocznij naukę
zmarszczki
Moja babcia nie ma wielu zmarszczek.
tattoo
I want to get a tattoo on my foot.
rozpocznij naukę
tatuaż
Chcę sobie zrobić tatuaż na stopie.
pierced
Do you really have a pierced tongue?
rozpocznij naukę
przekłuty
Naprawdę masz przekłuty język?
personality
What influences a child's personality?
rozpocznij naukę
osobowość
Co wpływa na osobowość dziecka?
personality trait
What personality traits do you value the most?
rozpocznij naukę
cecha charakteru
Jakie cechy charakteru cenisz najbardziej?
self-confident
My fiancée is self-confident.
rozpocznij naukę
pewny siebie
Moja narzeczona jest pewna siebie.
talkative
My ex-boyfriend was too talkative.
rozpocznij naukę
gadatliwy
Mój były chłopak był zbyt gadatliwy.
charming
You are so charming. thank you.
rozpocznij naukę
uroczy
Jesteś taki uroczy. dziękuję.
spoilt
He doesn't want his children to be spoilt.
rozpocznij naukę
rozpieszczony
Nie chce. żeby jego dzieci były rozpieszczone.
serious
My father-in-law is the most serious person I know.
rozpocznij naukę
poważny
Mój teść jest najbardziej poważną osobą. jaką znam.
kind
Be kind to yourself.
rozpocznij naukę
życzliwy
Bądź dla siebie życzliwy.
motivated
She was incredibly motivated to get the job.
rozpocznij naukę
zmotywowany
Była niesamowicie zmotywowana. żeby dostać tę pracę.
motivation
Motivation is the key to success.
rozpocznij naukę
motywacja
Motywacja to klucz do sukcesu.
well-organised
It's easier to work when you're well-organised.
rozpocznij naukę
dobrze zorganizowany
Łatwiej jest pracować. kiedy jest się dobrze zorganizowanym.
self-discipline
Self-discipline is necessary. if you want to be successful.
rozpocznij naukę
samodyscyplina
Samodyscyplina jest konieczna. jeśli chcesz odnieść sukces.
creative
You need to be creative. if you want to be a musician.
rozpocznij naukę
kreatywny
Musisz być kreatywny. jeśli chcesz być muzykiem.
talented
Sarah was a very talented child.
rozpocznij naukę
utalentowany
Sarah była bardzo utalentowanym dzieckiem.
positive attitude
Positive attitude is half the success.
rozpocznij naukę
pozytywne podejście
Pozytywne podejście to połowa sukcesu.
imagination
Use your imagination!
rozpocznij naukę
wyobraźnia
Użyj wyobraźni!
bright
Your nephew has always been such a bright boy.
rozpocznij naukę
bystry. inteligentny
Twój siostrzeniec zawsze był takim bystrym chłopcem.
aggressive
When kids watch too much TV. they become aggressive.
rozpocznij naukę
agresywny
Kiedy dzieci oglądają za dużo telewizji. stają się agresywne.
ambitious
My cousin is very ambitious and wants to get promoted quickly.
rozpocznij naukę
ambitny
Moja kuzynka jest bardzo ambitna i chce szybko awansować.
stressed
Students are usually stressed before their first exam.
rozpocznij naukę
zestresowany
Studenci zwykle są zestresowani przed pierwszym egzaminem.
jealous
Why are you so jealous of her?
rozpocznij naukę
zazdrosny
Dlaczego jesteś o nią tak zazdrosny?
glad
My husband was really glad when he got the present.
rozpocznij naukę
zadowolony
Mój mąż był bardzo zadowolony. kiedy otrzymał prezent.
furious
I have never seen my mum so furious.
rozpocznij naukę
wściekły
Nigdy nie widziałam mojej mamy tak wściekłej.
to admire
My wife has always admired her father.
rozpocznij naukę
podziwiać
Moja żona zawsze podziwiała swojego ojca.
to accept
Do you accept credit cards?
rozpocznij naukę
akceptować
Czy akceptujecie karty kredytowe?
fascinated
My brother is fascinated with his new computer game.
rozpocznij naukę
zafascynowany
Mój brat jest zafascynowany swoją nową grą komputerową.
annoyed
What has happened? I can see you are annoyed.
rozpocznij naukę
rozdrażniony. poirytowany
Co się stało? Widzę. że jesteś poirytowany.
embarassed
Children are often embarrased when they don't know an answer.
rozpocznij naukę
zażenowany
Dzieci często czują się zażenowane. kiedy nie znają odpowiedzi na pytanie.
disappointed
He was really disappointed with himself.
rozpocznij naukę
rozczarowany
Był sobą bardzo rozczarowany.
disappointment
To our disappointment. the tickets were sold out.
rozpocznij naukę
rozczarowanie
Ku naszemu rozczarowaniu bilety były już wyprzedane.
lonely
Do you often feel lonely?
rozpocznij naukę
samotny
Często czujesz się samotny?
confused
I was really confused and didn't know what to do.
rozpocznij naukę
zdezorientowany
Byłam naprawdę zdezorientowana i nie wiedziałam. co robić.
respect
They deserve respect.
rozpocznij naukę
szacunek
Oni zasługują na szacunek.
loyal
My relatives are very loyal to each other.
rozpocznij naukę
lojalny
Moi krewni są wobec siebie bardzo lojalni.
faithful
Have they been faithful to one another?
rozpocznij naukę
wierny
Czy oni byli sobie wierni?
to be keen on something
He wasn't keen on moving to a different city.
rozpocznij naukę
mieć chęć na coś
Nie miał chęci wyprowadzać się do innego miasta.
to be fond of something
Are you fond of reading books?
rozpocznij naukę
lubić coś
Czy lubisz czytać książki?
to be fed up with
My aunt was really fed up with that neighbour.
rozpocznij naukę
mieć dosyć
Moja ciocia miała naprawdę dosyć tego sąsiada.
at the moment
Sorry. I can't speak to you at the moment.
rozpocznij naukę
w tej chwili
Przepraszam. w tej chwili nie mogę z tobą rozmawiać.
finally
We're finally going on holiday! In June!
rozpocznij naukę
w końcu. wreszcie
W końcu jedziemy na wakacje! W czerwcu!
soon
They are getting married soon.
rozpocznij naukę
wkrótce
Oni wkrótce biorą ślub.
before
Are you going to call me before you leave work?
rozpocznij naukę
przed. zanim
Zadzwonisz do mnie. zanim wyjdziesz z pracy?
after
Are we meeting after school tonight?
rozpocznij naukę
po
Spotykamy się dziś wieczorem po szkole?
during
Are you going to be here during the summer holidays?
rozpocznij naukę
podczas
Zamierzasz tu być podczas letnich wakacji?
until
We aren't staying here until March.
rozpocznij naukę
aż do. dopóki
Nie zostajemy tu aż do marca.
forever
I will stay with you forever!
rozpocznij naukę
na zawsze
Zostanę z tobą na zawsze!
future
My grandson is going to be a doctor in the future.
rozpocznij naukę
przyszłość
Mój wnuczek zamierza być w przyszłości lekarzem.
past
Will you ever tell me about your past?
rozpocznij naukę
przeszłość
Czy opowiesz mi kiedyś o swojej przeszłości?
present
Focus on the present!
rozpocznij naukę
teraźniejszość
Skup się na teraźniejszości!
age
We're living in the age of reason and science.
rozpocznij naukę
era. epoka
Żyjemy w epoce rozumu i nauki.
hardly ever
We hardly ever see each other.
rozpocznij naukę
prawie nigdy
Prawie nigdy się nie widujemy.
every time
You get nervous every time we talk about it.
rozpocznij naukę
za każdym razem
Denerwujesz się za każdym razem. kiedy o tym rozmawiamy.
all the time
Are you going to be here all the time?
rozpocznij naukę
przez cały czas
Będziesz tu przez cały czas?
most of the time
Most of the time the professor was silent.
rozpocznij naukę
przez większość czasu
Przez większość czasu wykładowca milczał.
from time to time
My mum bakes from time to time.
rozpocznij naukę
od czasu do czasu
Moja mama od czasu do czasu piecze.
some time ago
This happened some time ago in Spain.
rozpocznij naukę
jakiś czas temu
Zdarzyło się to jakiś czas temu w Hiszpanii.
every two days
They don't come here every two days.
rozpocznij naukę
co dwa dni
Nie przyjeżdżają tu co dwa dni.
every other night
I'll babysit every other night.
rozpocznij naukę
co drugi wieczór. co drugą noc
Będę się opiekował dzieckiem co drugi wieczór.
the day after tomorrow
I'm meeting him the day after tomorrow.
rozpocznij naukę
pojutrze
Spotykam się z nim pojutrze.
the day before yesterday
I haven't seen her since the day before yesterday.
rozpocznij naukę
przedwczoraj
Nie widziałam jej od przedwczoraj.
recently
You've changed a lot recently.
rozpocznij naukę
ostatnio
Bardzo się ostatnio zmieniłeś.
midnight
We're leaving at midnight.
rozpocznij naukę
północ (godzina)
Wyjeżdżamy o północy.
noon
The match starts at noon.
rozpocznij naukę
południe (godzina)
Mecz zaczyna się w południe.
to set the alarm
I forgot to set the alarm and overslept.
rozpocznij naukę
nastawić budzik
Zapomniałam nastawić budzik i zaspałam.
clock
I think the clock has broken.
rozpocznij naukę
zegar
Wydaje mi się. że zepsuł się zegar.
the clock is fast
I think my clock is a little fast.
