Polityka, życie polityczne – zaawansowane słownictwo angielskie; Politics – Advanced English Vocabulary

5  1    291 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

akceptacja

aklamacja

vociferous opponent
rozpocznij naukę
aktywny przeciwnik

ambasador

anarchia

aparat państwa

autokrata

authoritarian
rozpocznij naukę
autorytarny

bezpośredni

absolute majority vote
rozpocznij naukę
bezwzględna większość głosów

biurokracja

bojkot

budżet

bunt


cesarz

czytanie


demokrata

deputowany

despota

despotyzm

detailed account
rozpocznij naukę
dokładna historia

dominacja

dominujący

dowodzić

dyktator

dyktatorski

dictatorship
rozpocznij naukę
dyktatura

military dictatorship
rozpocznij naukę
dyktatura wojskowa

dyrektywa

dzielić

elektorat

ballot stuffing
rozpocznij naukę
fałszowanie wyników głosowania poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu

fałszywy

faszyzm

federalizm

feministyczny

finansować

frekwencja

głosować

głosować na kogoś

głosowanie

granica

grupa nacisku

to guarantee
rozpocznij naukę
gwarantować

diplomatic immunity
rozpocznij naukę
immunitet dyplomatyczny

imperializm

interest of state
rozpocznij naukę
interes państwa

islamistyczny

izba parlamentu

jawne głosowanie

jednomyślny


term of office
rozpocznij naukę
kadencja

kampania

electoral campaigning
rozpocznij naukę
kampania wyborcza

kandydat

kandydat, nominowany

parliamentary club
rozpocznij naukę
klub parlamentarny

koalicja

komisja

election committee
rozpocznij naukę
komitet wyborczy

kompetencja

komunizm

conservative
rozpocznij naukę
konserwatywny

conservatism
rozpocznij naukę
konserwatyzm

constitution
rozpocznij naukę
konstytucja

constitutionalism
rozpocznij naukę
konstytucjonalizm

kontrola

kontrolować


lewica

lewicowy

liberalizm

liberalny

liberał


polling station
rozpocznij naukę
lokal wyborczy

mandat poselski, senatorski

election manifesto
rozpocznij naukę
manifest wyborczy

mianowanie

mieszkaniec

minister

mniejszość

monarcha

monarchia

motłoch, tłum

nacjonalizm

High Administrative Court
rozpocznij naukę
Naczelny Sąd Administracyjny

to supervise
rozpocznij naukę
nadzorować


neofaszysta

nie przyjmować

to take issue with
rozpocznij naukę
nie zgadzać się z czymś

nieobecny

disorderly behaviour
rozpocznij naukę
nieodpowiednie zachowanie

niepodległy

niestabilny

niszczyć

nominować

obierać sobie za cel

obserwator

obywatel

obywatelski

to cast a vote
rozpocznij naukę
oddać głos

oddzielenie, rozdział

to decline to comment
rozpocznij naukę
odmówić komentarza

to address the issue of
rozpocznij naukę
odnieść się do kwestii

odpowiedni

odrzucać

odrzucenie

to vote down
rozpocznij naukę
odrzucić w głosowaniu

abject apology
rozpocznij naukę
oficjalne przeprosiny

public pronouncements
rozpocznij naukę
oficjalne wypowiedzi

to hold the election
rozpocznij naukę
ogłosić wybory

oklaskiwać, dawać owację


określać

to determine
rozpocznij naukę
określać, ustalać

constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy

oligarchia

opozycja

dissenting voice
rozpocznij naukę
osoba, która się na coś nie zgadza (for.)

