Łacina lex i ius

 0    99 fiszek    dul
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prawo, ustawa, uchwała, norma prawna, przepis prawny, prawo pisane, prawo stanowione, prawo powszechnie obowiązujące, prawo przedmiotowe
rozpocznij naukę
lex

ustawa ogólna
rozpocznij naukę
lex generalis

ustawa szczególna (specjalna)
rozpocznij naukę
lex specialis

ustawa wcześniejsza
rozpocznij naukę
lex prior/anterior

ustawa późniejsza
rozpocznij naukę
lex posterior

ustawa wyższej rangi
rozpocznij naukę
lex superior

ustawa niższej rangi
rozpocznij naukę
lex inferior

promulgacja, publiczne ogłoszenie prawa
rozpocznij naukę
promulgatio legis

publikacja ustawy
rozpocznij naukę
publicatio legis

okres spoczynku ustawy. Czas pomiędzy przyjęciem ustawy, a jej wejściem w życie,
rozpocznij naukę
vacatio legis

abrogacja, całościowe uchylenie ustawy
rozpocznij naukę
abrogatio

derogacja, częściowe uchylenie ustawy
rozpocznij naukę
derogatio

obrogacja, pośrednie uchylenie ustawy na skutek zgłoszenia nowelizacji
rozpocznij naukę
obrogatio

wykładnia, interpretacja prawa
rozpocznij naukę
interpretatio legis

racja prawna, przyczyna wydania ustawy, podstawa legislacyjna
rozpocznij naukę
ratio legis

podstawa decyzji
rozpocznij naukę
ratio decidendi

duch ustawy, prawa
rozpocznij naukę
mens legis

zamysł ustawodawcy, legislatora
rozpocznij naukę
mens legislatoris

wyrok, orzeczenie sądowe, przysłowie
rozpocznij naukę
sententia

sens, intencja ustawy
rozpocznij naukę
sententia legis

brzmienie ustawy
rozpocznij naukę
verba legis

wbrew prawu, ustawie
rozpocznij naukę
contra legem

obok ustawy, działanie nieprzewidziane w prawie, ale także bez sprzeczności z prawem
rozpocznij naukę
praeter legem

(działać) w celu obejścia ustawy
rozpocznij naukę
in fraudem legis

według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
rozpocznij naukę
iuxta legem

według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
rozpocznij naukę
secundum legem

z mocy ustawy, prawa
rozpocznij naukę
ex lege

ustawowo, z zachowaniem prawa
rozpocznij naukę
lege

z punktu widzenia przyszłego prawa
rozpocznij naukę
de lege ferenda

z punktu widzenia prawa obowiązującego
rozpocznij naukę
de lege lata

zgodnie z zasadami sztuki, prawidłowo
rozpocznij naukę
lege artis

prawo, system prawny, idea prawa, prawo podmiotowe
rozpocznij naukę
ius

sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości, uczciwość, prawość, słuszność
rozpocznij naukę
iustitia

prawo imperatywne, prawo bezwzględnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius cogens

prawo dyspozytywne, prawo względnie obowiązujące
rozpocznij naukę
ius dispositivum

