Kliniczna Sęk

 0    147 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Czym zajmują się nauki praktyczne?
rozpocznij naukę
na podstawie wiedzy o prawidłowościach opracowują reguły praktycznego działania

Co jest cechą charakterystyczną nauk praktycznych?
rozpocznij naukę
nie prowadzą własnych badań

Czym zajmują się nauki stosowane?
rozpocznij naukę
wdrażają osiągnięcia teoretyczne do praktyki stosując ogólną wiedzę

Jakie 4 cechy p. klinicznej sprawiają, że jest specyficzną nauką stosowaną?
rozpocznij naukę
1. stosuje ogólną wiedzę, 2. tworzy własną teorię 3. reinterpretuje koncepcje 4. prowadzi badania empiryczne

czym jest psychologia kliniczna
rozpocznij naukę
jest dziedziną badań i praktyki

Z jakich 5 powodów doświadczenie i charyzma nie wystarczają w psychologii klinicznej?
rozpocznij naukę
1. bezradność w nowych sytuacjach 2. tworzenie pozornych wyjaśnień 3. nietrafne oddziaływania 4. dominacja ideologii nad wiedzą 5. uprzedzenia

wiedza podstawowa i teoretycza
rozpocznij naukę
kamienie milowe: pojęcia koncepcje, kierunki paradygmaty

wiedza profesjonalna
rozpocznij naukę
zasady i procedury postępowania diagnostycznego

wiedza społecznie responsywna
rozpocznij naukę
wiedza gorąca, tworzona ad hoc w odpowiedzi na potrzeby społeczne

kogo uznaje się za twórcę psychologii klinicznej?
rozpocznij naukę
Lithtnera Witmera, ucznia Freuda i Wundta

Kiedy zaczyna się historia PK w Polsce?
rozpocznij naukę
w okresie międzywojennym

Czym zajmowała się Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej?
rozpocznij naukę
psychopatologią i testowaniem

Jakie wydarzenie było kryzysem w PK w PL po IIWŚ?
rozpocznij naukę
likwidacja zawodu psychologia, zakaz stosowania testów i zastąpienie wolnego zawodu psychologa, psychologiem jako asystentem psychiatrycznym

kiedy PK odrodzła się w PL?
rozpocznij naukę
w latach 60tych

Jakie 3 sposoby ujmowania PK wyróżniamy?
rozpocznij naukę
wąskie: gdzie PK to psychologia zaburzeń psychicznych, psychopatologia oraz Pośrednie - gdzie PK to dziedzina badań i praktyki o zaburzeniach przystosowania człowieka do wymagań życia i SZerokie, gdzie PK to zróżnicowana dziedzina badań i praktyki w zastosowaniu do rozwiązywania problemów zdrowotnych

gdzie kształcił się Lewicki?
rozpocznij naukę
w szkole lwowskiej

kim był Lewicki
rozpocznij naukę
jednym z ojców założycieli nowoczesnej PK w PL

czego domagał się Lewicki?
rozpocznij naukę
stworzenia naukowych podstaw dla PK i wysokich standardów kształcenia

z jakich 4 powodów PK jest dziedziną szerszą niż psychopatologia?
rozpocznij naukę
Bo: obejmuje także podstawy diagnozowania, podstawy pomagania, wykracza poza orientację patogenetyczną i zajmuje się też zdrowiem i jego uwarunkowaniami

jak definiuje się PK w ujęciu idiograficznym? + nazwisko
rozpocznij naukę
Wallen: PK to jednostkowe badanie człowieka celem zrozumienia jego funkcjonowania

czym jest PK wg Jonesa?
rozpocznij naukę
PK to stosowana psychopatologia

czym jest PK wg Lewickiego i susłowskiej?
rozpocznij naukę
nauką o zaburzeniach przystosowania człowieka i o zaburzeniach zachowania, czyli zaburzeniach w procesach regulacji zachowania człowieka i samoregulacji

