wprowadzenie do psychologii

 0    44 fiszki    lejdide
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
4 sposoby poznania rzeczywistości
rozpocznij naukę
1. poznanie zmysłowe (psych. empiryczna, dogmat 5 zmysłów, odbiernie bodźców ze środowiska zmysłowo) 2. poznanie rozumowe (podbiera się na zmysłach lecz doświadczenie przetwarzane jest za pomocą umysłu; Kartezjusz "cogito ergo sum") 3. poznanie intuicyjna 4. objawienie
Podaj definicje pamięci i wskaż na główne procesy pamięci.
rozpocznij naukę
Pamięć jest cechą człowieka dzięki której gromadzi informacje, a zatem i doświadczenie. 1) jest to proces w 1 faza: zapamiętywanie, kodowanie, 2 faza: przechowywanie, 3 faza: odtwarzanie zapominanie to mechanizm obronny 2) jest to cecha osobowości człowieka, czynnik inteligencji
Piramida potrzeb Abrahama Maslowa
rozpocznij naukę
1. potrzeby fizjologiczne 2. potrzeba bezpieczeństwa 3. potrzeba miłości; przynależności 4. potrzeba szacunku; uznania 5. potrzeb samorealizacji 6. potrzeba wiedzy, zrozumienia 7. potrzeby estetyczne
Imprinting
rozpocznij naukę
wpojenie, wdrukowanie obserwowane umłodych osobników w trakcje tak zwanego okresu krytycznego który moze trwać tylko kilka godzin, utrwalenie się wzorca rodzica, rodzeństwa, zachowań charakterystycznych dla gatunku. Konrad Lorenz
Przedstaw teorię temperamentu Ivana Pawłowa
rozpocznij naukę
Temperament to zespół względnie stałych cech osobowości, objawiających się na wczesnym etapie życia, zdeterminowanych genetycznie Pawłow wyróżnił tu dwa procesy: hamowanie i pobudzanie Cechy temperamentu: -silny i słaby(odporność człowieka na bodźce) -zrównoważony i niezrownoważony - ruchliwość (typ szybki i wolny; przechodzenie pobudzenia w hamowanie i odwrotnie)
Co to jest sen i jaką posiada/wykazuje strukturę?
rozpocznij naukę
Sen jest to odmienny stan świadomości, w skali Lindsaya o śnie mówimy w punktach od 6 do 8 a 9 to coma. 6) senność- osłabienie przytomności i uwagi 7) lekki sen - redukcja przytomności i świadomości, mogą wystąpić marzenie senne lecz ich nie zapamiętamy 8) głęboki sen, poważna redukcja, marzenia senne zapamiętywalne 9) coma-kompletny brak przytomności i świadomości oraz rekcji Faza I: aktywność mózgu niższa niz przy stanie czuwania Faza II: charakterystyczne wrzeciona senne i zespoły K (fale o w
Wymień dziedziny psychologii i tworzące je dyscypliny
rozpocznij naukę
Psychologia teoretyczna: 1) ogólna 2) społeczna 3) rozwoju Psychologia Stosowana /Aplikacyjna: 1) wychowawcza 2) kliniczna 3) organizacji i zarządzania
Wymień znane nam formy upośledzenia umysłowego.
rozpocznij naukę
1) upośledzenia: -oligofrenia do 3 roku życia -znaczne, umiarkowane i lekkie 2) demencja/otępienie- grozi każdemu, może wyniać z mechanicznego uszkodznia, lub stany zapalnego tkanki mógzgowej
Wymień znane nam wyjątkowe stany świadomości i wskaż na ich wspólne cechy.
rozpocznij naukę
ogólne cechy: -krótkotrwałe -częste amnezje -zmienny afekt (złość, wściekłość) -pojawia się nagle -związany ze zaburz.świad (zamglenie, zamroczenie) 4stany: afekt patologiczny upojenie alkoholowe zryw senny reakcja krótkiego spięcia
Demencja
rozpocznij naukę
Jest to druga kategoria upośledzeń umysłowych. Może byś spowodowana urazem mechanicznym, stanem zapalnym tkanki mózgowej, a nie wynikiem starzenia. wpływa tez na nią alkoholizm, cukrzyca itp. obniżenie się wydolności/sprawności umysłowej
Wskaż na powiązania poziomu aktywności mózgu ze stanami świadomości.