prawo pisane
rozpocznij naukę
ius scriptum

prawo niepisane, zwyczajowe
rozpocznij naukę
ius non scriptum

zwyczaj, prawo zwyczajowe
rozpocznij naukę
consuetudo

zwyczaj, prawo zwyczajowe
rozpocznij naukę
mos

prawo cywilne, obywatelskie
rozpocznij naukę
ius civile

prawo naturalne
rozpocznij naukę
ius naturale

prawo narodów
rozpocznij naukę
ius gentium

prawo publiczne
rozpocznij naukę
ius publicum

prawo prywatne
rozpocznij naukę
ius privatum

prawo ludzkie
rozpocznij naukę
ius humanum

prawo boskie
rozpocznij naukę
ius divinum

prawo świeckie
rozpocznij naukę
ius profanum

prawo kościelne
rozpocznij naukę
ius ecclesiae

prawo kanoniczne
rozpocznij naukę
ius canonicum

prawo podmiotowe
rozpocznij naukę
ius subiectivum

prawo przedmiotowe
rozpocznij naukę
ius obiectivum

przepis prawa
rozpocznij naukę
formula iuris

wątpliwość prawna
rozpocznij naukę
dubium iuris

bez wątpienia
rozpocznij naukę
sine dubio

w razie wątpliwości
rozpocznij naukę
in dubio

domniemanie prawne
rozpocznij naukę
praesumptio iuris

przywłaszczenie prawa
rozpocznij naukę
usurpatio iuris

węzeł prawny, stosunek prawny
rozpocznij naukę
vinculum iuris

przepis prawa
rozpocznij naukę
praeceptum iuris

zasada prawa
rozpocznij naukę
regula iuris

wzywać do sądu (do urzędu pretora)
rozpocznij naukę
in ius vocare

prawo obowiązujące
rozpocznij naukę
ius vigens

prawo zawierania umów międzynarodowych
rozpocznij naukę
ius tractatuum

prawo wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych
rozpocznij naukę
ius legationis

prawo do osobistego reprezentowania w sądzie
rozpocznij naukę
ius postulandi

prawo do posiadania rzeczy
rozpocznij naukę
ius possidendi

prawo do posiadania i czerpania korzyści z obiektu
rozpocznij naukę
ius utendi et fruendi

ius criminale (poenale)

prawo życia i śmierci
rozpocznij naukę
ius vitae ac necis / ius vitae necisque / ius vitae et necis

na mocy prawa, prawnie
rozpocznij naukę
iure

na mocy samego prawa, z mocy przepisu prawnego
rozpocznij naukę
ipso iure

z mocy prawa
rozpocznij naukę
ex iure

zgodnie z prawem
rozpocznij naukę
de iure

jakim prawem? z jakiego tytułu?
rozpocznij naukę
quo iure?

błąd co do prawa
rozpocznij naukę
error iuris

błąd co do faktu
rozpocznij naukę
error facti

źródła powstania prawa
rozpocznij naukę
fontes iuris oriundi

źródła poznania prawa
rozpocznij naukę
fontes iuris cognoscendi

względy ścisłego prawa
rozpocznij naukę
stricti iuris ratio

iudex / iudicis

sędzia, od którego pochodzi skarżone orzeczenie
rozpocznij naukę
iudex a quo

sędzia, do którego kierowany jest środek odwoławczy
rozpocznij naukę
iudex ad quem

sędzia wyłączony ze sprawy
rozpocznij naukę
iudex inhabilis

wyłączenie sędziego
rozpocznij naukę
recusatio iudicis

sędzie przekupiony, skorumpowany
rozpocznij naukę
iudex coruptus

sędzia podejrzany o stronniczość
rozpocznij naukę
iudex suspectus

iudico, -are, -avi, -atum

jurysdykcja, zakres władzy sądowniczej, sądownictwo, wymiar sprawiedliwości
rozpocznij naukę
iurisdictio

jurysdykcja sporna, procesowa (występują strony)
rozpocznij naukę
iurisdictio contentiosa (indicialis)

sadownictwo niesporne, nieprocesowe (występują uczestnicy)
rozpocznij naukę
iurisdictio voluntaria

sąd, opinia, pogląd, sąd (jako organ), spór, sprawa sądowa, proces
rozpocznij naukę
iudicium

sąd, miejsce obrad, rynek, plac publiczny
rozpocznij naukę
forum

sąd krajowy
rozpocznij naukę
forum domesticum / internum

sąd zagraniczny
rozpocznij naukę
forum externum

sąd właściwy ze względu na miesce zamieszkania strony pozwanej
rozpocznij naukę
forum domicili

sąd właściwy dla danej sprawy
rozpocznij naukę
forum competens

sąd właściwy ze względu na położenie rzeczy
rozpocznij naukę
forum rei sitae

sąd miejsca zamieszkania pozwanego
rozpocznij naukę
forum rei

curia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.