rozpocznij naukę
zegar się spieszy
Wydaje mi się. że mój zegar się trochę spieszy.
the clock is slow
This clock is 3 minutes slow.
rozpocznij naukę
zegar się późni
Ten zegar późni się o trzy minuty.
quarter
– What time is it? – It's quarter past one.
rozpocznij naukę
kwadrans
– Która godzina? – Kwadrans po pierwszej.
date
Write today's date and sign it.
rozpocznij naukę
data
Napisz dzisiejszą datę i podpisz się.
song
Who performs this song?
rozpocznij naukę
piosenka
Kto wykonuje tę piosenkę?
melody
What a beautiful melody.
rozpocznij naukę
melodia
Jaka piękna melodia.
lyrics
I don't know the lyrics but I'll sing the song anyway.
rozpocznij naukę
słowa piosenki
Nie znam słów tej piosenki. ale i tak zaśpiewam.
title
What's the title of this song?
rozpocznij naukę
tytuł
Jaki jest tytuł tej piosenki?
musical
My granddaughter has always been very musical.
rozpocznij naukę
muzykalny
Moja wnuczka zawsze była bardzo muzykalna.
note
Do you know how to read notes?
rozpocznij naukę
nuta
Potrafisz czytać z nut?
to compose
Mozart composed a lot of excellent music.
rozpocznij naukę
komponować
Mozart skomponował wiele świetnej muzyki.
band
Have you heard of this band?
rozpocznij naukę
zespół. kapela
Słyszałeś o tym zespole?
to perform
She didn't want to perform yesterday.
rozpocznij naukę
występować
Nie chciała wczoraj wystąpić.
stage
I've never been on stage before!
rozpocznij naukę
scena
Nigdy wcześniej nie byłam na scenie!
voice
The singer had a really beautiful voice.
rozpocznij naukę
głos
Piosenkarka miała naprawdę piękny głos.
popular music
She doesn't like popular music. she prefers jazz.
rozpocznij naukę
muzyka popularna
Ona nie lubi muzyki popularnej. woli jazz.
classical music
I'd like to know more about classical music.
rozpocznij naukę
muzyka poważna
Chciałabym wiedzieć coś więcej na temat muzyki poważnej.
musical instrument
Would you like to play a musical instrument?
rozpocznij naukę
instrument muzyczny
Czy chciałbyś grać na jakimś instrumencie muzycznym?
guitar
I wouldn't like to play the guitar. I'd rather do sports.
rozpocznij naukę
gitara
Nie chciałbym grać na gitarze. Wolę sport.
piano
Are you keen on playing the piano?
rozpocznij naukę
pianino
Lubisz grać na pianinie?
violin
I can't stand practising the violin.
rozpocznij naukę
skrzypce
Nie mogę znieść ćwiczeń na skrzypcach.
drums
Would you like to play the drums one day?
rozpocznij naukę
perkusja
Chciałbyś kiedyś grać na perkusji?
drumsticks
Where are my drumsticks?
rozpocznij naukę
pałeczki do gry na perkusji
Gdzie są moje pałeczki do gry na perkusji?
flute
I'm going to learn how to play the flute.
rozpocznij naukę
flet
Zamierzam nauczyć się grać na flecie.
cello
I love the sound of the cello.
rozpocznij naukę
wiolonczela
Uwielbiam dźwięk wiolonczeli.
trumpet
When my neighbour practices the trumpet. I close my window.
rozpocznij naukę
trąbka
Kiedy mój sąsiad ćwiczy grę na trąbce. zamykam okno.
to play the sax
He has always wanted to play the sax.
rozpocznij naukę
grać na saksofonie
Zawsze chciał grać na saksofonie.
far away
How far away is it? I'm tired.
rozpocznij naukę
daleko
Jak daleko to jest? Zmęczyłam się.
close by
I see them quite often. they live close by.
rozpocznij naukę
blisko. nieopodal
Widuję ich dość często. mieszkają nieopodal.
to measure
How can you measure your success?
rozpocznij naukę
mierzyć. robić pomiar
Jak można zmierzyć sukces?
average
What's the average salary in Canada?
rozpocznij naukę
przeciętny
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w Kanadzie?
distance
We covered a long distance that day.
rozpocznij naukę
odległość
Tamtego dnia pokonaliśmy dużą odległość.
kilometre
Have we walked a kilometre yet?
rozpocznij naukę
kilometr
Przeszliśmy już kilometr?
mile
Last weekend I ran 15 miles.
rozpocznij naukę
mila
W zeszły weekend przebiegłam 15 mil.
to grow
Money doesn't grow on trees.
rozpocznij naukę
rosnąć
Pieniądze nie rosną na drzewach.
inch
I grew 2 inches that summer.
rozpocznij naukę
cal
Tamtego lata urosłam dwa cale.
centimetre
I've grown two centimetres since last year.
rozpocznij naukę
centymetr
Od zeszłego roku urosłem dwa centymetry.
millimetre
It seems like my nails grow a millimetre a day.
rozpocznij naukę
milimetr
Mam wrażenie. że paznokcie rosną mi milimetr na dzień.
area
The park covers a very large area.
rozpocznij naukę
obszar
Park zajmuje bardzo duży obszar.
square metre
It covers an area of ten square metres.
rozpocznij naukę
metr kwadratowy
Pokrywa on obszar dziesięciu metrów kwadratowych.
litre
I drink two litres of water a day.
rozpocznij naukę
litr
Wypijam dwa litry wody dziennie.
drop
Just a drop of this poison can kill a person.
rozpocznij naukę
kropla
Zaledwie kropla tej trucizny może zabić człowieka.
ruler
Let's measure it. Do you have a ruler?
rozpocznij naukę
linijka
Zmierzmy to. Masz linijkę?
to be over
Is the game over yet?
rozpocznij naukę
kończyć się
Czy mecz się już skończył?
to come from
Where does she come from? She looks Asian.
rozpocznij naukę
pochodzić (z)
Skąd ona pochodzi? Wygląda na Azjatkę.
to come in
I told her to come in.
rozpocznij naukę
wchodzić
Powiedziałem jej. żeby weszła.
to go away
Let's go away somewhere nice for the weekend.
rozpocznij naukę
wyjeżdżać. odjeżdżać
Wyjedźmy w jakieś ładne miejsce na weekend.
to grow up
He didn't grow up in the city.
rozpocznij naukę
dorastać
Nie dorastał w mieście.
to bring up
Are you bringing her up alone?
rozpocznij naukę
wychowywać
Sam ją wychowujesz?
to get on with someone
I can't get on with her.
rozpocznij naukę
dogadywać się z kimś
Nie mogę się z nią dogadać.
to put away
Don't put your homework away! Do it now.
rozpocznij naukę
odkładać (na półkę. na później)
Nie odkładaj pracy domowej na później! Odrób ją teraz.
to turn down
Can I turn the radio down?
rozpocznij naukę
ściszać
Czy mogę ściszyć radio?
to turn up
Don't turn the TV up. It's too loud already.
rozpocznij naukę
podgłaśniać
Nie pogłaśniaj telewizora. I tak jest już za głośno.
to look after
Will you look after my dog when I'm on holiday?
rozpocznij naukę
opiekować się
Zaopiekujesz się moim psem. kiedy będę na wakacjach?
to look for
What are you looking for?
rozpocznij naukę
szukać
Czego szukasz?
to fill in (a form)
I don't know how to fill in this form.
rozpocznij naukę
wypełniać (formularz)
Nie wiem. jak wypełnić ten formularz.
to find out
What have you found out?
rozpocznij naukę
dowiedzieć się
Czego się dowiedziałeś?
to call back
Call me back as soon as possible.
rozpocznij naukę
oddzwaniać
Oddzwoń do mnie tak szybko. jak to tylko możliwe.
to write down
Write it down. it's useful information.
rozpocznij naukę
zapisać
Zapisz to. to przydatna informacja.
to pay back
When can you pay me back?
rozpocznij naukę
zwracać pieniądze. spłacać
Kiedy możesz mi zwrócić pieniądze?
poor
She doesn't make a lot of money. she's quite poor.
rozpocznij naukę
biedny
Nie zarabia wiele pieniędzy. jest raczej biedna.
rich
If you get that job. you'll be rich!
rozpocznij naukę
bogaty
Jeśli dostaniesz tę pracę. będziesz bogaty!
to apply for a job
If you apply for this job. you'll get it – I'm sure of that.
rozpocznij naukę
ubiegać się o pracę
Jeśli będziesz ubiegał się o tę pracę. dostaniesz ją – jestem tego pewna.
to work overtime
You will earn more money if you work overtime.
rozpocznij naukę
pracować po godzinach
Zarobisz więcej pieniędzy. jeśli będziesz pracował po godzinach.
contract
Will you sign the contract if its terms are OK?
rozpocznij naukę
umowa
Podpiszesz umowę. jeśli jej warunki będą OK?
volunteer
If I have enough time. I will work as a volunteer.
rozpocznij naukę
wolontariusz. ochotnik
Jeśli będę miała wystarczająco dużo czasu. popracuję jako wolontariuszka.
duty
Cleaning the floor is not my duty.
rozpocznij naukę
obowiązek
Mycie podłogi nie jest moim obowiązkiem.
to negotiate
Do you think we can negotiate with them?
rozpocznij naukę
negocjować
Myślisz. że możemy z nimi negocjować?
skill
She doesn't have the appropriate skills for this job.
rozpocznij naukę
umiejętność
Ona nie ma odpowiednich umiejętności do tej pracy.
