sentencje ius

 0    37 fiszek    natalia.zag
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Errantis nulla voluntas est
rozpocznij naukę
Wola błędnie działającego jest żadna

Infans nullum intelectum habet
rozpocznij naukę
Dziecko nie ma rozeznania

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
rozpocznij naukę
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać co mu się należy.

Hominum causa omne ius constitutum est
rozpocznij naukę
wszelkie prawo zostało ustanowione ze względu na człowieka

Ius civile vigilantibus scriptum est
rozpocznij naukę
Prawo cywilne zostało napisane dla starannych

Nemo iudex idoneus in propria causa
rozpocznij naukę
Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie

Nemo plus iuris ad alienum transferre potest quam ipse habet
rozpocznij naukę
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada

Omne ius qou utimur vel ad personas pertinet ad vel res ad vel actiones
rozpocznij naukę
wszelkie prawo którym sie posługujemy odnosi sie albo do osób, albo do rzeczy, albo do skarg

dolus non praesumitur
rozpocznij naukę
złego zamiaru się nie domniemywa

vim vi repellere licet
rozpocznij naukę
siłę godzi się odeprzeć siłą

adoptio naturam imitatur
rozpocznij naukę
Przysposobienie naśladuje naturę

Genus perire non potest
rozpocznij naukę
Gatunek nie może zaginąć

Superficies solo cedit
rozpocznij naukę
To co znajduje się na powierzchni ziemi przypada gruntowi

Actor rei forum sequitur
rozpocznij naukę
POWÓD IDZIE DO SĄDU POZWANEGO

si in ius vocat ito
rozpocznij naukę
idź do sądu jeśli ten woła

hereditas viventis non datur
rozpocznij naukę
Nie ma spadku po żyjącym

obligatio est iuris vinculum
rozpocznij naukę
Zobowiązanie jest węzłem prawnym

mora debitoris perpetuat obligationem
rozpocznij naukę
zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanei

dolus omnimodo puniatur
rozpocznij naukę
zły zamiar zawsze należy ukarać

accesio cedit principali
rozpocznij naukę
przyrost przypada rzeczy głównej

fructus sine usu esse non potest
rozpocznij naukę
nie można pobierać pożytku z rzeczy bez prawa jej używania

servitus servitutis esse non potest
rozpocznij naukę
Nie może istnieć służebność służebności

Pignoris causa est indivisa
rozpocznij naukę
Podstawa zastawu jest niepodzielna

Impossibilium nulla obligatio est
rozpocznij naukę
Nieważne jest zobowiązanie do świadczenia niemożliwego

Mater semper certa est, pater quem nuptiae demonstrat
rozpocznij naukę
matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo

qui vim facit dolo malo facit
rozpocznij naukę
kto stosuje siłę, robi to w złym zamiarze

dandum po łacińsku
dawanie

czynienie

praestandum
rozpocznij naukę
świadczenie

nullus idoneus testis in re sua intellegitur
rozpocznij naukę
Nikt nie jest odpowiednim świadkiem we własnej sprawie

In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est
rozpocznij naukę
We wszystkim zatem, w szczególności zaś w prawie, trzeba mieć na względzie sprawiedliwość

Ius civile est, quod quisque populus ipse sibi constituit
rozpocznij naukę
Prawem cywilnym jest to, które każdy lud stanowi dla siebie

Omnis definitio in iure civile periculosa est: parum est enim, uti non subverti posset
rozpocznij naukę
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, albowiem niewiele jest takich, które nie mogą byc obalone

Regula est, quea est breviter enarrat
rozpocznij naukę
Regułą prawa jest to, co stan rzeczy krótko opisuje

compensatio est debiti et crediti inter se contributio
rozpocznij naukę
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności

vis maior est vis cui resisti non potest
rozpocznij naukę
siła wyższa jest siłą, której nie można się oprzeć

Res iudicata pro veritae accipitur
rozpocznij naukę
Rzecz zasądzoną uznaje się za prawdę


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.