Mikrobiologia antybiotyki konspekt

 0    53 fiszki    tifi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

substancje naturalne (produkowane przez bakterie lub grzyby), półsyntetyczne (pochodne antybiotyków naturalnych po chemicznej modyfikacji) lub syntetyczne (nie mające naturalnego wzorca w przyrodzie) o działaniu przeciwdrobnoustrojowym poprzez zabijanie lub hamowanie rozmnażania drobnoustrojów

chemioterapeutyki def.
rozpocznij naukę
substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, wytworzone przez człowieka, aktualnie zaliczane do antybiotyków

Antybiotyki hamujące syntezę ściany komórkowej
rozpocznij naukę
B-laktamy - wiążą się z PBP (białkami wiążacymi penicylinę - transpeptydazy i karboksypeptydazy) i hamują syntezę proteoglikanu. Należą: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapanemy, cefamycyny oraz inhibitory B-laktamaz zapobiegajace oporności (kwas klawulanowy, sulbaktam i tazobaktam)

Mechanizm oporności enzymatycznej na b-laktamy
rozpocznij naukę
u niektórych bakterii poprzez białka receptorowe następuje indukcja B-laktamaz (enzymów hydrolizujących B-laktamy)

Mechanizm oporności receptorowej na b-laktamy
rozpocznij naukę
zmiana konfiguracji miejsca aktywnego PBP zmniejsza jego powinowactwo do antybiotyku i umozliwia syntezę peptydoglikanu równiez w jego obecnosci

mechanizmy oporności na b-laktamy - penicylinazy
rozpocznij naukę
oporność na naturalne penicyliny - u gronkowców, paciorkowców, enterokoków, Moraxella cattarhalis, Neisseria sp., Haemophilus sp., pałeczek Gram-

mechanizmy oporności na b-laktamy - cefalosporynazy AmpC
rozpocznij naukę
rozkładają prawie wszystkie b-laktamy oprócz KARBAPANEMÓW i CEFALOSPORYN IV GENERACJI, obecne u pałeczek Gram-

mechanizmy oporności na b-laktamy - ESBL (b-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania)
rozpocznij naukę
oporność na większość penicylin i cefalosporyn oraz monobaktam, u pałeczek Gram-, szczególnie Enterobacteriaceae

mechanizmy oporności na b-laktamy - MBL
rozpocznij naukę
Metalo-beta-laktamazy o szerokim spektrum działania, nie wpływają na monobaktam, obecne u pałeczek Gram-

mechanizmy oporności na b-laktamy - KPC
rozpocznij naukę
B-laktamazy o skrajnie roszerzonym spektrum działania, rozkładają wszystkie B-laktamy i są odporne na działania inhibitorów B-laktamaz, obecne u pałeczek Gram-

mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - PRP
rozpocznij naukę
w wyniku zmian w białkach odpowiedzialnych za biosyntezę ściany komórkowej bakterii, Streptococcus pneumoniae uzyskuje oporność na penicylinę oraz najczęściej również na inne b-laktamy

mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - BLNAR
rozpocznij naukę
Oporność na ampicylinę u Haemophilus influenzae związana z modyfikacja PBP

mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - MRSA/MRCNS
rozpocznij naukę
Oporność na meticylinę (czyli równiez na inne b-laktamy) u Staphyloccocus aureus związana z obecnością białka umożliwiającego bakterii syntezę ściany komórkowej w obecności B-laktamów

Antybiotyki hamujące syntezę białka
rozpocznij naukę
Tetracykliny - blokują 30s i uniemożliwiają wydłużanie łańcucha peptydowego Makrolidy i linkozamidy - odwracalnie blokują 50s, uniemożliwiają wydłużanie łańcucha Aminoglikozydy - hamują translację poprzez blokowanie 30s, działają też na błonę kom. Chloramfenikol - blokuje 50s Oksalidynony - uniemożliwiają powstanie 70s

Antybiotyki hamujące syntezę DNA
rozpocznij naukę
Chinolony - hamują aktywność gyrazy i topoizomerazy IV

Antybiotyki hamujące syntezę RNA
rozpocznij naukę
Ryfampicyna - hamuje polimerazę RNA

antybiotyki niszczące błony
rozpocznij naukę
Polipeptydy (polimyksyna A-E) - powodują utratę szczelności błon, stosuje sie tylko B i E, bo reszta wysokotoksyczna, działają na Gram-