freelancer
Would you consider working as a freelancer?
rozpocznij naukę
wolny strzelec
Rozważałbyś pracę jako wolny strzelec?
to take a day off
You are so tired. take a day off.
rozpocznij naukę
wziąć dzień wolnego
Jesteś taki zmęczony. weź dzień wolnego.
lunch break
What time is the lunch break?
rozpocznij naukę
przerwa na obiad
O której jest przerwa na obiad?
folder
– Is this my folder? – No. it's mine.
rozpocznij naukę
teczka. folder
– To moja teczka? – Nie. moja.
project
It's not her project. it's yours!
rozpocznij naukę
projekt
To nie jej projekt tylko twój!
career
Her career is not your problem but hers.
rozpocznij naukę
kariera
Jej kariera to nie twój problem tylko jej.
success
This wasn't our success but his. really.
rozpocznij naukę
sukces
To nie był tak naprawdę nasz sukces tylko jego.
to achieve
We achieved our goal and they achieved theirs.
rozpocznij naukę
osiągać
My osiągnęliśmy swój cel. a oni swój.
failure
It's not a failure. it's an experience.
rozpocznij naukę
porażka
To nie porażka. ale doświadczenie.
busy
She's busy at the moment. would you like to leave a message?
rozpocznij naukę
zajęty
W tej chwili jest zajęta. czy chce pan zostawić wiadomość?
own
I run my own business.
rozpocznij naukę
własny
Prowadzę własną działalność gospodarczą.
industry
He invested in the tobacco industry.
rozpocznij naukę
przemysł
Zainwestował w przemysł tytoniowy.
insurance
Do you have health insurance?
rozpocznij naukę
ubezpieczenie
Masz ubezpieczenie zdrowotne?
to decide
Have you decided what to do?
rozpocznij naukę
decydować
Zdecydowałeś. co zrobisz?
decision
The decision is yours.
rozpocznij naukę
decyzja
Decyzja należy do ciebie.
to plan
You don't need to plan everything in advance.
rozpocznij naukę
planować
Nie musisz wszystkiego planować z góry.
to start
You can start packing your things.
rozpocznij naukę
zaczynać
Możesz zacząć pakować swoje rzeczy.
to finish
I want to finish it as soon as possible.
rozpocznij naukę
kończyć
Chcę to skończyć tak szybko jak to możliwe.
to stop
The phone stopped working.
rozpocznij naukę
przestać. zatrzymać się
Telefon przestał działać.
reception
Where is the reception?
rozpocznij naukę
recepcja
Gdzie jest recepcja?
to spend time
At work I spend a lot of time at the computer.
rozpocznij naukę
spędzać czas
W pracy spędzam dużo czasu przed komputerem.
spider
There aren't any spiders in my house.
rozpocznij naukę
pająk
W moim domu nie ma żadnych pająków.
ant
Ouch. an ant bit my toe!
rozpocznij naukę
mrówka
Au. mrówka ugryzła mnie w palec (u nogi)!
butterfly
My grandpa has a collection of butterflies.
rozpocznij naukę
motyl
Mój dziadek ma kolekcję motyli.
bear
Were there any bears in the zoo?
rozpocznij naukę
niedźwiedź
Czy w zoo były jakieś niedźwiedzie?
penguin
Penguins can't fly although they have wings.
rozpocznij naukę
pingwin
Pingwiny nie potrafią latać. mimo że mają skrzydła.
dolphin
She has always wanted to swim with dolphins.
rozpocznij naukę
delfin
Zawsze chciała pływać z delfinami.
shark
Sharks very rarely kill people.
rozpocznij naukę
rekin
Rekiny bardzo rzadko zabijają ludzi.
crocodile
Have you ever seen a real crocodile?
rozpocznij naukę
krokodyl
Czy kiedykolwiek widziałeś prawdziwego krokodyla?
eagle
He went to the mountains for two months to observe eagles.
rozpocznij naukę
orzeł
Pojechał na dwa miesiące w góry. żeby obserwować orły.
parrot
We used to have a parrot when I was a kid.
rozpocznij naukę
papuga
Kiedy byłem dzieckiem. mieliśmy papugę.
pigeon
My ex-wife used to feed pigeons every day.
rozpocznij naukę
gołąb
Moja była żona codziennie karmiła gołębie.
owl
My little brother used to be afraid of owls.
rozpocznij naukę
sowa
Mój młodszy brat kiedyś bał się sów.
goat
Did you use to keep goats on your farm?
rozpocznij naukę
koza
Czy hodowaliście kiedyś kozy na waszej farmie?
duck
Did she use to feed ducks in this park?
rozpocznij naukę
kaczka
Czy ona kiedyś karmiła kaczki w tym parku?
turkey
They didn't use to eat turkey for Thanksgiving.
rozpocznij naukę
indyk
Oni nie jadali indyka na Święto Dziękczynienia.
hamster
I didn't use to have a hamster when I was little.
rozpocznij naukę
chomik
Kiedy byłam mała. nie miałam chomika.
rat
There used to be a lot of rats here.
rozpocznij naukę
szczur
Kiedyś było tu dużo szczurów.
giraffe
When we went to Africa. we saw giraffes from the car.
rozpocznij naukę
żyrafa
Kiedy pojechaliśmy do Afryki. widzieliśmy z samochodu żyrafy.
deer (l.mn. deer)
Their traditional clothes are made of deer skin.
rozpocznij naukę
jeleń. sarna
Ich tradycyjne ubrania robi się ze skóry jelenia.
turtle
I can't tell a turtle from a tortoise.
rozpocznij naukę
żółw wodny
Nie potrafię rozróżnić żółwia wodnego od lądowego.
puppy (także: pup / l.mn. puppies)
Look at that puppy! It's so cute!
rozpocznij naukę
szczeniak
Popatrz na tego szczeniaczka! Jest taki słodki!
kitten
I got a kitten for my birthday!
rozpocznij naukę
kotek. kocię
Na urodziny dostałam kotka!
to keep animals
They keep a lot of animals on the farm.
rozpocznij naukę
hodować zwierzęta
Hodują w swoim gospodarstwie wiele zwierząt.
branch
There's an owl sitting on that branch.
rozpocznij naukę
gałąź
Na tamtej gałęzi siedzi sowa.
to plant
Would you like to help me plant some trees?
rozpocznij naukę
sadzić
Chciałbyś mi pomóc posadzić kilka drzew?
to bloom
These flowers bloom in May.
rozpocznij naukę
kwitnąć
Te kwiaty kwitną w maju.
bush
She noticed that something was moving in the bushes.
rozpocznij naukę
krzak
Zauważyła. że w krzakach coś się rusza.
root
Only the root of this plant is edible.
rozpocznij naukę
korzeń
Tylko korzeń tej rośliny jest jadalny.
breeze
Can you feel the lovely breeze?
rozpocznij naukę
bryza. wiaterek
Czujesz ten miły wiaterek?
dry
It was the driest month of the year.
rozpocznij naukę
suchy
To był najsuchszy miesiąc roku.
wet
It was wet outside all week.
rozpocznij naukę
mokry
Na zewnątrz było mokro przez cały tydzień.
showers
It was sunny all month. only with occasional showers.
rozpocznij naukę
przelotne deszcze
Przez cały miesiąc było słonecznie. padały tylko przelotne deszcze.
boiling hot
I love it when it's boiling hot like today.
rozpocznij naukę
upalnie
Uwielbiam. kiedy jest tak upalnie jak dziś.
thermometer
Look at the thermometer. Is it warm out?
rozpocznij naukę
termometr
Popatrz na termometr. Czy na zewnątrz jest ciepło?
shade
Let's sit in the shade for a while.
rozpocznij naukę
cień. miejsce zacienione
Usiądźmy na chwilę w cieniu.
daylight
We need to take photos in daylight.
rozpocznij naukę
światło dzienne
Musimy robić zdjęcia przy świetle dziennym.
degree
It's only 15 degrees today. Wear a jacket.
rozpocznij naukę
stopień
Dzisiaj jest tylko 15 stopni. Załóż kurtkę.
to burn
I burned my skin quite badly.
rozpocznij naukę
oparzyć
Dość poważnie oparzyłem sobie skórę.
plaster
What a nasty cut! Put a plaster on.
rozpocznij naukę
plaster opatrunkowy
Co za paskudne zadrapanie! Przyklej sobie plaster.
plaster cast
I'm afraid we have to put a plaster cast on your leg.
rozpocznij naukę
gips
Obawiam się. że musimy założyć panu gips na nogę.
to feel dizzy
Don't drink so much or you'll feel dizzy.
rozpocznij naukę
mieć zawroty głowy
Nie pij tyle. bo będziesz miał zawroty głowy.
migraine
Nothing works when I have a migraine.
rozpocznij naukę
migrena
Nic nie działa. kiedy mam migrenę.
toothache
I suffered from toothache all night long.
rozpocznij naukę
ból zęba
Przez całą noc męczył mnie ból zęba.
rash
The baby had a strange rash all over his body.
rozpocznij naukę
wysypka
Dziecko miało dziwną wysypkę na całym ciele.
allergic to something
Are you allergic to strawberries?
rozpocznij naukę
uczulony na coś
Jesteś uczulony na truskawki?
to vomit
I feel sick. I might vomit.
rozpocznij naukę
wymiotować
Niedobrze mi. mogę zwymiotować.
cut
This cut will leave a scar.
rozpocznij naukę
rana. zacięcie
Ta rana zostawi bliznę.
to disinfect
We need to disinfect this cut.
