Language leader unit 2 Environment

 0    144 fiszki    sebii123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

paliwo kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuel

a fuel such as coal or oil, made from decayed material from animals or plants that lived many thousands of years ago
rozpocznij naukę
fossil fuel

słaba jakość powietrza
rozpocznij naukę
poor air quality

emisja z fabryk
rozpocznij naukę
emissions from factories

siarka (pierwiastek)
rozpocznij naukę
sulfur (element)

the type of place that a particular animal usually lives in or a particular plant usually grows in
rozpocznij naukę
habitat

destruction

siedlisko (środowisko życia)
rozpocznij naukę
habitat

niszczenie siedlisk
rozpocznij naukę
habitat destruction

nadmierny odłów, przełowienie
rozpocznij naukę
overfishing,

the process of taking too many fish from the sea, a river etc, so that the number of fish in it becomes too low
rozpocznij naukę
overfishing

rain that contains harmful acid which can damage the environment and is caused by chemicals in the air
rozpocznij naukę
acid rain

waste products from industry that are harmful to people, animals, or the environment
rozpocznij naukę
toxic waste

toksyczne odpady
rozpocznij naukę
toxic waste

wymarcie, zanik
rozpocznij naukę
extinction

when a particular type of animal or plant stops existing
rozpocznij naukę
extinction

wymarcie gatunku
rozpocznij naukę
extinction of species

the work of cutting down trees in a forest
rozpocznij naukę
logging

ścinanie drzew
rozpocznij naukę
logging

the cutting or burning down of all the trees in an area
rozpocznij naukę
deforestation

deforestation

zniszczenie warstwy ozonowej
rozpocznij naukę
destruction of the ozone layer

wyposażyć w filtry kominy fabryk
rozpocznij naukę
Fit filters factory chimneys

biodegradowalny
Nasze produkty są w 100% biodegradowalne.
rozpocznij naukę
biodegradable
Our products are 100% biodegradable.

podnieść świadomość publiczną
rozpocznij naukę
raise public awareness

las nienaruszający równowagi ekologicznej
rozpocznij naukę
a sustainable forest


trucizna chemiczna
rozpocznij naukę
chemical poison

packaging

the container or material that a product is sold in
rozpocznij naukę
packaging

marnotrawstwo żywności
rozpocznij naukę
food waste

wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
rubbish tip

rozkładać się, gnić (np. ciało, materiał organiczny)
rozpocznij naukę
decaying

to be slowly destroyed by a natural chemical process
rozpocznij naukę
decaying

glacier


a large mass of ice which moves slowly down a mountain valley
rozpocznij naukę
glacier

pokrywa lodowa, wieczna zmarzlina
rozpocznij naukę
ice cover, ice cap

a situation in which a large number of people have little or no food for a long time and many people die
rozpocznij naukę
famine

coraz bardziej, coraz częściej
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza.
rozpocznij naukę
increasingly
The situation was increasingly difficult.

susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
rozpocznij naukę
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.

przeprowadzić sondaż
Jak wiele ludzi wzięło udział w sondażu
rozpocznij naukę
to survey
How many people took part in the survey

niewywiezione śmieci
rozpocznij naukę
uncollected litter

sondaż na zamówienie rządu
rozpocznij naukę
The government-commissioned survey

One potrafią oddziaływać na jakość naszego życia
rozpocznij naukę
They can affect our quality of life

niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) (synonim: concern)
rozpocznij naukę
anxiety

naturalny (np. sposób bycia)
rozpocznij naukę
unaffected

not changed or influenced by something
rozpocznij naukę
unaffected by

dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
rozpocznij naukę
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.

tlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon monoxide

uwolnić trujące chemikalia do atmosfery
rozpocznij naukę
release poisonous chemicals into the atmosphere

trujący, szkodliwy
rozpocznij naukę
noxious

emitować ... do atmosfery
rozpocznij naukę
emitted to the atmosphere...

opłata środowiskowa
rozpocznij naukę
congestion fee

alternatywne żródła energii
rozpocznij naukę
Alternative energy sources

energia elektryczna z hydroelektrowni
rozpocznij naukę
energia elektryczna z hydroelektrowni

elektrownia hydroelektryczna
rozpocznij naukę
Hydroelectric power station

absorbować dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
absorb carbon dioxide

zagrożone gatunki
rozpocznij naukę
endangered species

wymrzeć, wygasnąć
rozpocznij naukę
to die out

to become extinct

To może się przyczyniać
rozpocznij naukę
It may contribute

To może powodować
rozpocznij naukę
It may cause

woda gruntowa
rozpocznij naukę
ground water

uzdatniana woda z kranu
rozpocznij naukę
treated tap water

pitny, zdatny do picia
rozpocznij naukę
potable

woda zdatna do picia
rozpocznij naukę
potable water

oczyszczanie zanieczyszczonej wody
rozpocznij naukę
purification of polluted water

