odmiana czasowników nieregularnych w czasie preterito

 0    82 fiszki    januszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie español
Odpowiedź español

mówić hablé hablaste habló hablamos hablasteis hablaron

pić bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron

żyć viví viviste vivió vivimos vivisteis vivieron

grać jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron

ślepnąć/zatykać tarasować cegué cegaste cegó cegamos cegasteis cegaron

wieszać, zawieszać colgué colgaste colgó colgamos colgasteis colgaron

przybywać llegué llegaste llegó llegamos llegasteis llegaron

składać, zginać plegué plegaste plegó plegamos plegasteis plegaron

podlewać regué regaste regó regamos regasteis regaron

prosić, modlić się rogué rogaste rogó rogamos rogasteis rogaron

połykać tragué tragaste tragó tragamos tragasteis tragaron

błądzić vagué vagaste vagó vagamos vagasteis vagaron

płacić pagué pagaste pagó pagamos pagasteis pagaron

skręcać crucé cruzaste cruzó cruzamos cruzasteis cruzaron

parkować aparqué aparcaste aparcó aparcamos aparcasteis aparcaron

szukać busqué buscaste buscó buscamos buscasteis buscaron

wyjaśniać clarifiqué clarificaste clarificó clarificamos clarificasteis clarificaron

błyszczeć destaqué destacaste destacó destacamos destacasteis destacaron

usprawiedliwiać, dopasowywac justifiqué justificaste justificó justificamos justificasteis justificaron

praktykować practiqué practicaste practicó practicamos practicasteis practicaron

wyciagać, wyrywać saqué sacaste sacó sacamos sacasteis sacaron

dotykać toqué tocaste tocó tocamos tocasteis tocaron

zjeść 2 śniadanie almorcé almorzaste almorzó almorzamos almorzasteis almorzaron

autoryzowac. upoważniać autoricé autorizaste autorizó autorizamos autorizasteis autorizaron

polować cacé cazaste cazó cazamos cazasteis cazaron

rozpoczynać comencé comenzaste comenzó comenzamos comenzasteis comenzaron

krzyżować, przechodzić crucé cruzaste cruzó cruzamos cruzasteis cruzaron

rozpoczynać empecé empezaste empezó empezamos empezasteis empezaron

włamywać się, zmuszać forcé forzaste forzó forzamos forzasteis forzaron

organizowac organicé organizaste organizó organizamos organizasteis organizaron

symbolizować simbolicé simbolizaste simbolizó simbolizamos simbolizasteis simbolizaron

potykać (się) me tropecé te tropezaste se tropezó nos tropezamos os tropezasteis se tropezaron

spać dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron

prosić pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron

ubierać się me vestí te vestiste se vistió nos vestimos os vestisteis se vistieron

podążać seguí seguiste siguió seguimos seguisteis siguieron

powtarzać repetí repetiste repitió repetimos repetisteis repitieron

poprawiać corregí corregiste corrigió corregimos corregisteis corrigieron

zdobyć, osiągnąć conseguí conseguiste consiguió conseguimos conseguisteis consiguieron

ścigać, prześladować perseguí perseguiste persiguió perseguimos perseguisteis persiguieron

mierzyć medí mediste midió medimos medisteis midieron

podawać serví serviste sirvió servimos servisteis sirvieron

produkowac produje produjiste produjo produjimos produjisteis produjeron

tlumaczyć traduje tradujiste tradujo tradujimos tradujisteis tradujeron

redukować reduje redujiste redujo redujimos redujisteis redujeron

prowadzić conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condujeron

chodzić, iść, działać anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron

dawać di diste dio dimos disteis dieron

powiedzieć dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron

przynosić traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron

widziec vi viste vio vimos visteis vieron

przyciągać, pociągać atraje atrajiste atrajo atrajimos atrajisteis atrajeron

odrywać, odwracać uwagę distraje distrajiste distrajo distrajimos distrajisteis distrajeron

wyciągać, wydobywać extraje extrajiste extrajo extrajimos extrajisteis extrajeron

odradzać retraje retrajiste retrajo retrajimos retrajisteis retrajeron

być estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron

robić hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron

iść/być fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron

móc pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron

kłaść puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron

kochać, chcieć quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron

wiedziec supe supiste supo supimos supisteis supieron

mieć tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron

przychodzić vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron

mieścić się cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron

rozumieć entendí entendiste entendió entendimos entendisteis entendieron

zamykać cerré cerraste cerró cerramos cerrasteis cerraron

woleć preferí preferiste prefirió preferimos preferisteis prefirieron

wierzyć creí creíste creyó creímos creísteis creyeron

upaść, spaść caí caíste cayó caímos caísteis cayeron

czytać leí leíste leyó leímos leísteis leyeron

słyszeć oí oíste oyó oímos oísteis oyeron

posiadać poseí poseíste poseyó poseímos poseísteis poseyeron

zaopatrzyć, dostarczyć proveí proveíste proveyó proveímos proveísteis proveyeron

gryźć, dręczyć roí roíste royó roímos roísteis royeron

uciec, zbiec huí huiste huyó huimos huisteis huyeron

budowac construí construiste construyó construimos construisteis construyeron

przyczynić się do contributí contributiste contributió contributimos contributisteis contributieron

niszczyć destruí destruiste destruyó destruimos destruisteis destruyeron

płynąć, ciec fluí fluiste fluyó fluimos fluisteis fluyeron

zawierać incluí incluiste incluyó incluimos incluisteis incluyeron

wpływać influí influiste influyó influimos influisteis influyeron


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.