rozpocznij naukę
odkażać
Musimy odkazić tę ranę.
to swell
My leg has swollen badly.
rozpocznij naukę
spuchnąć
Moja noga brzydko spuchła.
to twist an ankle
He twisted his ankle when he was playing football.
rozpocznij naukę
skręcić kostkę
Skręcił sobie kostkę. kiedy grał w piłkę nożną.
heart attack
My granny had a heart attack when she was walking home.
rozpocznij naukę
zawał serca
Moja babcia miała zawał serca. kiedy szła do domu.
injury
I was riding my bike when I got this injury.
rozpocznij naukę
kontuzja. uraz
Jechałam rowerem. kiedy nabawiłam się tej kontuzji.
bruise
I fell over when I was playing basketball and I have a bruise on my knee.
rozpocznij naukę
siniak
Przewróciłem się. kiedy grałem w koszykówkę i mam siniaka na kolanie.
accident
It was a horrible accident.
rozpocznij naukę
wypadek
To był okropny wypadek.
to survive
He survived World War II.
rozpocznij naukę
przetrwać. przeżyć
On przeżył drugą wojnę światową.
to drown
I'm afraid of water. I don't want to drown.
rozpocznij naukę
utopić się
Boję się wody. nie chcę utonąć.
life
The doctors saved his life.
rozpocznij naukę
życie
Lekarze uratowali mu życie.
death
His death upset the whole nation.
rozpocznij naukę
śmierć
Jego śmierć zasmuciła cały naród.
dead
The fly isn't moving. it's dead.
rozpocznij naukę
martwy
Ta mucha się nie rusza. jest martwa.
alive
We will catch him. dead or alive!
rozpocznij naukę
żywy
Złapiemy go. martwego czy żywego!
clinic
She should go to a clinic with that illness.
rozpocznij naukę
klinika
Powinna zgłosić się do jakiejś kliniki z tą chorobą.
GP
Call our GP. Susie is feeling bad.
rozpocznij naukę
lekarz rodzinny
Dzwoń do naszego lekarza rodzinnego. Suzie źle się czuje.
to breathe
Breathe calmly.
rozpocznij naukę
oddychać
Oddychaj spokojnie.
breath
Take a deep breath!
rozpocznij naukę
oddech
Weź głęboki oddech!
to try
Why don't you try one more time?
rozpocznij naukę
próbować
Może spróbuj jeszcze raz?
bad habit
Smoking is a very bad habit.
rozpocznij naukę
zły nawyk. nałóg
Palenie to bardzo zły nawyk.
to smoke
You mustn't smoke here.
rozpocznij naukę
palić (papierosy)
Tutaj nie wolno palić.
cigarettes
Could you buy me a packet of cigarrettes. please?
rozpocznij naukę
papierosy
Kupisz mi paczkę papierosów. proszę?
nicotine
Cigarettes contain nicotine.
rozpocznij naukę
nikotyna
Papierosy zawierają nikotynę.
to give up smoking
He will never give up smoking.
rozpocznij naukę
rzucić palenie
On nigdy nie rzuci palenia.
non-smoker
I can only date a non-smoker.
rozpocznij naukę
osoba niepaląca
Mogę się spotykać tylko z osobą niepalącą.
to bite your nails
Stop biting your nails! It's disgusting!
rozpocznij naukę
obgryzać paznokcie
Przestań obgryzać paznokcie! To obrzydliwe!
to pick your nose
Look at that driver! He's picking his nose!
rozpocznij naukę
dłubać w nosie
Popatrz na tego kierowcę! Dłubie sobie w nosie!
to do drugs
Did she really do drugs when she was young?
rozpocznij naukę
brać narkotyki
Naprawdę brała narkotyki. kiedy była młoda?
to eat well
Pregnant women must eat well.
rozpocznij naukę
dobrze się odżywiać
Ciężarne kobiety muszą się dobrze odżywiać.
vegetarian
My fiancé has become a vegetarian recently.
rozpocznij naukę
wegetarianin
Mój narzeczony został niedawno wegetarianinem.
serving
I eat five servings of fruit a day.
rozpocznij naukę
porcja
Jadam pięć porcji owoców dziennie.
junk food
If you only eat junk food. you will get ill.
rozpocznij naukę
niezdrowe jedzenie
Jeśli będziesz jadł tylko niezdrowe jedzenie. rozchorujesz się.
to go on a diet
If you go on a diet. you will surely lose a few kilos.
rozpocznij naukę
przejść na dietę
Jeśli przejdziesz na dietę. na pewno zrzucisz parę kilo.
to keep to a diet
If you want results. keep to your diet!
rozpocznij naukę
trzymać się diety
Jeśli chcesz rezultatów. trzymaj się diety!
to put on weight
My brother-in-law has put on some weight recently.
rozpocznij naukę
przytyć
Mój szwagier ostatnio trochę przytył.
to lose weight
If I only eat vegetables. I will lose too much weight.
rozpocznij naukę
schudnąć
Jeśli będę jadła same warzywa. za dużo schudnę.
to stay in shape
I work out every day because I want to stay in shape.
rozpocznij naukę
pozostać w dobrej formie
Codziennie ćwiczę. bo chcę pozostać w dobrej formie.
workaholic
My ex-husband was a workoholic. that's why we divorced.
rozpocznij naukę
pracoholik
Mój były mąż był pracoholikiem. dlatego się rozwiedliśmy.
to get enough sleep
When I get enough sleep. my skin looks a lot better.
rozpocznij naukę
wysypiać się
Kiedy się wysypiam. moja skóra wygląda o wiele lepiej.
to stay up late
If I stay up late. I will feel terrible tomorrow.
rozpocznij naukę
chodzić poźno spać
Jeśli pójdę późno spać. jutro będę czuł się fatalnie.
healthy lifestyle
A healthy lifestyle is not only diet and exercise.
rozpocznij naukę
zdrowy tryb zycia
Zdrowy tryb życia to nie tylko dieta i ćwiczenia.
balance
You need to have balance in your life.
rozpocznij naukę
równowaga
W życiu trzeba zachować równowagę.
to take your time
Take your time. we have the whole day.
rozpocznij naukę
nie spieszyć się
Nie spiesz się. mamy cały dzień.
to meditate
I try to meditate at least ten minutes a day.
rozpocznij naukę
medytować
Staram się medytować przynajmniej dziesięć minut dziennie.
alcoholic
My uncle is an alcoholic. unfortunately.
rozpocznij naukę
alkoholik
Mój wujek jest niestety alkoholikiem.
to get drunk
We got a little drunk that night.
rozpocznij naukę
upijać się
Troszkę się upiliśmy tamtego wieczoru.
harmful
Smoking is harmful to your health.
rozpocznij naukę
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
dish
Shepherd’s pie is a traditional British dish.
rozpocznij naukę
danie
Zapiekanka pasterska to tradycyjne brytyjskie danie.
lettuce
The lettuce doesn’t look fresh.
rozpocznij naukę
sałata
Sałata nie wygląda świeżo.
cabbage
I'm not a fan of cabbage. Can we eat something else?
rozpocznij naukę
kapusta
Nie przepadam za kapustą. Czy możemy zjeść coś innego?
spinach
You would love spinach if you tried it.
rozpocznij naukę
szpinak
Zasmakowałbyś w szpinaku. gdybyś go spróbował.
peas
If you added some peas. the salad would be better.
rozpocznij naukę
groszek
Gdybyś dodał trochę groszku. sałatka byłaby lepsza.
beans
If you listened to mum. you would eat more beans.
rozpocznij naukę
fasola
Gdybyś słuchał mamy. jadłbyś więcej fasoli.
broccoli
If you ate more broccoli. you'd have better skin.
rozpocznij naukę
brokuły
Gdybyś jadał więcej brokułów. miałbyś lepszą cerę.
nut
Would you eat this cake if there weren't any nuts in it?
rozpocznij naukę
orzech
Zjadłbyś to ciasto. gdyby nie było w nim orzechów?
seed
Would you like some sunflower seeds?
rozpocznij naukę
nasiono. pestka
Chcesz trochę pestek słonecznika?
raisin
I would try the salad if it didn't have any raisins.
rozpocznij naukę
rodzynka
Spróbowałbym tej sałatki. gdyby nie była z rodzynkami.
honey
I drink tea with honey because I don't like sugar.
rozpocznij naukę
miód
Piję herbatę z miodem. bo nie lubię cukru.
tuna
He always has a tin of tuna in his house.
rozpocznij naukę
tuńczyk
Zawsze ma w domu puszkę tuńczyka.
cherry
Let's put a cherry on the top.
rozpocznij naukę
wiśnia
Połóżmy wisienkę na górze.
watermelon
Could you cut the watermelon?
rozpocznij naukę
arbuz
Mógłbyś pokroić arbuza?
flour
If you had some flour. I would bake a cake.
rozpocznij naukę
mąka
Gdybyś miał mąkę. upiekłabym ciasto.
bun
Can I have three buns and a bottle of milk. please?
rozpocznij naukę
bułka
Poproszę trzy bułki i butelkę mleka.
cottage cheese
My grandson will only eat cottage cheese for breakfast.
rozpocznij naukę
serek wiejski
Mój wnuczek jada na śniadanie tylko serek wiejski.
jam
Would you like a jam sandwich?
rozpocznij naukę
dżem
Chcesz kanapkę z dżemem?
jelly
Is there jelly in this cake?
rozpocznij naukę
galaretka
Czy w tym cieście jest galaretka?
sweets
I don't eat any sweets at all.
