Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

5  1    122 fiszki    okurde
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jakie organelle mają ludzie komórki?
rozpocznij naukę
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe
Opisz błonę komórkową
rozpocznij naukę
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki
Co to jest model płynnej mozaiki?
rozpocznij naukę
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.
Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
rozpocznij naukę
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo
Co wspomaga dyfuzję i jak?
rozpocznij naukę
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.
Co tworzy system błon plazmatycznych?
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy
Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
rozpocznij naukę
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków
Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
rozpocznij naukę
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.
Co to są aparaty Golgiego?
rozpocznij naukę
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie
Gdzie występują aparaty Golgiego?
rozpocznij naukę
w komórkach wydzielniczych trzustki
Co to są lizosomy?
rozpocznij naukę
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.
Co to jest cytoplazma?
rozpocznij naukę
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne
Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
rozpocznij naukę
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet
Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
rozpocznij naukę
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się
Co zachodzi w cytoplaźmie?
rozpocznij naukę
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
Co to są mitochondria?
rozpocznij naukę
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.
Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
rozpocznij naukę
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Co znajduje się w środku mitochonrium?
rozpocznij naukę
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.
Co to jest ATP?
rozpocznij naukę
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna
Co jest źródłem ATP?
rozpocznij naukę
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).
Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
rozpocznij naukę
W mitochondriach.
Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
rozpocznij naukę
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.
Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
rozpocznij naukę
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.
Co to są rybosomy?
rozpocznij naukę
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej
Z czego zbudowane są rybosomy?
rozpocznij naukę
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)
Co zachodzi w rybosomach?
rozpocznij naukę
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.
Z czego składa się jądro komórkowe?
rozpocznij naukę
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka
Co to jest kariolimfa?
rozpocznij naukę
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.
Co to jest chromatyna?
rozpocznij naukę
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach
Na czym polega synteza RNA?
rozpocznij naukę
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.
Co to są chromosomy?
rozpocznij naukę
jest to siedlisko genów
Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
rozpocznij naukę
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23
Czym są 23 chromosomy w gametach?
rozpocznij naukę
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny
Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
rozpocznij naukę
diploidalny
Jak nazywają się połówki chromosomów?
rozpocznij naukę
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA
Co oznacza podział komórki macierzystej?
rozpocznij naukę
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy
Co to jest cykl komórkowy?
rozpocznij naukę
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,
Co zachodzi w interfazie?
rozpocznij naukę
Replikacja DNA oraz synteza białek
Jak dzieli się mitoza?
rozpocznij naukę
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę
Jak nazywają się dwie chromatydy?
rozpocznij naukę
chromosomy potomne
Jaki proces zachodzi w mejozie?
rozpocznij naukę
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy
Co powstaje podczas mejozy?
rozpocznij naukę
Gamety
Jak dzieli się mejoza?
rozpocznij naukę
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2
Co tworzy biwalenty?
rozpocznij naukę
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi
Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
rozpocznij naukę
heterotroficzne
Rola wapnia
rozpocznij naukę
istotny składnik kości i zębów
Rola potasu i sodu
rozpocznij naukę
pobudzenie komórek nerwowych
Rola fosforu
rozpocznij naukę
składnik DNA, RNA, ATP
Roli siarki
rozpocznij naukę
składnik aminokwasów
Rola magnezu
rozpocznij naukę
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Rola chloru
rozpocznij naukę
równowaga wodno-mineralna
Rola żelaza
rozpocznij naukę
składnik hemoglobiny
Rola jodu
rozpocznij naukę
składnik hormonów tarczycy
Rola fluoru
rozpocznij naukę
składnik zębów i kości
Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
rozpocznij naukę
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.
Jakie jest skutek niedoboru witamin?
rozpocznij naukę
Awitamizona
Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
rozpocznij naukę
hiperwitaminoza
Rola i skutki niedoboru witaminy A
rozpocznij naukę
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa
Rola i skutki niedoboru witaminy D
rozpocznij naukę
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica
Rola i skutki niedoboru witaminy E
rozpocznij naukę
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni
Rola i skutki niedoboru witaminy K
rozpocznij naukę
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki
Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
rozpocznij naukę
A, D, E, K
Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
rozpocznij naukę
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C
Rola i skutki niedoboru witaminy B1
rozpocznij naukę
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri
Rola i skutki niedoboru witaminy PP
rozpocznij naukę
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja
Rola i skutki niedoboru witaminy B2
rozpocznij naukę
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry
Rola i skutki niedoboru witaminy B6
rozpocznij naukę
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość
Rola i skutki niedoboru witaminy B11
rozpocznij naukę
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy B12
rozpocznij naukę
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy C
rozpocznij naukę
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut
Co tworzy suchą masę pokarmu?
rozpocznij naukę
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe
Jak dzielą się cukry?
rozpocznij naukę
Na proste i złożone
Co to są lipidy właściwe?
rozpocznij naukę
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych
Co to są lipidy złożone?
rozpocznij naukę
Lipidy z dodatkiem podstawników
Co to są aminokwasy?
rozpocznij naukę
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.
Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
rozpocznij naukę
Wiązaniami peptydowymi.
Co to są białka proste?
rozpocznij naukę
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Co to są białka złożone?
rozpocznij naukę
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części
Co to są enzymy?
rozpocznij naukę
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.
Co ma każdy enzym?
rozpocznij naukę
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat
Co tworzy substrat z enzymem?
rozpocznij naukę
kompleks enzym-substrat
Podaj reakcję chemiczną enzymu
rozpocznij naukę
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt
Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
rozpocznij naukę
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.
Wymień elementy przewodu pokarmowego
rozpocznij naukę
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy
Wymień gruczoły dodatkowe.
rozpocznij naukę
ślinianki, trzustka, wątroba
Ile jest zębów mlecznych?
rozpocznij naukę
20
Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
rozpocznij naukę
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe
Narysuj model zęba
rozpocznij naukę
 po polsku
Opisz budowę języka
rozpocznij naukę
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.
Jak produkowana jest ślina?
rozpocznij naukę
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.
Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
rozpocznij naukę
Błoną śluzową
Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
rozpocznij naukę
Liczne kosmki jelitowe
Co to jest błona podśluzowa?
rozpocznij naukę
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego
Co otacza podśluzówkę?
rozpocznij naukę
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich
Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
rozpocznij naukę
skurcze perystaltyczne
Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
rozpocznij naukę
Błona zewnętrzna
Jak dzielimy jelito cienkie?
rozpocznij naukę
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte
Jak dzielimy jelito grube?
rozpocznij naukę
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.
Co to są amylazy?
rozpocznij naukę
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych
Jakie wyróżniamy amylazy?
rozpocznij naukę
Ślinową i trzustkową
Jak działają amylazy?
rozpocznij naukę
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy
Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
rozpocznij naukę
maltaza
Przy czyim udziale trawione są białka?
rozpocznij naukę
Przy udziale proteaz.
Jak odbywa się trawienie?
rozpocznij naukę
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.
Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
rozpocznij naukę
trypsyna, chymotrypsyna
Co to są peptydazy?
rozpocznij naukę
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.
Co robi wątroba z aminokwasami?
rozpocznij naukę
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy
W co przetwarzany jest amoniak?
rozpocznij naukę
W mocznik
Co rozkłada lipidy?
rozpocznij naukę
Lipaza trzustkowa
Emulgacja, co to jest?
rozpocznij naukę
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu
Co to są micele?
rozpocznij naukę
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu
Co to są chylomikrony?
rozpocznij naukę
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek
Jaki proces następuje w jelicie grubym?
rozpocznij naukę
Wchłanianie wody.
Co to jest gastryna?
rozpocznij naukę
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.
Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
rozpocznij naukę
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.
Jak powstaje próchnica?
rozpocznij naukę
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.
Co to jest parodontoza?
rozpocznij naukę
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.
Co to jest LDL?
rozpocznij naukę
Odkłada cholesterol w tętnicach
Co to jest HDL?
rozpocznij naukę
Transportuje cholesterol do wątroby.
Co to są aminokwasy egzogenne?
rozpocznij naukę
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.
Co to są aminokwasy endogenne?
rozpocznij naukę
Aminokwasy wytwarzane przez organizm
Co to są białka pełnowartościowe?
rozpocznij naukę
Białka zawierające wszystkie aminokwasy

