LTP paremie z łacińskiego na polski NSP UAM

 0    27 fiszek    adamaszekn
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
rozpocznij naukę
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza.

Res iudicata pro veritate accipitur.
rozpocznij naukę
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa.

Ius civile vigilantibus scriptum est.
rozpocznij naukę
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych.

Error communis facit ius.
rozpocznij naukę
Powszechny błąd kreuje prawo.

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
rozpocznij naukę
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść.

Regula est quae rem, quae est breviter enarrat.
rozpocznij naukę
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy.

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
rozpocznij naukę
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.

In contractibus tacite insunt, quae sunt moris it consuetudinis.
rozpocznij naukę
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom.

Nemo iudex idoneus in propria causa.
rozpocznij naukę
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

Iudex inhabilis.
rozpocznij naukę
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy.

Iudex suspectus.
rozpocznij naukę
Sędzia wyłączony z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności.

Reformatio in peius iudici appellato non licit.
rozpocznij naukę
Apelacja wniesiona przez skarżącego nie może mu szkodzić.

Forum rei sitae.
rozpocznij naukę
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu.

Lex rei sitae.
rozpocznij naukę
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy.

Prorogatio fori.
rozpocznij naukę
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron.

Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego.

Compensatio est debiti et crediti inter se contributio.
rozpocznij naukę
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długów i wierzytelności.

Ne eat iudex ultra petita partium.
rozpocznij naukę
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
rozpocznij naukę
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego.

Utile per inutile non vitiatur.
rozpocznij naukę
=to co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne.

In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt.
rozpocznij naukę
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie.

In dubio contra proferentem.
rozpocznij naukę
W razie wątpliwości przeciwko temu, kto przygotowywał umowę.

Ultra vires.
rozpocznij naukę
Poza zakresem kompetencji.

Quod ab initio vitiosum est, non protest tractu temporis convalescere.
rozpocznij naukę
Co od początku jest wadliwe, przez upływ nie może być uzdrowione.

Negotium claudicans.
rozpocznij naukę
Czynność prawna "kulejąca". (W zawieszeniu)

In integrum restituio.
rozpocznij naukę
Przywrócenie do stanu poprzedniego.

Negotorium gestio.
rozpocznij naukę
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.