Czym jest zachowania wg Lewickiego?
rozpocznij naukę
zachowanie jest czynnością ukierunkowaną na cel

Czym jest uwarunkowane zachowanie wg Lewickiego?
rozpocznij naukę
wew. mechanizmem regulacji, tj. przebiegiem procesów psychicznych

Na czym polegają zaburzenia zachowania wh Lewickiego?
rozpocznij naukę
na tym, ze człowiek nie zaspokaja potrzeb i nie spełnia wymagań uspołecznionej kultury

Czym zajmuje się PK definiując ją szeroko?
rozpocznij naukę
opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania somatycznego, wyjaśnianiem osobowościowych i społecznych uwarunkowań i przyczyn zdrowia oraz zaburzeń, wypełnieniem zadań praktycznych polegających na diagnozie zdrowia i zaburzeń oraz profesjonalnej pomocy

co jest obszarem PK?
rozpocznij naukę
dziedziny rzeczywistości zw. ze zdrowiem, jego zagrożeniem i różnymi formami zaburzeń, chorób i niepełnosprawności

co jest przedmiotem psychologii klinicznej?
rozpocznij naukę
sposób ujmowania rzeczywistości zależny od wiedzy i badań; zespół twierdzeń naukowych i wiedzy profesjonalnej o zasadach postępowania praktycznego

co należy do zadań teoretycznych PK?
rozpocznij naukę
tworzenie wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie: 1. ogólnych koncepcji i modeli zdrowia, normy i normalności, zaburzeń, deficytów 2. reinterpretacja wiedzy pragmatycznej i wiedzy z p. ogólenj, rozwoju człowieka i p. społecznej 3. tworzenie i zastosowanie wiedzy teoretycznej w diagnozie psychologicznej, podst. interwencji i systemach wsparcia społecznego 4. tworzenie nowej specjalistycznej wiedzy

Jaką nową specjalistyczną wiedzę z zakresu PK tworzy się?
rozpocznij naukę
psycho stresu, wypalenia traumy, katastfor, przemocy, psychopato rodziny, p. zdrowia i choroby

jakie 2 zadania praktyczne ma PK?
rozpocznij naukę
Diagnoza jednostkowa, grupy, instytucji i srodowiska oraz ekspertyzy - sądowa, społeczna, zdrowotna

W jakich 2 obszarach pomocy i interwencji działa OK?
rozpocznij naukę
w poradnictwie, terapii interwencji kryzysowej otaz przy prowadzeniu na zlecenie badań ewaluacyjnych, warsztatów, treningów i programów profilaktycznych

w jaki sposób wyodrębniają się subdyscypliny PK?
rozpocznij naukę
potrzeby społeczne->podejmowanie nowych zadań->brak teorii->nowe badania->rozwój wiedzy->umocnienie się subdyscypliny->nowa tożsamość->organizacja praktyki->nowe wywania

stan idealny lub realny, wzór normalności

normalność
rozpocznij naukę
właściwość, wbiór właściwości przypisany osobom, grupom, instytucjom, zgodnie ze wzorem normalności (normą)

anormalność, nienormalność
rozpocznij naukę
odchylenia od normy

norma ilościowa-statystyczna
rozpocznij naukę
jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład danej cechy w populacji

to może być treścią norm
rozpocznij naukę
cechy biologiczne i cechy psychologiczne

no jest normalne wg normy społeczno-kulturowej?
rozpocznij naukę
noemalne jest to, co powszechne, typowedla danej kultury

spełnianie wymagań kultury
rozpocznij naukę
zachowanie zgodne ze zwyczajami, konwencjąm przystosowanie do kultury

dlaczego noma społeczno-kulturowa jest wieloznaczna?
rozpocznij naukę
ponieważ wymaga dookreślenia pojęcia uspołecznienia kultury; mogą istnieć podkultury o normach patogenetycznych

