Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

antybiotyki β-laktamowe
rozpocznij naukę
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz

penicyliny - budowa chemiczna
rozpocznij naukę
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy

penicyliny - mechanizm działania
rozpocznij naukę
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii

penicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
brzuszny

czynniki decydujące o aktywności penicylin
rozpocznij naukę
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną

penicyliny a pH środowiska
rozpocznij naukę
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym

penicyliny - penetracja tkankowa
rozpocznij naukę
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,

penicyliny - wydalanie
rozpocznij naukę
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią

penicyliny - interakcje
rozpocznij naukę
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin

penicyliny a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny

penicyliny - klasyfikacja
rozpocznij naukę
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz

penicyliny naturalne
rozpocznij naukę
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa

penicyliny półsyntetyczne
rozpocznij naukę
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy

penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
rozpocznij naukę
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam

penicylina benzylowa G - spektrum działania
rozpocznij naukę
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)

mikroorganizmy oporne na penicylinę G
rozpocznij naukę
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje

penicylina G - okres półtrwania
rozpocznij naukę
0,5 - 1 h

penicylina G - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza

penicylina G - działania niepożądane
rozpocznij naukę
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni

penicylina G - dawkowanie
rozpocznij naukę
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)

penicylina G - drogi podania
rozpocznij naukę
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo

penicyliny naturalne - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF

penicylina prokainowa
rozpocznij naukę
połączenie benzylpenicyliny z prokainą

penicylina prokainowa - wskazania
rozpocznij naukę
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego

penicylina prokainowa - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zespół Hoigne

zespół Hoigne
rozpocznij naukę
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy

penicylina prokainowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h

penicylina benzatynowa
rozpocznij naukę
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina

penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego

penicylina benzatynowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni

fenoksymetylopenicylina
rozpocznij naukę
inaczej v-cylina

fenoksymetylopenicylina a HCl
rozpocznij naukę
oporna na działanie HCl

fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego

fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
rozpocznij naukę
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych

penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
rozpocznij naukę
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina

mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
rozpocznij naukę
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.

penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
rozpocznij naukę
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg - 2 g co 6 h

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 6 h

aminopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
ampicylina, amoksycylina

pierwsza penicylina półsyntetyczna

ampicylina - spektrum działania
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)

mikroorganizmy oporne na ampicylinę
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia

ampicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru

ampicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej

ampicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg - 1 g co 6 h

ampicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
4 - 8 g/ 24 h

ampicylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)

ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka

ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
1,5 - 3 g co 6 h

amoksycylina
rozpocznij naukę
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin

amoksycylina - wchłanianie
rozpocznij naukę
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego

amoksycylina a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny

amoksycylina - wskazania
rozpocznij naukę
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori

amoksycylina - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w posocznicach, 1 g co 6 h

amoksycylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox

amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
375 - 625 mg co 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin

karboksypenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
karbenicylina, tikarcylina

karboksypenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia

mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+

karbenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r

karbenicylina - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża

karbenicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
2 g co 6 h

karbenicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym

tikarcylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus

tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
15 - 20 g/ 24 h

ureidopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina

ureidopenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa

ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych

piperacylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Piperacillin TZF

piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.