pacyfizm

panować


liberal party
rozpocznij naukę
partia liberalna

patriota

pewność, zaufanie

pieczęć

to put sth to a vote
rozpocznij naukę
poddać coś pod głosownie

to raise taxes
rozpocznij naukę
podnosić podatki

podział

pokonać

polityk

foreign policy
rozpocznij naukę
polityka zagraniczna

pomagać

to bear responsibility
rozpocznij naukę
ponosić odpowiedzialność

to re-open the debate on
rozpocznij naukę
ponownie otworzyć debatę nad

poprawiać

poprawka

poruszać

Member of Parliament (MP)
rozpocznij naukę
poseł

powstrzymanie

powszechny, zwyczajny

powszechny

pozbawiać

prawicowy

prawo np. karne

prawo do czegoś

prawo głosu

election law
rozpocznij naukę
prawo wyborcze

prime minister
rozpocznij naukę
premier

prezydent

procedura

program

projekt

projekt ustawy

proportionality
rozpocznij naukę
proporcjonalność

propozycja

electoral protest
rozpocznij naukę
protest wyborczy

prowadzić

prowadzić rejestr

próg

przedstawiać

representative
rozpocznij naukę
przedstawiciel

to vote through
rozpocznij naukę
przegłosować, przyjąć

przepis

przeprowadzać

to conduct a survey
rozpocznij naukę
przeprowadzić badania

to conduct a poll
rozpocznij naukę
przeprowadzić sondaż

przyjąć

przywódca


radny

ratification
rozpocznij naukę
ratyfikacja

ratyfikować

referendum

reforma

regulować


to represent
rozpocznij naukę
reprezentować

parliamentary republic
rozpocznij naukę
republika parlamentarna


nationalistic regime
rozpocznij naukę
reżim nacjonalistyczny

rodowity mieszkaniec

to distribute
rozpocznij naukę
rozdzielać
rząd, Rada Ministrów

rząd

minority government
rozpocznij naukę
rząd mniejszościowy

rządzić demokratycznie

rządzić

local government
rozpocznij naukę
samorząd lokalny


Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd Najwyższy

senator

skłonność

socjalista

opinion poll
rozpocznij naukę
sondaż

społeczność

to gauge reaction
rozpocznij naukę
sprawdzać reakcje społeczne

to exercise power
rozpocznij naukę
sprawować władzę

sprzeciwiać się

stały, trwały

to refuse point-blank
rozpocznij naukę
stanowczo odmówić

to reject flatly
rozpocznij naukę
stanowczo odrzucić

stanowisko

diplomatic efforts
rozpocznij naukę
starania dyplomatyczne

to stand as a candidate
rozpocznij naukę
startować w wyborach


struktura

parliamentary-cabinet system
rozpocznij naukę
system parlamentarno-gabinetowy

świadomy

secret ballot
rozpocznij naukę
tajne głosowanie


teokracja

totalitarianism
rozpocznij naukę
totalitaryzm

tracić ważność

traktat

trwałość

Constitutional Tribunal
rozpocznij naukę
Trybunał Konstytucyjny

tworzyć


tyrania

to seek permission
rozpocznij naukę
ubiegać się o pozwolenie

uchwała

ugoda

to clarify one's position
rozpocznij naukę
ujawnić swoje poglądy

damaging disclosure
rozpocznij naukę
ujawnienie kontrowersyjnych faktów o czyimś życiu prywatnym

moderate socialist
rozpocznij naukę
umiarkowany socjalista

uprawniony

urzędnik


ustawodawczy

ustrój

throwaway comment
rozpocznij naukę
uwaga, która się wymsknęła

waluta


ważność

wchodzić

first past the post
rozpocznij naukę
większościowe (o wyborach)

większość

absolute ruler
rozpocznij naukę
władca absolutny

judicial power
rozpocznij naukę
władza sądownicza

legislature/ legislative authorities
rozpocznij naukę
władza ustawodawcza

executive power
rozpocznij naukę
władza wykonawcza

władze

własność

wniosek

vote of confidence
rozpocznij naukę
wotum zaufania

wpływowy

to mislead the electorate
rozpocznij naukę
wprowadzać wyborców w błąd

to introduce a bill
rozpocznij naukę
wprowadzić ustawę

wsparcie

wspierać

to cooperate
rozpocznij naukę
współpracować

wstrzymanie się od głosu

wstrzymywać się od głosu

wybierać


wyborczy

wybory

presidential elections
rozpocznij naukę
wybory prezydenckie


wybrać na kolejną kadencję

to issue a statement
rozpocznij naukę
wydać oświadczenie

wymagać

wyznaczyć, mianować

to excite speculation
rozpocznij naukę
wzbudzić spekulacje

to take firm stance
rozpocznij naukę
zająć stanowisko (o poglądach)

zamieszki

to prevent a strike
rozpocznij naukę
zapobiegać strajkowi

to administer
rozpocznij naukę
zarządzać

zarządzać, nakazywać

zatwierdzenie

zbojkotować

zdrajca

zezwalać

zgadzać się

National Assembly
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe

to air a grievance
rozpocznij naukę
złożyć skargę

zmiana

modification
rozpocznij naukę
zmiana, modyfikacja

to provide an explanation
rozpocznij naukę
znaleźć wyjaśnienie

związek zawodowy

zwierzchnictwo

simple majority vote
rozpocznij naukę
zwykła większość głosów

Polityka i życie polityczne - zaawansowane słownictwo angielskie do płynnej konwersacji

Fiszki zaplanowane jako materiał dydaktyczny do rozwoju umiejętności i słownictwa konwersacyjnego, tym razem w dziedzinie polityki i kultury życia politycznego po angielsku przydadzą się każdemu, kto opanował już dobrze poziom podstawowy języka angielskiego. Słownictwo na poziomie zaawansowanych, od średniozaawansowanego do zaawansowanego wymaga od uczącego się nabycia umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli, poglądów i opinii o złożonych problemach społecznych. Do zasobów tych należy polityka i życie polityczne społeczeństwa demokratycznego. I właśnie dlatego powstała kolekcja fiszek z eleganckim, salonowym wręcz słownictwem politycznym po angielsku. Wielu Polaków uczących się słówek z tej właśnie kolekcji twierdzi wręcz, że rozwija ona także zasoby polskich wyrażeń służących do werbalizowania opinii. Korzyści edukacyjne są więc w tym przypadku wielorakie i warto je maksymalnie wdrożyć.

Nazwy pojęć politycznych, czynności i instytucji

Fiszki ze słownictwem politycznym są naprawdę wszechstronne i wyczerpujące temat polityki oraz życia politycznego w konwersacjach, do których przygotowują. Znajdziemy w nich słownictwo ogólne, takie jak: większość, mniejszość, prawo głosu, ordynacja wyborcza, ale i nazwy prądów politycznych: liberalizm, konserwatyzm, monarchizm, nacjonalizm, wreszcie oficjalne, poprawne nazwy kluczowych instytucji: Sąd Najwyższy, Parlament, Naczelny Sąd Administracyjny. Kolekcja fiszek przygotowuje do wprawnej, zaangażowanej dyskusji o polityce po angielsku, która wymaga przecież swobody przechodzenia od tematu do tematu bez ograniczeń wynikających z braków słownikowych. Fiszki są tutaj naprawdę niezawodne!

Komentarze:

mart napisał: 2011-06-11 18:06:31
bardzo fajny zestaw, tylko długi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.