czym jest konwencjonalność
rozpocznij naukę
spełnianie społecznych oczekiwań zw. z przepisami ról społecznych

co daje norma społeczno-kulturowa
rozpocznij naukę
ułatwia i warunkuje harmonijne współżywie, uczestnictwo w kulturze i rozwój społeczny

zgodnością z jakimi normami jest normalność społ-kult?
rozpocznij naukę
skodyfikowanymi, moralnymi i prawnymi

norma teoretyczna
rozpocznij naukę
zespół twierszeń - postulatów lub empirycznie sprawdzonych - o cechach, mech. funkcjonowania psychicznego, społecznego człowieka i grupy

jak wnoskuje się o normalności w normie teoretycznej?
rozpocznij naukę
porównując obserwowalne wskaźniki z teoretycznymi twierdzeniami

czym są zach normatywne wg normy teoretycznej
rozpocznij naukę
są zach. zgodnymi z założeniami teorii

czy normalność i zdrowie są tym samym?
rozpocznij naukę
nie. normalność prawdopodobnie warunkuje zdrowie

dlaczego zdrowie nie jest pojęciem naukowym?
rozpocznij naukę
z uwagi na element wartościowania

negatywne podejście do zdrowie
rozpocznij naukę
zdrowie to brak choroby; w 1948 WHO stwierdziło, że negatywne podejście nie wystarczy

nurt indukcyjny podejścia pozytywnego do zdrowia - przedstawicielka + 6 kryteriów pozytywnych zdrowia
rozpocznij naukę
Maria Jahoda, 1. pozytywne postawy wobec "ja", 2. zdolność do rozwoju i samoregulacji 3. integracja 4. autonomia 5. realistyczne spostrzeganie rzeczywistości 6. radzenie sobie z wymaganiami otoczenia

kto był przedstawicielem nurtu metateoretycznego i do czego porównywał zdrowie? dlaczego?
rozpocznij naukę
Władysław Tatarkiewicz porównywał zdrowie psychiczne do szczęścia, ponieważ: oba te pojęcia są wieloznaczne, są subiektywne i obiektywne, oba dot. stanu i właściwości

w jakiej relacji pozostają wg Tatarkiewicza zdrowie i szczęście?
rozpocznij naukę
szczęście jest objawem zdrowia (nie zawsze możliwym), a zdrowie jest warunkiem szczęścia (ale nie jedynym)

Kto zaleca podejście dedukcyjne do zdrowia i na czym polega?
rozpocznij naukę
Sowa, podejście dedukcyjne bazuje na rekonstrukcjo koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych

co jest podstawą biomedycznego modelu zdrowia?
rozpocznij naukę
dualizm kartezjański - ciało i psyche są sferami odrębnymi, a między nimi brak powiązań

jakie podejście do zdrowia stosuje się w modelu biomedycznym? dlaczego
rozpocznij naukę
podejście negatywne, ponieważ zdrowie i normalność jako naturalne stany nie są dostrzegalne, brak pozytywnych desygnatów dla określenia zdrowia

jaką kategorią jest zdrowie w modelu biomedycznym?
rozpocznij naukę
zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną

pod czyją kontrolą pozostają zdrowie i choroba wg modelu biomedycznym?
rozpocznij naukę
pod kontrolą profesjonalistów, a poza kontrolą podmiotu

co jest podstawowym twierdzeniem holistyczno-funkcjonalnego modelu zdrowia?
rozpocznij naukę
sfera biologiczna i psychologiczna są powiązane i wzajemnie na siebie wpływają

czym jest zdrowie w modelu holistyczno funkcjonalnym?
rozpocznij naukę
zdrowie jest procesem stałego, dynamicznego równoważenia potrzeb człowieka i wymagań otoczenia

co decyduje o poziomie zdrowia w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
rozpocznij naukę
zasoby i wymagania(stresory)

