Wortschatz von Nachrichten

 0    193 fiszki    aktiwoj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

redukować, obniżać, np. w czasie kryzysu finansowego wielu przedsiębiorców musi redukować liczne miejsca pracy.
redukować, obniżać,
rozpocznij naukę
abbauen, z.B. In der Finanzkrise müssen viele Unternehmen zahlreiche Arbeitsplätze abbauen.
verringern

der, die Abgeordnete,

umowa, porozumienie, zazwyczaj pomiędzy państwami
Umowa z Szengen została podpisana przez Niemcy w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym piątym
rozpocznij naukę
das Abkommen
Das Schengener Abkommen wurde 1985 von Deutschland unterzeichnet.

rozbrojenie
europejskie kraje chcą wzmocnić międzynarodowe rozbrojenie
rozpocznij naukę
die Abrüstung
Europäische Länder wollen die internationale Abrüstung verstärken

obcas
ustęp (w akcie prawnym)
rozpocznij naukę
der Absatz
der Absatz

zbyt, np. towarów
duży zbyt
rozpocznij naukę
der Absatz der Waren
hoher Absatz

wydalać, zsyłać kogoś
rocznie z Niemiec zostanie wydalonych 50.000 ludzi do ich ojczyzn.
rozpocznij naukę
jemanden abschieben
Jährlich werden 50.000 Menschen aus Deutschland in ihre Heimatländer abgeschoben.

zbywać coś
rozpocznij naukę
etwas absetzen

głosowanie
poddać pod głosowanie
rozpocznij naukę
die Abstimmung
zur Abstimmung bringen

porozumienie,
umowa, porozumienie
rozpocznij naukę
die Abmachung, Abkommen
die Absprache

zarysowywać się, rysować się
po rozmowie zarysowały się pierwsze postępy
rozpocznij naukę
sich abzeichnen
Nach dem Gespräch zeichneten sich erste Fortschritte ab.

postęp, postępy
rozpocznij naukę
der Fortschritt, die Fortschritte

wycofać kogoś lub coś, np. wojsko
w następnych latach USA chciałaby wycofać swoje oddziały z Iraku
rozpocznij naukę
etwas oder jemanden abziehen
In den nächsten Jahren möchte die USA ihre Truppen aus dem Irak abziehen.

kraj rolniczy
akta
rozpocznij naukę
der Agrarland
die Akte

akcja
akcje notowane na giełdzie
rozpocznij naukę
die Aktie
an der Börse notierte Aktien

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
Aktiengesellschaft

amok, szał, stan niekontrolowanej emocji połączonej z żądzą mordu
rozpocznij naukę
der Amoklauf

urząd
następne wybory zdecydują o tym, kto obejmie urząd ministra gospodarki
rozpocznij naukę
das Amt
Die nächsten Wahlen entscheiden darüber, wer das Amt des Wirtschaftsministers übernehmen wird.

urzędujący
urzędujący prezydent federalny
rozpocznij naukę
amtierend
Der amtierende Bundespräsident

sędzia sądu rejonowego
sędzie sądu rejonowego uznał oskrżonego za winnego
rozpocznij naukę
der Amtsrichter
Der Amtsrichter befand den Angeklagte für schuldig.

uznać, uznawać za
oskarżony
rozpocznij naukę
befinden für
der Angeklagte

według informacji kogoś
rozpocznij naukę
nach Angaben von
nach Angaben plus Genitiv

podupadły
przedsiębiorstwo jest podupadłe, w złym stanie
rozpocznij naukę
angeschlagen
Das Unternehmen ist angeschlagen.

utrzymywać coś, coś utrzymuje się
przemoc na bliskim wschodzie utrzymuje się
rozpocznij naukę
anhalten, etwas hält an
Die Gewalt im Nahen Osten hält an.

oskarżenie
wnosić przeciwko komuś oskarżenie
rozpocznij naukę
die Anklage
Anklage gegen jemanden erheben

wnosić, wysuwać, podnosić
prokurator wniósł w sprawie usiłowania morderstwa oskarżenie przeciwko trzydziestoczterolatkowi
rozpocznij naukę
erheben
Der Staatsanwalt erhebt wegen Mordversuches Anklage gegen den 34-Jährigen.