rozpocznij naukę
słodycze
W ogóle nie jadam słodyczy.
biscuit
Mum. can I have a biscuit?
rozpocznij naukę
ciastko
Mamo. mogę zjeść ciastko?
chewing gum
Please. put your chewing gum in the bin.
rozpocznij naukę
guma do żucia
Wyrzuć gumę do żucia do kosza. proszę.
oil
Add more oil or it will burn.
rozpocznij naukę
olej
Dodaj więcej oleju. bo inaczej się spali.
low-fat
I'm on a low-fat diet.
rozpocznij naukę
niskotłuszczowy
Jestem na diecie niskotłuszczowej.
fatty
Don't eat that fatty hamburger.
rozpocznij naukę
tłusty (o jedzeniu)
Nie jedz tego tłustego hamburgera.
fresh
Our restaurant serves only fresh salads.
rozpocznij naukę
świeży
Nasza restauracja serwuje tylko świeże sałatki.
ripe
Are these avocados ripe? I never know.
rozpocznij naukę
dojrzały (o owocu)
Czy te awokado są dojrzałe? Nigdy nie umiem rozpoznać.
juicy
What a juicy orange!
rozpocznij naukę
soczysty
Jaka soczysta pomarańcza!
bowl
Would you like a bowl of water for your dog?
rozpocznij naukę
miska
Chce pani miskę wody dla psa?
toaster
If we had a toaster. we could toast some bread.
rozpocznij naukę
toster
Gdybyśmy mieli toster. moglibyśmy zrobić tosty.
cooker
Put the pot on the cooker.
rozpocznij naukę
kuchenka
Postaw garnek na kuchence.
to use
What do you use this blender for?
rozpocznij naukę
używać. korzystać
Do czego używasz tego blendera?
oven
I use the oven more often than the cooker.
rozpocznij naukę
piekarnik
Częściej używam piekarnika niż kuchenki.
microwave
Reheat the beans in a microwave.
rozpocznij naukę
mikrofalówka
Odgrzej fasolę w mikrofalówce.
dishwasher
The plates are still in the dishwasher.
rozpocznij naukę
zmywarka
Talerze nadal są w zmywarce.
freezer
The freezer isn't working.
rozpocznij naukę
zamrażarka
Zamrażarka nie działa.
juicer
I often forget to put a glass under the juicer.
rozpocznij naukę
sokowirówka
Często zapominam podstawić szklankę pod sokowirówkę.
coffee maker
I couldn't live without a coffee maker.
rozpocznij naukę
ekspres do kawy
Nie mógłbym żyć bez ekspresu do kawy.
food processor
Put all the ingredients into the food processor.
rozpocznij naukę
robot kuchenny
Włóż wszystkie składniki do robota kuchennego.
tin opener
Have you seen the tin opener?
rozpocznij naukę
otwieracz do puszek
Widziałeś gdzieś otwieracz do puszek?
flower pot
There was a flower pot on the table.
rozpocznij naukę
doniczka
Na stole była doniczka.
AC
Could you turn on the AC?
rozpocznij naukę
klimatyzacja
Czy mógłbyś włączyć klimatyzację?
radiator
Is there a radiator in each room?
rozpocznij naukę
kaloryfer
Czy w każdym pokoju jest kaloryfer?
central heating
We don't have central heating here.
rozpocznij naukę
ogrzewanie centralne
Nie mamy tu ogrzewania centralnego.
hairdryer
Do you use a hairdryer?
rozpocznij naukę
suszarka do włosów
Używasz suszarki do włosów?
clothes hanger
Put your dress on a clothes hanger.
rozpocznij naukę
wieszak (na ubrania)
Powieś sukienkę na wieszaku.
TV
I don't need a TV in my house.
rozpocznij naukę
telewizor
Nie potrzebuję w domu telewizora.
MP3 player
Can I borrow your MP3 player for a week?
rozpocznij naukę
odtwarzacz MP3. „MP-trójka”
Czy mogę pożyczyć twoją MP3 na tydzień?
camera
The camera in my phone is really good.
rozpocznij naukę
aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny w moim telefonie jest naprawdę dobry.
video camera
Bring a video camera so we can make some videos.
rozpocznij naukę
kamera
Weź kamerę. żebyśmy mogli kręcić filmiki.
answering machine
I left her a message on the answering machine.
rozpocznij naukę
automatyczna sekretarka
Zostawiłam jej wiadomość na automatycznej sekretarce.
toothbrush
I can't find my toothbrush. Have you seen it?
rozpocznij naukę
szczoteczka do zębów
Nie mogę znaleźć mojej szczoteczki do zębów. Widziałeś ją?
tool
Where do you keep your tool kit?
rozpocznij naukę
narzędzie
Gdzie trzymasz zestaw narzędzi?
hammer
For God's sake. don't use a hammer at 6 a.m.!
rozpocznij naukę
młotek
Na miłość boską. nie używaj młotka o 6 rano!
scissors
Could you hand me the scissors. please?
rozpocznij naukę
nożyczki
Czy mógłbyś podać mi nożyczki. proszę?
bottle
A bottle of mineral water. please.
rozpocznij naukę
butelka
Poproszę butelkę wody mineralnej.
bucket
Pour some water into the bucket.
rozpocznij naukę
wiadro
Wlej trochę wody do wiadra.
to iron
Ironing calms me down.
rozpocznij naukę
prasować
Prasowanie mnie uspokaja.
to do the dishes
Mum always does the dishes herself.
rozpocznij naukę
myć naczynia
Mama zawsze sama myje naczynia.
housework
We share all housework equally.
rozpocznij naukę
prace domowe
Dzielimy się po równo wszystkimi pracami domowymi.
to help
Could you help me with the ironing?
rozpocznij naukę
pomagać
Czy mogłabyś mi pomóc z prasowaniem?
to clean
Sue hasn't cleaned the table yet.
rozpocznij naukę
czyścić
Sue jeszcze nie wyczyściła stołu.
to clear
Clear the desk before you start doing your homework.
rozpocznij naukę
uprzątnąć
Uprzątnij biurko. zanim zaczniesz odrabiać pracę domową.
to do the laundry
I've done the laundry but I've forgotten to take it out of the washing machine.
rozpocznij naukę
robić pranie
Zrobiłam pranie. ale zapomniałam je wyjąć z pralki.
to sweep the floor
Don't sweep the floor. Vacuum it.
rozpocznij naukę
zamiatać podłogę
Nie zamiataj podłogi. Odkurz ją.
to fold clothes
Fold your clothes before you put them in your suitcase.
rozpocznij naukę
składać ubrania
Złóż ubrania. zanim włożysz je do walizki.
to hang the laundry
She was hanging the laundry when we arrived.
rozpocznij naukę
wieszać pranie
Wieszała pranie. kiedy przyjechaliśmy.
to clear away the toys
She told her niece to clear away her toys.
rozpocznij naukę
posprzątać zabawki
Kazała swojej siostrzenicy posprzątać zabawki.
to walk the dog
If I were you. I would walk the dog more often.
rozpocznij naukę
wyprowadzać psa na spacer
Na twoim miejscu częściej wyprowadzałabym psa na spacer.
to water the plants
Who will water the plants when I am away?
rozpocznij naukę
podlewać rośliny
Kto podleje rośliny. kiedy mnie nie będzie?
soap
We're running out of soap. can you buy some?
rozpocznij naukę
mydło
Kończy nam się mydło. możesz jakieś kupić?
washing powder
This washing powder smells funny.
rozpocznij naukę
proszek do prania
Ten proszek do prania dziwnie pachnie.
washing-up liquid
You don't need to use so much washing-up liquid.
rozpocznij naukę
płyn do zmywania naczyń
Nie musisz używać tak dużo płynu do zmywania naczyń.
sponge
The sponge is wet.
rozpocznij naukę
gąbka
Gąbka jest mokra.
cloth
Pass me the cloth. there is some water on the floor.
rozpocznij naukę
ścierka
Podaj mi ścierkę. na podłodze jest trochę wody.
mess
How's it possible to make so much mess so quickly?
rozpocznij naukę
bałagan
Jak to możliwe. żeby tak szybko zrobić taki bałagan?
stain
You've got a stain on your shirt.
rozpocznij naukę
plama
Masz plamę na koszuli.
to throw away
Don't throw it away. give it to someone.
rozpocznij naukę
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego. oddaj komuś.
crime
I have never witnessed any crime.
rozpocznij naukę
przestępstwo
Nigdy nie byłam świadkiem przestępstwa.
to commit
You are guilty of commiting the crime.
rozpocznij naukę
popełniać
Jesteś winny popełnienia tego przestępstwa.
criminal
She is dating a criminal!
rozpocznij naukę
przestępca
Ona umawia się z przestępcą!
to steal
Were you trying to steal my money?
rozpocznij naukę
kraść
Czy próbowałeś ukraść moje pieniądze?
thief (l.mn. thieves)
Catch that thief!
rozpocznij naukę
złodziej
Łapać tego złodzieja!
to attack
Unprotected computers are often attacked by viruses.
rozpocznij naukę
atakować
Niechronione komputery często są atakowane przez wirusy.
to kill
Too many people are killed on the roads.
rozpocznij naukę
zabijać
Zbyt wielu ludzi zostaje zabitych na drogach.
gun
Be careful. the gun is loaded.
rozpocznij naukę
broń. pistolet
Uważaj. pistolet jest naładowany.
to shoot
Some people are shot by accident.
rozpocznij naukę
strzelać
Niektórzy zostają postrzeleni przez przypadek.