Antybiotyki hamujące syntezę nukleotydów
rozpocznij naukę
Sulfonamidy - uniemożliwiają syntezę kwasu foliowego- zahamowanie syntezy puryn Trimetorpim - inhibitor reduktazy dihydrofolianowej

Działanie antybiotyków - bakteriostatyczne
rozpocznij naukę
tetracykliny makrolidy, ketolidy sulfonamidy oksazolidynony

Działanie antybiotyków - bakteriobójcze
rozpocznij naukę
aminoglikozydy b-laktamy chloramfenikol chinolony glikopeptydy (hamują syntezę ściany) linkozamidy

Oporność def.
rozpocznij naukę
Stan, w którym antybiotyk nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Może byc naturalna, uwarunkowana genetycznie jeszcze zanim zostały wprowadzone antybiotyki oraz nabyta u bakterii uprzednio wrażliwych na skutek mutacji spontanicznych (ew. indukowanych) lub przeniesienia genów od innej komórki

Oporność krzyżowa
rozpocznij naukę
rozwój oporności na jeden antybiotyk pociąga za sobą oporność na inne z tej grupy

Sposoby przenoszenia oporności
rozpocznij naukę
Pionowe - od kom macierzystej do potomnej Poziome - przenoszenie z jednej komórki na inną na drodze koniugacji (wymiana materiału między kom Ż. i M. tego samego gatunku), transdukcji (przenoszenie materiału między tym samym gatunkiem przez bakteriofagi) lub transformacji (bezpośrednie pobieranie materiału ze środowiska)

Metody oznaczania lekowrażliwości
rozpocznij naukę
dyfuzyjno-krążkowa (jakościowa) - oparta na dyfuzji antybiotyku zawartego w krążku do podłoża. Wielkość strefy zahamowania jest wprost proporcjonalna do stopnia wrażliwości bakterii na dany antybiotyk (wrażliwe, średnio wrażliwe, oporne) seryjnych rozcieńczeń (ilościowa)- pozwala na określenie minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost bakterii (MIC) e-test - łączy dyfuzję antybiotyku w agarze i określenie MIC

Terapia empiryczna def.
rozpocznij naukę
Terapia oparta na domniemaniu najbardziej pasującego czynnika etiologicznego i jego przypuszczalnej wrażliwości na antybiotyk

Terapia celowana def.
rozpocznij naukę
Terapia w której doboru antybiotyku dokonuje się po wykonaniu antybiogramu dla wyizolowanego czynnika etiologicznego

Leczenie pierwszego rzutu - początkowe
rozpocznij naukę
polega na stosowaniu antybiotyku o udowodnionym bezpieczeństwie i skutecznosci

Antybiogram - wynik
rozpocznij naukę
"S" - wrażliwy na standardowe dawki leku "I" - średnio wrażliwy, MIC pomiędzy wrażliwym a opornym "R" - oporny

MBC - najmniejsze stężenie bakteriobójcze MIC - najmniejsze stężenia hamujące

efekt poantybiotykowy
rozpocznij naukę
zahamowanie wzrostu bakterii pomimo spadku stężenia antybiotyku poniżej MIC, dotyczy aminoglikozydów, makrolidów, fluorochinolonów, karbapenemów

metoda interpretacji MIC, dzieli się graniczne stężenie antybiotyku dla wrażliwego szczepu przez MIC szczepu badanego. Im wyższy MBQ tym większa szansa sukcesu teapeutycznego

Grupy leków - b-laktamy
rozpocznij naukę
Wszystkie mają w cząsteczce pierścień b-laktamowy, charakteryzują się małą toksycznością: cefalosporyny (I generacji - cefadroksyl, cefaleksyna, cefazolina, II generacji - cefaklor, cefuroksym, cefuroksym aksetyl, III generacji - Cefiksim, cefotaksym, cefpodoksym, ceftazydym, IV generacji - cefepim, Cefamycyny - cefoksytyna) penicyliny (aminopenicyliny, karboksypenicyliny, naturalne, ureidopenicyliny itp.) monobaktamy (aztreomam) karbapenemy (doripenem, ertapenem, imipenem) inhibitory b-laktamaz

