Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

 0    122 fiszki    okurde
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jakie organelle mają ludzie komórki?
rozpocznij naukę
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe

Opisz błonę komórkową
rozpocznij naukę
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki

Co to jest model płynnej mozaiki?
rozpocznij naukę
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.

Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
rozpocznij naukę
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo

Co wspomaga dyfuzję i jak?
rozpocznij naukę
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.

Co tworzy system błon plazmatycznych?
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy

Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
rozpocznij naukę
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków

Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
rozpocznij naukę
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.

Co to są aparaty Golgiego?
rozpocznij naukę
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie

Gdzie występują aparaty Golgiego?
rozpocznij naukę
w komórkach wydzielniczych trzustki

Co to są lizosomy?
rozpocznij naukę
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.

Co to jest cytoplazma?
rozpocznij naukę
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne

Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
rozpocznij naukę
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet

Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
rozpocznij naukę
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się

Co zachodzi w cytoplaźmie?
rozpocznij naukę
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe

Co to są mitochondria?
rozpocznij naukę
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.

Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
rozpocznij naukę
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.

Co znajduje się w środku mitochonrium?
rozpocznij naukę
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.

Co to jest ATP?
rozpocznij naukę
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna

Co jest źródłem ATP?
rozpocznij naukę
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).

Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
rozpocznij naukę
W mitochondriach.

Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
rozpocznij naukę
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.

Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
rozpocznij naukę
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.

Co to są rybosomy?
rozpocznij naukę
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej

Z czego zbudowane są rybosomy?
rozpocznij naukę
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)

Co zachodzi w rybosomach?
rozpocznij naukę
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.

Z czego składa się jądro komórkowe?
rozpocznij naukę
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka

Co to jest kariolimfa?
rozpocznij naukę
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.

Co to jest chromatyna?
rozpocznij naukę
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach

Na czym polega synteza RNA?
rozpocznij naukę
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.

Co to są chromosomy?
rozpocznij naukę
jest to siedlisko genów

Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
rozpocznij naukę
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23

Czym są 23 chromosomy w gametach?
rozpocznij naukę
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny

Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
rozpocznij naukę
diploidalny

Jak nazywają się połówki chromosomów?
rozpocznij naukę
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA

Co oznacza podział komórki macierzystej?
rozpocznij naukę
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy

Co to jest cykl komórkowy?
rozpocznij naukę
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,

Co zachodzi w interfazie?
rozpocznij naukę
Replikacja DNA oraz synteza białek

Jak dzieli się mitoza?
rozpocznij naukę
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę

Jak nazywają się dwie chromatydy?
rozpocznij naukę
chromosomy potomne

Jaki proces zachodzi w mejozie?
rozpocznij naukę
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy

Co powstaje podczas mejozy?
rozpocznij naukę
Gamety

Jak dzieli się mejoza?
rozpocznij naukę
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2

Co tworzy biwalenty?
rozpocznij naukę
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi

Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
rozpocznij naukę
heterotroficzne

istotny składnik kości i zębów

Rola potasu i sodu
rozpocznij naukę
pobudzenie komórek nerwowych

Rola fosforu
rozpocznij naukę
składnik DNA, RNA, ATP

składnik aminokwasów

Rola magnezu
rozpocznij naukę
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego

równowaga wodno-mineralna

Rola żelaza
rozpocznij naukę
składnik hemoglobiny

składnik hormonów tarczycy

składnik zębów i kości

Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
rozpocznij naukę
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.

Jakie jest skutek niedoboru witamin?
rozpocznij naukę
Awitamizona

Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
rozpocznij naukę
hiperwitaminoza

Rola i skutki niedoboru witaminy A
rozpocznij naukę
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa

Rola i skutki niedoboru witaminy D
rozpocznij naukę
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica

Rola i skutki niedoboru witaminy E
rozpocznij naukę
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni

Rola i skutki niedoboru witaminy K
rozpocznij naukę
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki

Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
rozpocznij naukę
A, D, E, K

Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
rozpocznij naukę
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C

Rola i skutki niedoboru witaminy B1
rozpocznij naukę
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri

Rola i skutki niedoboru witaminy PP
rozpocznij naukę
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja

