PSCHPTLG

 0    29 fiszek    bonuspcb
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Cele modyfikacji wg Freya i Raminga
rozpocznij naukę
a) transfer efektów uczenia się z sytuacji terapeutycznej (zmiana rzeczywistych interakcji) b) intelektualne i emocjonalne zrozumienie siebie c) wzmocnienie funkcjonowania ego (by zachowania były bardziej zgodne z jego stanami i warunkami społecznymi) d)
Techniki osiągania celów modyfikacji:
rozpocznij naukę
a) akceptacja klienta b) poszukiwanie informacji o trudnościach (przeżywanych przez klienta) c) koncentracja na wewnętrznym doświadczeniu d) manipulowanie niepokojem (by podnieść próg lęku) e) wyjaśnianie &/or interpretacja natury konfliktów + nauka ich k
Typy norm
rozpocznij naukę
a) ilościowa (psychometryczna) - czyli rozkład cechy w populacji b) społeczno-kulturowa - czyli co ludzie w danej kulturze uznają za normalne (i prawo) c) teoretyczna - czyli co teoria uważa za normalne
Terapia behawioralna Wg Grzesiuk:
rozpocznij naukę
a) warunkowane klasyczne - desensytyzacja b) warunkowanie sprawcze, implozja, polityka żetonów, terapia awersyjna c) społeczne uczenie się, modelowanie, psychodrama behawioralna, trening asertywności
Terapia behawioralna wg Sęk
rozpocznij naukę
a) desensytyzacja b) techniki “zanurzenia” (to samo co implozywna) c) modelowanie d) zmiana zachowań przez procesy poznawcze (np. uczenie się przystosowawczych dialogów wewnętrznych);
3 sposoby rozumienia terminu ‘system’:
rozpocznij naukę
a) jako schemat klasyfikacyjny b) jako sposób porządkowania form postępowania c) jako system teoretyczny (FORD I URBIN
Na system psychoterapii składają się:
rozpocznij naukę
1) model zdrowej osobowości - zbiór twierdzeń o funkcjonowaniu człowieka (podstawa!!!) 2) model zaburzeń zachowania - wynika z 1; opisuje mechanizmy powstania zaburzeń; 3) teoria działań terapeutycznych - wynika z 1 i 2 - techniki terapeutyczne
wg Sęk - systemy terapeutyczne:
rozpocznij naukę
a) terapia psychoanalityczna b) t. poznawczo-behawioralna c) t. humanistyczno - egzystencjalna d) t. rodzin i małżeństw - tzw. interpersonalna
5 etapów budowania relacji pomagania
rozpocznij naukę
1. Nawiązanie kontaktu - otwarcie relacji 2. Klaryfikacja zgłaszanego problemu 3. Ustalenie kontraktu pomagania 4. Eksploracja problemów 5. Ustalenie celów pomagania
Źródło oporu Propozycje Enrighta:
rozpocznij naukę
1) rozpoznanie gotowości do roli przyjmującego pomoc 2) rozpoznanie rzeczywistego celu klienta 3) ocena rozwiązywalności problemu - czy stan pożądany jest możliwy do osiągnięcia 4) czy ten terapeuta i sytuacja są odpowiednie? 5) czy istnieją konkurencyjne
Porada psychologiczna
rozpocznij naukę
cel: rozwiązanie zgłaszanego problemu (wstępna rozmowa, wywiad+obserwacja, określenie problemu, przekazanie wyjaśnień, skierowanie do leczenia);
Konsultacja psychologiczna
rozpocznij naukę
cel: badanie, diagnozowanie stanu psychologicznego; obejmuje diagnozę + zalecenia co do dalszego postępowania (wszystkie etapy diagnozy, czyli wywiad, określenie problemu, celu, rezultatów, hipotezy, badanie, opracowanie wyników)
Terapia psychologiczna
rozpocznij naukę
cel: osiągnięcie prez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania, akceptacja choroby/dysfunkcji itp.
Rehabilitacja psychologiczna
rozpocznij naukę
cel: przywracanie / rozwijanie sprawności chorych z dysfunkcjami ukł. nerwowego
Interwencja w kryzysie
rozpocznij naukę
cel: pomoc w ostrym kryzysie (u don’t say?) - Sęk: gł. cel natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia!
