Podstawy przedsiębiorczości. Liceum.

 0    34 fiszki    AlicjaCichy
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Struktury działalności gospodarczej
rozpocznij naukę
organizacyjna, kontraktowa, kapitałowa

Struktura organizacyjna (podział)
rozpocznij naukę
model biurokratyczny model organiczny

Twórca modelu biurokratycznego w strukturze organizacyjnej.
rozpocznij naukę
M. Weber

Twórca modelu organicznego w strukturze organizacyjnej.
rozpocznij naukę
R. Likiert

Struktura kontraktowa działalności gospodarczej (co zawiera?)
rozpocznij naukę
umowa handlowa, porozumienie handlowe, licencje, franczyzna

Ile razy trzeba tworzyć umowę handlową?
rozpocznij naukę
Jeden raz.

Na jakiej zasadzie działa kapitałowa działalność gospodarcza?
rozpocznij naukę
Działa na zasadzie ilości posiadanych akcji.

Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka zależna
rozpocznij naukę
udział >50%

Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka stowarzyszona
rozpocznij naukę
udział 20-50%

Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka związana
rozpocznij naukę
udział <20%

Co zakłada model biurokratyczny? (7)
rozpocznij naukę
1. jasny podział pracy i kompetencji 2. niezależny od otoczenia cel organizacji 3. stały zakres kompetencji i stanowisk 4. duża centralizacja decyzji 5. duża formalizacja organizacji 6. mała rozpiętość kierowania 7. hierarchia jako źródło władzy

Typy holdingów (3)
rozpocznij naukę
operacyjne (koncerny) zarządcze (holdingi strategiczne) finansowe

Struktury kapitałowe działalności gospodarczej. Inaczej zwane grupami kapitałowymi.

utarg, wszystkie pieniądze w firmie

przychód minus koszty

Koszty całkowite dzielą się na...
rozpocznij naukę
stałe i zmienne

Stałe koszty całkowite
rozpocznij naukę
Ponosi się je bez względu na ilość produkcji, np. dzierżawa za pomieszczenia, opłata abonamentowa za prąd, wodę, gaz

Zmienne koszty całkowite
rozpocznij naukę
Zależą od wielkości produkcji, np. półprodukty, opłaty za zużycie prądu, gazu.

rentowność
rozpocznij naukę
opłacalność

Próg rentowności
rozpocznij naukę
ilość sztuk jaka jest potrzebna na pokrycie kosztów

Jak liczyć próg rentowności?
rozpocznij naukę
Koszty stałe przez dochodowość produktu

Jak obliczyć dochodowość produktu?
rozpocznij naukę
Od ceny odjąć koszty zmienne.

Bilans przedsiębiorstwa to
rozpocznij naukę
aktywa i pasywa

stan posiadania przedsiębiorstwa, na który składają się aktywa trwałe i obrotowe

pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, zobowiązywania przedsiębiorstwa na zakup środków trwałych lub obrotowych

Zysk jest wtedy, gdy...
rozpocznij naukę
aktywa są wyższe, pasywa niższe

Strata jest wtedy, gdy...
rozpocznij naukę
aktywa są niższe, pasywa wyższe

Aktywa trwałe (podział-3)
rozpocznij naukę
1. Składniki rzeczowe 2. Składniki finansowe 3. Składniki niematerialne

Aktywa obrotowe (podział-4)
rozpocznij naukę
1. Zapasy materiałów i towarów. 2. Należności od budżetu i od nabywców. 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe. 4. Środki pieniężne w banku i w gotówce.

Podział składników rzeczowych aktyw trwałych (4)
rozpocznij naukę
grunty, budynki, maszyny, środki transportu

Podział składników finansowych aktyw trwałych (3)
rozpocznij naukę
-długoterminowe papiery wartościowe -udziały w obcych przedsiębiorstwach -udzielone długoterminowe pożyczki

Podział składników niematerialnych aktyw trwałych (4)
rozpocznij naukę
licencje, bazy danych, prawa autorskie, inne wartości intelektualne

Podział pasyw
rozpocznij naukę
Kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania bieżące

Co należy do kapitału własnego?
rozpocznij naukę
fundusz zgromadzony przez wspólników, fundusz rezerwowy, kapitał pochodzący ze sprzedaży własnych akcji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.