Rola i skutki niedoboru witaminy B2
rozpocznij naukę
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry

Rola i skutki niedoboru witaminy B6
rozpocznij naukę
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość

Rola i skutki niedoboru witaminy B11
rozpocznij naukę
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia

Rola i skutki niedoboru witaminy B12
rozpocznij naukę
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia

Rola i skutki niedoboru witaminy C
rozpocznij naukę
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut

Co tworzy suchą masę pokarmu?
rozpocznij naukę
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe

Jak dzielą się cukry?
rozpocznij naukę
Na proste i złożone

Co to są lipidy właściwe?
rozpocznij naukę
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych

Co to są lipidy złożone?
rozpocznij naukę
Lipidy z dodatkiem podstawników

Co to są aminokwasy?
rozpocznij naukę
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.

Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
rozpocznij naukę
Wiązaniami peptydowymi.

Co to są białka proste?
rozpocznij naukę
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.

Co to są białka złożone?
rozpocznij naukę
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części

Co to są enzymy?
rozpocznij naukę
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.

Co ma każdy enzym?
rozpocznij naukę
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat

Co tworzy substrat z enzymem?
rozpocznij naukę
kompleks enzym-substrat

Podaj reakcję chemiczną enzymu
rozpocznij naukę
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt

Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
rozpocznij naukę
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.

Wymień elementy przewodu pokarmowego
rozpocznij naukę
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy

Wymień gruczoły dodatkowe.
rozpocznij naukę
ślinianki, trzustka, wątroba

Ile jest zębów mlecznych?
rozpocznij naukę
20

Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
rozpocznij naukę
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe

Narysuj model zęba
rozpocznij naukę
 po polsku

Opisz budowę języka
rozpocznij naukę
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.

Jak produkowana jest ślina?
rozpocznij naukę
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.

Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
rozpocznij naukę
Błoną śluzową

Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
rozpocznij naukę
Liczne kosmki jelitowe

Co to jest błona podśluzowa?
rozpocznij naukę
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego

Co otacza podśluzówkę?
rozpocznij naukę
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich

Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
rozpocznij naukę
skurcze perystaltyczne

Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
rozpocznij naukę
Błona zewnętrzna

Jak dzielimy jelito cienkie?
rozpocznij naukę
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte

Jak dzielimy jelito grube?
rozpocznij naukę
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.

Co to są amylazy?
rozpocznij naukę
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych

Jakie wyróżniamy amylazy?
rozpocznij naukę
Ślinową i trzustkową

Jak działają amylazy?
rozpocznij naukę
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy

Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
rozpocznij naukę
maltaza

Przy czyim udziale trawione są białka?
rozpocznij naukę
Przy udziale proteaz.

Jak odbywa się trawienie?
rozpocznij naukę
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.

Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
rozpocznij naukę
trypsyna, chymotrypsyna

Co to są peptydazy?
rozpocznij naukę
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.

Co robi wątroba z aminokwasami?
rozpocznij naukę
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy

W co przetwarzany jest amoniak?
rozpocznij naukę
W mocznik

Co rozkłada lipidy?
rozpocznij naukę
Lipaza trzustkowa

Emulgacja, co to jest?
rozpocznij naukę
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu

Co to są micele?
rozpocznij naukę
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu

Co to są chylomikrony?
rozpocznij naukę
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek

Jaki proces następuje w jelicie grubym?
rozpocznij naukę
Wchłanianie wody.

Co to jest gastryna?
rozpocznij naukę
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.

Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
rozpocznij naukę
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.

Jak powstaje próchnica?
rozpocznij naukę
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.

Co to jest parodontoza?
rozpocznij naukę
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.

Co to jest LDL?
rozpocznij naukę
Odkłada cholesterol w tętnicach

Co to jest HDL?
rozpocznij naukę
Transportuje cholesterol do wątroby.

Co to są aminokwasy egzogenne?
rozpocznij naukę
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.

Co to są aminokwasy endogenne?
rozpocznij naukę
Aminokwasy wytwarzane przez organizm

Co to są białka pełnowartościowe?
rozpocznij naukę
Białka zawierające wszystkie aminokwasy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.