zamach, np. zamach terrorystyczny z jedenastego listopada zmienił świat
zamach, np. dokonać, dopuścić się zamachu na kogoś
rozpocznij naukę
der Anschlag, z.B. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 hat die Welt verändert
das Attentat, z.B. ein Attentat verüben

antyautorytarny
dopuścić się, dokonać, np. zamachu, włamania, samobójstwa
rozpocznij naukę
antiautoritär
verüben

określenie władz NRD na mur berliński
rozpocznij naukę
der antifaschistische Schutzwall

antysemityzm
rozpocznij naukę
der Antisemitismus

die Armee

rozwiązać się
w poprzednim tygodniu rozwiązała się grupa z powodu problemów pieniężnych
rozpocznij naukę
sich auflösen
Letzte Woche löste sich die Gruppe wegen Geldproblemen auf.

przyjmować, gościć, dawać schronienie
zaczynać, rozpoczynać, np. po wypadku policja natychmiast rozpoczęła badania
rozpocznij naukę
etwas aufnehmen
aufnehmen, z.B. Nach dem Unfall hat die Polizei sofort die Untersuchungen aufgenommen.

wzywać do czegoś
opozycja wzywa do protestów
rozpocznij naukę
zu etwas aufrufen
Die Opposition ruft zu Protesten auf.

wywołać sensację
sensacja, rozgłos, np. swoją uwagą polityk wywołał sensację
rozpocznij naukę
Aufsehen erregen
das Aufsehen, z.B. Mit seiner Bemerkung erregte der Politiker viel Aufsehen.

naoczny świadek
policja przepytuje świadków naocznych
rozpocznij naukę
der Augenzeuge
Die Polizei befragt den Augenzeugen.

die Ausfuhr
der Export

odsetek cudzoziemców
wiele obszarów przy granicy ma wysoki odsetek cudzoziemców
rozpocznij naukę
der Ausländeranteil
Viele Gebiete an der Grenze haben einen hohen Ausländeranteil.

wygasać, kończyć się, coś się kończy
umowa kończy się, wygasa na koniec przyszłego roku
rozpocznij naukę
auslaufen, etwas läuft aus
Der Vertrag läuft am Ende des nächsten Jahres aus

deportacja
deportacja przestępców odbędzie się w przyszłym tygodniu
rozpocznij naukę
die Auslieferung
Die Auslieferung des Verbrechers findet nächste Woche statt.

ekscesy
doszło do poważnych ekscesów
rozpocznij naukę
die Ausschreitungen
es kam zu schweren Ausschreitungen

policja nie mogła zapobiec poważnym ekcesom przed stadionem piłkarskim
rozpocznij naukę
Die Polizei konnte die schweren Ausschreitungen vor dem Fußballstadion nicht verhindern.

minister spraw zagranicznych
rozpocznij naukę
der Außenminister

urzędnik, urzędniczka
rozpocznij naukę
der Beamte, die Beamtin

pełnomocnik do spraw
rozpocznij naukę
der Beauftragte

nieostrożny, nieuważny, nieumyślny
lekkomyślnie, nierozważnie
rozpocznij naukę
fahrlässig
leichtsinnig

popierać,
pomagać, wspomagać, wspierać
rozpocznij naukę
befürworten
unterstützen

aprobować, popierać, uznawać za godne pochwały
popierać, zaaprobować propozycję
rozpocznij naukę
begrüßen
einen Vorschlag begrüßen

aprobować, np. sąd zaaprobował zamiar rządu
aprobować decyzję
rozpocznij naukę
billigen, z.B. Das Gericht billigte das Vorhaben der Bundesregierung.
gutheißen, z.B. Entscheidung gutheißen

urząd
właściwy urząd nie chce podawać żadnych informacji o wypadku
rozpocznij naukę
die Behörde,
Die zuständige Behörde möchte noch keine Angaben zu dem Unfall machen.