murder
How is murder punished in Florida?
rozpocznij naukę
morderstwo
Jaka jest kara za morderstwo na Florydzie?
terrorist
Are the terrorists armed?
rozpocznij naukę
terrorysta
Czy terroryści są uzbrojeni?
bomb
Is the bomb hidden somewhere in the building?
rozpocznij naukę
bomba
Czy bomba jest ukryta gdzieś w tym budynku?
to blow up
The rocks are blown up with dynamite.
rozpocznij naukę
wysadzać w powietrze
Skały wysadza się w powietrze za pomocą dynamitu.
to rob
Some banks are robbed in less than 5 minutes.
rozpocznij naukę
rabować. okradać
Bywa. że banki zostają obrabowane w mniej niż 5 minut.
pickpocket
Pickpockets aren't considered dangerous criminals.
rozpocznij naukę
kieszonkowiec
Kieszonkowcy nie są uważani za groźnych przestępców.
to arrest
You can get arrested for that.
rozpocznij naukę
aresztować
Mogą cię za to aresztować.
to pay a fine
If you don't come to court. you'll have to pay a fine.
rozpocznij naukę
zapłacić grzywnę
Jeśli nie przyjdziesz do sądu. będziesz musiał zapłacić grzywnę.
parking ticket
Not here. or you'll get a parking ticket.
rozpocznij naukę
mandat za parkowanie
Nie tutaj. bo jeszcze dostaniesz mandat za parkowanie.
prison
Don't worry. people don't get sent to prison for that.
rozpocznij naukę
więzienie
Nie martw się. nie wysyła się za to ludzi do więzienia.
judge
What did the judge say?
rozpocznij naukę
sędzia
Co powiedział sędzia?
court
I'll see you in court!
rozpocznij naukę
sąd
Zobaczymy się w sądzie!
guilty
But he's not guilty! This is so unfair.
rozpocznij naukę
winny
Ale on nie jest winny! To takie niesprawiedliwe.
innocent
I believe that you're innocent.
rozpocznij naukę
niewinny
Wierzę. że jesteś niewinny.
witness
Were there any witnesses?
rozpocznij naukę
świadek
Byli jacyś świadkowie?
victim
The victim is still in shock.
rozpocznij naukę
ofiara
Ofiara nadal jest w szoku.
justice
I hope there's still some justice in this world.
rozpocznij naukę
sprawiedliwość
Mam nadzieję. że jest jeszcze trochę sprawiedliwości na tym świecie.
by law
By law you are not allowed to do it.
rozpocznij naukę
zgodnie z prawem
Zgodnie z prawem nie wolno ci tego zrobić.
against the law
It's against the law to enter somebody's house without permission.
rozpocznij naukę
wbrew prawu
To wbrew prawu. wchodzić do czyjegoś domu bez pozwolenia.
also
I also want to talk with you.
rozpocznij naukę
również. także
Ja także chcę z tobą porozmawiać.
so
I'm ill so I'm not going to work today.
rozpocznij naukę
więc
Jestem chora. więc nie pójdę dziś do pracy.
although
I had to tell her the truth. although it was hard.
rozpocznij naukę
chociaż
Musiałem powiedzieć jej prawdę. chociaż było to ciężkie.
however
I understand why she wants to stay. However. I think she should go.
rozpocznij naukę
jednak
Rozumiem. dlaczego chce zostać. Jednak uważam. że powinna pójść.
unless
I won't come unless she asks me to.
rozpocznij naukę
chyba że. jeśli nie
Nie przyjdę. chyba że mnie poprosi.
as a result
You were late for today's meeting. As a result. we lost an important client.
rozpocznij naukę
w rezultacie
Spóźniłeś się na dzisiejsze spotkanie. W rezultacie straciliśmy ważnego klienta.
because of
The concert was cancelled because of the rain.
rozpocznij naukę
z powodu
Koncert został odwołany z powodu deszczu.
reason
What is the reason for your strange behaviour?
rozpocznij naukę
powód
Jaki jest powód twojego dziwnego zachowania?
on the one hand
On the one hand. it will require a lot of effort.
rozpocznij naukę
z jednej strony
Z jednej strony będzie to wymagało dużego wysiłku.
on the other hand
On the other hand. it might be an interesting experience.
rozpocznij naukę
z drugiej strony
Z drugiej strony może to być interesujące doświadczenie.
definitely
It was definitely him!
rozpocznij naukę
z całą pewnością
To z całą pewnością był on!
probably
I will probably get there a few minutes later.
rozpocznij naukę
prawdopodobnie
Prawdopodobnie dotrę tam kilka minut później.
maybe
Maybe we could have dinner together?
rozpocznij naukę
może
Może zjemy razem kolację?
even
Why should he decide? He doesn't even live here.
rozpocznij naukę
nawet
Dlaczego on miałby decydować? Nawet tu nie mieszka.
at all
I don't like this idea at all.
rozpocznij naukę
wcale
Wcale mi się nie podoba ten pomysł.
at least
You could at least try and see if you enjoy it.
rozpocznij naukę
przynajmniej
Mógłbyś przynajmniej spróbować i zobaczyć. czy ci się to podoba.
fashion
I'm interested in fashion.
rozpocznij naukę
moda
Interesuję się modą.
fashionable
She has a lot of fashionable clothes.
rozpocznij naukę
modny
Ona ma dużo modnych ubrań.
stylish
He looked elegant and stylish. as always.
rozpocznij naukę
stylowy
Wyglądał wytwornie i stylowo. jak zwykle.
classic
This classic blouse will match any skirt.
rozpocznij naukę
klasyczny
Ta klasyczna bluzka będzie pasowała do każdej spódnicy.
traditional
The dancers were wearing traditional clothes.
rozpocznij naukę
tradycyjny
Tancerze byli ubrani w tradycyjne stroje.
designer
Who is your favourite designer?
rozpocznij naukę
projektant
Kto jest twoim ulubionym projektantem?
costume
Do you have a costume for the fancy dress party?
rozpocznij naukę
kostium
Masz kostium na bal?
mask
Who's hiding behind that mask?
rozpocznij naukę
maska
Kto się chowa za tą maską?
to match
Does this T-shirt match the trousers?
rozpocznij naukę
pasować
Czy ta koszulka pasuje do spodni?
sandals
I need a new pair of sandals.
rozpocznij naukę
sandały
Potrzebuję nowej pary sandałów.
boots
She always wears boots. even in the summer.
rozpocznij naukę
buty z wysoką cholewą. kozaki
Ona zawsze nosi kozaki. nawet latem.
bra
If I had some money. I'd buy a new bra.
rozpocznij naukę
biustonosz
Gdybym miała trochę pieniędzy. kupiłabym nowy biustonosz.
swimsuit
I'd wear a swimsuit if it was warmer.
rozpocznij naukę
kostium kąpielowy
Założyłabym kostium kąpielowy. gdyby było cieplej.
swimming trunks
Oh no. I've forgotten my swimming trunks!
rozpocznij naukę
kąpielówki
O nie. zapomniałem kąpielówek!
bracelet
I love your bracelet. Where did you buy it?
rozpocznij naukę
bransoletka
Bardzo mi się podoba twoja bransoletka. Gdzie ją kupiłaś?
chain
Can I try this chain on?
rozpocznij naukę
łańcuszek
Czy mogę przymierzyć ten łańcuszek?
striped
What do you think about this striped dress?
rozpocznij naukę
w paski
Co sądzisz o tej sukience w paski?
checked
I'd like to have a checked coat.
rozpocznij naukę
w kratkę
Chciałabym mieć płaszcz w kratkę.
flowery
Where is my flowery blanket?
rozpocznij naukę
w kwiaty
Gdzie jest mój koc w kwiaty?
spotted
She always wears spotted socks.
rozpocznij naukę
w kropki
Ona zawsze nosi skarpetki w kropki.
multicoloured
I love wearing multicoloured clothes.
rozpocznij naukę
wielokolorowy
Uwielbiam nosić wielokolorowe ubrania.
plain
These plain blouses are so boring.
rozpocznij naukę
jednolity
Te jednolite bluzki są takie nudne.
cotton
I would like to buy some cotton underwear.
rozpocznij naukę
bawełna. bawełniany
Chciałabym kupić bawełnianą bieliznę.
wool
This sweater is made of wool.
rozpocznij naukę
wełna
Ten sweter jest zrobiony z wełny.
silk
I'd like to have a silk scarf.
rozpocznij naukę
jedwab. jedwabny
Chciałabym mieć jedwabną apaszkę.
fur
I will never wear natural fur.
rozpocznij naukę
futro
Nigdy nie założę naturalnego futra.
medium size
Do you have this swimsuit in a medium size?
rozpocznij naukę
rozmiar M. M-ka
Czy dostanę ten kostium kąpielowy w rozmiarze M?
large size
– This will be too big for you. – No. actually. I normally wear a large size.
rozpocznij naukę
rozmiar L. L-ka
– To będzie na ciebie za duże. – Nie. właściwie to zwykle noszę L-kę.
