Rozmowki angielskie

5  3    599 fiszek    papierak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
Do you speak English?
Tak. Ale pozwól że będę używać moich rozmówek.
rozpocznij naukę
Yes, I do. But let me use my phrasebook
Jak się nazywasz?
rozpocznij naukę
What is your name?
Na imię mam Adam, a na nazwisko Nowak.
rozpocznij naukę
My first name is Adam, and my last name is Nowak
Skąd jesteś?
rozpocznij naukę
Where you are from?
Ile masz lat?
rozpocznij naukę
How old are you?
Czterdzieści jeden.
rozpocznij naukę
Forty one
Gdzie mieszkasz?
rozpocznij naukę
Where do you live?
W Krakowie.
rozpocznij naukę
In Cracow
Ile planujesz tutaj zostać?
rozpocznij naukę
How long do you plan to stay here?
Około dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
About two weeks
Jaki jest twój adres w tym kraju?
rozpocznij naukę
What is your address in this country?
Mieszkam z przyjaciółmi.
rozpocznij naukę
I live with friends
Czy palisz?
rozpocznij naukę
Do you smoke?
Nie.
rozpocznij naukę
No, I don't
Czy umiesz prowadzić samochód?
rozpocznij naukę
Can you drive a car?
Tak. Mam międzynarodowe prawo jazdy.
rozpocznij naukę
Yes. I have an international driving license
Czy możesz się ze mną spotkać jutro?
rozpocznij naukę
Can you meet me tomorrow?
Tak mogę. Około czwartej po południu.
rozpocznij naukę
Yes, I can. About four P.M.
Czy masz tutaj rodzinę?
rozpocznij naukę
Do you have family here?
Ile masz dzieci?
rozpocznij naukę
How many children do you have?
Gdzie są twoje dzieci teraz?
rozpocznij naukę
Where are your children now?
Czy jesteś wolny czy żonaty?
rozpocznij naukę
Are you single or married?
Czy masz numer telefonu?
rozpocznij naukę
Do you have a phone number?
Dzień dobry.
rozpocznij naukę
Good morning
Dzień dobry
rozpocznij naukę
Good afternoon
Dobry wieczór.
rozpocznij naukę
Good evening
Do widzenia.
rozpocznij naukę
Good-bye
Dobranoc.
rozpocznij naukę
Good night
Do zobaczenia jutro.
rozpocznij naukę
See you tomorrow
Do zobaczenia wkrótce.
rozpocznij naukę
See you soon
Witam w Londynie.
rozpocznij naukę
Welcome to London
Miło cię spotkać.
rozpocznij naukę
Pleased to see you
Jak się masz?
rozpocznij naukę
How are you?
Dziękuję, całkiem dobrze. A ty?
rozpocznij naukę
Thank you, just fine. And you?
Jak leci?
rozpocznij naukę
How is it going?
Jak twoje sprawy?
rozpocznij naukę
How are you doing?
Czy miałeś dobrą podróż?
rozpocznij naukę
Did you have a good trip?
Tak. Czuję się dobrze.
rozpocznij naukę
Yes. I am feeling fine
Znajdźmy mój samochód.
rozpocznij naukę
Let's find my car
Dzięki za serdeczne przywitanie.
rozpocznij naukę
Thanks for your cordial welcome
Po to ma się przyjaciół.
rozpocznij naukę
That's what the friends are for
Proszę pozwolić że się przedstawię.
rozpocznij naukę
Let me introduce myself
Nazywam się Barbara Nowak i przyjechałam z Polski.
rozpocznij naukę
My name is Barbara Nowak and I came from Poland
Miło cię poznać.
rozpocznij naukę
Glad to meet you
Czy myśmy się już nie spotkali?
rozpocznij naukę
Haven't we met before?
Czy to ty jesteś Agnieszka?
rozpocznij naukę
Are you Agnes?
Czy podoba ci się tutaj?
rozpocznij naukę
Do you like it here?
Pewnie. Ale jestem tutaj dopiero od tygodnia.
rozpocznij naukę
Sure. But I've been here just for a week
Pozwól mi przedstawić mojego szefa. On mówi po niemiecku.
rozpocznij naukę
Let me introduce my boss. He can speak German
Czy pójdziemy do niemieckiej restauracji?
rozpocznij naukę
Shall we go to the German restaurant?
Odczep się.
rozpocznij naukę
Get lost
Z czego się utrzymujesz?
rozpocznij naukę
What do you do for a living?
Sprzedaję polskie samochody.
rozpocznij naukę
I sell Polish cars
Gdzie pracujesz?
rozpocznij naukę
Where do you work?
W domu.
rozpocznij naukę
At home
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli mógłbyś przyjść na nasze przyjęcie.
rozpocznij naukę
We'd love it if you could come to our party
Będzie mi bardzo przyjemnie.
rozpocznij naukę
I'd love to
Przykro mi ale mam inne plany na ten wieczór.
rozpocznij naukę
I'm sorry but I have other plans that night
Czy pani Brown jest w domu?
rozpocznij naukę
Is Ms. Brown at home?
Czy tutaj mieszka pan Brown?
rozpocznij naukę
Does Mr. Brown live here?
Szukam państwa Brown.
rozpocznij naukę
I'm looking for Mr. and Ms. Brown
Przyniosłem troche wina. Mam nadzieję że będzie wam smakowało.
rozpocznij naukę
I brought some wine. I hope you like it
Czego się napijesz?
rozpocznij naukę
What would you like to drink?
Wezmę tylko trochę soku pomarańczowego.
rozpocznij naukę
I'll just have some orange juice
Czy nie będzie ci przeszkadzało jeśli zapalę?
rozpocznij naukę
Do you mind if I smoke?
Nie krępuj się.
rozpocznij naukę
Go right ahead
Proszę usiądź.
rozpocznij naukę
Please have a seat
Czy nie przeszkadzam?
rozpocznij naukę
Am I bothering you?
Już dawno nie jadłem tak dobrej zupy.
rozpocznij naukę
It's the best soup I've had in a long time
Czy mogę ci zaproponować filiżankę kawy?
rozpocznij naukę
May I offer you a cup of coffee?
Obawiam się że już muszę iść.
rozpocznij naukę
I'm afraid I've got to be going now
Chciałbym ci podziękować za wspaniałe przyjęcie.
rozpocznij naukę
I'd like to thank you for a wonderful party
Mam nadzieję że się wkrótce spotkamy.
rozpocznij naukę
I hope we will meet again soon
Co? Jaki? Jaka? Jakie?
rozpocznij naukę
What?
Co to jest?
rozpocznij naukę
What is it?
Jakiego to jest koloru?
rozpocznij naukę
What colour is it?
Jaki masz samochód?
rozpocznij naukę
What car do you have?
Kto?
rozpocznij naukę
Who?
Kim jesteś?
rozpocznij naukę
Who are you?
Kto to zrobił?
rozpocznij naukę
Who did it?