rozpocznij naukę
sklala lindsaya 1) najwyższy stan pobudzenia 2) bardzo silne pobudzenie 3) podwyższona czujność 4) czujność 5) swobodne czuwanie 6) senność itd do 9
dwa nurty psychologii Wundta
rozpocznij naukę
eksperymentalna: wgląd w świadomość człowika, w jego wnętrze, eksperymenty z pomiarem rekacji na bodźce, introspoekcja kulturowa: historia narodu badanie wpływu przeszłości, idywidualnych cech narodów
CO to jest nauka i jakie ma funkcje?
rozpocznij naukę
Nauka to zespół społecznie wypracowanych teorii potwierdzonych przez obecne twierdzenia, dotycznących ważnych dla człowieka dziedzin życia/reczywistości. Funkcja deskrypcyjna Funkcja eksplanacyjna Funkcja predykrywna kontrolna i maksymalizyjąca komfort życia (well being)
Przedstaw cechy dobrego testu psychologicznego
rozpocznij naukę
1. Standaryzacja - procedury, instrukcja, klucz odpowiedzi 2. rzetelność - replikowalność, mierzy to co ma mierzyć 3. trafność-dokładność z jaką test mierzy co ma mierzyć 4. Normalizacja wyników- wyniki suerowe przeliczamy
Co to mechanizm obronny
rozpocznij naukę
W psychoanalitycznym podejściu freuda mechanizm obronny to reakcja na wewnętrzy konflikt trzech struktur id edo i superego. Jeśli któraś z energii libidalnych (id ->niespełnione popędy superego->poczucie winy) zalewa ego, psychika nie potrawi sobie poradzić z tym konfliktem i np wypiera informacje, inne to substytucja, projekcja, sublimacja, przeniesienie
Przedstaw pojęcie sytuacji i wskaż na jej rodzaje
rozpocznij naukę
to układ relacji wzajemnego oddziaływania człowieka jako podmiotu sytuacji i jego środowiska, ma 4 rodzaje: społeczna (niespołeczna i spoleczna_ przestrzenno-czasowa (otwarta, zamknięta) funknjonalny (trudna łatwa) STYMULACYJNA(Z dostateczną stumulacją, optymalna i z nadmierną stymulacją)
Wymień i podaj definicję znanych nam zjawisk naocznych
rozpocznij naukę
wrażenie -odzwierciedlenie pojedynczych cech obiektów (barwa, zapach, dźwiek, kształt) spostrzeżenie - odzwierciedlenie całych przedmiotów, efekt pracy kilu analizatorów jednoczenie
Jakie sytuacje (okoliczności) mogą zmieniać normalny stan świadomości i co to jest normalny stan świadomości?
rozpocznij naukę
Normalny stan świadomości to stan czuwania gdzie występuje duża koncentracja i pełna świadomość, czynniki odchylające ten stan: słaby /mocny bodziec, alkohol, gorączka, zmęczenie, stanparanormalny
CO to myślenie, jakie są jego rodzaje?
rozpocznij naukę
Myślenie to proces pozwalający wyodrębniać różne cechy danego pojęcia, zauważanie podobieństw i rożnic, uogólnianie i uszczegółowianie, efektem myślenia może być tworzenie nowych pojęć
Jak historycznie rzecz biorąc zmieniały się poglądy na temat głównej metody badań psychologii jako nauki?
rozpocznij naukę
1. spekulacje rozumowe (do XIX) 2. introspekjca Wundtowska 3. pomiar bodźców i reakcji behawioryzm 4. psychodynamiczna analiza świadomości nieświadomości i przedświadomości 5. psychoterapia poznawcza 6. psychoterapia humanistycznA
Co to jest korelacja?
rozpocznij naukę
relacja między dwoma zmiennymi, może być dodatnia lub ujemna im bliżej 1 tym relacja między zmiennymi jest zblizona np.-1 umiejętności nie idą w parze z inteligencją /1 umiejętności idą w parze z nteligencją
EMOCJE
rozpocznij naukę
szczególna forma zjawisk świadomości; oznacza odzwierciedlenie osobistego stosunku wobec świata zewnętrzego i siebie związane z popędami wyższe (miłość, przyjaźń, patriotyzm)
HOMEOSTAZA - stan równowagi możliwy dzięki odpowiedniemu zachowaniu
rozpocznij naukę
biologiczna – wewnętrzny stan organizmu społeczna – równowaga z innymi ludźmi psychiczna – harmonia wewnętrzna, zgoda z własnym sobą jego doświadczenia postawy maja być zgodne.
