Podstawy przedsiębiorczości. Liceum.

 0    34 fiszki    AlicjaCichy
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Struktury działalności gospodarczej
rozpocznij naukę
organizacyjna, kontraktowa, kapitałowa
Struktura organizacyjna (podział)
rozpocznij naukę
model biurokratyczny model organiczny
Twórca modelu biurokratycznego w strukturze organizacyjnej.
rozpocznij naukę
M. Weber
Twórca modelu organicznego w strukturze organizacyjnej.
rozpocznij naukę
R. Likiert
Struktura kontraktowa działalności gospodarczej (co zawiera?)
rozpocznij naukę
umowa handlowa, porozumienie handlowe, licencje, franczyzna
Ile razy trzeba tworzyć umowę handlową?
rozpocznij naukę
Jeden raz.
Na jakiej zasadzie działa kapitałowa działalność gospodarcza?
rozpocznij naukę
Działa na zasadzie ilości posiadanych akcji.
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka zależna
rozpocznij naukę
udział >50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka stowarzyszona
rozpocznij naukę
udział 20-50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka związana
rozpocznij naukę
udział <20%
Co zakłada model biurokratyczny? (7)
rozpocznij naukę
1. jasny podział pracy i kompetencji 2. niezależny od otoczenia cel organizacji 3. stały zakres kompetencji i stanowisk 4. duża centralizacja decyzji 5. duża formalizacja organizacji 6. mała rozpiętość kierowania 7. hierarchia jako źródło władzy
Typy holdingów (3)
rozpocznij naukę
operacyjne (koncerny) zarządcze (holdingi strategiczne) finansowe
Holdingi
rozpocznij naukę
Struktury kapitałowe działalności gospodarczej. Inaczej zwane grupami kapitałowymi.
przychód
rozpocznij naukę
utarg, wszystkie pieniądze w firmie
dochód
rozpocznij naukę
przychód minus koszty
Koszty całkowite dzielą się na...
rozpocznij naukę
stałe i zmienne
Stałe koszty całkowite
rozpocznij naukę
Ponosi się je bez względu na ilość produkcji, np. dzierżawa za pomieszczenia, opłata abonamentowa za prąd, wodę, gaz
Zmienne koszty całkowite
rozpocznij naukę
Zależą od wielkości produkcji, np. półprodukty, opłaty za zużycie prądu, gazu.
rentowność
rozpocznij naukę
opłacalność
Próg rentowności
rozpocznij naukę
ilość sztuk jaka jest potrzebna na pokrycie kosztów
Jak liczyć próg rentowności?
rozpocznij naukę
Koszty stałe przez dochodowość produktu
Jak obliczyć dochodowość produktu?
rozpocznij naukę
Od ceny odjąć koszty zmienne.
Bilans przedsiębiorstwa to
rozpocznij naukę
aktywa i pasywa
Aktywa
rozpocznij naukę
stan posiadania przedsiębiorstwa, na który składają się aktywa trwałe i obrotowe
Pasywa
rozpocznij naukę
pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, zobowiązywania przedsiębiorstwa na zakup środków trwałych lub obrotowych
Zysk jest wtedy, gdy...
rozpocznij naukę
aktywa są wyższe, pasywa niższe
Strata jest wtedy, gdy...
rozpocznij naukę
aktywa są niższe, pasywa wyższe
Aktywa trwałe (podział-3)
rozpocznij naukę
1. Składniki rzeczowe 2. Składniki finansowe 3. Składniki niematerialne
Aktywa obrotowe (podział-4)
rozpocznij naukę
1. Zapasy materiałów i towarów. 2. Należności od budżetu i od nabywców. 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe. 4. Środki pieniężne w banku i w gotówce.
Podział składników rzeczowych aktyw trwałych (4)
rozpocznij naukę
grunty, budynki, maszyny, środki transportu
Podział składników finansowych aktyw trwałych (3)
rozpocznij naukę
-długoterminowe papiery wartościowe -udziały w obcych przedsiębiorstwach -udzielone długoterminowe pożyczki
Podział składników niematerialnych aktyw trwałych (4)
rozpocznij naukę
licencje, bazy danych, prawa autorskie, inne wartości intelektualne
Podział pasyw
rozpocznij naukę
Kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania bieżące
Co należy do kapitału własnego?
rozpocznij naukę
fundusz zgromadzony przez wspólników, fundusz rezerwowy, kapitał pochodzący ze sprzedaży własnych akcji

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.