XXL size
– What size do you need? – I think an XXL.
rozpocznij naukę
rozmiar XXL. XXL-ka
– Jakiego rozmiaru pan potrzebuje? – Wydaje mi się. że XXL.
to go camping
My mum doesn't let me go camping with my friends.
rozpocznij naukę
jechać pod namiot
Mama nie pozwala mi jechać pod namiot ze znajomymi.
campsite
Where is our campsite?
rozpocznij naukę
pole namiotowe
Gdzie jest nasze pole namiotowe?
tent
Have you taken the tent?
rozpocznij naukę
namiot
Wzięłaś namiot?
torch
Pass me the torch. I can't see anything.
rozpocznij naukę
latarka
Podaj mi latarkę. nic nie widzę.
sleeping bag
There's a snake in your sleeping bag!
rozpocznij naukę
śpiwór
W twoim śpiworze jest wąż!
campfire
We were sitting around the campfire and singing songs.
rozpocznij naukę
ognisko
Siedzieliśmy wokół ogniska i śpiewaliśmy piosenki.
backpack
Put the sandwich in my backpack.
rozpocznij naukę
plecak
Włóż kanapkę do mojego plecaka.
rope
The rope is too short.
rozpocznij naukę
lina
Lina jest za krótka.
pocketknife
I always have my pocketknife with me when I go camping.
rozpocznij naukę
scyzoryk
Zawsze mam ze sobą scyzoryk. kiedy jadę pod namiot.
map
Why don't you check it on the map?
rozpocznij naukę
mapa
Może sprawdź to na mapie?
compass
This stupid compass is broken!
rozpocznij naukę
kompas
Ten głupi kompas jest zepsuty!
first aid kit
What do you have in the first aid kit?
rozpocznij naukę
apteczka
Co masz w apteczce?
sun cream
If you don't use sun cream. you'll get burnt.
rozpocznij naukę
krem z filtrem
Jeśli nie będziesz używał kremu z filtrem. dostaniesz poparzenia.
hammock
I want to lie in the hammock all day long.
rozpocznij naukę
hamak
Chcę leżeć w hamaku cały dzień.
to go hiking
When you go hiking. don't forget to take water.
rozpocznij naukę
iść w góry
Kiedy idziecie w góry. nie zapomnijcie wziąć ze sobą wody.
hiking boots
Where can I buy good quality hiking boots?
rozpocznij naukę
buty trekkingowe
Gdzie mogę kupić buty trekkingowe dobrej jakości?
to go fishing
I will never go fishing. it's so boring.
rozpocznij naukę
iść na ryby
Nigdy nie pójdę na ryby. to takie nudne.
tinned food
I hate tinned food. but it's all we have here.
rozpocznij naukę
jedzenie w puszce
Nie cierpię jedzenia w puszce. ale nie mamy tu niczego innego.
most
Most of my friends are people I met at college.
rozpocznij naukę
większość
Większość moich przyjaciół to osoby. które poznałam na studiach.
a few
Do you have a few minutes? I'd like to talk to you about something.
rozpocznij naukę
kilka
Masz kilka minut? Chciałbym z tobą o czymś porozmawiać.
few
There are few good restaurants in my town.
rozpocznij naukę
niewiele
W moim miasteczku jest niewiele dobrych restauracji.
a little
Can I have a little more cake?
rozpocznij naukę
nieco. trochę
Czy mogę trochę więcej ciasta?
little
My cousin Jake makes very little money as an artist.
rozpocznij naukę
mało
Mój kuzyn Jake zarabia jako artysta bardzo mało pieniędzy.
too few
There are too few salads on the table.
rozpocznij naukę
za mało (policzalne)
Na stole jest za mało sałatek.
too little
There is too little sugar in this coffee.
rozpocznij naukę
za mało (niepoliczalne)
W tej kawie jest za mało cukru.
too many
My wife has too many duties in her job.
rozpocznij naukę
za dużo (policzalne)
Moja żona ma w pracy za dużo obowiązków.
too much
I get lazy when I have too much free time.
rozpocznij naukę
za dużo (niepoliczalne)
Robię się leniwy. kiedy mam za dużo wolnego czasu.
enough
Do you have enough money for that necklace?
rozpocznij naukę
wystarczająco
Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy na tamten naszyjnik?
almost
It's almost midnight! Where are you?
rozpocznij naukę
prawie
Jest prawie północ! Gdzie jesteś?
a pair of
Will you buy me a pair of shoes for my birthday?
rozpocznij naukę
para (czegoś)
Kupisz mi parę butów na urodziny?
a lot of
I have eaten a lot of oranges today.
rozpocznij naukę
dużo (czegoś)
Zjadłam dzisiaj dużo pomarańczy.
group
A large group of people came out of the building.
rozpocznij naukę
grupa
Z budynku wyszła liczna grupa osób.
part
Money was only part of the problem.
rozpocznij naukę
część
Pieniądze stanowiły tylko część problemu.
only
I only slept 6 hours last night.
rozpocznij naukę
tylko
Wczoraj w nocy spałam tylko 6 godzin.
very much
I love you very much.
rozpocznij naukę
bardzo
Bardzo cię kocham.
stadium
We'll meet in front of the stadium.
rozpocznij naukę
stadion
Spotkamy się przed stadionem.
bowling
Would you like to go bowling?
rozpocznij naukę
kręgle
Czy chciałbyś pójść ze mną na kręgle?
boxing
Are you interested in boxing?
rozpocznij naukę
boks
Interesujesz się boksem?
whistle
The whistle signalled the end of the game.
rozpocznij naukę
gwizdek
Gwizdek oznajmił koniec meczu.
goal
Everybody is waiting impatiently for the first goal.
rozpocznij naukę
gol
Wszyscy czekają niecierpliwie na pierwszego gola.
wrestling
Wrestling can be funny sometimes.
rozpocznij naukę
zapasy
Zapasy bywają czasami zabawne.
body-building
He's really into body-building.
rozpocznij naukę
kulturystyka
Bardzo interesuje się kulturystyką.
to dive
Would you like to try diving with sharks?
rozpocznij naukę
nurkować
Chciałbyś spróbować nurkowania z rekinami?
water-skiing
Where is the water-skiing instructor?
rozpocznij naukę
narciarstwo wodne
Gdzie jest instruktor narciarstwa wodnego?
martial arts
My BA thesis is on martial arts.
rozpocznij naukę
sztuki walki
Moja praca licencjacka jest na temat sztuk walki.
rollerblades
I'd like new rollerblades for Christmas.
rozpocznij naukę
rolki
Pod choinkę chciałbym dostać nowe rolki.
to skateboard
He can skateboard all day long.
rozpocznij naukę
jeździć na deskorolce
On potrafi jeździć na deskorolce cały dzień.
race
Who won the race?
rozpocznij naukę
wyścig
Kto wygrał wyścig?
horse racing
We are going to see horse racing for the first time.
rozpocznij naukę
wyścigi konne
Pierwszy raz będziemy oglądać wyścigi konne.
athletics
He is an athletics champion.
rozpocznij naukę
lekkoatletyka
Jest mistrzem lekkoatletyki.
gymnastics
Is your sister still into gymnastics?
rozpocznij naukę
gimnastyka
Czy twoja siostra nadal interesuje się gimnastyką?
extreme sports
Extreme sports may be dangerous but they're so much fun!
rozpocznij naukę
sporty ekstremalne
Sporty ekstremalne może i są niebezpieczne. ale dają tyle frajdy!
to push
When I push the door. it doesn't open. Is it broken?
rozpocznij naukę
pchać
Kiedy popycham drzwi. nie otwierają się. Są popsute?
to pull
The light turns on when you pull here.
rozpocznij naukę
ciągnąć
Światło się zapala. kiedy pociągniesz tutaj.
to pick up
Pick that up. You mustn't litter here.
rozpocznij naukę
podnosić (np. z ziemi)
Podnieś to. Tu nie wolno śmiecić.
to put down
Put it down. I don't want it to break.
rozpocznij naukę
odstawiać. odkładać
Odłóż to. nie chcę. żeby się potłukło.
to bend
Bend your knees and clap your hands twice.
rozpocznij naukę
zginać
Zegnijcie kolana i dwukrotnie klaśnijcie w dłonie.
to bend down
You need to bend down all the way to the floor.
rozpocznij naukę
schylać się
Musisz się schylić aż do samej podłogi.
to hit
Hit the ball as hard as you can.
rozpocznij naukę
uderzać
Uderz piłkę tak mocno. jak tylko potrafisz.
to pass (a ball)
Pass the ball to a player near you.
rozpocznij naukę
podawać (piłkę)
Podaj piłkę zawodnikowi blisko ciebie.
to lie down
You should lie down and relax.
rozpocznij naukę
położyć się
Powinieneś się położyć i zrelaksować.
to stand up
Stand up if you want to say something.
rozpocznij naukę
wstawać
Wstań. jeśli chcesz coś powiedzieć.
to sit down
Sit down and have a rest.
rozpocznij naukę
siadać
Usiądź i odpocznij sobie.
to hold
Hold my hand and be careful.
rozpocznij naukę
trzymać
Trzymaj mnie za rękę i uważaj.
to drop
Have you dropped your pen?
rozpocznij naukę
upuścić
Upuściłeś pióro?
to fall
He fell and broke his leg.
rozpocznij naukę
upadać
Upadł i złamał nogę.
to land
Finally they landed safely.
rozpocznij naukę
lądować
W końcu wylądowali bezpiecznie.
to shake
It was so cold I was shaking.
rozpocznij naukę
trząść
Było tak zimno. że się trzęsłam.
to point
Can you point to the person who offended you?
rozpocznij naukę
wskazywać
Czy możesz wskazać osobę. która cię obraziła?
to wave
Wave to your granny. honey!
rozpocznij naukę
machać
Pomachaj babci. kochanie!
crowd
Suddenly we saw a huge crowd running towards us!
rozpocznij naukę
tłum
Nagle zobaczyliśmy wielki tłum biegnący w naszą stronę!
