Podstawy zarządzania jakością 2016

 0    35 fiszek    Kibzik
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie - Odpowiedź -
1. Zdefiniuj pojęcie – zarządzanie
rozpocznij naukę
Zarządzanie to koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jak najbardziej efektywny.
2. Co to oznacza, że nauka o teorii organizacji i zarządzaniu ma charakter interdyscyplinarny?
rozpocznij naukę
Interdyscyplinarność czyli zazębianie się z pokrewnymi dyscyplinami polega na częściowo wspólnym przedmiocie badań oraz korzystaniu przez teorię organizacji i zarządzania z aparatury pojęciowej, metod i technik badawczych wypracowanych przez inne nauki.
3. Wymień funkcje przez jakie realizowane jest zarządzanie.
rozpocznij naukę
∙ planowanie ∙ organizowanie ∙ motywowanie ∙ kontrola
4. W jakich wzajemnych relacjach powinny znajdować się funkcje zarządzania i funkcje rzeczowe w przedsiębiorstwie?
rozpocznij naukę
Relacje te mają charakter komplementarny, oznacza to, że sprawność organizacji uzależniona jest od ich współdziałania i wzajemnego zharmonizowania.
5. Podaj definicję jakości wg normy ISO 8402?
rozpocznij naukę
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych.
6. Co składa się na jakość wyrobu w poszczególnych fazach jego życia?
rozpocznij naukę
• jakość typu ∙ jakość projektu ∙ jakość wzoru ∙ jakość konstrukcji ∙ jakość zamierzona • jakość wykonania ∙ jakość produkcji ∙ jakość zgodności ∙ jakość uzyskania • jakość eksploatacji
7. Wyjaśnij pojęcie – właściwości inherentne wyrobu.
rozpocznij naukę
Oznacza ono cechę, która jest nierozerwalnie związana z danym pojęciem, coś co przesądza o jego istocie i naturze, bez tej cechy nie byłby tym, czym jest. (Oznacza samą w sobie jako stałą właściwość.)
8. Wymień bariery jakości.
rozpocznij naukę
∙ maszyna, narzędzia, oprzyrządowanie ∙ materiał ∙ człowiek (wiedza, umiejętności) ∙ metoda (technologie, zasady postępowania) ∙ organizacja pracy
9. Zdefiniuj pojęcie – zarządzanie jakością.
rozpocznij naukę
Zarządzanie przez jakość jest filozofią zarządzania organizacją, w której jakość to nie tylko jakość wyrobów i usług, lecz rozumiana szerzej, jakoś jakość przenikająca wszystkie obszary i dziedziny działalności organizacji.
10. Wymień najważniejsze zasady koncepcji KZJ (Kompleksowe Zarządzanie Jakością).
rozpocznij naukę
∙ zarządzanie przez jakość ∙ kompleksowe zarządzanie jakością ∙ globalne zarządzanie jakością ∙ zarządzanie jakością globalną
11. Jakie korzyści może osiągnąć firma stosując filozofię zarządzania opartą o TQM?
rozpocznij naukę
∙ wzrost zaufania klientów ∙ wzrost sprzedaży i udział na rynku ∙ poprawa zarządzania przedsiębiorstwem ∙ jednoznaczny system oceny ∙ ściślejsze związki pracowników z przedsiębiorstwem
12. Wymień przyczyny wzrostu wymagań jakościowych wyrobów.
rozpocznij naukę
∙ trendy w gospodarce światowej ∙ nowe uregulowania prawne ∙ wzrost oczekiwań klientów ∙ podstawowe cele przedsiębiorstwa
13. Opisz krótko model wyrobu wadliwego.
rozpocznij naukę
koncepcja projektowanie wykonanie dystrybucja i sprzedaż instalacja i użytkowanie likwidacja zużytego wyrobu błędy: marketingowe rozwojowe projektowania wykonania informacyjne zarządzania koszty jakości
14. Wymień błędy marketingowe w modelu wyrobu wadliwego.
rozpocznij naukę
∙ rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz określania ich rentowności ∙ prezentacja produktu ∙ ustalenie pozycji konkurencyjnej produktu na rynku
15. Czym jest pozycjonowanie marki produktu?
rozpocznij naukę
Pozycjonowanie jest więc wykreowaniem takiego wizerunku produktu który skłoni klienta do jego zakupu.
16. Co to jest percepcja?
rozpocznij naukę
Percepcja to świadome odbieranie bodźców i informacji za pomocą zmysłów; postrzeganie. Percepcja marki jest rozumiana jako świadomość istnienia na rynku danej marki oraz jako sposób postrzegania kreowany przez wpływy, które nazywamy filtrami.