informować o czymś, podawać informacje
rozpocznij naukę
Angaben über etwas machen,
Angaben zu etwas machen

załagodzać, niwelować, np. konflikt pomiędzy obydwoma państwami został załagodzony
załączyć coś
rozpocznij naukę
etwas beilegen, z.B. Der Konflikt zwischen den beiden Staaten wurde beigelegt.
etwas beilegen

przyznawać się do czegoś
Talibani przyznali się do zamachu w Kabulu.
rozpocznij naukę
sich zu etwas bekennen
Die Taliban haben sich zu dem Anschlag in Kabul bekannt.

ponownie potwierdzić
oni potwierdzili swój zamiar kandydowania na urząd
rozpocznij naukę
etwas bekräftigen
Sie bekräftigte ihre Absicht, für das Amt zu kandidieren.

sprawozdanie, relacja, raport prasowy
rozpocznij naukę
Berichterstattung

przewodniczący rady zakładowej
przewodniczący rady zakładowej chciałby wynagrodzenie pracowników podwyższyć
rozpocznij naukę
der Betriebsratsvorsitzende
Der Betriebsratvorsitzende möchte die Löhne der Arbeiter anheben.

podwyższać, zwiększać
pensje zostały o 2 procent podwyższone (w Perfekt)
rozpocznij naukę
anheben
die Gehälter sind um 2 % angehoben worden

ekonomista przedsiębiorstwa, magister ekonomii
rozpocznij naukę
der Betriebswirt

pobierać, w sensie otrzymać coś (często pieniądze)
więcej ludzi niż w zeszłym roku pobiera zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
etwas beziehen
Mehr Menschen als im letzten Jahr beziehen Arbeitslosengeld.

die Bilanz,

rynek wewnętrzny
rynek wewnętrzny unii europejskiej
rozpocznij naukę
der Binnenmarkt
der Binnenmarkt der Europäischen Union

dokonać rzezi
(nieumyślnie) coś złego spowodować,
rozpocznij naukę
das Blutbad anrichten
anrichten

der Botschafter

otrzymać
witać, np. prezydent powitał nowego ambasadora USA w Berlinie
rozpocznij naukę
empfangen
empfạngen, z.B. Der Präsident empfängt den neuen US-Botschafter in Berlin.

branża
kryzys w branży elektrycznej trwa
rozpocznij naukę
die Branche,
Die Krise in der Elektrobranche dauert an.

trwać, nie ustawać
rozpocznij naukę
andauern (weitergehen)
weitergehen

Federalny Krzyż Zasługi, krzyż przyznawany za szczególne zasługi i osiągnięcia w Niemczech
rozpocznij naukę
das Bundesverdienstkreuz

zgromadzenie federalne w Niemczech wybierające prezydenta Niemiec
składa się z członków Bundestagu i takiej samej liczby członków, którzy zostają wybrani z parlamentów krajowych
rozpocznij naukę
Bundesversammlung
Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Parlamenten der Länder gewählt werden.

w całym kraju w Niemczech, ogólnokrajowy
palenie w restauracjach jest zabroniona w całych Niemczech
rozpocznij naukę
bundesweit
Das Rauchen in Restaurants ist bundesweit verboten

das Bündnis
der Zusammenschluss

obie partie zdecydowały się na sojusz, żeby więcej głosów wyborczych otrzymać
rozpocznij naukę
Die beiden Parteien haben sich für ein Bündnis entschieden, um mehr Wählerstimmen zu erhalten.

scena polityczna
rozpocznij naukę
die politische Bühne

wojna domowa
prawa obywatelskie
rozpocznij naukę
der Bürgerkrieg
die Bürgerrechte,

grzywna
ponieważ spowodował wypadek samochodowy musi zapłacić teraz 200 euro grzywny
rozpocznij naukę
das Bußgeld
Weil er einen Autounfall verursachte, muss er nun 200 Euro Bußgeld bezahlen.

