Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
antybiotyki β-laktamowe
rozpocznij naukę
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz
penicyliny - budowa chemiczna
rozpocznij naukę
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy
penicyliny - mechanizm działania
rozpocznij naukę
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii
penicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
brzuszny
czynniki decydujące o aktywności penicylin
rozpocznij naukę
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną
penicyliny a pH środowiska
rozpocznij naukę
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym
penicyliny - penetracja tkankowa
rozpocznij naukę
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,
penicyliny - wydalanie
rozpocznij naukę
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią
penicyliny - interakcje
rozpocznij naukę
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin
penicyliny a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny
penicyliny - klasyfikacja
rozpocznij naukę
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
penicyliny naturalne
rozpocznij naukę
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa
penicyliny półsyntetyczne
rozpocznij naukę
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
rozpocznij naukę
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam
penicylina benzylowa G - spektrum działania
rozpocznij naukę
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)
mikroorganizmy oporne na penicylinę G
rozpocznij naukę
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje
penicylina G - okres półtrwania
rozpocznij naukę
0,5 - 1 h
penicylina G - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza
penicylina G - działania niepożądane
rozpocznij naukę
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni
penicylina G - dawkowanie
rozpocznij naukę
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)
penicylina G - drogi podania
rozpocznij naukę
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo
penicyliny naturalne - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF
penicylina prokainowa
rozpocznij naukę
połączenie benzylpenicyliny z prokainą
penicylina prokainowa - wskazania
rozpocznij naukę
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego
penicylina prokainowa - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zespół Hoigne
zespół Hoigne
rozpocznij naukę
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy
penicylina prokainowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h
penicylina benzatynowa
rozpocznij naukę
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina
penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego
penicylina benzatynowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni
fenoksymetylopenicylina
rozpocznij naukę
inaczej v-cylina
fenoksymetylopenicylina a HCl
rozpocznij naukę
oporna na działanie HCl
fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego
fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
rozpocznij naukę
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych
penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
rozpocznij naukę
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina
mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
rozpocznij naukę
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.
penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
rozpocznij naukę
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg - 2 g co 6 h
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 6 h
aminopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
ampicylina, amoksycylina
ampicylina
rozpocznij naukę
pierwsza penicylina półsyntetyczna
ampicylina - spektrum działania
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)
mikroorganizmy oporne na ampicylinę
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia
ampicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru
ampicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej
ampicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg - 1 g co 6 h
ampicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
4 - 8 g/ 24 h
ampicylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)
ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka
ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
1,5 - 3 g co 6 h
amoksycylina
rozpocznij naukę
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin
amoksycylina - wchłanianie
rozpocznij naukę
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego
amoksycylina a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny
amoksycylina - wskazania
rozpocznij naukę
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori
amoksycylina - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w posocznicach, 1 g co 6 h
amoksycylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
375 - 625 mg co 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin
karboksypenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
karbenicylina, tikarcylina
karboksypenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia
mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+
karbenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r
karbenicylina - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża
karbenicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
2 g co 6 h
karbenicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym
tikarcylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus
tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
15 - 20 g/ 24 h
ureidopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina
ureidopenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa
ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych
piperacylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Piperacillin TZF
piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.