Slowka.pl Hiszpański

 0    82 fiszki    maqulina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
budzić
Obudzisz mnie jutro o siódmej?
rozpocznij naukę
despertar
?Me despiertas mañana a las siete?
przejaśniać się
Przejaśnia się.
rozpocznij naukę
despejarse
Se está despejando.
siadać
Żołnierze siedzą w rzędzie.
rozpocznij naukę
sentarse
Los soldados están sentados en una fila.
napięty
Enrique był bardzo spięty podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
rozpocznij naukę
tenso
Enrique estaba muy tenso durante la entrevista de trabajo.
sędzia, arbiter
Przegraliśmy, ponieważ sędziowie faworyzowali drużynę przeciwną.
rozpocznij naukę
al árbitro,
Hemos perdido porque los árbitros han favorecido al equipo contrario.
wiara
Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą katolicyzmu.
rozpocznij naukę
la fe
La fe en la Resurrección de Cristo es la base del catolicismo.
malarz, malarz pokojowy
Ten malarz pracuje szybko.
rozpocznij naukę
el pintor
Este pintor trabaja muy rápidamente.
wycinać las
Pustynnienie jest skutkiem tego, że wycina się zbyt wiele lasów.
rozpocznij naukę
talar un bosque
La desertización es el resultado de que se talen demasiados bosques.
architekt
Uważam, że najważniejszą cechą dobrego architekta jest wyobraźnia.
rozpocznij naukę
el arquitecto
La cualidad más importante de un buen arquitecto es su imaginación, creo.
dekorator wnętrz
Kupiłem mieszkanie i szukam dekoratora wnętrz.
rozpocznij naukę
el diseñador de interiores
He comprado el piso y estoy buscando un diseñador de interiores.
praktykant, stypendysta
Zanim go zatrudniono na stałe, był praktykantem.
rozpocznij naukę
el becario
Antes de que lo hicieran fijo era becario.
administrator, zarządca
Dzięki nowemu zarządcy firma dobrze się rozwija.
rozpocznij naukę
el administrador
Gracias al nuevo administrador la empresa se desarrolla bien.
strażak
Ognisko pożaru zostało zlokalizowane przez strażaków, zanim ogień się rozprzestrzenił.
rozpocznij naukę
el bombero
El foco del incendio fue localizado por los bomberos antes de que el fuego se extendiera.
robotnik
Ten robotnik jest pracowity.
rozpocznij naukę
el obrero
Este obrero es trabajador.
stanowisko
Wygląd okazuje się być bardzo ważny na niektórych stanowiskach.
rozpocznij naukę
el puesto
La presencia resulta ser muy importante en algunos puestos.
przedstawiciel
Prezydent potwierdził swój udział w debacie między ekologami a przedstawicielami przemysłu chemicznego.
rozpocznij naukę
el representante
El presidente ha confirmado su participación en el debate entre los ecologistas y los representantes de la industria química.
dzień powszedni, dzień roboczy
Ile czasu trwa twój dzień roboczy?
rozpocznij naukę
el día laboral
?Cuánto dura tu día laboral?
związek zawodowy
Firma i związek pracowników podpisały nowy układ, który zakończy kryzys.
rozpocznij naukę
el sindicato
La empresa y el sindicato han firmado un nuevo convenio que pondrá fin a la crisis.
pracownik, urzędnik
Ten pracownik pracuje uczciwie.
rozpocznij naukę
el empleado
Este empleado trabaja honestamente.
płaca
Jego płaca jest bardzo niska.
rozpocznij naukę
el salario
Su salario es muy bajo.
pracować
Kończę pracę o szóstej.
rozpocznij naukę
trabajar
Termino de trabajar a las seis.
pracowity
Ten robotnik jest pracowity.
rozpocznij naukę
trabajador
Este obrero es trabajador.
wykładać, dawać wykład
To jest profesor, który bardzo lubi dawać wykłady studentom.
rozpocznij naukę
dar ponencia
Es un profesor al que le gusta mucho dar ponencias a los estudiantes.
praca
Zawsze chodzę pieszo do pracy.
rozpocznij naukę
el trabajo
Siempre voy a pie al trabajo.
być dobrym z biologii
Daniel jest dobry z biologii.
rozpocznij naukę
ser bueno en biología
Daniel es bueno en biología.
być słabym z matematyki
Alex jest słaby z matematyki.
rozpocznij naukę
ser flojo en matemáticas
Alex es flojo en matemáticas.
tłumaczyć, wyjaśniać
Na kursie wytłumaczyli nam bardzo dobrze przepisy ruchu drogowego.
rozpocznij naukę
explicar
En el curso nos han explicado muy bien el código de circulación.
pisać pracę magisterską
Piszę moją pracę magisterską o współczesnym kinie hiszpańskim.
rozpocznij naukę
escribir la tesis de licenciatura
Escribo mi tesis de licenciatura sobre cine español contemporáneo.