Kiedy?
rozpocznij naukę
When?
Kiedy przyjdziesz?
rozpocznij naukę
When will you come?
Gdzie?
rozpocznij naukę
Where?
Gdzie jest moja żona?
rozpocznij naukę
Where is my wife?
Który?
rozpocznij naukę
Which? Which one?
Który chcesz?
rozpocznij naukę
Which do you want?
Który jest twój samochód?
rozpocznij naukę
Which one is your car?
Dlaczego?
rozpocznij naukę
Why?
Dlaczego to zrobiłeś?
rozpocznij naukę
Why did you it?
Czyj? Czyja? Czyje?
rozpocznij naukę
Whose?
Czyj to rower?
rozpocznij naukę
Whose bicycle is it?
Ile?
rozpocznij naukę
How much?
Ile chcesz benzyny?
rozpocznij naukę
How much petrol do you want?
Ile to kosztuje?
rozpocznij naukę
How much is it?
Ile?
rozpocznij naukę
How many?
Ile masz walizek?
rozpocznij naukę
How many suitcases do you have?
Jak długo?
rozpocznij naukę
How long?
Jak długo zamierzasz tu zostać?
rozpocznij naukę
How long are you going to stay here?
Którędy?
rozpocznij naukę
Which way?
Którędy mam iść?
rozpocznij naukę
Which way should I go?
Jaki rodzaj?
rozpocznij naukę
What kind?
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
rozpocznij naukę
What kind of music do you like?
Która godzina?
rozpocznij naukę
What time is it?
O której otwieracie?
rozpocznij naukę
What time do you open?
Co to znaczy?
rozpocznij naukę
What does it mean?
Czego szukasz?
rozpocznij naukę
What are you looking for?
Co mam zrobić?
rozpocznij naukę
What should I do?
Co jest problemem?
rozpocznij naukę
What is the problem?
Co nowego?
rozpocznij naukę
What's new?
Czy wszystko w porządku?
rozpocznij naukę
Are you all right?
Czy jesteś pewny?
rozpocznij naukę
Are you sure?
Czy już skończyłeś?
rozpocznij naukę
Have you finished?
Coś jeszcze?
rozpocznij naukę
Anything else?
Proszę mi pomóc.
rozpocznij naukę
Please help me
Co mogę dla ciebie zrobić?
rozpocznij naukę
What can I do for you?
Czy mogę dostać jeszcze jedno piwo?
rozpocznij naukę
Can I have another beet?
Oczywiście.
rozpocznij naukę
Certainly
Czy zechciałbyś powiedzieć mi gdzie jest przystanek autobusowy?
rozpocznij naukę
Would you please tell me where the bus stop is?
Przepraszam nie usłyszałem.
rozpocznij naukę
Beg your pardon?
Potrzebuję śrubokręt, proszę.
rozpocznij naukę
I need a screwdriver, please
Proszę
rozpocznij naukę
Here you are
Dziękuję.
rozpocznij naukę
Thank you
Proszę bardzo.
rozpocznij naukę
You are welcome
Dziękuję bardzo.
rozpocznij naukę
Thank you very much
Nie ma o czym mówić.
rozpocznij naukę
Don't mention it
Dzięki za twoją pomoc jestem ci bardzo wdzięczny.
rozpocznij naukę
Thanks very much for your help. I'm very grateful to you
Było mi miło to zrobić dla ciebie.
rozpocznij naukę
Glad to do it for you
Mogę w czymś pomóc?
rozpocznij naukę
May I help you?
Dzięki, ale nie.
rozpocznij naukę
No, thanks
Czy mogę skorzystać z telefonu?
rozpocznij naukę
May I use the phone?
Czy mogę zadzwonić?
rozpocznij naukę
Can I make a phone call please?
Gdzie jest najbliższy telefon?
rozpocznij naukę
Where is the nearest telephone?
Potrzebuję książkę telefoniczną, proszę.
rozpocznij naukę
I need the phone book, please
Jaki jest tutaj kod kierunkowy?
rozpocznij naukę
What's the area code here?
Żeby rozmawiać z operatorem, wykręć zero.
rozpocznij naukę
To talk to the operator dial zero
Czy mogę rozmawiać z kimś, kto mówi po polsku?
rozpocznij naukę
Could I talk to someone who speaks Polish?
Proszę poczekać, linia jest zajęta.
rozpocznij naukę
Please hold, the line is busy
Kto dzwoni?
rozpocznij naukę
Who's calling?
Chciałbym rozmawiać z panią Nowak.
rozpocznij naukę
I would like to speak with Ms. Nowak
Pomyłka.
rozpocznij naukę
Wrong number
Tu mówi Adam Nowak.
rozpocznij naukę
This is Adam Nowak speaking
Proszę powtórzyć.
rozpocznij naukę
Please repeat that
Czy mogę zadzwonić poźniej?
rozpocznij naukę
Can I call later?
Jaki jest twój numer telefonu?
rozpocznij naukę
What's your phone number?
Skontaktuję się pocztą elektroniczną.
rozpocznij naukę
I'll contact you over the E-mail
Możesz użyć mojego telefonu komórkowego.
rozpocznij naukę
You may use my cellular phone
Zapisz to dla mnie.
rozpocznij naukę
Write it dawn for me
Zadzwoń do mojego znajomego i wyjaśnij to.
rozpocznij naukę
Call my friend and explain
Nie zrozumiałem ciebie.
rozpocznij naukę
I didn't understand you
Teraz rozumiem.
rozpocznij naukę
I understand now
Nie wiedziałem o tym.
rozpocznij naukę
I didn't know it
To nie moja wina.
rozpocznij naukę
It's not my fault
Jedną chwilę, proszę.
rozpocznij naukę
One moment, please
Nie sądzę tak.
rozpocznij naukę
I don't think so
Przepraszam nie rozumiem.
rozpocznij naukę
I'm sorry, I don't understand
Mówię bardzo słabo po angielsku.
rozpocznij naukę
I speak very little English
Czy mówisz po polsku?
rozpocznij naukę
Do you speak Polish?
Jak to powiesz po angielsku?
rozpocznij naukę
How do you say that in English?
Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć?
rozpocznij naukę
Would you please translate this for me?
Pada deszcz.
rozpocznij naukę
It's raining
Pada śnieg.
rozpocznij naukę
It's snowing
Świeci słońce.
rozpocznij naukę
The sun is shining
Jest ciemno.
rozpocznij naukę
It's dark
Jest zimno.
rozpocznij naukę
It's cold
Jest gorąco.
rozpocznij naukę
It's hot
Jest bardzo ślisko.
rozpocznij naukę
It's very slippery
Jaka będzie pogoda?
rozpocznij naukę
How's the weather going to be?
Jaka jest prognoza pogody?
rozpocznij naukę
What's the weather report?
Będziemy mieli dobrą pogodę.
rozpocznij naukę
We're going to have good weather
Jaka jest temteratura?
rozpocznij naukę
What's the temperature?
