Common Verbs – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    67 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to lie
My husband lies to me all the time.
rozpocznij naukę
kłamać
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
rozpocznij naukę
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
to take
They never take any money from their parents.
rozpocznij naukę
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
to be
To be, or not to be, that is the question.
rozpocznij naukę
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
rozpocznij naukę
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
to walk
Let's walk to work today.
rozpocznij naukę
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
rozpocznij naukę
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
to pull
You need to push or pull the door to open it.
rozpocznij naukę
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
rozpocznij naukę
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
to read
Tom is reading a newspaper now.
rozpocznij naukę
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
rozpocznij naukę
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
to get
She always gets what she wants.
rozpocznij naukę
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
to share
I'm sharing the flat with four French students.
rozpocznij naukę
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
to play
Most children love to play outdoors.
rozpocznij naukę
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
rozpocznij naukę
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
to eat
In Britain, it is estimated that 11 billion sandwiches are eaten per year.
rozpocznij naukę
jeść
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
to put
Don't put the shoes on the table, please.
rozpocznij naukę
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
to love
Do you love me?
rozpocznij naukę
kochać
Czy kochasz mnie?
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
rozpocznij naukę
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
to fly
Migratory birds are already flying back home.
rozpocznij naukę
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
to like
I like this exercise very much.
rozpocznij naukę
lubić
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
to have
The postman didn't have any letters for us today.
rozpocznij naukę
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
to push
Remember not to push the red button!
rozpocznij naukę
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
to teach
I'm trying to teach you something.
rozpocznij naukę
nauczać
Próbuję nauczyć ciebie czegoś.
to turn
You need to turn left to get to the nearest cash machine.
rozpocznij naukę
skręcać
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
rozpocznij naukę
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
to offer
The bank offered me a loan.
rozpocznij naukę
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
to open
The Queen is going to open a new hospital.
rozpocznij naukę
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
rozpocznij naukę
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
to look
Look at these beautiful gliders.
rozpocznij naukę
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
rozpocznij naukę
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
to write
Robert is writing another letter of complaint.
rozpocznij naukę
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
rozpocznij naukę
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to swim
I learned to swim at the age of three.
rozpocznij naukę
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
rozpocznij naukę
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
to help
Could you help me open the door?
rozpocznij naukę
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
rozpocznij naukę
poruszać się, przemieszczać się
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to need
Will you need the car tomorrow?
rozpocznij naukę
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
to say
What are you trying to say?
rozpocznij naukę
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
to work
They work for the National Museum in London.
rozpocznij naukę
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
rozpocznij naukę
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
to come
John should come here any minute.
rozpocznij naukę
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
to do
What are you planning to do now?
rozpocznij naukę
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
to make
The boys made a model of a plane.
rozpocznij naukę
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
to talk
Ann loves talking on the phone.
rozpocznij naukę
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
to understand
I'm trying to understand what is happening.
rozpocznij naukę
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
to sit
She's sitting now because her feet hurt.
rozpocznij naukę
siedzieć
Siedzi teraz, ponieważ bolą ją nogi.
to jump
He can jump really high.
rozpocznij naukę
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
to listen
She loves listening to the music on her way to work.
rozpocznij naukę
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
rozpocznij naukę
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
rozpocznij naukę
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
to meet
Let's meet tonight at the club.
rozpocznij naukę
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
rozpocznij naukę
sprzedawać
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
rozpocznij naukę
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
to laugh
What are you laughing at?
rozpocznij naukę
śmiać się
Z czego się śmiejesz?
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
rozpocznij naukę
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
rozpocznij naukę
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
to lose
Manchester United lost again!
rozpocznij naukę
zgubić, przegrać
Manchester United znowu przegrał.
to learn
I'm learning about the history of England.
rozpocznij naukę
uczyć się
Uczę się historii Anglii.
to smile
I like the way she smiles.
rozpocznij naukę
uśmiechać się
Lubię gdy się uśmiecha.
to use
Have you ever used this body lotion?
rozpocznij naukę
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to begin
The event began with cutting the ribbon.
rozpocznij naukę
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
rozpocznij naukę
zamykać
Zamknij, proszę, oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
rozpocznij naukę
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
to break
The skier fell and broke his leg.
rozpocznij naukę
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
to find
The suitcase was found in a different country.
rozpocznij naukę
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
rozpocznij naukę
zostawać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.