co jest istotnym czynnikiem wpłływającym na zdrowie w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
rozpocznij naukę
świadoma aktywnośc podmiotu

jaką strukturę ma model socjo-ekologiczny zdrowia?
rozpocznij naukę
mandala - struktura hierarchii systemów, gdzie każdy podsystem jest częścią ogólniejszego i pozostaje w nim we wzajemnych związkach

czym jest człowiek w socjo-ekologicznym modelu zdrowia i co tworzy?
rozpocznij naukę
człowiej jest punktem śrdka, posiada własne pojęcie zdrowia i nadaje znaczenie zdrowiu w codziennym życiu

jak definiuje się zdrowie w socjo-ekologicznym modelu zdrowia?
rozpocznij naukę
zdrowie jest procesem i właściwością-potencjałem, zdolnością

czym jest zdrowie psychiczne wg istawy o ochronie zdrowia psychicznego?
rozpocznij naukę
jest fundamentalnym dobrem człowieka

od jakich 4 czynników zależy to czy człowiek jest zdrowy psychicznie?
rozpocznij naukę
od: sprawności f. poznawczych i/lub sprawności f. emocjonalno-motywacyjnych, zdolności do rozwoju potencjałów, które w efekcie powodują poczucie pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu

obiektywnie rozumiana jakość życia
rozpocznij naukę
zespół warunków życia i działania człowieka, które mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działań człowieka; jest to stan somatyczny i poziom funkcjonowania ciała

Czego wynikiem jest jakość życia w ujęciu subiektywnym? 3 komponenty
rozpocznij naukę
jakość życia to wynik subiektywnej oceny różnych sfer życia i życia jako całości, to ocena poznawcza (poczucie satysfakcji) oraz ocena przeżyciowo-emocjonalna (poczucie zadowolenia)

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
rozpocznij naukę
zadowolenie uzasadnione

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
rozpocznij naukę
dylemat niezadowolenia

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
rozpocznij naukę
paradoks zadowolenia

jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
rozpocznij naukę
niezadowolenie uzasadnione

jakie 2 rodzaje kryteriów można stosować do oceny nienormalności i zaburzeń? oraz w zakresie jakich funkcjo
rozpocznij naukę
obiektywne i subiektywne w zakresie funkcjo biologicznych, psychologicznych i społecznych

pojęcia kategorialne zaburzeń
rozpocznij naukę
jakościowo odmienne zjawiska somatyczne, zachowania i zjawiska psychiczne - DEFEKTY

pojęcia dymensjonalne
rozpocznij naukę
zaburzone to, co ilościowo odbiega od przeciętnej - DEFICYTY/NADMIARY

pojęcia prototypowe
rozpocznij naukę
kombinacja współwystępujących cech z objawami osiowymi, rdzennymi (autyzm, psychopatia_

czym jest rodzinne podopieństwo proponowane przez Rosenhan i Seligman?
rozpocznij naukę
to sposób diagnozowania patologii, zbiór kryteriów subiektywnych i obiektywnych (DSM IV)

patologia społeczna
rozpocznij naukę
zachowania asocjalne i antysocjalne, patologia instytucji, grup i społeczności

kiedy występują zaburzenia psychiczne?
rozpocznij naukę
zab. zachowania i f. pscyhicznych występują, gdy człowiek nie zaspokaja potrzeb, nie realizuje celów, nie rozwija się, nie podejmuje i nie realizuje zadań życiowych i wymagań uspołecznionej kultury, co powoduje ogólny dyskomfort, cierpienie, obniżony/brak poczucia dobrostanu

co warunkuje procesy choroby i zdrowia? 2 grupy
rozpocznij naukę
bio, psycho, społeczno, środowiskowe: 1. potencjały zdrowia, zasoby 2. patogeny, deficyty i defekty

czym jest naturalizm w kierunkach psychodynamicznych? 4
rozpocznij naukę
wrodzone dynamizmy, determinizm biologiczny, udział czynników bio w rozwoju, nieświadoma regulacja psychiki