Ponad dwadzieścia stopni.
rozpocznij naukę
Over twenty degrees
Jutro będzie poniżej zera.
rozpocznij naukę
Tomorrow it's going to be below zero
Jaki jest klimat w Polsce?
rozpocznij naukę
What's the climate like in Poland?
Jest dość umiarkowany.
rozpocznij naukę
It's quite mild
Idziemy, przestało padać.
rozpocznij naukę
Let's go, it's stopped raining
Która jest godzina?
rozpocznij naukę
What time is it?
Jest piąta po południu.
rozpocznij naukę
It's five P.M.
O której otwieracie rano?
rozpocznij naukę
What time do you open in the morning?
O dziewiątej rano.
rozpocznij naukę
At nine A.M.
Popatrz na zegar na wieży.
rozpocznij naukę
Look at the tower clock
Wolę swój zegarek.
rozpocznij naukę
I prefer my watch
Spóźniliśmy się.
rozpocznij naukę
We are late
Nie, jesteśmy za wcześnie.
rozpocznij naukę
No, we are early
Jaki jest dzisiaj dzień?
rozpocznij naukę
What day is it today?
Jest poniedziałek.
rozpocznij naukę
It's Monday
Kiedy mogę przyjść?
rozpocznij naukę
When can I come?
Od drugiej do szóstej.
rozpocznij naukę
From two to six
Czy możemy to zrobić rano?
rozpocznij naukę
Can we do it in the morning?
Nie, zróbmy to w nocy.
rozpocznij naukę
No, let's do it at night
Każdego roku kupuję nowy samochód.
rozpocznij naukę
Every year I buy a new car
Mnie na to nie stać.
rozpocznij naukę
I can't afford it
Za dwa tygodnie jadę do Anglii.
rozpocznij naukę
In two weeks I go to England
Masz szczęście.
rozpocznij naukę
You've got lucky
Kocham swoją rodzinę.
rozpocznij naukę
I love my family
Ja też.
rozpocznij naukę
Mee too
Czy masz dzieci?
rozpocznij naukę
Do you have children?
Tak, mamy małą dziewczynkę.
rozpocznij naukę
Yes we have a little girl
Mój dziadek żył sto lat.
rozpocznij naukę
My grandfather lived to be a hundred
Czy palił?
rozpocznij naukę
Did he smoke?
Mój syn ma siedem lat.
rozpocznij naukę
My son is seven
Jak się nazywa?
rozpocznij naukę
What's his name?
Moi rodzice mieszkają w Warszawie.
rozpocznij naukę
My parents live in Warsaw
Mój brat i siostra są młodsi ode mnie.
rozpocznij naukę
My brother and sister are younger than I
Moja teściowa jest mądrą kobietą.
rozpocznij naukę
My mother-in-law is a smart woman
Czy to twoja dziewczyna?
rozpocznij naukę
Is she your girlfriend
Nie, to moja córka.
rozpocznij naukę
No, she is my daughter
Mój tato przyjeżdża w piątek.
rozpocznij naukę
My dad is coming on Friday
Powiedz mu, żeby przywiózł polską szynkę.
rozpocznij naukę
Tell him to bring Polish ham
Mój wujek jest księdzem.
rozpocznij naukę
My uncle is a priest
Pewnie się za ciebie modli.
rozpocznij naukę
He must be praying for you
Mam maturę i dwa lata doświadczenia.
rozpocznij naukę
I have a high school diploma and two years experience
Mam wyższe wykształcenie.
rozpocznij naukę
I have a college diploma
Gdzie chodziłeś do szkoły?
rozpocznij naukę
Where did you go to school?
Jaki jest twój zawód?
rozpocznij naukę
What are you by profession?
Jestem elektrykiem.
rozpocznij naukę
I am en electrician
Jaką masz pracę?
rozpocznij naukę
What's your job?
Pracuję jako kierowca ciężarówki.
rozpocznij naukę
I work as a truck driver
Czy znasz jakiegoś hydraulika?
rozpocznij naukę
Do you know any plumbers
Mnóstwo.
rozpocznij naukę
A lot of them
Moja sekretarka rzuciła palenie.
rozpocznij naukę
My secretary quit smoking
A mój szef właśnie zaczął.
rozpocznij naukę
And my boss just started
Czego się uczysz?
rozpocznij naukę
What are you studying?
Uczę się na lekarza.
rozpocznij naukę
I am studying to be a doctor
To ciężka praca.
rozpocznij naukę
It's a hard job
Myślę, że pójdę do szkoły wojskowej.
rozpocznij naukę
I think I will go to a military school
A ja do zawodówki.
rozpocznij naukę
And I will go to a vocational school
Zarobię trochę pieniędzy i pójdę do szkoły.
rozpocznij naukę
I will get some money and I will go to school
To dobry pomysł.
rozpocznij naukę
It's a good idea
Wydaje mi się, że zabłądziliśmy.
rozpocznij naukę
I think we are lost
To wszystko twoja wina.
rozpocznij naukę
It's all your fault
Zabłądziłem i nie wiem co robić.
rozpocznij naukę
I'm lost and I don't know what to do
Przepraszam, gdzie jest ulica Główna?
rozpocznij naukę
Excuse me, where is Main Street?
Mam trudności ze znalezieniem tego adresu.
rozpocznij naukę
I am having trouble finding this address
To jest tuż za rogiem.
rozpocznij naukę
It's just around the corner
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
rozpocznij naukę
Where is the nearest bus stop?
Czy mógłbyś mi pomóc?
rozpocznij naukę
Could you help me?
Jak dojadę do Alei Niepodległości.
rozpocznij naukę
How do I get to Independance Avenue?
Prosto. Nie możesz nie zauważyć.
rozpocznij naukę
Straight ahead. You can't miss it
Czy możesz pokazać mi to na mapie?
rozpocznij naukę
Would you please show me that on the map?
Ile jest kilometrów do następnego miasta?
rozpocznij naukę
How many kilometers is it to the next town?
Jak daleko jest do stacji benzynowej?
rozpocznij naukę
How far is it to the gas station?
Niedaleko, ale musisz zawrócić.
rozpocznij naukę
Not far, but you have to turn back
Czy mam iść na lewo?
rozpocznij naukę
Do I have to go left?
Nie. Idź na prawo.
rozpocznij naukę
No. Go right
Czy to jest właściwa droga do Urzędu Miejskiego?
rozpocznij naukę
Is this the right way to the City Hall?
Jak daleko jest stąd do polskiego kościoła.
rozpocznij naukę
How far is from here to the Polish church?
Jedziesz w niewłaściwym kierunku.
rozpocznij naukę
You are going in the wrong direction
Czy możesz powtórzyć to wolniej?
rozpocznij naukę
Could you repeat it more slowly?
Czy możesz to dla mnie zapisać?
rozpocznij naukę
Could you write it down for me?