naruszyć prawo
naruszyć, uchybić,
rozpocznij naukę
gegen ein Gesetz verstoßen
verstoßen

prawo, uprawnienie
rezygnować ze swojego uprawnienia, prawa
rozpocznij naukę
das Anrecht
auf sein Anrecht verzichten

zdanie, opinia, pogląd (prawniczy język)
rozpocznij naukę
die Auffassung

die Aussprache

uprawnienie, kompetencja, pełnomocnictwo
rozpocznij naukę
die Befugnis

poprawić niemiecki
poprawić (błędy w zadaniu)
rozpocznij naukę
verbessern Deutsch
aufbessern etwas

co drugi tydzień
co drugi tydzień
rozpocznij naukę
jede zweite Woche
alle zwei Wochen

hobby
mieć hobby
rozpocznij naukę
das Hobby, das Steckenpferd
das Steckenpferd haben

oglądać filmy, obrazy, video
rozpocznij naukę
Filme anschauen

der Schleim,

der Weg,

die Plane

obrażać
nie chciałem go tym obrazić
rozpocznij naukę
beleidigen, kränken
ich wollte ihn damit nicht kränken

to jest dla mnie bardzo obraźliwe
rozpocznij naukę
das ist für mich sehr kränkend

piosenka wpadająca w ucho
rozpocznij naukę
der Ohrwurm, die Ohrwürme

publiczny
Wszyscy mieszkańcy miasta powinni dbać o własność publiczną.
rozpocznij naukę
öffentlich
Alle Stadtbewohner sollen sich um öffentlichen Besitz kümmern.

część
To jest część zdania.
rozpocznij naukę
der Teil
Das ist ein Teil des Satzes.

das Zertifikat, die Zertifikate

der Test, die Tests

das Tabu, die Tabus

przedstawiciel
rozpocznij naukę
der Vertreter, die Vertreter

powstrzymać od
powstrzymać się od głosu (od głosowania)
rozpocznij naukę
sich enthalten + genitiv
sich der Stimme enthalten (bei der Abstimmung enthielt er sich der Stimme (er gab keine [a- oder Nein stimme ab)

nie mogłem powstrzymać się od śmiechu
rozpocznij naukę
ich konnte mich des Lachens nicht enthalten

abgeben

większość
rozpocznij naukę
die Mehrheit (die Mehrheiten)

der Protokollant
der Protokollführer

angażować się w coś
zaangażowałeś się całkowicie w cele partii
rozpocznij naukę
sich für etwas engagieren
du hast dich voll für die Ziele der Partei engagiert

zobowiązać się, zobowiązywać się do czegoś
rozpocznij naukę
sich festlegen auf etwas
sich verpflichten

poza lekcją
rozpocznij naukę
außerhalb des Unterrichts

trąba,
ryj, ryjek (świnii, dzika), również wulgarnie
rozpocznij naukę
der Rüssel des Elefanten, des Tapirs
der Rüssel

zamknij ryj!
zamknij gębę, jadaczkę
rozpocznij naukę
halt den Rüssel!
halt´s Maul!

leń, łotr,
rozpocznij naukę
der Schweinehund

wyprowadzić psa na spacer
rozpocznij naukę
Gassi gehen

mieć coś w tyłku (wulgarnie)
mam to w dupie
rozpocznij naukę
auf etwas scheißen
ich scheiß drauf!

dziecinny, dziecinnie
rozpocznij naukę
kindisch,

poświęcić się czemuś, oddać się bez reszty
rozpocznij naukę
sich reinhängen in etwas
sich bei etwas engagieren

zupełnie się w to zaangażowała
rozpocznij naukę
sie hat sich total darin reingehängt

naśladować, imitować
naśladować głos ptaka
rozpocznij naukę
nachahmen
einen Vogelruf nachahmen

on próbował podrobić podpis szefa,
rozpocznij naukę
er versuchte, die Unterschrift des Chefs nachzuahmen

specyficzny, osobliwy
osobliwy, dziwny
rozpocznij naukę
eigenartig
seltsam, merkwürdig

punkt widzenia
centrum uwagi, punkt widzenia, der Blickpunkt
rozpocznij naukę
Standpunkt
der Blickpunkt

identyfikować się z czymś
identyfikuję się z opinia mojego brata, że my
rozpocznij naukę
sich etwas zu eigen machen
ich mache mir die Meinung meines Bruder zu eigen dass wir

identyfikuję się z tą regułą
rozpocznij naukę
ich mache mir diese Regel zu eigen

zachęcać kogoś do czegoś
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
jemanden ermutigen zu etwas
jemanden anstacheln etwas zu tun

zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
jemanden anspornen etwas zu tun

zachęcać, zagrzewać, kibicować
rozpocznij naukę
anfeuern zu etwas

prześcigać, prześcignąć (bez większego wysiłku)
prześcigać kogoś (np. w zdolnościach
rozpocznij naukę
überflügeln
jemanden in etwas übertreffen, z.B. jemanden an Fähigkeiten übertreffen

prześcigać (w sensie być szybszym)
rozpocznij naukę
überholen

brzmieć, np. rozkaz brzmiał...
jak brzmi pana nazwisko?
rozpocznij naukę
lauten, z.B. der Befehl lautete...
wie lautet ihre Name?

dźwięczeć, brzmieć (w sensie dzwonić), np. dzwony brzmią ze wszystkich wież kościelnych
dzwonić,
rozpocznij naukę
läuten, z.B. die Glocken läuten von allen Kirchtürmen
klingeln

100 procent pewności
90 procent pewności
rozpocznij naukę
muss, das muss Liebe sein
müssten, das müsste Liebe sein

70-75 procent pewności
50 procent pewności
rozpocznij naukę
dürften
könnten

die Oberschule,

sieci społecznościowe
spędzać czas na portalach społecznościowych
rozpocznij naukę
soziale Netzwerke
die Zeit in sozialen Netzwerken verbringen

zaburzenia zachowania
rozpocznij naukę
die Verhaltensstörung

postawić kogoś przed wyborem, stać przed wyborem
rozpocznij naukę
jemanden vor einer Wahl stellen

der Anhaltspunkt
Hinweis, Ratschlag

nieuważnie, lekkomyślnie
rozpocznij naukę
sorglos

nieufność, podejrzenie
rozpocznij naukę
der Argwohn
Misstrauen, Verdacht, Zweifel

całkiem, zupełnie
oni mają całkowicie różne nastawienie do świata cyfrowego
rozpocznij naukę
durchaus
sie haben durchaus unterschiedliche Einstellungen zur digitalen Welt

dążący do celu, konsekwentny
rozpocznij naukę
zielstrebig

die Anwendung
die App, die Applikation

der Altersgonosse

przyglądać się, rozważać,
rozpocznij naukę
betrachten

stapiać się, łączyć się
rozpocznij naukę
verschmelzen

prosić o przysługę
rozpocznij naukę
um einen Gefallen bitten

jestem prawie pewna
rozpocznij naukę
Ich bin mir fast sicher

uważam to za możliwe
rozpocznij naukę
Ich halte es für möglich,

pojawić się, wystąpić, np. po tygodniu pojawił się duży spokój
rozpocznij naukę
sich einstellen, z.B. nach einer Woche hat sich eine große Ruhe eingestellt

włączyć coś, np. jakieś urządzenia
rozpocznij naukę
anstellen, die Maschine, das Radio, die Heizung anstellen

wytrzymać, np. on nie wytrzyma tego przez tydzien
wytrzymać coś
rozpocznij naukę
durchhalten, z.B. er hält das eine Woche lang nicht durch
aushalten, z.B. ich halte das nicht mehr aus

łatwo, z łatwością, bez trudu
rozpocznij naukę
mühelos

sprawiać, np. radość, problemy
to sprawia mi ogromną przyjemność
rozpocznij naukę
bereiten, z.B. Freude, Schwierigkeiten bereiten
das bereitet mir großes Vergnügen

to może zabrzmieć banalnie, ale
rozpocznij naukę
Es mag banal klingen, aber

długoterminowo
rozpocznij naukę
langfristig

sprawić na kimś wrażenie
rozpocznij naukę
jemanden beeindrucken

motyw, pobudka, np. ona działała z niskich pobudek
chcieć sprawić na kimś wrażenie swoim francuskim, to nie jest żaden szczególnie dobry motyw
rozpocznij naukę
der Beweggrund, z.B. sie handelte aus niederen Beweggründen
Jemanden mit deinem Französisch beeindrucken zu wollen, ist kein besonders guter Beweggrund

natomiast
inni natomiast twierdzą [są zdania], że...
rozpocznij naukę
wiederum
andere wiederum behaupten, dass...