czym uwarunkowane jest zdrowie w psychodynamicznych?
rozpocznij naukę
siłą ego

nerwica aktualna
rozpocznij naukę
zakłócenie f. seksualnego na płaszczyźnie somatycznej

człowiek zdrowy wg Freuda?
rozpocznij naukę
1. ego wolne od urazów, sztywnych kateksji, fiksacji 2. zdolność testowania rzeczywistości, granice ego 3. tolerancja lęku 4. kontrola impulsów

czym jest patologia dla Freuda?
rozpocznij naukę
patologia jest formą obrony ego przed lękiem wynikającym z działania nieświadomych impulsów, nie jest gorsza od zdrowia

czym jest ego w koncepcji Fairbairna?
rozpocznij naukę
podstawową strukturą endopsychiczną, która istnieje od urodzenia i ma charakter dynamiczny - energia (libiodo) dązy do obiektu

jakie 3 rodzaje obiektów wyróżnia Fairbairn?
rozpocznij naukę
idealne (zaspokajają potrzeby), pobudzające (dają nadzieję na zaspokojenie), odrzucające (frustrują potrzeby)

jakie 3 fazy rozwoju wyróżnia Fairbairn?
rozpocznij naukę
1. niemowlęca zależność (inkorporacja) 2. quasi niezależność (stadium przejściowe) 3. dojrzała zależność

czym jest patologia wg Fairbairna?
rozpocznij naukę
niemożnością ustalenia dobrych relacji z obiektem: fiksacja wczesnooralna, wycofanie z relacji, wrogość do obiektu

2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z GB
rozpocznij naukę
klein, winnicott

2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z USA
rozpocznij naukę
mahler, kernberg

przedstawiciel teorii relacji z obiektem z niemiec
rozpocznij naukę
stierlin

jakie 3 fazy rozwoju psychicznego wyróżnia Mahler?
rozpocznij naukę
normalnego autyzmu, ścisłej symbiozy, separacji-indywiduacji

jak rozumie się zdrowie w paradygmacie behawioralnym? 3
rozpocznij naukę
adaptacyjne nawyki, umiejętności i kompetencje, zespół uspołecznionych zachowań

czym jest patologia w paradygmacie behawioralnym?
rozpocznij naukę
brakiem/deficytem nawyków, zachowań przystosowawczych i kompetencji

prawo efektu
rozpocznij naukę
zachowanie wywołujące zadowolenie zostaje skojarzone z sytuacją i gdy ona się powtórzy pojawia się zachowanie. Jeżeli zachowanie wywoła niezadowolenie to w podobnej sytuacji spada prawdopodobieństwo powtórzenia zachowania

czym można tłumaczyć wiele reakcji uczieczkowych, tj. nerwice, fobie, natręctwa, uzależnienia, bulimia?
rozpocznij naukę
warunkowaniem sprawczym

kiedy warunkowanie instrumentalne zachodzi szybko?
rozpocznij naukę
gdy nagroda lub kara jest dopasowana do potrzeb i pojawia się natychmiast po zachowaniu

jak warunkowanie zachodzi u ekstra, a jak u introwertyków?
rozpocznij naukę
introwertycy szybko warunkują się, a ekstrawertycy szybko wygaszają reakcje

jak zachodzi warunkowanie u osobowości psychopatycznych?
rozpocznij naukę
wolniej uczą się w sytuacji awersyjnej i słabo przebiega u nich proces generalizacji