Pewnie.
rozpocznij naukę
Sure
Mam problem z samochodem.
rozpocznij naukę
I have a car problem
Może byś znalazł mechanika?
rozpocznij naukę
Why don't you find a mechanic?
Miałem wypadek.
rozpocznij naukę
I had an accident
Nic ci się nie stało?
rozpocznij naukę
Are you OK?
Złapałem gumę.
rozpocznij naukę
I've got a flat tire
Czy masz koło zapasowe?
rozpocznij naukę
Do you have a spare wheel?
Proszę zmienić olej.
rozpocznij naukę
Please change the oil
Sprawdzę także ciśnienie powietrza.
rozpocznij naukę
I'll check the tire pressure too
Proszę umyć mój samochód.
rozpocznij naukę
I'd like my car washed, please
Tylnie lewe koło wydaje dziwne odgłosy.
rozpocznij naukę
The rear left wheel is making strange noises
Czy masz ubezpieczenie samochodowe?
rozpocznij naukę
Do you have a car insurance?
Właśnie się skończyło.
rozpocznij naukę
It has just expired
Gdzie można dostać tanie części zamienne?
rozpocznij naukę
Where can I get cheap spare parts?
Na złomowisku.
rozpocznij naukę
At a junk yard
Czy możesz wezwać dla mnie samochód holowniczy?
rozpocznij naukę
Could you call a tow truck for me?
Wydaje mi się że muszę podładować akumulator.
rozpocznij naukę
I think I have to charge the battery
Możesz odpalić z mojego akumulatora.
rozpocznij naukę
I can give you a jump-start
Czy możesz to naprawić?
rozpocznij naukę
Can you fix it?
Jak tylko dostanę części zamienne.
rozpocznij naukę
As soon as I get spare parts
Masz wyciek płynu hamulcowego.
rozpocznij naukę
You have brake fluid leak
A co z filtrem powietrza?
rozpocznij naukę
And what about the air filter?
Wysiadły światła. Zmień żarówkę.
rozpocznij naukę
The lights are dead. Change the bulb
Hamulce nie działają zbyt dobrze.
rozpocznij naukę
The brakes aren't working right
Jedź powoli i ostrożnie.
rozpocznij naukę
Drive slowly and carefully
Gdzie jest pociąg to Yorku?
rozpocznij naukę
Where is the train to York?
Gdzie mamy się przesiąść?
rozpocznij naukę
Where do we have to change trains?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Edmonton?
rozpocznij naukę
Does this train stop in Edmonton?
A w Londynie?
rozpocznij naukę
Can we interupt the trip in London?
Czy możemy dostać połączenie do Paryża?
rozpocznij naukę
Can we make a connection to Paris?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Warszawy?
rozpocznij naukę
What platform does the train for Warsaw leave from?
Na który peron przyjeżdża pociąg z Monachium?
rozpocznij naukę
What platform does the train form Munich come in on?
Przepraszam, gdzie jest dworzec kolejowy?
rozpocznij naukę
Excuse me, where is the railroad station?
Jak najłatwiej dojechać do dworca kolejowego?
rozpocznij naukę
What is the best way to get to the railroad station?
Z którego dworca mogę złapać pociąg do Park Ridge?
rozpocznij naukę
From what station can I get the train to Park Ridge?
Czy ten pociąg ma wagon sypialny?
rozpocznij naukę
Does this train have a sleeping car?
Poproszę dwa bilety do Oxfordu.
rozpocznij naukę
Two tickets to Oxford, please
Bilet powrotny do Krakowa, proszę.
rozpocznij naukę
A return ticket to Cracow, please
Gdzie jest stanowisko informacyjne?
rozpocznij naukę
Where is the information counter?
Czy mogę dostać rozkład jazdy pociągów?
rozpocznij naukę
Can I get the schedule for trains
Gdzie jest wejście do kolejki podziemnej?
rozpocznij naukę
Where is the entrance to the subway?
Jak często kursuje kolejka?
rozpocznij naukę
How often do the trains run?
Co dziesięć minut.
rozpocznij naukę
Every ten minutes
Dlaczego mamy zapłacić opłaty dodatkowe?
rozpocznij naukę
Why do we have to pay any supplemental fares?
Ile kosztuje bilet do Rzymu?
rozpocznij naukę
How much is the fare to Rome?
Chciałbym zarezerwować miejsce na pociąg o czwartej.
rozpocznij naukę
I'd like to reserve a seat on the four o'clock train
Dlaczego ten bilet nie jest ważny?
rozpocznij naukę
Why is this ticket not valid?
Czy to miejsce jest zajęte?
rozpocznij naukę
Is this seat taken?
Jak mogę dostać się na lotnisko?
rozpocznij naukę
How do I get to the airport?
Musisz wziąść taksówkę.
rozpocznij naukę
Tou have to take a taxi
Czy są jakieś pociągi na lotnisko?
rozpocznij naukę
Are there any trains to the airport?
Tak. Pojedź metrem.
rozpocznij naukę
Yes. Take a subway
Czy to jest bezpośredni lot do Detroit?
rozpocznij naukę
Is this a direct flight to Detroit?
Tak. Proszę mi pokazać bilet.
rozpocznij naukę
Yes, it is. May i see your ticket?
Kiedy jest następny samolot do Cambridge?
rozpocznij naukę
When is the next plane to Cambridge?
Ile kosztuje bilet powrotny do Eton?
rozpocznij naukę
How much is a round trip to Eton?
O której jest odprawa przed lotem?
rozpocznij naukę
What is check-in time?
Ile można zabrać bagażu?
rozpocznij naukę
What is the luggage allowance?
Ile kosztuje dodatkowy bagaż?
rozpocznij naukę
How much does excess baggage cost?
Chciałbym zarezerwować bilet na poniedziałkowy lot do Chicago.
rozpocznij naukę
I'd like to reserve a seat on the Monday flight to Chicago
Muszę odwołać rezerwację.
rozpocznij naukę
I have to cancel my reservation
Ale musisz zapłacić karę za odwołanie.
rozpocznij naukę
But you'll have to pay the cancellation fee
Czy mogę to zabrać jako bagaż podręczny.
rozpocznij naukę
Can I take this along as hand luggage
Czy samolot z Warszawy już wylądował?
rozpocznij naukę
Has the plane from Warsaw landed already?
Jeszcze nie. Mamy małe opóźnienie.
rozpocznij naukę
Not yet. We have a small delay
Gdzie jest sklep wolnocłowy?
rozpocznij naukę
Where is the duty-free shop?
Proszę iść za oznaczeniami.
rozpocznij naukę
Please, follow the signs
Proszę zapiąć pasy i powstrzymać się od palenia.
rozpocznij naukę
Please fasten your seat belts and refrain from smoking
W jakim celu przyjechałeś do Wielkiej Brytanii?
rozpocznij naukę
Why did you come to Great Britain?
Jestem na wakacjach.
rozpocznij naukę
I'm on vacation
Poproszę paszport.
rozpocznij naukę
Your passport, please
Proszę.
rozpocznij naukę
Here you are
To jest podróż w interesach.
rozpocznij naukę
This is a business trip
Gdzie się zatrzymasz?
rozpocznij naukę
Where are you going to stay?
