Sobór Watykański II – dokumenty

5  3    27 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
W jakich latach odbył się Sobór Watykański II?
rozpocznij naukę
1962 – 1965 r.
Za pontyfikatów których papieży odbył się Sobór?
rozpocznij naukę
Jana XXIII i Pawła VI
Jaki był cel Soboru zadeklarowany przez papieża Jana XXIII?
rozpocznij naukę
"aggiornamento", czyli dostosowanie Kościoła i jego przekazu do potrzeb współczesnych czasów
Jakie rodzaje dokumentów przyjęto na Soborze?
rozpocznij naukę
konstytucje, dekrety i deklaracje
Ile konstytucji zatwierdził Sobór?
rozpocznij naukę
cztery
Ile dekretów zatwierdził Sobór?
rozpocznij naukę
dziewięć
Ile deklaracji zatwierdził Sobór?
rozpocznij naukę
trzy
Jaki jest tytuł pierwszego przyjętego dokumentu?
rozpocznij naukę
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" (4 grudnia 1963 roku)
Jaki jest tytuł ostatniego przyjętego dokumentu?
rozpocznij naukę
Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (7 grudnia 1965 roku)
Wymień przyjęte przez Sobór konstytucje.
rozpocznij naukę
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei verbum", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"
Wymień przyjęte przez Sobór dekrety.
rozpocznij naukę
Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "Inter mirifica", Dekret o Kościołach wschodnich katolickich "Orientalium ecclesiarum", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "Christus dominus", Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis", Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius", Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem", Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus", De
Wymień przyjęte przez Sobór deklaracje.
rozpocznij naukę
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Które z dokumentów uznaje się za najważniejsze i najbardziej przełomowe?
rozpocznij naukę
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Jaka jest treść Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
rozpocznij naukę
dokument zawiera teologiczne omówienie liturgii oraz wzywa do zreformowania mszy świętej oraz innych czynności liturgicznych
Jaka jest treść Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
rozpocznij naukę
jest to dokument o charakterze społecznym, opisuje przede wszystkim rzeczywistość doczesną, wyznacza drogi współpracy i dialogu Kościoła z współczesnym światem
Jaka jest treść Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
rozpocznij naukę
dokument popiera ruch ekumeniczny dążący do zjednoczenia chrześcijan i wyznacza katolickie zasady rozumienia ekumenizmu (m.in. niemożliwość rezygnacji katolików z wyznawanych prawd wiary)
Jaka jest treść Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"?
rozpocznij naukę
opisuje ona takie religie jak judaizm, islam, buddyzm i hinduizm stwierdzając, że zawierają one „ziarna prawdy”; wzywa do dialogu między religiami
Jaka jest treść Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
rozpocznij naukę
dokument stwierdza, że wolność religijna jest prawem człowieka i władze świeckie nie mają prawa jej ograniczać
Jakie były konsekwencje przyjęcia Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
rozpocznij naukę
zreformowanie liturgii katolickiej, m.in. mszy świętej (w 1969 roku) przez wprowadzenie języków narodowych (wcześniej obowiązywała łacina) i zmiany treści niektórych modlitw mszalnych
Na czym polega nowość Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
rozpocznij naukę
bardziej optymistyczne spojrzenie na świat współczesny niż wcześniej, podkreślanie jego aspektów pozytywnych i poszerzanie pola współpracy
Na czym polega nowość Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
rozpocznij naukę
bardziej pozytywne spojrzenie na inne wyznania chrześcijańskie, zaakceptowanie piętnowanego wcześniej ruchu ekumenicznego i metody dialogu (na miejsce nawracania) jako drogi do zjednoczenia chrześcijan
Na czym polega nowość Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
rozpocznij naukę
dotychczas funkcjonujące w doktrynie katolickiej pojęcie „tolerancja religijna” zastępuje terminem „wolność religijna” akceptując przez to wolność sumienia człowieka w wyborze religii
Jakie były konsekwencje przyjęcia Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
rozpocznij naukę
pośrednimi konsekwencjami (niekoniecznie wynikającymi wprost z tekstu dokumentu) było usunięcie na prośbę Stolicy Apostolskiej zapisów prawnych o katolicyzmie jako religii państwowej m. in w Kolumbii
Który z dokumentów jest najdłuższy?
rozpocznij naukę
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (93 punkty)
Który z dokumentów jest najkrótszy?
rozpocznij naukę
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" (tylko 5 punktów)
Czym wyróżniają się dokumenty Soboru Watykańskiego II na tle dokumentów wcześniejszych soborów powszechnych?
rozpocznij naukę
po raz pierwszy w historii soborów nie użyto ani razu potępiającej formuły "anathema sit" ("niech będzie wyklęty")
Jaki ogólny wpływ miał Sobór Watykański II na Kościół katolicki?
rozpocznij naukę
w jego wyniku Kościół uległ głębokim przemianom pod wieloma względami: liturgii, stosunku do innych wyznań i religii, stosunku do świata współczesnego, rozumienia swojej roli w nowoczesnym społeczeństwie itp.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.