fizyka
Wczoraj Luis zdał egzamin z fizyki.
rozpocznij naukę
la física
Ayer Luís aprobó el examen de física.
biologia
Daniel jest dobry z biologii.
rozpocznij naukę
la biología
Daniel es bueno en biología.
matematyka (przedmiot szkolny)
To dziecko jest strasznie tępe z matematyki.
rozpocznij naukę
las matemáticas
Este niño es muy torpe con las matemáticas.
historia
Sergio oblał egzamin z historii.
rozpocznij naukę
la historia
Sergio suspendió el examen de historia.
książka
Jest wiele książek o wojnach narodowowyzwoleńczych w Ameryce Łacińskiej.
rozpocznij naukę
el libro
Hay muchos libros sobre las guerras de liberación en América Latina.
atlas
Wszystkie mapy znajdują się w atlasie.
rozpocznij naukę
el atlas
Todos los mapas están en el atlas.
zadania domowe, praca domowa
Dopóki nie skończysz pracy domowej, nie zaczniemy uroczystości.
rozpocznij naukę
los deberes
Hasta que no acabes los deberes no empezamos la celebración.
zaświadczenie
Mam zaświadczenie lekarskie o chorobie.
rozpocznij naukę
el certificado
Tengo el certificado médico de enfermedad.
pytanie
Uczestnik konkursu nie umiał odpowiedzieć na żadne pytanie.
rozpocznij naukę
la pregunta
El concursante no supo contestar a ninguna pregunta.
ocena
Adán zawsze dostaje dobre oceny.
rozpocznij naukę
la nota
Adán siempre recibe buenas notas.
student
Arturo jest pilnym studentem.
rozpocznij naukę
el estudiante
Arturo es un estudiante aplicado.
studia
Przed rozpoczęciem ostatniego semestru moich studiów chcę ubiegać się o stypendium w Brukseli.
rozpocznij naukę
los estudios
Antes de empezar el último ciclo de mis estudios, quiero pedir la beca en Bruselas.
dyplom, świadectwo
Pedro otrzymał dyplom szkoły średniej.
rozpocznij naukę
el diploma
Pedro obtuvo el diploma de la escuela secundaria.
uczeń
Uczniowie nie potrafią docenić pomocy nauczycielki.
rozpocznij naukę
el alumno
Los alumnos no saben apreciar la ayuda de la profesora.
wpisać spółkę do rejestru
Wpisali spółkę do rejestru.
rozpocznij naukę
inscribir una sociedad en el registro
Han inscrito la sociedad en el registro.
klasa
Fernando jest najlepszy w klasie.
rozpocznij naukę
la clase
Fernando es el mejor de la clase.
mieć udział w zyskach
Mam udział w zyskach tej spółki.
rozpocznij naukę
participación en los beneficios
Participo en los beneficios de la sociedad.
utworzyć, założyć spółkę
Chciałby założyć spółkę.
rozpocznij naukę
fundar una sociedad
Le gustaría fundar una sociedad.
podatek vat
W tym przypadku VAT wyniesie 19%.
rozpocznij naukę
el IVA
El IVA en este caso será del 19%.
wystawić na sprzedaż
Ta firma wystawiła na sprzedaż swoje akcje.
rozpocznij naukę
poner en venta
Esta empresa ha puesto en venta sus acciones.
akcje
Ta firma wystawiła na sprzedaż swoje akcje.
rozpocznij naukę
las acciones
Esta empresa ha puesto en venta sus acciones.
podatek
Przeczytałam dziś w gazecie, że podatki wzrosną.
rozpocznij naukę
el impuesto
He leído hoy en el periódico que los impuestos van a subir.
zakład produkcyjny, fabryka
W fabryce została przeprowadzona kontrola działania nowej maszyny.
rozpocznij naukę
la fábrica
En la fábrica han realizado la comprobación del funcionamiento de una nueva máquina.
wejść w spółkę
Weszli w spółkę z jedną firmą hiszpańską.
rozpocznij naukę
entrar en asociación
Han entrado en asociación con una empresa española.
przedsiębiorstwo, zakład, firma
Moja firma zdecydowała się promować swoje produkty za granicą.
rozpocznij naukę
la empresa
Mi empresa ha decidido promocionar sus productos en el extranjero.
zakład
Ten zakład specjalizuje się w sektorze spożywczym.
rozpocznij naukę
el establecimiento
Este establecimiento se especializa en el sector alimentario.
przynosić zyski
Działalność gospodarcza przynosi nam wiele zysków.
rozpocznij naukę
reportar ganancia
La actividad comercial nos reporta muchas ganancias.
interes, biznes
Nasz interes dobrze się kręci.
rozpocznij naukę
el negocio
Nuestro negocio va muy bien.