Czego wynikiem jest wg Bandury nabywanie nowych zachowan?
rozpocznij naukę
konsekwencji własnych zachowań (sprawstwo, oczekiwanie wyniku) oraz modelowania

cechy modela wg Ossowskiej
rozpocznij naukę
starszy, wyższy w pozycji społecznej, wyższa inteligencja, sprawniejszy

efekt wyniku
rozpocznij naukę
zachowanie przynosi nowość

efekt rozhamowania reakcji powściągu
rozpocznij naukę
model za brak powściągu jest nagradzany, np. powrót do palenia

efekt zahamowania
rozpocznij naukę
obserwowanie negatywnych konsekwencji modela

2 poznawcze regulatory uczenia się
rozpocznij naukę
1. locus of control 2. poczucie wpływu, wyboru i sprawstwa

jakie poznawcze regulatory uczenia się są zasobami zdrowia?
rozpocznij naukę
kontrola wewnętrzna i podmiotowa

jakie poznawcze regulatory uczenia się są wstępem do patologii?
rozpocznij naukę
kontrola zewnętrzna, deficyty sprawstwa

kiedy mówimy o wyuczonej bezradności?
rozpocznij naukę
gdy doświadczamy, że nic nie można zrobić, aby uniknąć kary lub gdy zachodzące zjawiska nie mają związku z naszym zachowaniem

konsekwencje wyuczonej bezradności
rozpocznij naukę
deficyty poznawcze, motywacyjne, apatia i depresja

jak prowadzi się terapię wykorzystując modelowanie?
rozpocznij naukę
technika małych kroków, zwiększanie trudności zadań, ekspozycja na bodźce

3 typy systematycznej desensytyzacji
rozpocznij naukę
trening relaksacji, przewarunkowywanie, termometr fobii

przedstawiciel podejścia strukturalnego
rozpocznij naukę
Salvatore minuchin

przedstawiciela podejścia interakcyjno-komunikacyjnego
rozpocznij naukę
bateson, jackson, haley

epistemologia konstruktywistyczna
rozpocznij naukę
obiektywna rzeczywistość nie istnieje, konstruujemy ją później

czy jest zdrowie w ujęciu interakcyjno-komunikacyjnym?
rozpocznij naukę
zdolnością do skutecznej komunikacji, wymianą między otoczeniem z człowiekiem, otwartością systemu, dynamicznymi zmianami (homeostaza)

kiedy zachowania komunikacyjne sprzyjają zdrowiu? 4
rozpocznij naukę
są partnerskie, komunikujemy się bezpośrednio, udzielamy i przyjmujemy inf. zwrotne, występuje spójność pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi

tworzenie obrazu drzewa rodzinnego, zawierającego informacje natury demograficznej, dot. funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz inf. o krytycznych wydarzeniach w rodzinie

do czego służą pytania cyrkularne?
rozpocznij naukę
do badania różnic w zach członków rodziny, relacji i zmian

zasada, która nie wymaga dowodu

5 aksjomatów watzlawicka
rozpocznij naukę
1. w sytuacji społecznej nie można nie komunikować-kazde zachowanie jest komunikatem 2. każdy akt komunikowania ma aspekt treściowy i relacyjny 3. zachowanie w toku komunikowania się jest reakcją na komunikat i bodźcem dla osoby pozostającej w reakcji 4. komunikowanie się człowieka mo postać werbalną i niewerbalną 5. konunikacja interpersonalna może mieć charakter symetryczny lub komplementarny

komunikaty paradoksalne
rozpocznij naukę
są wewnętrznie sprzeczne, nimożliwe do zrealizowania, np. bądź bardziej spontaniczny

koncepcja podwójnego wiązania
rozpocznij naukę
nadawca jednocześnie wysyła dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, niezależnie od tego, na który komunikat odbiorca odpowie, reakcja zawsze pozostanie w sprzeczności z komunkatem na innym poziomie. konsekwencja: ambisentensja, unikanie kontaktów

Virginia Satir - styl zjednywacza
rozpocznij naukę
pomija to co czuje, dostosowuje się do innych ludzi w nadziei, że ludzie okażą jej sympatię

Virginia Satir - styl obwiniacza
rozpocznij naukę
nastawiony na krytykowanie innych i ośmieszanie, ma nadzieje, że ludzie będą myśleli o niej jako o osobie silnej