Biologia – budowa komórki

Lekcja: Biologia – komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza to podsumowanie podstawowych informacji związanych z biologią. W tej lekcji została zebrana cała wiedza na temat biologii komórkowej. 122 fiszki umożliwiają kompleksową powtórkę zagadnień takich jak organelle, błona komórkowa, czy funkcje organelli komórkowych. Poznasz także odpowiedź na takie pytania, jak: co to są rybosomy?, do czego służy aparat golgiego? i co to jest dyfuzja? Opanowanie materiału z powyższej lekcji jest świetnym sposobem na powtórkę do egzaminu semestralnego lub matury. Do egzaminu dojrzałości przydatna może być też lekcja: biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Innowacyjny sposób nauki

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Nasze fiszki to znakomity sposób nauki nie tylko biologii, polecamy także nasze lekcje z innych dziedzin: bogowie rzymscy oraz cytaty po angielsku – kino amerykańskie.

Twórz swoje własne fiszki!

Jeżeli wybierasz się na studia biologiczne lub medyczne, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki, a nauka czym jest glikoza i atp to tylko wierzchołek góry lodowej. Jednak nie ma co się martwić, bo na Fiszkotece znajdziesz wiele kursów i lekcji. Gdybyś jednak nie znalazł odpowiedniego dla siebie materiału, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki. Dołącz do nas i zobacz czy odpowiada Ci nasz sposób nauki!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.