oczyszczanie zanieczyszczonych roślin
rozpocznij naukę
purification plants

oczyszczać wodę
rozpocznij naukę
to purify water

grazing

to cut down forrest
rozpocznij naukę
to fell the forrest

wyjałowienie gleby
rozpocznij naukę
soil depletion

Fertilize

żyzny urodzajny
rozpocznij naukę
fertile

nieurodzajny
rozpocznij naukę
infertile

zanikanie warstwy ozonowej
rozpocznij naukę
ozone depletion

niekontrolowany rozwój miast
rozpocznij naukę
urban sprawl

erozja gleby
rozpocznij naukę
soil erosion

ostry, srogi, surowy
rozpocznij naukę
harsher

wprowadzic ostre kary za...
rozpocznij naukę
introduce harsh punishment

an inhabitant, resident

obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
rozpocznij naukę
a citizen
He's a US citizen.

odporność (na chorobę)
rozpocznij naukę
immunity (disease)

zaprojektowany do pomiaru
rozpocznij naukę
designed to measure

lokal wyborczy
rozpocznij naukę
polling station

brak rozwagi
rozpocznij naukę
lack of consideration

priority

pollster

organizować
rozpocznij naukę
to organise

high-raise

źle się zachowywać (o osobie)
rozpocznij naukę
misbehave

out of boredom

popisywać się
rozpocznij naukę
to show off

przyciągać uwagę ludzi
rozpocznij naukę
attract the attention of people

przepełnione wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
overfull landfill sites

przepełniony
rozpocznij naukę
overfull

wysypisko śmieci
rozpocznij naukę
landfill

wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
rozpocznij naukę
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.

gnój, naturalny nawóz
rozpocznij naukę
manure, natural fertilizer

rozwścieczyć, doprowadzić do wściekłości
rozpocznij naukę
enrage

rozmowa towarzyska
rozpocznij naukę
small talk

spór, kłótnia, sprzeczka
rozpocznij naukę
dispute

pozbywanie się śmieci lub niebezpiecznych odpadów w niedozwolonych miejscach
rozpocznij naukę
dumping

tereny podmokłe, bagna
rozpocznij naukę
wetlands

bioróżnorodność, zróżnicowanie biologiczne
rozpocznij naukę
biodiversity

gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się
rozpocznij naukę
build up

pustynnienie
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
rozpocznij naukę
desertification
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.

powiększyć się, rozwinąć się, rozwijać działalność, rozluźnić się, zacząć więcej
rozpocznij naukę
expand

materiały piśmienne, artykuły biurowe
rozpocznij naukę
stationery

odnawialne źródła energii
rozpocznij naukę
renewable energy

urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
Sprzęt gospodarstwa domowego.
rozpocznij naukę
appliance
Domestic appliance

szaleństwo recyklingu
rozpocznij naukę
recycling frenzy

osiągnąć szczyt
rozpocznij naukę
to reach a peak


odzyskać coś z czegoś
rozpocznij naukę
reclaim

rdza
nierdzewny
rozpocznij naukę
rust
rust-proof

wilgotny, zawilgocony
rozpocznij naukę
damp

pryzma kompostowa
rozpocznij naukę
compost heap/pile

energia słoneczna
Energia słoneczna wykorzystywana jest w domach.
rozpocznij naukę
solar power
Solar energy is used in homes.

energia wiatrowa
rozpocznij naukę
wind energy

biomass

energia geotermalna
rozpocznij naukę
geothermal energy

ropa naftowa
rozpocznij naukę
crude oil


nienaruszający równowagi ekologicznej
rozpocznij naukę
sustainable

reneable energy
rozpocznij naukę
sustainable energy

odnawialny (np. źródło energii)
rozpocznij naukę
renewable (eg energy source)

zmieniać coś w coś
rozpocznij naukę
turn into something

w dół rzeki; z prądem
rozpocznij naukę
downstream

upstream

niezamieszkane miejsce
rozpocznij naukę
unoccupied site

broń atomowa
rozpocznij naukę
nuke

czerpać korzyści z czegoś
rozpocznij naukę
to take advantage, to benefit

zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
to meet / satisfy demands

stworzony do celów
rozpocznij naukę
created for the purpose

odzyskać coś
rozpocznij naukę
reclaim

rot away

remains

odebrać, zebrać
rozpocznij naukę
collecting

wywóz, wywózka, usuwanie, pozbycie się (np. śmieci)
Wywóz śmieci będzie dopiero w następnym tygodniu.)
rozpocznij naukę
disposal
The waste disposal won't happen until next week.

hałda, skład, śmietnisko
rozpocznij naukę
dump


eksperci badania wypadków lotniczych
rozpocznij naukę
crash experts


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.