Produkt Krajowy Brutto
PKB w państwach afrykańskich jest o wiele niższy niż w europejskich.
rozpocznij naukę
el Producto Interior Bruto (PIB)
El PIB en los países africanos es muchísimo más bajo que en los europeos.
zbyć udziały
On żałuje zbycia swoich udziałów w tym przedsiębiorstwie.
rozpocznij naukę
despachar parte
Él se arrepiente de haber despachado su parte en esta empresa.
komisarz
Komisarz zaproponował dobre rozwiązanie problemu.
rozpocznij naukę
el comisario
El comisario ha propuesto una solución buena para el problema.
Prawa Człowieka
Ten adwokat zajmuje się Prawami Człowieka.
rozpocznij naukę
los Derechos Humanos
Este abogado se dedica a los Derechos Humanos.
spójność
Prawa powinny być tworzone w spójności jedno z drugim.
rozpocznij naukę
la cohesión
Las leyes deberían estar creadas en cohesión una con la otra.
współpraca
Zakończyliśmy z firmą współpracę za obopólną zgodą.
rozpocznij naukę
la cooperación
La empresa y yo hemos terminado la cooperación de mutuo acuerdo.
podaż, oferta
Podaż jest bardzo niska, co pogarsza naszą sytuację na rynku.
rozpocznij naukę
la oferta
La oferta es muy escasa, lo cual empeora nuestra situación en el mercado.
wdrażanie
Rozpoczęło się wdrażanie dyrektyw unijnych.
rozpocznij naukę
la implantación
Ha empezado la implantación de las directivas de la Unión Europea.
inwestycja
Ta inwestycja się nam nie opłaca, biorąc pod uwagę fakt, że koszty w tym kraju są zbyt wysokie.
rozpocznij naukę
la inversión
Esta inversión no nos conviene si tomamos en cuenta los gastos, que son demasiado altos en este país.
inwestować
Nie opłaca się już inwestować w dobra ruchome.
rozpocznij naukę
invertir
Ya no conviene invertir en bienes móviles.
nieruchomość
Luis kupił nieruchomość we Francji.
rozpocznij naukę
el inmueble
Luís ha comprado un inmueble en Francia.
płynność finansowa
Ta spółka ma płynność finansową.
rozpocznij naukę
la liquidez financiera
Esta sociedad tiene liquidez financiera.
wytyczna, dyrektywa
Musimy działać według dyrektywy Unii Europejskiej.
rozpocznij naukę
la directiva
Tenemos que actuar conforme con la directiva de la Unión Europea.
fundusz, kapitał
Powinno się podzielić kapitał pochodzący z inwestycji w Niemczech.
rozpocznij naukę
el fondo
Se debería repartir el fondo de la inversión en Alemania.
zysk
Działalność gospodarcza przynosi nam wiele zysków.
rozpocznij naukę
la ganancia
La actividad comercial nos reporta muchas ganancias.
wniosek, popyt
Jest duży popyt na samochody.
rozpocznij naukę
la demanda
Hay una demanda grande de coches.
wygląd zewnętrzny
Jego wygląd zewnętrzny nie pozostawiał wątpliwości, że był modelem.
rozpocznij naukę
el aspecto físico
Su aspecto físico no dejaba dudas de que era un modelo.
Europa Wschodnia
Białoruś to kraj Europy Wschodniej.
rozpocznij naukę
Europa del Esta
Bielorrusia es un país de Europa del Este.
spóźniać się
Pospiesz się, bo się spóźnimy.
rozpocznij naukę
llegar tarde
Date prisa porque vamos a llegar tarde.
kończyć zajęcia
Skończyli zajęcia i poszli się napić czegoś orzeźwiającego.
rozpocznij naukę
terminar las clases
Terminaron las clases y se fueron a tomar un refresco.
przygotowywać jedzenie
Zajęło mu dwadzieścia minut przygotowanie jedzenia.
rozpocznij naukę
preparar la comida
Ha tardado veinte minutos en preparar la comida.
wychodzić z domu
Wychodzę z domu za piętnaście dziewiąta, żeby iść do pracy.
rozpocznij naukę
salir de casa
Salgo de casa a las nueve menos cuarto para ir a trabajar.
odkurzacz
Odkurz, bo mieszkanie jest strasznie brudne!
rozpocznij naukę
la aspiradora
¡Pasa la aspiradora porque la casa está muy sucia!
nakładać krem
Po umyciu twarzy, zawsze nakładam sobie krem.
rozpocznij naukę
ponerse crema
Después de lavarme la cara, siempre me pongo crema.
przeprowadzać się
Ewa już ma klucze od mieszkania i robi przeprowadzkę w tym tygodniu.
rozpocznij naukę
hacer la mudanza
Eva ya tiene las llaves del piso y hace la mudanza esta semana.
kremowy
Meble do salonu będą kremowe.
rozpocznij naukę
de color crema
Los muebles del salón serán de color crema.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.