U przyjaciół.
rozpocznij naukę
With friends
Czy mam wypełnić ten formularz?
rozpocznij naukę
Do I have to fill in this form?
Tylko podpisz.
rozpocznij naukę
Just sign it
Jak długo chciałbyś zostać w tym kraju?
rozpocznij naukę
How long would you like to stay in this country
Nie dłużej niż dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
No longer than two weeks
Czy zamierzasz pracować w tym kraju?
rozpocznij naukę
Do you intend to work in this country?
Przyjechałem, żeby odwiedzić rodzinę.
rozpocznij naukę
I came to visit my family
Czy mogę tutaj dostać wizę?
rozpocznij naukę
Can I get my visa here?
Dzieci są wpisane do mojego paszportu.
rozpocznij naukę
The children are entered in my passport
Musisz przejść przez kontrolę celną.
rozpocznij naukę
You have to go through the customs
Gdzie jest bagaż z lotu z Warszawy?
rozpocznij naukę
Where is the luggage form flight from Warsaw?
Nie mam nic do zadeklarowania.
rozpocznij naukę
Do you have anything to declare?
Nie mam nic do zadeklarowania.
rozpocznij naukę
I have nothing to declare
Czy mam za to zapłacić cło?
rozpocznij naukę
Do I have to pay duty on this
Proszę otworzyć walizkę.
rozpocznij naukę
Please open your suitcase
Proszę pokazać gotówkę i czeki podróżne.
rozpocznij naukę
Please show me your cash and traveler's checks
Mam przy sobie tylko sto funtów.
rozpocznij naukę
I have only one hundred pounds on me
Witamy w Wielkiej Brytanii.
rozpocznij naukę
Welcome to Great Britain
Mogę zadzwonić do konsulatu?
rozpocznij naukę
May I phone my consulate?
Czy możesz mi polecić dobry i niedrogi hotel?
rozpocznij naukę
Can you recommend a good and not expensive hotel?
Czy masz rezerwację?
rozpocznij naukę
Do you have a reservation?
Tak, na pojedynczy pokój na dwie noce.
rozpocznij naukę
Yes, for a single room for two nights
Czy macie wolne pokoje?
rozpocznij naukę
Do you have any rooms available
Pojedyncze, czy podwójne?
rozpocznij naukę
Single or double?
Chciałbym pokój z prysznicem i toaletą.
rozpocznij naukę
I'd like a room with a shower and toilet
Twój pokój jest na drugim piętrze.
rozpocznij naukę
Your room is on the second floor
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
rozpocznij naukę
Where can I change some money?
Przy stoisku wymiany walut.
rozpocznij naukę
At the currency exchange counter
Poszukuję mieszkania na dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
I'm looking for apartment for two months
Jendno
rozpocznij naukę
One ot two bedroom?
Ile wynosi czynsz?
rozpocznij naukę
How much is the rent?
Czy będę musiał wpłacić depozyt?
rozpocznij naukę
Do I have to make a deposit?
Czy jest bezpłatny parking?
rozpocznij naukę
Is there a free parking?
Czy świadczenia są wliczone w czynsz?
rozpocznij naukę
Are the utilities included in the rent?
Czy jest w pobliżu kemping?
rozpocznij naukę
Is there a camping site near here?
Czy możemy kempingować?
rozpocznij naukę
Can we cam here?
Czy macie miejsce na jeszcze jeden namiot?
rozpocznij naukę
Do you have room for another tent?
Ile kosztuje pobyt na jedną noc?
rozpocznij naukę
How much does it cost to stay overnight?
Czy możemy wynająć butlę z gazem?
rozpocznij naukę
Can we rent gas bottles here?
Czy jest tu podłączenie do prądu?
rozpocznij naukę
Are there any electrical connections here?
Życzę miłego pobytu.
rozpocznij naukę
Enjoy your stay
Prosimy stolik dla dwóch.
rozpocznij naukę
A table for two, please
Dla palących, czy nie?
rozpocznij naukę
Smoking or not?
Czy mogę zobaczyć jadłospis?
rozpocznij naukę
Could I see the menu please?
Czy najpierw chcesz coś do picia?
rozpocznij naukę
Would you like something to drink first?
Weźmiemy butelkę czerwonego wina.
rozpocznij naukę
We'll have a bottle of red wine, please
Na zdrowie!
rozpocznij naukę
Cheers!
Czy chcesz już zamówić?
rozpocznij naukę
Are you ready to order?
Co polecasz?
rozpocznij naukę
What do you recommend?
Co chcesz na główne danie?
rozpocznij naukę
What would you like for the main course?
Proszę mi przynieść dobrze wypieczony stek.
rozpocznij naukę
Please bring me a well-done steak
Jaką sałatkę?
rozpocznij naukę
What kind of salad?
Chciałbym sałatkę pomidorową z przyprawą czosnkową.
rozpocznij naukę
I would like a tomato salad with garlic dressing
Jakie ziemniaki?
rozpocznij naukę
What kind of potatoes?
Frytki poproszę.
rozpocznij naukę
French fries, please
Smakuje ci?
rozpocznij naukę
Do you like it?
To jest pyszne!
rozpocznij naukę
It's delicious!
Chcesz coś na dokładkę?
rozpocznij naukę
Would you like seconds on anything
Dzięki, to wystarczy.
rozpocznij naukę
Thanks, it's enough
Czy macie potrawy wegetariańskie?
rozpocznij naukę
Do you have vegetarian dishes?
Czy weźmiesz przekąski?
rozpocznij naukę
Will you have an appetizer?
Na deser wezmę kawę i lody.
rozpocznij naukę
For dessert I'll have coffe and ice-cream
Smacznego!
rozpocznij naukę
Enjoy your meal!
Poproszę rachunek.
rozpocznij naukę
Check please
Gdzie mogę znaleźć bar szybkiej obsługi?
rozpocznij naukę
Where can I find a fast food restaurant?
Za następną przecznicą.
rozpocznij naukę
In the next block
Poproszę kanapkę z kurczakiem.
rozpocznij naukę
I'll have a chicken sandwich, please
Ile kosztuje parówka z bułką?
rozpocznij naukę
How much is a hotdog?
Dwa pięćdziesiąt.
rozpocznij naukę
Two fifty
Muszę przejść na dietę.
rozpocznij naukę
I must go on a diet
Gdzie jest najbliższy sklep spożywczy?
rozpocznij naukę
Where is the nearest store selling grocery?
Gdzie mogę znaleźć sklep spożywczy?
rozpocznij naukę
Where can I find a food store?
Czym mogę służyć?
rozpocznij naukę
Can i help you?
Tak, poproszę śmietanę.
rozpocznij naukę
Yes, sour-cream please
Jakie lubisz jedzenie?
rozpocznij naukę
What kind of food do you like?
