Łacina lista B UAM/ prawo nst

 0    27 fiszek    martynawewior
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
rozpocznij naukę
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.

Res iudicata pro veritate accipitur
rozpocznij naukę
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.

Ius civile vigilantibus scriptum est
rozpocznij naukę
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
rozpocznij naukę
Dziecko poczęte traktuje się jako już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.

Error communis facit ius.
rozpocznij naukę
Powszechny błąd kreuje prawo (=powszechny błąd - w szczególnych przypadkach - może kreować prawo)

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
rozpocznij naukę
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
rozpocznij naukę
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.

In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis.
rozpocznij naukę
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.

Nemo iudex idoneus in propria causa
rozpocznij naukę
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Iudex inhabilis
rozpocznij naukę
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy (np. ze względu na pokrewieństwo)

Iudex suspectus
rozpocznij naukę
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.

Reformatio in peius iudici appellato non licet
rozpocznij naukę
Apelacja wniesiona jedynie przez skarżącego nie może mu szkodzić.

Forum rei sitae
rozpocznij naukę
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.

Lex rei sitae
rozpocznij naukę
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy

Prorogatio fori
rozpocznij naukę
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron (tzw. umowa propogacyjna).

Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego (sądu).

Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
rozpocznij naukę
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności.

Ne eat iudex ultra petita partium
rozpocznij naukę
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
rozpocznij naukę
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.

Utile per inutile non vitiatur.
rozpocznij naukę
= to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne (w odniesieniu do prawa umów - częściowa wadliwość umowy nie pociąga za sobą wadliwości całej umowy).

In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
rozpocznij naukę
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.

In dubio contra proferentem.
rozpocznij naukę
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.

Ultra vires.
rozpocznij naukę
Poza zakresem (z prekroczeniem) kompetencji.

Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
rozpocznij naukę
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.

Negotium claudicans
rozpocznij naukę
Tzw. czynność prawna "kulejąca" (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")

In integrum restitutio
rozpocznij naukę
Przywrócenie do stanu poprzedniego.

Negotiorum gestio
rozpocznij naukę
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.