jak tylko, skoro tylko
rozpocznij naukę
sobald

ważne jest, żeby przy tym pozostać
rozpocznij naukę
es ist wichtig, auch dabei zu bleiben

zajmować się czymś,
my się tym zajmujemy
rozpocznij naukę
auf etwas eingehen, sich mit etwas auseinandersetzen
Wir sind darauf eingegangen

perspektywa, punkt widzenia
każdy język otwiera określoną perspektywę na świat
rozpocznij naukę
der Blickwinkel
jede Sprache eröffnet einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt

śluby, ślubowanie
rozpocznij naukę
das Gelübde

zmierzać do czegoś
zmierzać do czegoś
rozpocznij naukę
es auf etwas anlegen
auf etwas abzielen, auf etwas absehen,

zmierzać do bójki
rozpocznij naukę
es auf eine Prügelei anlegen

jestem poza zasięgiem sieci, jestem niedostępny
rozpocznij naukę
ich bin nicht auf dem Handy erreichbar

sich aufhalten

uzależnienie
rozpocznij naukę
die Abhängigkeit

występować, pojawiać się
rozpocznij naukę
sich einstellen

allmählich

drżący
drżące ręce
rozpocznij naukę
zittrig
zittrige Hände

mam wyczerpaną baterię
rozpocznij naukę
mein Akku ist leer

podłączyć do
muszę podłączyć telefon do ładowarki
rozpocznij naukę
anschließen an
ich muss mein Handy an das Ladegerät anschließen

wysuwać się na pierwszy plan
rozpocznij naukę
in den Vordergrund treten

zaawansowany
rozpocznij naukę
fortgeschritten

wahać się, zwlekać
rozpocznij naukę
zögern

na skutek tego
rozpocznij naukę
daraufhin

to mi uświadomiło
uświadomić sobie
rozpocznij naukę
da wurde mich bewusst
sich etwas bewusst werden

przesłonić komuś cały świat, być treścią czyjegoś życia
ona jest treścią mojego życia
rozpocznij naukę
jemandes Ein und Alles sein
Sie ist sein Ein und Alles.

pokrzywdzony, ponoszący niekorzystne skutki
rozpocznij naukę
der Betroffene

gapić się na
rozpocznij naukę
starren auf etwas

odłożyć na bok
vorbeikommen
rozpocznij naukę
beiseitelegen
wpaść do kogoś na chwilę

das Gerede

obchodzić się z czymś
rozpocznij naukę
mit etwas umgehen

przechytrzyć kogoś, wykiwać kogoś
rozpocznij naukę
jemanden austricksen

od czegoś w przeszłości
od czegoś w przyszłości
rozpocznij naukę
seit
ab

bis, bis zu

od ... do...
Pracuję od 9 do 11 godziny.
rozpocznij naukę
von ... bis...
Ich arbeite von neun bis elf Uhr.

uporać się z czymś, przezwyciężyć coś
rozpocznij naukę
etwas bewältigen

swobodny, nieskrępowany
rozpocznij naukę
ungezwungen

sztuczny, wymuszony, nienaturalny
rozpocznij naukę
gezwungen,

przepędzać, w sensie wyganiać
rozpocznij naukę
vertreiben, oder, verjagen
verscheuchen, wegscheuchen

coś, albo dużo znaczyć
rozpocznij naukę
etwas, oder viel ausmachen

dokonywać, wywoływać, powodować
wywoływać, np. alarm, rewolucję, panikę
rozpocznij naukę
anrichten
auslösen, z.B. Alarm, Revolution, Panik

rozwiązać wstążkę, ale także np. parlament, partię
rozpocznij naukę
auflösen, aufbinden z.B. Schleife

rozpuszczać, np. kawę w proszku
rozpuszczalna
rozpocznij naukę
auflösen,
aufgelöst

niezamierzenie, nieumyślnie
rozpocznij naukę
unbeabsichtigt

przez pomyłkę, przez nie nieuwagę
niechcąco, omyłkowo
rozpocznij naukę
aus Versehen
versehentlich,

niechcący, niecelowo, niezamierzenie
specjalnie, umyślnie, celowo
rozpocznij naukę
unabsichtlich,
absichtlich,


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.