Virginia Satir - styl komputerowo-racjonalny
rozpocznij naukę
za wszelką cenę unika okazywania emocji, kontaktu wzrokowego i gestykulacji

Virginia Satir - styl mąciciela
rozpocznij naukę
rozładowuje napięcie, wprowadzając do rozmowy treści niezwiązane z nią

co jest niezvędne dla rozwoju wg systemowo-strukturalnej koncepcji Minuchina?
rozpocznij naukę
rodzina przynależność, bezpieczeństwo, tożsamość

co jest patologią rodziny u Minuchina?
rozpocznij naukę
sztywne lub zatarte granice między systemami, rodzina jako system zamknięty, zaburzona komunikacja, rodzina psychosomatyczna

na czym polega delegacja do patologii?
rozpocznij naukę
konflikt między matką a ojcem jest omijany poprzez krytykowanie dziecka

jakie patologiczne relacje wyróżnia Minuchin?
rozpocznij naukę
konflikt, triangulację i koalicję z jednym z rodziców

podstawowe założenie fenomenologii
rozpocznij naukę
analiza doświadczeń i bezpośrednie poznanie są podstawą reflekcji, podmiot nabywa swój sens w kontakcie i przez wzajemne oddziaływanie, umysł związany z ciałem

jakie podstawowe założenia musi przyjąć klinicysta w koncepcjach fenomenologiczno-egzystencjalnych?
rozpocznij naukę
poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko drogą poznania subiektywnego świata jednostki, poprzez odkrywanie subiektywnych znaczeń

poznanie ejdetyczne
rozpocznij naukę
odczytywanie logos i strukturę bytu może dostarczyć każdemu człowiekowi podstaw do rozumienia swojej konkretnej egzystencji

jaką istotą jest człowiek w ujęciu filozofii egzystencjalnej?
rozpocznij naukę
intencjonalną, zdolną do niezależnych decyzji i odpowiedzialną za te decyzje

jak dzieli się nieświadomość wg Frankla?
rozpocznij naukę
na nieświadomą popędowość i nieświadomą duchowość

jakie 3 aspekty zawiera nieświadoma duchowość?
rozpocznij naukę
wolę sensu, posiadanie sensu i rozumienie egzystencji

czym jest zdrowie wg Frankla/
rozpocznij naukę
poczuciem sensu, zdolnością do jego rozwoju oraz do transcendencji, miłości oraz odpowiedzialnej wolności

czym jest patologia u Frankla?
rozpocznij naukę
frustracją potrzeby sensu, egzystecji i nerwicą egzystencjalną

czym jest zdrowie wg Maslowa?
rozpocznij naukę
zdrowie to rozwój w kierunku pełni człowieczeństwa poprzez poznanie potencjałów, realizowanie ich, pełne świadome przeżywanie siebie i otoczenia

z czego wynika patologia wg Maslowa?
rozpocznij naukę
z niezaspokojenia potrzeb braku/wzrostu, braku poczucia ja, poczucia nieautentyczności

inna nazwa dl akoncepcji ja rogersa
rozpocznij naukę
fenomenologiczna teoria self

zdrowie wg Rogersa
rozpocznij naukę
otwartość na własne doświadczenia, akceptacja przez otoczenie i samoakceptacja, realizowanie włsnych potencjałów, spójne jasne pojęcie Ja

co jest przyczyną patologii wg Rogersa?
rozpocznij naukę
konflikt między naturalnymi tendencjami a negatywną oceną tych tendencji ze strony otoczenia, który rodzi lęk

dwa mechanizmy obrony przed lękiem u Rogersa
rozpocznij naukę
niedopuszczanie do świadomości, zniekształcenia w świadomości

wartościowanie organizmiczne
rozpocznij naukę
wrodzona umiejętność organizmu do rozpoznania tego, co dla niego dobre i złe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.