crowded
The train was very crowded.
rozpocznij naukę
zatłoczony
Pociąg był bardzo zatłoczony.
statue
I'd like to see the Statue of Liberty one day.
rozpocznij naukę
posąg. statua
Chciałabym kiedyś zobaczyć Statuę Wolności.
way
I don't know which way we should go.
rozpocznij naukę
kierunek
Nie wiem. w którym kierunku powinniśmy iść.
place
Is this the place you were talking about?
rozpocznij naukę
miejsce
Czy to jest to miejsce. o którym mówiłaś?
somewhere
Let's go on holiday somewhere far away.
rozpocznij naukę
gdzieś
Pojedźmy na wakacje gdzieś daleko.
everywhere
Oh. I know. it's the same everywhere.
rozpocznij naukę
wszędzie
Och. wiem. wszędzie tak jest.
to get to
How do I get to the police station?
rozpocznij naukę
dostać się do
Jak dostanę się na komisariat?
to get lost
Take a map. you might get lost without it.
rozpocznij naukę
zgubić się
Weź mapę. możesz się bez niej zgubić.
to ask for directions
Let's ask that man for directions to the museum.
rozpocznij naukę
pytać o drogę
Zapytajmy tego pana o drogę do muzeum.
rush hour
If we want to avoid rush hour. we have to leave now.
rozpocznij naukę
godzina szczytu
Jeśli chcemy ominąć godzinę szczytu. musimy wyjść teraz.
roundabout
Turn left at the second roundabout.
rozpocznij naukę
rondo
Skręć w lewo na drugim rondzie.
lamp post
I'm standing next to a lamp post. Can you see me?
rozpocznij naukę
latarnia uliczna
Stoję obok latarni ulicznej. Widzisz mnie?
bench
Let's sit on this bench. I'm a little tired.
rozpocznij naukę
ławka
Usiądźmy na tej ławce. trochę się zmęczyłam.
corner
The shop is just round the corner.
rozpocznij naukę
róg
Ten sklep jest tuż za rogiem.
police station
The criminal was taken to the police station.
rozpocznij naukę
komisariat
Przestępca został zabrany na komisariat.
ID
Can I see your ID. please?
rozpocznij naukę
dowód tożsamości
Czy mogę zobaczyć pana dowód tożsamości?
fountain
Let's meet at the fountain.
rozpocznij naukę
fontanna
Spotkajmy się przy fontannie.
motel
I'm not going to sleep in this motel.
rozpocznij naukę
motel
Nie zamierzam spać w tym motelu.
canal
There are plenty of canals in Venice.
rozpocznij naukę
kanał (z wodą)
W Wenecji jest mnóstwo kanałów.
motorbike
Have you ever ridden a motorbike?
rozpocznij naukę
motocykl
Jechałaś kiedyś motocyklem?
motor scooter
She decided to sell her car and bought a motor scooter.
rozpocznij naukę
skuter
Postanowiła sprzedać samochód i kupiła skuter.
lorry (l.mn. lorries / AmE: truck)
The lorry was fully packed.
rozpocznij naukę
ciężarówka
Ciężarówka była załadowana do pełna.
van
The van with criminals dissapeared.
rozpocznij naukę
furgonetka
Furgonetka z przestępcami zniknęła.
helicopter
I have never flown a helicopter.
rozpocznij naukę
helikopter
Nigdy nie leciałem helikopterem.
jet
He has his own. private jet.
rozpocznij naukę
odrzutowiec
On ma swój własny. prywatny odrzutowiec.
motorway
I wouldn't take that motorway if I were you.
rozpocznij naukę
autostrada
Na twoim miejscu nie jechałbym tą autostradą.
lane
You can change lane. the road is clear.
rozpocznij naukę
pas ruchu
Możesz zmienić pas ruchu. nic nie jedzie.
road sign
You need to pay more attention to the road signs.
rozpocznij naukę
znak drogowy
Musisz bardziej zwracać uwagę na znaki drogowe.
one-way street
Oops. it's a one-way street. we need to turn back.
rozpocznij naukę
ulica jednokierunkowa
Oj. to ulica jednokierunkowa. musimy zawrócić.
driving license
I would gladly drive you if I had a driving license.
rozpocznij naukę
prawo jazdy
Z chęcią bym was zawiózł. gdybym miał prawo jazdy.
passenger
The passenger asked the driver for directions.
rozpocznij naukę
pasażer
Pasażer zapytał kierowcę o drogę.
car wash
My first summer job was at a car wash.
rozpocznij naukę
myjnia samochodowa
Moja pierwsza wakacyjna praca była w myjni samochodowej.
tram
I'll meet you at the tram stop.
rozpocznij naukę
tramwaj
Spotkamy się na przystanku tramwajowym.
tracks
Follow the tracks and you'll get to my house.
rozpocznij naukę
tory
Idź wzdłuż torów. a dojdziesz do mojego domu.
the Bible
We rarely read the Bible in our house.
rozpocznij naukę
Biblia
W naszym domu rzadko czyta się Biblię.
the Koran
Have you ever read the Quran?
rozpocznij naukę
Koran
Czytałeś kiedykolwiek Koran?
Jesus Christ
Jesus Christ lived two thousand years ago.
rozpocznij naukę
Jezus Chrystus
Jezus Chrystus żył dwa tysiące lat temu.
soul
I know deep in my soul that Peter will change.
rozpocznij naukę
dusza
W głębi duszy wiem. że Peter się zmieni.
ghost
I don't believe in ghosts.
rozpocznij naukę
duch
Nie wierzę w duchy.
mass
Do you go to mass every Sunday?
rozpocznij naukę
msza
Chodzisz na mszę co niedzielę?
candle
Light a candle in her memory.
rozpocznij naukę
świeca
Zapal świeczkę ku jej pamięci.
altar
The altar in this church is magnificent.
rozpocznij naukę
ołtarz
Ołtarz w tym kościele jest wspaniały.
grave
There were many beautiful old graves in that cemetery.
rozpocznij naukę
grób
Na tamtym cmentarzu było wiele pięknych. starych grobów.
prayer
Do you say a prayer before meals in your family?
rozpocznij naukę
modlitwa
Czy w waszej rodzinie odmawia się modlitwę przed posiłkiem?
believer
If you are a believer. you shouldn't behave like that.
rozpocznij naukę
osoba wierząca
Jeśli jesteś osobą wierzącą. nie powinieneś się tak zachowywać.
religious
She is very religious and goes to church every Sunday.
rozpocznij naukę
religijny
Ona jest bardzo religijna i chodzi do kościoła co niedzielę.
faith
My faith is not very strong. sadly.
rozpocznij naukę
wiara
Moja wiara nie jest niestety zbyt silna.
the Pope
Who is the Pope now?
rozpocznij naukę
papież
Kto jest teraz papieżem?
nun
I've decided to become a nun.
rozpocznij naukę
zakonnica
Postanowiłam zostać zakonnicą.
saint
I don't think I know of any saints from Poland.
rozpocznij naukę
święty
Chyba nie wiem nic o żadnych świętych z Polski.
temple
I have never been to this temple.
rozpocznij naukę
świątynia
Nigdy nie byłem w tej świątyni.
cathedral
Will we get married in the cathedral?
rozpocznij naukę
katedra
Pobierzemy się w katedrze?
protestant
He's buried in a protestant cemetery.
rozpocznij naukę
protestancki
Jest pochowany na cmentarzu protestanckim.
Roman Catholic
All my family are Roman Catholic.
rozpocznij naukę
rzymskokatolicki
Wszyscy w mojej rodzinie są wyznania rzymskokatolickiego.
to protest
We are going to protest against the government.
rozpocznij naukę
protestować
Zamierzamy protestować przeciwko rządowi.
demonstration
Why didn't you come to the demonstration?
rozpocznij naukę
demonstracja
Dlaczego nie przyszliście na demonstrację?
leader
Who is the leader of this party?
rozpocznij naukę
lider
Kto jest liderem tej partii?
to improve
Have the working conditions improved?
rozpocznij naukę
ulepszyć
Czy warunki pracy poprawiły się?
economy
The economy slowly improved.
rozpocznij naukę
gospodarka
Stan gospodarki powoli się poprawiał.
peaceful
The demonstration has been peaceful so far.
rozpocznij naukę
pokojowy. spokojny
Jak do tej pory demonstracja była pokojowa.
violence
We need to put an end to violence.
rozpocznij naukę
przemoc
Musimy postawić kres przemocy.
to fight
Fight for your rights!
rozpocznij naukę
walczyć
Walcz o swoje prawa!
problem
This is a serious problem for our society and we need to solve it.
rozpocznij naukę
problem
To poważny problem dla naszego społeczeństwa i musimy go rozwiązać.
different
Everyone's different and it should be tolerated.
rozpocznij naukę
inny
Każdy jest inny i powinno to być tolerowane.
freedom
Freedom is a basic human right.
rozpocznij naukę
wolność
Wolność to podstawowe prawo człowieka.
system
The political system in Poland changed in 1989.
rozpocznij naukę
ustrój. system
Ustrój polityczny w Polsce zmienił się w 1989 r.
government
You can't blame the government for everything.
rozpocznij naukę
rząd
Nie możesz za wszystko winić rządu.
parliament
This parliament is the worst on Earth!
rozpocznij naukę
parlament
Ten parlament jest najgorszy na świecie!
election
Do you really believe the election will change anything?
rozpocznij naukę
wybory
Naprawdę uważasz. że te wybory coś zmienią?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.