17. Jakie czynniki wpływają na percepcję?
rozpocznij naukę
∙ używany język oraz nazewnictwo, okoliczności (miejsce, czas, aranżacja wnętrza, hałas, etykieta), system wartości, punkt widzenia, zachowanie (ubiór, mowa ciała), emocje
18. Na czym polega tworzenie wartości dla klienta – opisz krótko formułę tworzenia.
rozpocznij naukę
Klienci uzyskują wartość, gdy korzyści otrzymywane dzięki wyrobowi lub usłudze przekraczają koszty ich uzyskania i używania. Im ta różnica jest większa, tym większa jest wartość. wartość = korzyści - koszty
19. Na czym polega podejście procesowe w zarządzaniu jakością?
rozpocznij naukę
Polega na wyszczególnieniu w organizacji grupy procesów wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja pozwala na osiągnięcie założonych celów.
20. Wymień zalety podejścia procesowego w zarządzaniu jakością.
rozpocznij naukę
∙ lepsze wyniki firmy ∙ poprawa klimatu zaangażowania i współpracy ∙ zmniejszenie konfliktów wewnętrznych ∙ zwiększenie komunikacji wewnętrznej
21. Co można uzyskać stosując podejście procesowe?
rozpocznij naukę
utworzenie ujednoliconej charakterystyki działania danej organizacji, ogólne ukierunkowanie firmy na usatysfakcjonowanie klienta, określenie perfekcyjnego planu działania przedsiębiorstwa i ustanowienie łatwiejszych warunków przyszłej adaptacji
22. Na jakie kategorie dzielimy procesy w podejściu procesowym w zarządzaniu jakością?
rozpocznij naukę
∙ procesy podstawowe ∙ procesy wspierające ∙ procesy zarządzania
23. Wymień osiem zasad zarządzania jakością
rozpocznij naukę
∙ orientacja na klienta ∙ przywództwo ∙ zaangażowanie ludzi ∙ podejście procesowe ∙ podejście systemowe do zarządzania ∙ ciągłe doskonalenie ∙ podejmowanie decyzji na podstawie faktów ∙ wzajemne korzystne powiązania z dostawcami
24. Co można uzyskać, stosując zasadę „orientacja na klienta”?
rozpocznij naukę
∙ dobrą renomę i prestiż, wzrost zaufania ze strony klienta ∙ zwiększone dochody i udziały na rynku przez elastyczne i szybkie reagowanie na możliwości jakie stwarza rynek ∙ lojalność klienta
25. Co można uzyskać, stosując zasadę „wzajemne korzystne powiązania z dostawcami”?
rozpocznij naukę
wzajemne zaufani, lojalność i przewidywalność zachowań ze strony dostawców, elastyczność i szybkie, wspólnie uzgodnione reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, obniżenie kosztów, stabilną i powtarzalną jakość dostaw
26. Jak należy rozumieć zasadę ciągłego doskonalenia?
rozpocznij naukę
Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji stanowiło stały cel organizacji.
27. Co to jest pętla PDCA (pętla Deminga) i do czego służy?
rozpocznij naukę
PDCA (Plan Do Check Act) jest działaniem, w którym nowe standardy ustala się po to, aby je kwestionować, rewidować oraz zastępować następnymi.
28. Co zakłada filozofia Kaizen w zarządzaniu jakością?
rozpocznij naukę
Charakteryzuje się ciągłym doskonaleniem produktu, jego jakości wykonania, technologii oraz poprawy personelu pracowniczego, a także zarządzającego w organizacji, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.
29. Wymień trzy filary będące podstawą działania Kaizen.
rozpocznij naukę
∙ stworzenie standardów ∙ organizacja miejsca pracy ∙ zlikwidowanie marnotrawstwa
30. Co składa się na 5S w działaniach związanych z Kaizen?
rozpocznij naukę
Seri – Sortowanie Seiton – Systematyka Seiso – Sprzątanie Seiketsu – Systematyczne działanie Szitsuke – Samodyscyplina
32. Wymień podstawowe cechy koncepcji Just In Time (JIT).
rozpocznij naukę
Produkt powinien być projektowany pod kątem modularności. Zastosowanie w organizacji produkcji form potokowych. Eliminacja strat w procesie produkcyjnym. Zastosowanie w procesie produkcyjnym robotów.
34. Zdefiniuj pojęcie – koszty jakości.
rozpocznij naukę
Norma ISO-9004-3: Koszty jakości to część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa przeznaczona na osiągnięcie celów jakościowych
31. Wymień rodzaje marnotrawstwa w Kaizen (muda).
rozpocznij naukę
Nadprodukcja, nadmierne zapasy, błędy i wady jakościowe, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, zbędny tansport, zbędny ruch, niewykorzystany potencjał pracowników
33. Wymień korzyści płynące z zastosowania koncepcji JIT
rozpocznij naukę
Zmniejszenie liczby braków i podniesienie jakości wyrobów. Zmniejszenie poziomu zapasów produkcji w toku. Zmniejszenie strat czasu pracy. Elastyczność produkcji i możliwość szybkiego reagowania na zmiany na rynku
35. Na jakie grupy dzielimy koszty jakości?
rozpocznij naukę
W systemie TQM: koszty zgodności - czyli koszty zapobiegania błędom, koszty braku zgodności - koszty korekty błędów, koszty utraconych możliwości - koszty zabezpieczenia się na przyszłość

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.