Jem tylko owoce.
rozpocznij naukę
I eat fruit only
Czy chcesz trochę jabłek i winogron?
rozpocznij naukę
Would you like to have some apples and grapes?
Raczej wezmę banany i orzeszki ziemne.
rozpocznij naukę
I'd rather have some bananas and peanuts
A co z warzywami?
rozpocznij naukę
What about vegetables?
Musimy kupić cebulę, pomidory, marchewkę i ziemniaki.
rozpocznij naukę
We need to buy onions, tomatos, carrots, and potatoes
Czy potrzebujemy chleb?
rozpocznij naukę
Do we need bread?
Tak, oraz kilka bułek.
rozpocznij naukę
Yes, and a few rolls
Kupujemy dzisiaj mięso, czy ryby?
rozpocznij naukę
Do we buy meat or fish today?
Mam ochotę na kurczaka.
rozpocznij naukę
I feel like eating some chicken
Może zrobimy kotlety wieprzowe?
rozpocznij naukę
Why don't we make some pork chops?
I ugotujemy parówki.
rozpocznij naukę
And we boil some franks!
Kupmy dla dzieci płatki śniadaniowe i słodycze.
rozpocznij naukę
Let's buy some cereal and candies for kids
A dla mnie krewetki i trochę cielęciny.
rozpocznij naukę
And for me shrimps and some veal
Co najbardziej lubią Polacy?
rozpocznij naukę
What do the Polish people like the most?
Pierogi, gołąbki, bigos i homary.
rozpocznij naukę
Dumplings, stuffed cabbage, hunter's stew, and lobsters
Czy niczego nie zapomnieliście?
rozpocznij naukę
Aren't we forgetting anything?
Oczywiście! Jajka i ser!
rozpocznij naukę
Of course. Eggs and cheese!
Kiedy zaczyna się nasza wycieczka?
rozpocznij naukę
When does our tour start?
Jutro o piątej rano.
rozpocznij naukę
Tomorrow at five A.M.
Gdzie najpierw pójdziemy?
rozpocznij naukę
Where do we go first?
Do śródmieścia.
rozpocznij naukę
To the downtown
Co to za budynek?
rozpocznij naukę
What is that building?
Giełda londyńska.
rozpocznij naukę
London stock exchange
Czy to jest pomnik Nelsona?
rozpocznij naukę
Is this Nelson monument
Nie to jest Krzysztof Kolumb.
rozpocznij naukę
No, this is Christopher Columbus
Gdzie mogę znaleźć sklep z pamiątkami?
rozpocznij naukę
Where can I find a souvenir shop?
Tuż za rogiem.
rozpocznij naukę
Just around the corner
Kiedy to zostało zbudowane?
rozpocznij naukę
When was it built?
W szestastym wieku.
rozpocznij naukę
In the sixteenth century
Czy tutaj mieszkała księżniczka Diana?
rozpocznij naukę
This is where Princess Diana lived
A gdzie ona jest pochowana?
rozpocznij naukę
And where is she burried?
Oto najsłynniejszy most świata.
rozpocznij naukę
Here is the most famous bridge of the world
Jak się nazywa?
rozpocznij naukę
How do you call it?
Kto namalował ten obraz?
rozpocznij naukę
Who painted this picture?
Z jakiego okresu pochodzi ta rzeźba?
rozpocznij naukę
What period does this sculpture date from?
Chciałbym zobaczyć mumie egipskie.
rozpocznij naukę
I'd like to see Egiptian mummies
Musisz pójść do Muzeum Brytyjskiego.
rozpocznij naukę
You need to go to the British Museum
Ile kosztuje wstęp?
rozpocznij naukę
How much does the admission cost?
Jest za darmo.
rozpocznij naukę
It's free
Czy jest przewodnik mówiący po polsku?
rozpocznij naukę
Is there a Polish speaking guide?
Tylko za dodatkową opłatą.
rozpocznij naukę
Only for an additional charge
Co warto zobaczyć w Liverpool?
rozpocznij naukę
What is worth seeing in Liverpool?
Wszystko?
rozpocznij naukę
Everything
Jak długo zostaniemy w Oksfordzie?
rozpocznij naukę
How long will we stay in Oxford?
Przez dwa dni.
rozpocznij naukę
For two days
Czy będziemy mogli zrobić zakupy?
rozpocznij naukę
Will we be able to do some shopping?
Po to tu jesteśmy!
rozpocznij naukę
That's why we are here!
Czy będziemy mieli trochę wolnego czasu?
rozpocznij naukę
Will we have some free time?
Czy zobaczymy także królową?
rozpocznij naukę
Will we be seeing the Queen too?
Tylko jej pałac.
rozpocznij naukę
Only her palace
Mój syn chce iść do ZOO.
rozpocznij naukę
My son wants to go to the zoo
Powiedz mu, że lew jest dzisiaj bardzo głodny.
rozpocznij naukę
Tell him the lion is very hungry today
Kiedy wracamy?
rozpocznij naukę
When do we get back?
O siódmej wieczorem.
rozpocznij naukę
At seven P.M.
W czym mogę służyć?
rozpocznij naukę
How may I help you?
Szukam dobrego aparatu fotograficznego.
rozpocznij naukę
I'm looking for a good camera
Gdzie mogę kupić niedrogie komputery?
rozpocznij naukę
Where ca I buy inexpensive computers?
Spróbuj w tym sklepie z urządzeniami elektrycznymi.
rozpocznij naukę
Try that electrical appliance shop
Chciałbym kupić płaszcz dla mojej żony.
rozpocznij naukę
I'd like to buy a coat for my wife
Jaki masz rozmiar?
rozpocznij naukę
What size are you?
Przepraszam ale nie znam swojego angielskiego rozmiaru.
rozpocznij naukę
Sorry, but I do not know my English size
Czy możesz mnie zmierzyć?
rozpocznij naukę
Can you measure me?
To jest dla mnie za małe.
rozpocznij naukę
This is too small for me
Czy macie tę koszulę w innych kolorach?
rozpocznij naukę
Do you have this shirt in other colors?
Czy to jest czysta wełna?
rozpocznij naukę
Is it pure wool?
Nie, to jest bawełna.
rozpocznij naukę
No, it's cotton
Czy macie większe rozmiary?
rozpocznij naukę
Do you have larger sizes?
Czy macie coś tańszego?
rozpocznij naukę
Do you have anything less expensive
Te buty są za ciasne.
rozpocznij naukę
These shoes are too tight
Proszę mi pokazać tamten pozłacany łańcuszek.
rozpocznij naukę
Please show me that gold plated chain
Czy mogę to zmierzyć?
rozpocznij naukę
Can I try it on?
Nie ma problemu.
rozpocznij naukę
No problem
Czy to jest na wyprzedaży?
rozpocznij naukę
Is it on sale?
Tak, cena jest obniżona.
rozpocznij naukę
Yes, the price has been reduced
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
rozpocznij naukę
Do you take credit cards?
