Podstawy przedsiębiorczości - Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

 0    80 fiszek    hubertrozplochowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
System ekonomiczny
rozpocznij naukę
To zespół instytucji i mechanizmów mających wpływ na realizację określonych decyzji ekonomicznych. Zależy od 4 czynników: uwarunkowania materiałowe, instytucjonalne, społeczne i polityczne.
Gospodarka tradycyjna
rozpocznij naukę
Zakres świadczonych dóbr i usług w danym społeczeństwie jest niezmienny od pokoleń.
Gospodarka centralnie planowana
rozpocznij naukę
Publiczna własność środków produkcji. Przedsiębiorstwa są własnością państwa i realizują zadania przez nie wyznaczone.
Czysty kapitalizm
rozpocznij naukę
Prywatna własność środków produkcji. W mechanizmie rynkowym, najważniejszym elementem jest cena.
Systemy mieszane
rozpocznij naukę
Różne stopień ingerencji państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.
Własność prywatna
rozpocznij naukę
Wyższa efektywność podejmowanych decyzji ekonomicznych. Motywuje do racjonalnego wykorzystywania tego, co się posiada.
Konkurencja
rozpocznij naukę
Wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników procesów gospodarczych.
Rynek kapitałowy
rozpocznij naukę
Rynek, w którym towarem jest pieniądz. Nadzorowany przez rząd i bank centralny.
Stabilny pieniądz
rozpocznij naukę
Walka z inflacją. Odpowiada za to bank centralny.
Stabilny system podatkowy
rozpocznij naukę
Przejrzyste przepisy prawa podatkowego, nieulegające zbyt częstym zmianom.
Przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
Elastyczne przystosowanie się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki.
Rynek
rozpocznij naukę
Miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży oraz proces uzgodnienia przez strony warunków transakcji kupna-sprzedaży.
Funkcje rynku - informacyjna
rozpocznij naukę
Dostarcza informacji o popycie, sprzedaży i cenie.
Funkcje rynku - równowagi
rozpocznij naukę
Dostosowuje wielkość produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów.
Funkcje rynku - akceptacji produktów
rozpocznij naukę
Społeczne potwierdzenie lub odrzucenie przydatności wytworzonych dóbr.
Funkcje rynku - alokacyjna
rozpocznij naukę
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie opłacalności aktualnej i przewidywanej produkcji.
Funkcje rynku - selekcyjna
rozpocznij naukę
Na rynku dokonuje się selekcji towarów i producentów.
Rynek lokalny
rozpocznij naukę
Znajduje się w bezpośrednim otoczeniu klienta.
Rynek regionalny
rozpocznij naukę
Znajduje się na większym obszarze - powiat, województwo.
Rynek krajowy
rozpocznij naukę
Rynek funkcjonujący w obrębie jednego państwa.
Rynek międzynarodowy
rozpocznij naukę
Transakcje między dwoma krajami, lub większą liczbą państw.
Rynek światowy
rozpocznij naukę
Wymiana dóbr i usług na obszarze całego świata.
Rynek detaliczny
rozpocznij naukę
Sieć sklepów oraz innych placówek handlowych, których klientami są indywidualni odbiorcy.
Rynek hurtowy
rozpocznij naukę
Uczestnikami tego rynku są jednostki, które zakupiony towar przeznaczają do dalszej sprzedaży, przeróbki lub produkcji.
Rynek dóbr i usłg
rozpocznij naukę
Produkcyjny, rynek elementów służących do dalszej produkcji - maszyny, lub przetworzenia - surowce. Konsumpcyjny, zaspokajający potrzeby kupujących.
Rynek kapitałowy
rozpocznij naukę
Rynek występujących w różnorodnych formach np. środków pieniężnych, papierów wartościowych.
Rynek pracy
rozpocznij naukę
Obejmujący świadczenia pracy.
Rynek producenta
rozpocznij naukę
Oczekiwania nabywców na rynku przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów.
Rynek konsumenta
rozpocznij naukę
Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie i możliwości nabywcze klientów.
Monopol
rozpocznij naukę
Rynek, na którym występuje jeden sprzedawca, dyktujący warunki i kontrolujący poziom cen.
Konkurencja monopolistyczna
rozpocznij naukę
Występuje wielu sprzedających i kupujących, każde przedsiębiorstwo ma mały udział w rynku, towary są do siebie podobne.
Oligopol
rozpocznij naukę
Rynek, na którym występuje tylko kilka firm oferujących podobne produkty, firmy mają duży udział na rynku.
Konkurencja doskonała
rozpocznij naukę
Bardzo wielu producentów i konsumentów, towary są podobne, nikt nie dominuje.
Popyt
rozpocznij naukę
Ilość dóbr i usług, jakie klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Podaż
rozpocznij naukę
Ilość dóbr i usług, oferowanych do sprzedaży w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Cena
rozpocznij naukę
Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość produktu. Funkcje: informacyjna, motywacyjna, dochodowa.
Cena równowagi rynkowej
rozpocznij naukę
Cena, przy której wyroby i usługi są sprzedawana w takiej samej ilości, w jakiej zostały wyprodukowane.
Przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
Zorganizowane jednostki gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Praca
rozpocznij naukę
Zatrudnieni pracownicy z określonymi kwalifikacjami.
Kapitał
rozpocznij naukę
Środki finansowe zaangażowane do realizacji określonego przedsięwzięcia, określony kapitał rzeczowy: budynki, narzędzia.
Ziemia
rozpocznij naukę
Wyodrębnione miejsce oraz wszelkie rzeczy znajdujące się w naturze, które mogą zostać użytecznie zastosowane.
