łacina prawnicza

 0    109 fiszek    YaYco
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prawo
rozpocznij naukę
ius
z mocy prawa
rozpocznij naukę
de iure
w rzeczywistości
rozpocznij naukę
de facto
z mocy samego prawa
rozpocznij naukę
ipso iure
przez sam fakt
rozpocznij naukę
ipso facto
z mocy prawa
rozpocznij naukę
ex iure
pełnoprawnie
rozpocznij naukę
pleno iure
wykonywanie prawa nie jest bezprawiem
rozpocznij naukę
executio iuris non habet iniuriam
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
rozpocznij naukę
summum ius summa iniuria
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
rozpocznij naukę
nudum ius
prawo nieograniczone
rozpocznij naukę
ius infinitum
prawo ściśle związane z osobą
rozpocznij naukę
Ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius dispositivum
ściśle według prawa
rozpocznij naukę
stricto iure
w ścisłym znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
rozpocznij naukę
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet
sąd zna prawa
rozpocznij naukę
Iura novit curia
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris in allium transfere potest quam ipse habet
wyrok tworzy prawo
rozpocznij naukę
Sententia facit ius
zbiór praw
rozpocznij naukę
Universitas iuris
ustawa, prawo, postanowienie umowne
rozpocznij naukę
lex
z mocy ustawy
rozpocznij naukę
ex lege
z mocy ustawy
rozpocznij naukę
iuxta legem
z mocy ustawy
rozpocznij naukę
secundum legem
treść ustawy
rozpocznij naukę
verba legis
patrzymy na sens, nie słowa
rozpocznij naukę
Sensum, non verba spectamus
przeciwko ustawie
rozpocznij naukę
Contra legem
In fraudem legis
rozpocznij naukę
w celu obejścia ustawy
według uchwalonej ustawy
rozpocznij naukę
De lege lata
według ustawy, która powinna być uchwalona
rozpocznij naukę
De lege ferenda
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
rozpocznij naukę
Ignorantia legis neminem excusat
uzasadnienie ustawy
rozpocznij naukę
Ratio legis
gdzie jest takie samo uzasadnienie, tam jest taka sama dyspozycja ustawy
rozpocznij naukę
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
gdy ustaje przyczyna ustawy, wygasa i sama ustawa
rozpocznij naukę
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasami śpią, ale nigdy nie umierają
rozpocznij naukę
Dormiunt aliquando actus, sed non morietur
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
rozpocznij naukę
Vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
rozpocznij naukę
Lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
rozpocznij naukę
Lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
rozpocznij naukę
Lex mitior retro agit
ustawa patrzy naprzód, nie wstecz
rozpocznij naukę
Lex prospicit, non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
rozpocznij naukę
Lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
rozpocznij naukę
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
rozpocznij naukę
Lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy w razie niewykonania świadczenia w terminie
rozpocznij naukę
lex commissoria
czynność, czynność prawna
rozpocznij naukę
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
rozpocznij naukę
Negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna (kulejąca)
rozpocznij naukę
Negotium claudicans
czynność prawna nieważna
rozpocznij naukę
negotium nullum
małżeństwo nieistniejące
rozpocznij naukę
Matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne
rozpocznij naukę
Essentialia negotii
elementy przedmiotowo nieistotne
rozpocznij naukę
Naturalia negotii
elementy podmiotowo istotne
rozpocznij naukę
accidentalia negotii
między żyjącymi
rozpocznij naukę
Inter vivos
na wypadek śmierci
rozpocznij naukę
Mortis causa
do ważności
rozpocznij naukę
Ad solemnitatem
dla celów dochodowych
rozpocznij naukę
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
rozpocznij naukę
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
rozpocznij naukę
pactum de forma
termin, dzień
rozpocznij naukę
dies
dzień od którego, termin początkowy
rozpocznij naukę
dies a quo
dzień do którego, termin końcowy
rozpocznij naukę
dies ad quem
okres, czas
rozpocznij naukę
tempus
czas ciągły
rozpocznij naukę
tempus continuum
czas użyteczny
rozpocznij naukę
tempus utile
obliczanie czasu za pomocą jednostek
rozpocznij naukę
computatio civilis
obliczanie czasu od zdarzenia do zdarzenia
rozpocznij naukę
computatio naturalis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
rozpocznij naukę
prior tempore potior iure
dzień powzięcia wiadomości
rozpocznij naukę
tempus scientiae
dzień spełnienia czynności
rozpocznij naukę
tempus facti
od wtedy, od początku, z mocą wsteczną
rozpocznij naukę
ex tunc
od teraz
rozpocznij naukę
ex nunc
z góry, przed faktem
rozpocznij naukę
ex ante
po fakcie
rozpocznij naukę
ex post
warunek, zdarzenie od którego zależą skutki czynności
rozpocznij naukę
condicio
pod warunkiem
rozpocznij naukę
sub condicione
czas pomiędzy postawieniem warunku a jego ziszczeniem
rozpocznij naukę
pendente condicione
warunek bez którego nie, warunek konieczny
rozpocznij naukę
condicio sine qua non
warunek zawieszający, skutki czynności powstają z chwilą ziszczenie się warunku
rozpocznij naukę
condicio suspensiva
warunek rozwiązujący, skutki czynności ustają z chwilą ziszczenia się warunku
rozpocznij naukę
condicio resolutiva
warunek zależny od woli działającego
rozpocznij naukę
condicio potestativa
warunek zależny od przypadku
rozpocznij naukę
condicio casualis
domniemanie, przypuszczenie, wnioskowanie z faktów już stwierdzonych co do innych faktów
rozpocznij naukę
praesumptio
domniemanie faktyczne
rozpocznij naukę
praesumptio facti
domniemanie prawne, ustawodawca sam narzuca pewien tryb wnioskowania
rozpocznij naukę
praesumptio iuris
domniemanie prawne niewzruszalne, nieusuwalne, nie obalalne przeciwdowodem
rozpocznij naukę
praesumptio iuris ac de iure
domniemanie prawne wzruszalne, usuwalne, obalalne przeciwdowodem
rozpocznij naukę
praesumptio iuris tantum
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
rozpocznij naukę
pater est quem nuptiae demonstrant
dobra wiara
rozpocznij naukę
Bona fides
zła wiara
rozpocznij naukę
Mala fides
późniejsza zła wiara szkodzi
rozpocznij naukę
Mala fides superveniens nocet
późniejsza zła wiara nie szkodzi
rozpocznij naukę
Mala fides superveniens non nocet
przedawnienie
rozpocznij naukę
Praescriptio
przedawnienie nie biegnie przeciwko niemogącemu działać
rozpocznij naukę
Contra agere non valenti non currit praescriptio
siła wyższa
rozpocznij naukę
Vis maior
przymus fizyczny
rozpocznij naukę
Vis absoluta
przymus psychiczny / groźba
rozpocznij naukę
Vis compulsiva
na mocy
rozpocznij naukę
vi + gen.
na mocy ustawy
rozpocznij naukę
Vi legis
na mocy umowy
rozpocznij naukę
Vi contractus
na mocy porozumienia
rozpocznij naukę
Vi consensus
milcząca zgoda
rozpocznij naukę
Tacitus consensus
ten, kto milczy, wydaje się zgadzać tam, gdzie mógł i powinien był mówić
rozpocznij naukę
Qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
Solo consensu
rozpocznij naukę
przez samo porozumienie
podstęp
rozpocznij naukę
Dolus
zamiar bezpośredni
rozpocznij naukę
Dolus directus
zamiar wynikowy
rozpocznij naukę
Dolus eventualis

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.