Grupy leków - glikopeptydy
rozpocznij naukę
Hamują syntezę peptydoglikanu uniemożliwiając jego polimeryzację, działają tylko na Gram+ wankomycyna teikoplanina telawancyna

Grupy leków - aminoglikozydy
rozpocznij naukę
Potencjalnie toksyczne, działają tylko na tlenowe pałeczki Gram-, ziarniaki Gram+ i prątki gruźlicy: amikacyna gentamycyna streptomycyna neomycyna tobramycyna

Grupy leków - tetracykliny i glicylocykliny
rozpocznij naukę
Szerokie spektrum działania (Gram+, Gram-, krętki, bakterie atypowe) doksycyklina tetracyklina

Grupy leków - makrolidy
rozpocznij naukę
Cechą charakterystyczną jest szybkie i łatwe narastanie oporności, w większości zakażeń są lekiem drugiego rzutu, odwracalnie blokują 50s, działają głównie na Gram+, duże znaczenie ma ich działanie na bakterie wewnątzkomórkowe (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) erytromycyna spiramycyna azytromycyna teltromycyna

Grupy leków - streptograminy
rozpocznij naukę
pristamycyna Ia i Ib chinupristyna dalfopristyna

Grupy leków - oksazolidynony
rozpocznij naukę
Działa na Gram+ linezolid

Grupy leków - chinolony
rozpocznij naukę
działają tylko na bakterie tlenowe (gronkowce, paciorkowce, enterokoki, haemophilus, neisseria) I generacja - kwas nalidyksowy II generacja - ciprofloksacyna lewofloksacyna ofloksacyna III generacja - gatifloksacyna IV generacja - moxifloksacyna

Grupy leków - sulfonamidy
rozpocznij naukę
kotrimoksazol

Grupy leków - nitroimidazole
rozpocznij naukę
ornidazol metronidazol

Grupy leków - nitrofurany
rozpocznij naukę
furagin nifuroksazyd

oporność na b-laktamy u Enterobacteriaceae
rozpocznij naukę
należy wykrywać jednocześnie oba typy karbapenemaz MBL i KPC

Działania niepożądane b-laktamow
rozpocznij naukę
nadwrazliwosc: natychmiastowa (0-1h) - wstrząs, podciśnienie, obrzęk głośni, skurcz oskrzeli przyspieszona (1-72h) - obrzęk głośni, pokrzywka, skurcz oskrzeli Późna (>72h) - wysypka, śródmiąższowe ZN, anemia, neutropenia, gorączka polekowa itd.

Oporność na chinolony
rozpocznij naukę
Nabyta związana przede wszystkim z zahamowaniem transportu do komórki i z modyfikacją gyrazy

Działania niepożądane chinolonów
rozpocznij naukę
biegunki, nudności, nadwrażliwość na światło, bóle i zawroty głowy, zaburzenia vzynności wątroby

Mechanizmy oporności na aminoglikozydy
rozpocznij naukę
wytwarzanie aminoglokozydaz modyfikujących cząsteczki tych leków, zmiany receptorowe obniżenie lub inaktywacja czynnego transportu

Szczepy enterokoków opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów. (Enterokoki są naturalnie oporne na niskie stężenia)

działania niepożądane aminoglikozydów
rozpocznij naukę
ototoksyczność nefrotoksyczność

Oporność MLSmałeB
rozpocznij naukę
Oporność na makrolidy, linkozamidy, streptograminy B u ziarniaków Gram+

Oporność na glikopeptydy
rozpocznij naukę
VRE - enterokoki oporne na wankomycynę VISA - aureus średniowrażliwy na wankomycynę VRSA - aureus oporny na wankomycynę GISA/GRSA - szczepy średniowrażliwe i oporne na glikopeptydy

Działania niepożądane glikopeptydów
rozpocznij naukę
reakcje alergiczne, zespół czerwonego karku, gorączka, ototoksyczność, nefrotoksyczność

Działania niepożądane tetracyklin
rozpocznij naukę
dolegliwości pokarmowe, zapalenie/owrzodzenie przełyku, uszkodzenie wątroby, nadwrażliwość na światło


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.