Jak zmieniały się poglądy na temat przedmiotu badań psychologicznych jako nauki?
rozpocznij naukę
dusza - do XIX w. świadomość człowieka - Wundt zachowanie (Watson i behawioryzm) podświadomość - Freud Człowiek jako podmiot sytuacji, która spostrzega, ocenia i dąży do homeostazy człowiek jako osoba, klient
Co to jest operacjonalizacja?
rozpocznij naukę
operacjonalizacja jest to przekształcenie pojęć abstrakcyjnych w pojęcia proste w celu ustrzeżenia się wieloznaczności, określenie pojęć za pomocą operacji potrzebnych do zmierzenia tych pojęć
Co głosi teoria konwergencji i kto jest jej twórcą?
rozpocznij naukę
Teoria konwergencji/dwóch czynników – Stern uważa, że czynnik wewnętrzny (dziedziczność) i czynnik zewnętrzny (środowisko) współdziałają ze sobą i uzupełniają się nawzajem.
Wymień znane nam zachowania wyuczone- wskaż ich istotę
rozpocznij naukę
warunkowanie sprawcza /klasyczne habituacja imprinting odruchy wyższe dzięki nim istoty mogą się dostosowywać do zmieniających się warunków środowiska tak by zapewnić sobie tzw. well being
Psychologia różnic indywidualnych
rozpocznij naukę
skupia się na trzech złożonych strukturach psychicznych, a mianowicie: na osobowości, temperamencie i inteligencji. Wyróżnia też podział różnic indywidualnych na: międzyosobnicze [każdy z nas jest inny] oraz na wewnątrzosobnicze [powodowane czasem naszego życia i doświadczeniem]
Teoria temperamentu Pawłowa
rozpocznij naukę
Według teorii Pawłowa temperament odpowiada typowi układu nerwowego, który charakteryzują cztery podstawowe właściwości: SPP – siła procesu pobudzenia SPH – siła procesu hamowania RWN – równowaga procesów nerwowych RPN – ruchliwość procesów nerwowych
Wymień funkcje psychologii jako nauki
rozpocznij naukę
zapewnienie komfortu życia odkywanie nowych praw rządzących zachowaniem człowieka przewidywanie zachowań
Wymień i omów krótko niespecyficzne metody badań stosowane także w psychologii.
rozpocznij naukę
1) obserwacja - podstawowa metoda badań w naukach społecznych 2) eksperyment 3) wywiad 4) ankieta(Ankieta w odróżnieniu od kwestionariusza jest anonimowa i zawiera pytania zamknięte, półotwarte lub otwarte) 5)kwiestionariusz 6) analiza wytworów 7) test wiadomości
Co to jest analizator? Wskaż na rodzaje i elementy analizatorów.
rozpocznij naukę
Analizator jest zespoł elemtów nerwowych ktore mają na celu przekształcenie bodźców odbieranych przez człowieka na wrażenia zmysłowe. Rodzaje analizatorów to: optyczny (wzrok), kinestetyczny (równowag), akustyczny(słuch), skórny (dotyk). Elemtnatki analizatora są: receptor, droga dośrodkowa, ośrodek, droga odśrodkowa, efektor
Wskaż na cechy obserwacji jako metody badań.
rozpocznij naukę
nie trzeba wchodzic w interakcję z badanym obiektem intencjonalna obserwuje się określony obiekt źródło wielu informacji źródło hipotez naukowych łatwa do wyuczenia
Przedstaw klasyfikację zjawisk psychicznych
rozpocznij naukę
Naoczne (wrażenia i spostrzeżenia) Emocje (określają nasz osobisty stosunek do świata i do nas samych) Umysłowe (POSTAWY, SĄDY)
Podaj definicję potrzeby i tezę o dwoistym charakterze potrzeb ludzkich
rozpocznij naukę
potrzeba jest to stan wewnętrznego napięcia spowodowany nadmiarem lub brakiem czegoś, powoduje nami, skłania do dzialania w określonych kierunku, mamy dwa rodzaje potrzeb: niedomiaru (fizjologiczne, spełniamy na zasadzie homeostatycznej), wzrostu, seksulana(spełniamy linearnie,"mamy trochę lecz chcemy więcej")
Jakie były główne odmiany behawioryzmu?