Psychoterapia
rozpocznij naukę
przepracowanie podstawowych trudności (rodziny, człeka itp); Sęk: polega na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu psychologicznym w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń zachowania i objawów somatycznych oraz ich psychospołecznych przyczyn;
Interwencja psychologiczna (Pasik)
rozpocznij naukę
zespół świadomych, planowych oddziaływań wobec osoby/grupy, u których określa się istotny brak (potrzebę); oddziaływania nastawione na wyrównanie braku / zbudowanie zasobów; kierowane na podmiot / otoczenie; warunek oddziaływań: ZGODA OSOBY BADANEJ
Motywacje do psychoterapii
rozpocznij naukę
> “motywacja do przychodzenia na psychoterapię” (spodziewa się) korzyści, ale nie bierze pod uwagę zmiany własnego zachowania; > poszukiwanie kontaktu z życzliwą osobą; > “oddawanie się w opiekę” przymus > prawdziwa motywacja do zmiany
Aspekty gotowości do działań prospołecznych
rozpocznij naukę
1) składnik percepcyjny - spostrzeganie potrzeb innych ludzi 2) składnik motywacyjny - chęć podejmowania działań na rzecz innych ludzi 3) składnik operacyjny - umiejętność programowania czynności mających na celu korzyść innych ludzi
Motywacja czynności prospołecznych:
rozpocznij naukę
a) syntoniczna - bliskość standardów “ja”; b) empatyczna - pomaganie osobom podobnym do “ja” pod jakimś wzgledem; c) normocentryczna (endocentryczna) - wynika z poczucia obowiązku i przyjemności z jego spełnienia; d) egzocentryczna (autoteliczna) - unieza
a) Terapia racjonalno - emotywna Ellisa
rozpocznij naukę
- leczenie zaburzeń nerwicowych i psychoz, - - człek zaburzony = przejawiający zachowania autodestruktywne - źródło zaburzeń = irracjonalne przekonania ważne: warunkiem zmiany - wgląd - psychoterapia - techniki umożliwiające zmianę dysfunkcjonalnych zacho
Terapi poznawcza Becka 1/3
rozpocznij naukę
- leczenie depresji oraz nerwicowych zaburzeń lękowych; - zaburzenie - gdy normalne reakcje adaptacyjne stają się dysfunkcjonalne; - przyczyna zaburzeń - interakcja czynników środowiskowy, genetycznych i psychologicznych;
Terapia poznawcza Becka 2/3
rozpocznij naukę
- triada depresyjna: negatywne spostrzeganie siebie, przyszłości, negatywna interpretacja przeszłości; - symptomy depresji: wzrost zależności, paraliż woli, niemożność podejmowania decyzji itp. - terapia skoncentrowana na redukowaniu dysfunkcjonalnych sch
Terapia poznawcza Becka 3/3
rozpocznij naukę
- techniki: dyskusja sokratejska, wolne skojarzenia, analiza przeniesień; - Opór traktowany jako brak umiejętności diagnosty (jak w behawioryźmie);
Poznawcza Metoda autoinstrukcji Meichenbauma
rozpocznij naukę
- ludzie gadają do siebie w głowie w sytuacjach trudnych - autostwierdzenia - cel terapii - modyfikacja autostwierdzeń; - etapy: diagnoza (patogennych autostwierdzeń), plan leczenia (samoobserwacja), modyfikacja autostwierdzeń;
poznawcza Koncepcja Clarka - napady paniki;
rozpocznij naukę
- pacjenci z napadami paniki - specyficzne interpretowanie symptomów lęku jako katastrofy (śmierć) - metoda terapii: etapy (3)
Poznawcza koncepcja clarka - metody terapii
rozpocznij naukę
1) hiperwentylacja - pacjent wprowadzany w stan fizjologiczny podobny do napadu paniki; rejestruje myśli związane z doznaniami; 2) terapeuta wyjaśnia w jaki sposób doszło do paniki -> pacjent uczy się prawidłowego rozumienia objawów; 3) ćwiczenie wolnego
Modele pomocy (w którym jest odpowiedzialność za powrót do zdrowia) Brickman:
rozpocznij naukę
atrybucja odpowiedzialności za problem - przypisywanie sobie sprawstwa za trudność życiową; atrybucja odpowiedzialnosci za rozwiązanie problemu i przywrócenie zdrowia - przypisywanie sobie (lub osobie z problemem) zdolności do samodzielnego rozwiązania pr
1) model moralny
rozpocznij naukę
osoba pomagająca i wspomagany żywią wysokie przekonanie o odpowiedzialności za problem i odp. za jego rozwiązanie - wspomagany całkowicie zdolny do przezwyciężenia trudności; pomoc: zachęta do samodzielności; zaleta: silna motywacja własna, przekonanie o

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.