Tylko gotówkę proszę!
rozpocznij naukę
Cash only please!
Czy mogę dostać rachunek?
rozpocznij naukę
May I have the receipt?
Źle mi wydałeś resztę.
rozpocznij naukę
You gave me the wrong change
Gdzie jest najbliższa poczta?
rozpocznij naukę
Where is the nearest post office?
Przy Wawrzyńca i Centralnej.
rozpocznij naukę
At Lawrence and Central
Jak tam dotrzeć?
rozpocznij naukę
How can I get there?
Gdzie mogę kupić znaczki i koperty?
rozpocznij naukę
Where can I buy stamps and envelopes?
Gdzie jest skrzynka na listy?
rozpocznij naukę
Where is a mail box?
Ile kosztuje poczta lotnicza do Polski?
rozpocznij naukę
How much is airmail to Poland?
Poproszę znaczek za dwadzieścia pięć pensów.
rozpocznij naukę
A twenty five penny stamp please
Czy mogę wysłać telegram?
rozpocznij naukę
Can I send a wire?
Proszę wypełnić ten blankiet telegraficzny.
rozpocznij naukę
Please fill out this telegram form
Ile kosztuje dziesięć słów?
rozpocznij naukę
How much do ten words cost?
Dokąd?
rozpocznij naukę
Where to?
Potrzebuję przekaz pieniężny na sto funtów.
rozpocznij naukę
I need a money-order for a hundred pounds
Chciałbym to wysłać jako list polecony.
rozpocznij naukę
I'd like to send it registered mail
Ile będzie kosztowało nadanie tej paczki do Polski?
rozpocznij naukę
How much will it cost to send this parcel to Poland?
Co jest w środku?
rozpocznij naukę
What's inside?
Czy mogę odebrać paczkę?
rozpocznij naukę
Can I pick up my package?
Proszę o dowód tożsamości.
rozpocznij naukę
Your I.D. please
O której otwiera się bank?
rozpocznij naukę
When does the bank open?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
rozpocznij naukę
Where ca I exchange money?
Chcę wymienić czek na gotówkę.
rozpocznij naukę
W want to cash a check
Chcę zamienić sto dolarów na marki.
rozpocznij naukę
I want to change a hundred dollars into marks
Podpisz tutaj.
rozpocznij naukę
Sign here
Jaki jest dzisiaj kurs wymiany?
rozpocznij naukę
What is the exchange rate today?
Jaką pobieracie opłatę?
rozpocznij naukę
What is your fee?
Proszę dać mi kilka funtów w monetach.
rozpocznij naukę
Please give me a few pounds in coins
Czy mogę dostać trochę drobnych?
rozpocznij naukę
Could I have some change, please
Ile dostanę za tysiąc polskich złotych?
rozpocznij naukę
How much will i get for a thousand Polish zloty?
Czy przyszły dla mnie pieniądze?
rozpocznij naukę
Has some money arrived for me?
Kto może udzielić mi informacji o otworzeniu konta?
rozpocznij naukę
Who can give me some information on opening an account?
Czekowego, czy oszczędnościowego?
rozpocznij naukę
Checking or saving?
Czy ktoś tutaj mówi po polsku?
rozpocznij naukę
Does anyone here speak Polish?
Wszyscy!
rozpocznij naukę
Everybody!
Jaka jest minimalna wpłata przy otwieraniu konta?
rozpocznij naukę
What's the minimum deposit to open an account?
Potrzebne są dwa dowody tożsamości.
rozpocznij naukę
You need two identification documents
Proszę dać mi tylko duże banknoty.
rozpocznij naukę
Give me only large bills
Gdzie jest kasa?
rozpocznij naukę
Where is the cashier's window?
Jaką sumę chesz zadeponować?
rozpocznij naukę
What amount do you want to deposit?
Wezwij policję!
rozpocznij naukę
Call the police!
Muszę zadzwonić do swojego adwokata.
rozpocznij naukę
I have to call my lawyer
Lepiej zadzwoń do konsulatu.
rozpocznij naukę
You better call the consulate
Co się stało?
rozpocznij naukę
What happened?
Ukradziono mój portfel.
rozpocznij naukę
My wallet was stolen
Chciałbym zgłosić wypadek.
rozpocznij naukę
I'd like to report an accident
Nie mam z tym nic wspólnego.
rozpocznij naukę
I have nothing to do with it
Jestem niewinny.
rozpocznij naukę
I'm innocent
Ten człowiek mi się naprzykrza.
rozpocznij naukę
This man is bothering me
Zostałem ograbiony i pobity.
rozpocznij naukę
I was mugged and robbed
Zgubiłem swój paszport.
rozpocznij naukę
I lost my passport
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
Where do you come from?
Ja tego nie zrobiłem.
rozpocznij naukę
I didn't do it
Ten samochód mnie potrącił.
rozpocznij naukę
That car hit me
Czy masz ubezpieczenie?
rozpocznij naukę
Do you have an insurance?
Czy światła były zapalone?
rozpocznij naukę
Where the lights on?
Jak szybko jechałeś?
rozpocznij naukę
How fast were you going?
Dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
rozpocznij naukę
Ninety kilometers per hour
Jakie były warunki pogodowe?
rozpocznij naukę
What were the weather conditions?
Było ciemno, ale nawierzchnia była sucha.
rozpocznij naukę
It was dark, but the pavement was dry
Zostaw mnie w spokoju, albo wezwę policję.
rozpocznij naukę
Leave me alone or I'll call the police
Jestem bardzo chory.
rozpocznij naukę
I am very sick
Strasznie mnie boli.
rozpocznij naukę
I am in pain
Potrzebuję pomocy.
rozpocznij naukę
I need help
Czy ktoś jest ranny?
rozpocznij naukę
Is anybody hurt?
Wezwij karetkę pogotowia.
rozpocznij naukę
Call the ambulance
Mój przyjaciel jest nieprzytomny.
rozpocznij naukę
My friend is unconscious
Gdzie znajduje się szpital?
rozpocznij naukę
Where is there a hospital?
Kiedy przyjmuje lekarz?
rozpocznij naukę
When does the doctor have office hours?
Nie czuję się dobrze od kilku dni.
rozpocznij naukę
I haven't felt well the last few days
Boli mnie brzuch.
rozpocznij naukę
My stomach hurts
Czy wymiotowałeś?
rozpocznij naukę
Did you throw up?
Boli mnie głowa i mam biegunkę.
rozpocznij naukę
I have a headache and dirrahea
Złapałem przeziębienie.
rozpocznij naukę
I've caught a cold
Nie mogę spać.
rozpocznij naukę
I can't sleep
Mam dreszcze i tutaj mnie bardzo boli.
rozpocznij naukę
I have chills and I've got a severe pain here
Czy możesz dać mi receptę na antybiotyk?
rozpocznij naukę
Could you give me a prescription for antibiotic?
Gdzie jest najbliższa apteka?
rozpocznij naukę
Where is the nearest pharmacy?