Instytucje finansowe
rozpocznij naukę
Bank centralny i banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, giełdy.
Podmioty demokracji gospodarczej
rozpocznij naukę
Związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje konsumenckie, organizacje pracodawców
Bank centralny
rozpocznij naukę
Świadczy usługi bankowe instytucjom finansowym, pełni funkcję banku państwa, nadzoruje banki komercyjne, kontroluje podaż pieniądza i kredytu w gospodarce.
Gospodarstwa domowe - funkcja konsumpcyjna
rozpocznij naukę
Czynności związane z organizowaniem i realizowaniem procesu konsumpcji.
Gospodarstwa domowe - funkcja produkcyjna
rozpocznij naukę
Posiadane środki finansowe na zaspokojenie potrzeb pochodzą z pracy najemnej lub posiadanego kapitału.
Gospodarstwa domowe - czynniki socjologiczne
rozpocznij naukę
Poziom wykształcenia poszczególnych członków rodziny, ustala kolejność zaspokajanych potrzeb przy określonej wielkości posiadanych środkach finansowych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rzecznik konsumentów)
rozpocznij naukę
Zapewnia każdemu konsumentowi bezpłatną poradę prawną i chroni w sporze z przedsiębiorcami.
Pieniądz
rozpocznij naukę
Jest miernikiem wartości, środkiem wymiany, środkiem akumulacji.
Pieniądz gotówkowy
rozpocznij naukę
Występuje w postaci pieniądza papierowego, czyli banknotu.
Pieniądz bezgotówkowy
rozpocznij naukę
Nie posiada materialnej postaci, stanowi przedmiot ewidencji księgowej banków.
Karta płatnicza
rozpocznij naukę
Karta należy do banku lub systemu i służy okazicielowi do regulowania płatności.
Karty debetowe
rozpocznij naukę
Służą do wypłaty gotówki w bankomatach i płatności w sieci punktów akceptujących karty.
Karty kredytowe
rozpocznij naukę
Za przeprowadzone transakcje posiadacz karty płaci z opóźnieniem.
Karty wstępnie opłacone
rozpocznij naukę
Klient kupuje kartę o określonej wartości i dokonuje transakcji.
Numer PIN
rozpocznij naukę
Kod dostarczany klientowi w zabezpieczonej kopercie.
Czek
rozpocznij naukę
Dokument wystawiony w określonej prawem formie, zawierający polecenie skierowane do banku, by ten wypłacił określoną ilość pieniędzy.
Lokaty bankowe
rozpocznij naukę
Rodzaj pożyczki udzielanej bankowi, za którą bank musi nam zapłacić.
Ubezpieczenie
rozpocznij naukę
Polega na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na wspieranie działań w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Rynek formalny
rozpocznij naukę
Giełdy, aukcje - w danym momencie i przy istniejącej cenie uczestnicy mogą dokonać transakcji kupna-sprzedaży.
Rynek nieformalny
rozpocznij naukę
Transakcje są zawierane w drodze negocjacji między stronami.
Przedmiot transakcji giełdowych
rozpocznij naukę
Pieniądze krajowe, waluty obce, usług, papiery wartościowe.
Giełda towarowa
rozpocznij naukę
Konfrontacja popytu i podaży oraz sprzedaży i kupna określonych towarów w skali masowej.
Aukcja
rozpocznij naukę
Zorganizowany rynek towarów niestandardowych np. dzieła sztuki, biżuteria, których nie można kupić bez wcześniejszego obejrzenia, sprzedaż następuje na drodze licytacji.
Przetarg
rozpocznij naukę
Zaproszenie do zawarcia transakcji, skierowane przez organizatora do potencjalnych kontrahentów.
Targi
rozpocznij naukę
Instytucja, która łączy wystawiennictwo towarów z ich równoczesną sprzedażą.
Wystawy gospodarcze
rozpocznij naukę
Umożliwiają uczestnikom procesów gospodarczych poznanie najnowszych osiągnięć technologicznych.
Papiery wartościowe
rozpocznij naukę
Dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego.
Akcje
rozpocznij naukę
Papiery wartościowe, stwierdzające bezwarunkowe uczestnictwo jej właścicieli w kapitale spółek akcyjnych.
Obligacje
rozpocznij naukę
Papiery wartościowe potwierdzające udzielenie pożyczki.
Wartość nominalna
rozpocznij naukę
Kwota, na którą opiewa dokument na akcji.
Wartość emisyjna
rozpocznij naukę
Cena, za którą spółka sprzedaje akcje na rynku papierów wartościowych.
Wartość rynkowa (bieżąca)
rozpocznij naukę
Cena, którą można uzyskać w razie sprzedaży akcji w danym momencie na rynku wtórnym papierów wartościowych.
Weksel
rozpocznij naukę
Dokument sporządzony w przewidzianej przez prawo formie, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty.
Rynek pierwotny
rozpocznij naukę
Powstaje przy sprzedaży nowo emitowanych papierów wartościowych pierwotnym nabywcom.
Rynek wtórny
rozpocznij naukę
Obejmuje transakcje papierami wartościowymi będącymi już w obrocie.
Inwestor bierny
rozpocznij naukę
Decyduje się na lokowanie swoich środków finansowych w przedsięwzięcia bezpieczne.
Inwestor czynny
rozpocznij naukę
Bardzo aktywnie uczestniczy w zakupach i sprzedażach papierów wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych
rozpocznij naukę
Instytucja funkcjonująca na rynku kapitałowym. Dokonuje się tam transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych.
Biuro maklerskie
rozpocznij naukę
Instytucja pośrednicząca między indywidualnym inwestorem a giełdą.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.