Paremie łacińskie (lex i ius)

 0    36 fiszek    dul
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
rozpocznij naukę
Ubi societas, ibi ius.

Gdzie ustawa, tam kara.
rozpocznij naukę
Ubi lex, ibi poena.

Prawo nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit.

Twarde prawo, ale prawo.
rozpocznij naukę
Dura lex, sed lex.

Nowy władca, nowe prawo.
rozpocznij naukę
Novus rex, nova lex.

W czasie wojny milczą prawa.
rozpocznij naukę
Inter arma silent leges. / Silent leges inter arma.

w czasie wojny milczą muzy.
rozpocznij naukę
Inter arma silent Musae.

Nieznajomość prawa szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomość faktu nie szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia facti non nocet.

Konieczność łamie prawo.
rozpocznij naukę
Necessitas frangit legem.

Nie ma przestępstwa bez ustawy.
rozpocznij naukę
Nullum crimen sine lege.

Nie ma przestępstwa bez winy.
rozpocznij naukę
Nullum crimen sine culpa.

Nie ma kary bez ustawy.
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege.

Ustawa prywatna nie może uchylać prawa publicznego.
rozpocznij naukę
Privatorum conventio iuri publico non derogat.

Czym są prawa bez obyczajów?
rozpocznij naukę
Quid leges sine moribus?

Wbrew prawu postępuje ten, kto czyni to, czego ustawa zakazuje.
rozpocznij naukę
Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet.

Przepis specjalny uchyla przepis ogólny. (reguła kolizyjna merytoryczna)
rozpocznij naukę
Lex specialis derogat legi generalis.

Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. (reguła kolizyjna chronologiczna)
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori/anteriori.

Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi. (reguła kolizyjna hierarchiczna)
rozpocznij naukę
Lex superior derogat legi inferiori.

Ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy wcześniejszej specjalnej (reguła kolizyjna drugiego stopnia - chronologiczna+merytoryczna)
rozpocznij naukę
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.

Ustawy przedkładają dobro ogółu nad dobro jednostek.
rozpocznij naukę
Leges salutem civitas saluti singulorum anteponunt.

ustawy przedkładają dobro wszystkich nad dobro jednostki.
rozpocznij naukę
Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt.

Zwyczaj jest postrzegany jako prawo.
rozpocznij naukę
Consuetudo pro lege servatur.

Ustawy czasem drzemią, nigdy nie umierają.
rozpocznij naukę
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur.

Ustawa nakazuje to, co należy czynić, a zakazuje rzeczy przeciwnych.
rozpocznij naukę
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria.

Daj mi fakt, a ja dam tobie prawo.
rozpocznij naukę
Da mihi factum, dabo tibi ius.

Gdy ustawa nie rozróżnia i naszą rzeczą nie jest rozróżnianie.
rozpocznij naukę
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere.

Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
rozpocznij naukę
Prior tempore, potior iure.

Dobro państwa (niech będzie) najważniejszym prawem.
rozpocznij naukę
Salus rei publicae suprema lex (esto).

Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet.

Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem. / Najwyższe prawo największą niesprawiedliwością.
rozpocznij naukę
Summum ius, summa iniuria.

Gdy ustaje przyczyna wydania ustawy, traci moc sama ustawa.
rozpocznij naukę
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa.

Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona.
rozpocznij naukę
Lex non obligat, nisi promulgata.

Prawo cywilne zostało napisane dla czuwających/sumiennych/starannych.
rozpocznij naukę
Ius civile vigilantibus scriptum est.

Jest oszustwem ukrywanie oszustwa.
rozpocznij naukę
Fraus est fraudem celare.

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, ponieważ rzadko kiedy zdarza się, by nie można było jej wywrócić.
rozpocznij naukę
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.