Łacina lista A UAM/ prawo nst

 0    39 fiszek    maciejso
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne(sprawiedliwe)
rozpocznij naukę
Ius est ars boni et aequi

prawo (ustawa) nie działa wstecz
rozpocznij naukę
Lex retro non agit

Rzecz osądzona
rozpocznij naukę
Res iudicata

Umów należy dotrzymywać
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda

Ciężar dowodu
rozpocznij naukę
Onus probandi

Compensatio

Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
rozpocznij naukę
Nasciturus

Wychodząc z przeciwnego założenia
rozpocznij naukę
A contrario

Wyjątek "potwierdza" regułę.
rozpocznij naukę
Exceptio probat regulam

przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
rozpocznij naukę
Essentialia negotii

Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną.
rozpocznij naukę
Lex specialis derogat legi generali

Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori.

Sąd zna prawo
rozpocznij naukę
Iura novit curia

Daj mi fakty, a dam ci prawo (=sąd zna prawo)
rozpocznij naukę
Da mihi factum dabo tibi ius

Niech będzie wysłuchana i druga strona
rozpocznij naukę
Audiatur et altera pars

Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
rozpocznij naukę
Actor incumbit onus probandi

Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
rozpocznij naukę
Reus in excipiendo fit actor

Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
rozpocznij naukę
Res iudicata est, ne bis in idem

Powód podąża za sądem pozwanego
rozpocznij naukę
Actor sequitur forum rei

Norma bezwzględnie wiążąca
rozpocznij naukę
Ius cogens

Norma względnie wiążąca
rozpocznij naukę
Ius dispositivum

Pod rygorem nieważności
rozpocznij naukę
Ad solemnitatem

Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
rozpocznij naukę
Impossibilitum nulla obligatio est

Od (samego) początku
rozpocznij naukę
Ex tunc

Od danego momentu
rozpocznij naukę
Ex nunc

Rzekomy pełnomocnik
rozpocznij naukę
Falsus procurator

Dosłownie: "tak jak się rzeczy mają" / umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków
rozpocznij naukę
(Klauzula) rebus sic stantibus

Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
rozpocznij naukę
Laesio enormis

Damnum

Szkoda (strata) rzeczywista
rozpocznij naukę
Damnum emergens

Utracone korzyści
rozpocznij naukę
Lucrum cessans

Warunek konieczny
rozpocznij naukę
sine qua non

z deliktu (odpowiedzialność deliktowa)
rozpocznij naukę
ex delicto

z kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa)
rozpocznij naukę
ex contractu

jakby z deliktu (odpowiedzialność quasi deliktowa)
rozpocznij naukę
quasi ex delicto

jakby z kontraktu (odpowiedzialność quasi kontraktowa)
rozpocznij naukę
quasi ex contractu


odpowiedzialność przedkontraktowa (=wina w kontraktowaniu)
rozpocznij naukę
culpa in contrahendo

wina w nadzorze
rozpocznij naukę
culpa in eligendo


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.