PP & imparfait

 0    47 fiszek    Kruczella
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

szachy

Pendant que tu jouais aux echecs, il est allé à la pharmacie
rozpocznij naukę
Podczas gdy grałeś w szachy, on poszedł do apteki

Ils nous ont proposé de faire une barbecue et nous avons accepté avec plaisir
rozpocznij naukę
Oni zaproponowali nam zrobienie grila i my zaakceptowaliśmy z przyjemnością

Quand j'étais à l'école primaire je passais chaque été à la mer.
rozpocznij naukę
Gdy byłam w szkole podstawowej spędzałam każde lato nad morzem.

La salle de spectacle était très bien décorée
rozpocznij naukę
Sala teatralna była bardzo dobrze udekorowana

Il faisait déjà tard. Il a mis son manteau et il est sorti
rozpocznij naukę
Zrobiło się już późno. Włożył płaszcz i wyszedł

Quand la pièce a terminé, le public a applaudi pendant 10 minutes
rozpocznij naukę
Gdy kawałek się skończył, publiczność biła brawa przez 10 minut

Elle faisait beaucoup de sport mais quand elle est tombé pendant qu'elle faisait du vélo elle a tordu la cheville et elle ne peut plus faire du sport d'une façon aussi intensive qu'avant
rozpocznij naukę
Ona uprawiała dużo sportu, ale gdy upadła, podczas gdy jeździła na rowerze, skręciła kostkę i nie może już uprawiać sportu tak intensywnie jak wcześniej

Quand il habitait avec ses parents, il avait deux chiens et un chat
rozpocznij naukę
Kiedy mieszkał z rodzicami, miał dwa psy i kota

Après le diner il fumait toujours une cigarette
rozpocznij naukę
Po kolacji palił zawsze jednego papierosa

Quand elle lisait cet e-mail elle a telephoné à sa mère
rozpocznij naukę
Kiedy ona czytała tego e-maila zadzwoniła do swojej matki

Ton sms est arrivé quand je dormais profondément
rozpocznij naukę
Twój sms przyszedł gdy spałem głęboko

Ils avaient mal à la tête donc ils ne voulaient pas sortir.
rozpocznij naukę
Bolała ich głowa, więc nie chcieli wyjść.

Grill

l'école primaire
rozpocznij naukę
Szkoła Podstawowa

profondément
rozpocznij naukę
głęboko

kostka u nogi

tordre / tordu
rozpocznij naukę
skręcić coś np. kostkę / p. passe

odmieniać czasownik

faire couler
rozpocznij naukę
topić (kogoś)

Je nageais quand soudain un ami s'est amusé me faire couler
rozpocznij naukę
Pływałem, gdy nagle jeden przyjaciel zabawił się topiąc mnie.

Il est arrivé pendant que je dormais
rozpocznij naukę
On przyjechał podczas gdy spałem

Avec Pierre, nous sommes allés la voir trois fois à l'hôpital
rozpocznij naukę
Z Piotrem poszliśmy się z nią zobaczyć trzy razy do szpitala

Le soleil se couchait lorsque j'ai entendu le téléphone sonner.
rozpocznij naukę
Słońce zachodziło, podczas gdy (lo) usłyszałem dzwoniący telefonu.

lorsque, pendant
rozpocznij naukę
podczas gdy

Je suis partie au ski en février dernier - a-t-elle répondu
rozpocznij naukę
Wyjechałam na narty w lutym poprzedniego roku - odparła.

Je voulais lui dire "au revoir" mais il est parti trop vite
rozpocznij naukę
Chciałem powiedzieć mu "do widzenia", ale on wyszedł zbyt szybko

Tous les jours je me levais à la même heure et je ne voyais pas pourquoi changer
rozpocznij naukę
Codziennie wstawałam o tej samej godzinie i nie widziałam (potrzeby) dlaczego (to) zmieniać

Il a emprunté le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l'attendaient au coin de la rue
rozpocznij naukę
On pożyczył rower od swojego sąsiada, aby dołączyć do swoich kolegów, którzy czekali na rogu ulicy

dołączyć

je te rejoins dans une heure
rozpocznij naukę
Dołączę do ciebie za godzinę

twardy, twarda

Cette viande etait trop dure, je ne l'a pas mangé
rozpocznij naukę
To mięso było zbyt twarde, nie zjadłam go

Je faisais du rugby tous les dimanches étant jeune
rozpocznij naukę
Uprawiałem rugby we wszystkie niedzielę będąc młodym

L'été dernier nous avons repeint tous les volets de la maison, ils étaient en mauvais état
rozpocznij naukę
Poprzedniego lata odmalowaliśmy wszystkie okiennice domu, one były w złym stanie

repeindre / nous avons repeint
rozpocznij naukę
przemalować / my odmalowaliśmy

en mauvais état
rozpocznij naukę
w złym stanie, zniszczony

okiennica

le garagiste
rozpocznij naukę
mechanik samochodowy

sprawdzać

Hier, le garagiste a vérifié la pression de mes pneus
rozpocznij naukę
Wczoraj mechanik sprawdził ciśnienie moich opon

Chaque fois qu'il pensait à Paris, il nous téléphonait immédiatement
rozpocznij naukę
Za każdym razem, kiedy myślał o Paryżu, dzwonił do nas natychmiast

Quand Paul s'est reveillé il était déjà huit heures
rozpocznij naukę
Kiedy Paul się obudził była już ósma godzina

wybuchać

violent personne
rozpocznij naukę
gwałtowna, porywcza osoba

un violent orage
rozpocznij naukę
gwałtowna burza

Nous roulions depuis plus de 6 heures quand un violent orage a éclaté
rozpocznij naukę
Jechaliśmy od ponad sześciu godzin gdy gwałtowna burza wybuchła


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.