Proszę dać mi coś na ból zemba.
rozpocznij naukę
Please give me something for a toothache
Czy potrzebuję receptę na to lekarstwo?
rozpocznij naukę
Do I need a prescription for this medicine?
Czuję się trochę lepiej.
rozpocznij naukę
I'm feeling a little better
Co grają dziś wieczorem?
rozpocznij naukę
What's on tonight?
Kiedy zaczyna się przedstawienie?
rozpocznij naukę
When does the performance start?
Gdzie można dostać bilety?
rozpocznij naukę
Where can you get tickets?
Czy są jeszcze bilety na jutro?
rozpocznij naukę
Are there still tickets available for tomorrow?
Przykro mi, wszystkie miejsca są sprzedane.
rozpocznij naukę
I'm sorry, we are sold out
Dwa bilety w środkowym rzędzie poproszę.
rozpocznij naukę
Two tickets in the middle row, please
Co dzisiaj wieczorem grają w kinie?
rozpocznij naukę
What's on tonight at the movies?
O której otwierają kasę?
rozpocznij naukę
What time does the box office open?
O której godzinie zaczyna się film?
rozpocznij naukę
What time does the film start?
Jak długo trwa film?
rozpocznij naukę
How long is the picture?
Chciałbym zobaczyć "Hamleta".
rozpocznij naukę
I'd like to see "Hamlet"
Nie wiedziałem, że lubisz Szekspira.
rozpocznij naukę
I didn't know you like Shakespeare
Jaka to jest sztuka?
rozpocznij naukę
What sort of play is it?
Myślę, że to jest komedia.
rozpocznij naukę
I think it's a comedy
Kto w niej występuje?
rozpocznij naukę
Who is in it?
Dwóch bardzo znanych aktorów.
rozpocznij naukę
Two very famous actors
Chciałbym zarezerwować bilet na sobotnie przedstawienie.
rozpocznij naukę
I'd like to reserve one ticket for the Saturday show
Poproszę program.
rozpocznij naukę
May I please have a programme
Gdzie mogę zostawić płaszcz?
rozpocznij naukę
Where can I check my coat?
Ile kosztują bilety na balkonie?
rozpocznij naukę
How much are the tickets in the circle?
Chodźmy lepiej do opery.
rozpocznij naukę
We'd better go to the opera
Gdzie możemy popływać?
rozpocznij naukę
Where can we go swimming?
Na plaży.
rozpocznij naukę
On the beach
Czy jest tutaj w pobliżu basen?
rozpocznij naukę
Is there a swimming pool nearby?
Kryty czy otwarty?
rozpocznij naukę
Indoor or outdoor?
Jak głęboka jest woda?
rozpocznij naukę
How deep is the water
Pięć stóp.
rozpocznij naukę
Five feet
Czy możemy się kąpać nago?
rozpocznij naukę
Can we swim nude?
Chciałbym wynająć łódź.
rozpocznij naukę
I'd like to rent a boat
Czy możesz popilnować moich rzeczy?
rozpocznij naukę
Would you keep an eye on my gear?
Chciałbym pojeździć na nartach wodnych.
rozpocznij naukę
I'd like to go water skiing
Chciałbym zobaczyć ten mecz.
rozpocznij naukę
I'd like to see that game
A może wyścig samochodów?
rozpocznij naukę
What about a car race?
Gdzie jest boisko piłkarskie?
rozpocznij naukę
Where is the soccer field?
Jaki jest wynik?
rozpocznij naukę
What's the score?
Dwa do jednego dla Rosjan.
rozpocznij naukę
Two to one for the Russians
Chodźmy pojeździć na rowerze.
rozpocznij naukę
Let's go biking
Wolę iść na kręgle.
rozpocznij naukę
I'd rather go bowling
Czy lubisz jeździć na rowerze?
rozpocznij naukę
Do you like riding a motorcycle?
Wolę prowadzić samochód.
rozpocznij naukę
I like driving a car more
Kiedyś uprawiałem żużel i zapasy.
rozpocznij naukę
I used to practise speed way and wrestling
A ja byłem dobry w koszykówce.
rozpocznij naukę
And I was good at basketball
Czy lubisz oglądać wyścigi konne?
rozpocznij naukę
Do you enjoy watching horse races?
Wolę hazard w kasynie.
rozpocznij naukę
I prefer gambling in casino

Rozmówki angielskie, czyli zwroty po angielsku, których potrzebujesz!

Rozmówki angielskie, które poznasz wraz z Fiszkoteką, przydadzą Ci się w niezliczonej liczbie sytuacji. Przydatne zwroty po angielsku możesz wykorzystać podczas podróży za granicę, podczas rozmowy o pracę czy we wszystkich relacjach międzyludzkich. Z nami bez problemu nauczysz się języka angielskiego na poziomie podstawowym, lecz również na każdym innym – bardziej zaawansowanym. Rozmówki polsko angielskie to świetny początek! A wraz z nim zachęcamy do dalszych poszukiwań i kolejnych, tym razem bardziej zaawansowanych lekcji, np. Opis osoby po angielsku. Lecz najpierw przedstawiamy prawie 600 słów i zwrotów, zawartych w lekcji Rozmówki angielskie.

Co zawiera lekcja?

Nasz zestaw rozmówki polsko angielskie zawiera najważniejsze słówka angielskie, ale przede wszystkim konkretne zdania i zwroty po angielsku. Wystarczy się ich nauczyć, żeby zwiększyć swoje umiejętności językowe i osiągnąć wzrost poziomu językowego. Aby nauka była jeszcze bardziej owocna, z pomocą przyjdą nagrania audio, dzięki którym można poznać prawidłową wymowę wypowiadanego zdania. Szybko dowiesz się, że nasze sposoby są wyjątkowo skuteczne. I na to liczymy również w Twoim przypadku!

Poznaj cały kurs!

Kurs Podstawowe słownictwo angielskie, zawiera najprzydatniejsze rozmówki po angielsku, których nie może Ci zabraknąć podczas podróży, nie tylko do państw anglojęzycznych, ale też jakichkolwiek innych, gdzie masz zamiar dogadać się w tym języku. Z nami nauczysz się podstaw i będziesz mógł kontynuować naukę na wyższych poziomach. Nie pożałujesz! Oto rozmówki angielskie, przydatne w każdej sytuacji. Nasz kurs Rozmówki polsko-angielskie został przygotowany z myślą o osobach, wybierających się w podróż za granicę i chcących podszlifować swoje umiejętności. Znajomość angielskiego podczas wyjazdu może się okazać niezbędna. Nie czekaj ani chwili dłużej i wypróbuj nasz kurs.

Komentarze:

fraternity napisał: 2013-03-29 10:10:12
bardzo przydatne:)

BeliberForeverwppl napisał: 2013-04-19 14:02:06
o.O LooL.! >.< Bym sie nie uczyła gdybym nie musiała . ;//

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.