Ecology – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    22 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
civilization
The lecture is on the civilization of the Mayans.
rozpocznij naukę
cywilizacja
Wykład poświęcony jest cywilizacji Majów.
climate change
Politicians do not take climate change seriously.
rozpocznij naukę
zmiana klimatu
Politycy nie traktują problemu zmiany klimatu zbyt poważnie.
Environmental disaster
Nuclear power plant explosion in Chernobyl was one of the biggest environmental disasters in history.
rozpocznij naukę
katastrofa ekologiczna
Wybuch w elektrowni w Czernobylu należy do największych katastrof ekologicznych wszechczasów.
ecosystem
What are the world's most endangered ecosystems?
rozpocznij naukę
ekosystem
Które ekosystemy są najbardziej zagrożone?
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
rozpocznij naukę
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
energy-saving
I always buy energy-saving light bulbs.
rozpocznij naukę
energooszczędny
Zawsze kupuję energooszczędne żarówki.
environment-friendly
There are more and more environment friendly products in our shops.
rozpocznij naukę
przyjazny dla środowiska
Nasze sklepy oferują coraz więcej artykułów przyjaznych dla środowiska.
extinct
Since 1500, over 190 species of birds have become extinct.
rozpocznij naukę
wymarły
Od 1500 roku wymarło ponad 190 gatunków ptaków.
global warming
Global warming is one of the most serious challenges of the 21st century.
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to jedno z największych wyzwań 21 wieku.
greenhouse effect
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
rozpocznij naukę
efekt cieplarniany
Wycinka lasów przyczynia się do efektu cieplarnianego.
natural resources
Poland’s most important natural resources are hard coal, copper, zinc and lead.
rozpocznij naukę
bogactwa naturalne
Najważniejszymi bogactwami naturalnymi Polski są węgiel kamienny, miedź, cynk i ołów.
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
recycling
The company specializes in recycling your computer electronics.
rozpocznij naukę
recycling
Firma specjalizuje się w recyklingu elektroniki komputerowej.
smog
Smog is a mixture of fog and smoke.
rozpocznij naukę
smog
Smog jest mieszanką mgły z dymem.
solar energy
Solar energy is used in homes.
rozpocznij naukę
energia słoneczna
Energia słoneczna wykorzystywana jest w domach.
to poison
Are we being poisoned without knowing it?
rozpocznij naukę
zatruwać
Czy jesteśmy truci bez naszej wiedzy?
to protect endangered species
We should protect endangered species.
rozpocznij naukę
chronić zagrożone gatunki
Powinniśmy chronić zagrożone gatunki.
to re-use
Some glass bottles can be re-used.
rozpocznij naukę
użyć ponownie
Niektóre szklane butelki mogą być wykorzystane powtórnie.
to recycle
Is it possible to recycle computers?
rozpocznij naukę
poddać recyclingowi
Czy komputery można poddać recyclingowi?
to save the planet
Can vegetarians save the world?
rozpocznij naukę
ocalić planetę
Czy wegetarianie mogą ocalić planetę?
to save water
The landlord asked the guests to save the water.
rozpocznij naukę
ograniczać zużycie wody
Gospodarz poprosił gości o ograniczenie zużycia wody.
ecology
Are you interested in ecology?
rozpocznij naukę
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.