Vocabulario 6

 0    51 fiszek    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

złożyć oświadczenie
rozpocznij naukę
emitir una declaración

uwzględnić powództwo
rozpocznij naukę
estimar la demanda

interpretación

swobody podstawowe
rozpocznij naukę
libertades fundamentales

przepisy kolizyjne (taki przepis prawny, który rozstrzyga o zastosowaniu jednego z dwóch przepisów w sytuacji, gdy ten sam typ zachowań jest odmiennie przez nie uregulowny)
rozpocznij naukę
norma de conflicto

vinculación

wyłącznie pod warunkiem
rozpocznij naukę
sin otro requisito que el de que...

odmowa wydania orzeczenia
rozpocznij naukę
la negativa a pronunciarse sobre

ensayos

uwzględniając porozumienie
rozpocznij naukę
visto al acuerdo

bezprzewodowy
rozpocznij naukę
sin cordón

z mocą od dnia
rozpocznij naukę
con efectos a partir del

decide

zakres numeracyjny
rozpocznij naukę
rango de numeración

tekst mający znaczenie dla
rozpocznij naukę
texto pertinente a efectos de...

wspólne ramy regulacyjne
rozpocznij naukę
marco regulador común

rozpoznawalny
rozpocznij naukę
reconocible

różne plany
rozpocznij naukę
un mosaico de regímenes

oglnoeuropejski
rozpocznij naukę
paneuropeo

numer bezpatny
rozpocznij naukę
número de llamada gratuita

konieczne jest określenie warunków
rozpocznij naukę
es necesario asociar condiciones

zdobyte doświadczenie
rozpocznij naukę
experiencia adquirida

procedura przewidziana w artykule...
rozpocznij naukę
procedimiento contemplado en el artículo...

określać warunki
rozpocznij naukę
imponer condiciones

łatwodostępny
rozpocznij naukę
de fácil acceso

fomentar

directrices

opiera się na zasadach wolności
rozpocznij naukę
se funda en los prinicipios de libertad

están en consonancia

emitent papierów wartościowych
rozpocznij naukę
emisor de valores

MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdwaczości Finansowej)
rozpocznij naukę
Normas Internacionales de Información Financiera (NIF)

traktat ustanawiający
rozpocznij naukę
tratado constitutivo

przejrzystość
rozpocznij naukę
transparencia

spółki podlegające ustawodawstwu państwa członkowskiego
rozpocznij naukę
sociedades que se rijan por la legislación de un estado miembro

sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
elaborar sus cuentas consolidadas

rok finansowy
rozpocznij naukę
ejercicio financiero

przemyślana ocena
rozpocznij naukę
evaluación informada

równoważność
rozpocznij naukę
equivalencia

naszkocować, nakreślić
rozpocznij naukę
esbozar

nadzór nad rynkiem papierów wartościowych
rozpocznij naukę
reglamentación de valores

przyspieszyć harmonizację
rozpocznij naukę
accelerar la convergencia

pełne przejście
rozpocznij naukę
transmisión completa

podjąć skuteczne działania
rozpocznij naukę
adoptar medidas efectivas

podjąć ostateczną decyzję
rozpocznij naukę
adoptar la decisión final

monitorować
rozpocznij naukę
vigilar

espierać wysiłki
rozpocznij naukę
respaldar el labor

okres przejściowy
rozpocznij naukę
período transitorio

właściwe jest zatem
rozpocznij naukę
resulta oportuno por tanto

alentar

w celu zapewnienia jasności
rozpocznij naukę
en aras de claridad

starania podjęte na rzecz przejścia na MSSF
rozpocznij naukę
labor desarrollada con vistas a transición a las NIF


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.