rozpocznij naukę
behawioryzm ortodoksyjny watsona johna empiryzm, obserwowalność, mierzalność reakcji na bodźce, model S-R. neobehawioryzm skinner hull tolman, stworzenie modelu SOR zmiennych pośredniczących socjobehaworyzm Rotter Bandura skupili się na procesie uczenia się (np uczeniu się przez obserwację)
Przedstaw klasyfikację zjawisk psychicznych(świadomości)
rozpocznij naukę
1) procesy psychiczne -procesy poznawcze (wrażenia, spostrzeżenia, myślenie) -procesy emocjonalne (nastroje, uczucia, afekty) -procesy wolicjonalne (związane z motywacją, postanowieniami, działaniem) 2)właściwości psychiki: pamięć uwaga fantazja 3) składniki osobowości
Co to jest iloraz inteligencji? Kto był jego odkrywcą? Wskaż najbardziej znane typy inteligencji.
rozpocznij naukę
Iloraz inteligencji to watrtość inteligencji zmierzona w teście psychometrycznym. wiek umysłowy/wiek życia x 100 a jego odkrywcją jest stern. Inteligencje: werbalna, niewerbalna, emocjonalna, społeczna, twórcza, kognitywna
Przedstaw cztery teorie rozwojowe wyjaśniające genezę zachowania i rozwój jego zaburzenia
rozpocznij naukę
natywistyczna, środowiskowa, konwergencji, interakcyjna natywistyczne - biologiczne czynniki wpływają na zachowanie środowiskowa - socojologiczna konwergencji-teoria dwuczynnikowa, która zakłada, że rozwój jednostki jest uzależniony zarówno od genotypu, jak i od środowiska, w którym dana jednostka wzrasta, dojrzewa i żyje interakcyjna-- zachowanie warunkuje oddziaływanie dwóch lub więcej czynników (zadatki biologiczne, własna aktywność człowieka, środowisko społeczne i różne procesy)
Wskaż uniwersale założenia nauki
rozpocznij naukę
determinizm uporządkowanie świata empiryzm oszczędnosć wyjaśnień
Rodzaje myślenia
rozpocznij naukę
asocjacyjne i problemowe asocjacyjne -kojarzeniowe,łańcuch wyobrażeń - sensoryczno-motoryczne - konkretno wyobrażeniowe - słowno-logiczne problemowe nakierowane na rozwiązeni okrślonego peoblemu konwergencyjne i dywergencyjne
Wskaż na dziedziny psychologii, ich dyscypliny i koncepcje użyteczności wiedzy psychologicznej?
rozpocznij naukę
teoretyczna i aplikacyjna teoretyczna - zajmuje się formułowaniem praw dotyczących zycia zachowania cżłowieka poprzez opisywanie przewidywanie i wyjaśnianie. opeira się na prawach efektu i kojarzenia a) ogólna -zamuje się procesamy poznawczymi i emoc-motyw, oraz temperamentem, odobowością i inteligencją b) rozwojowa c) społeczna - zajmuje się sytuacją człowieka w grupie stosowana kliniczna wychowawcza organizacji i zarządzania
Omów znane nam rodzaje świadomości. ekstraspekcyjna (wewnętrzna) – obraz świata introspekcyjna (wewnętrzna) – obraz siebie
rozpocznij naukę
John Lock angielski filozof odróżniał dwa rodzaje doświadczeń: zewnętrzne i wewnętrzne. Właśnie z jego filozofii wywodzi się podział na świadomość ekstrospektywną i introspektywną. Różnica między nimi polega na tym, że przy ekstrospekcji człowiek koncentruje swoją uwagę na przedmiocie swojej świadomości, natomiast przy introspekcji człowiek analizuje sam akt świadomości. Naturalne i normalne nastawienie człowieka to nastawienie ekstrospekcyjne. Jednakże są przypadki, kiedy człowiek koncentruje s
Koncepcja charakterów Freuda
rozpocznij naukę
Koncepcja charakterów Freuda: 1) typ oralny – osoby pozostające w sferze oralnej; alkoholicy, egocentrycy, osoby narcystyczne, gadatliwe, towarzyskie, hojne, ambitne, ze skłonnością do obżarstwa 2) typ analny – koncentracja na sobie, osoby nadmiernie uporządkowane, złośliwe, agresywne, zazdrosne, uparte, skąpe wrażliwe 3) typ genitalny – osoby przedsiębiorcze, energiczne, wytrwałe, społecznie przystosowane, przyjazne, współczujące, wewnętrznie harmonijne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.