Zaburzenia psychiczne na tle organicznym i upośledzenia umysłowe

 0    57 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
dwie grupy zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych dysfunkcjami mózgu
rozpocznij naukę
zaburzenia o obrazie klinicznym, w którym dominują zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia przytomności, zespoły, w których na plan pierwszy wysuwają się zaburzenia sądów realizujących i klasyfikujących lub zaburzeia osobowości i ogólnego wzorca zachowania
otępienie korowe
rozpocznij naukę
dominują zaburzenia procesów poznawczych polegające na obniżeniu sprawności intelektualnej
zaburzenia podkorowe
rozpocznij naukę
ogólne spowolnienie dynamiki myślenia i działania oraz obniżenie nastroju, apatia, ogólne zobojętnienie
jakie funkcje poznawcze są zaburzone w otępieniach?
rozpocznij naukę
pamięć, uwaga, orientacja, myślenie
jakie zaburzenia myślenia występują w otępieniach?
rozpocznij naukę
niezdolność do myślenia abstrakcyjnego, zubożenie bogactwa wątków i płaszczyzn rozumowania
zaburzenia afektywne w otępieniach
rozpocznij naukę
zakłócenie kontroli wew. emocji, zaburznia nastroju
5 kryteriów rozpoznania otępienia wg ICD-10
rozpocznij naukę
1. osłabienie pamięci 2. pogorszenie sądzenia i myślenia, zwł. w zakresie przetwarzania inf. oraz organizowania i planowania działań 3. zachowana świadomość otoczenia 4. obniżenie kontroli emocjonalnej, spadek motywacji, zmiana w obszarze zachowań społecznych 5. osłabienie pamięci przez co najmniej 6 miesięcy
2 postaci otępienia typu Alzheimera
rozpocznij naukę
postać wczesna-przed 65 rż, postać późna po 65rż
najważniejsze niegenetyczne czynniki ryzyka zachorowania na Alzheimera
rozpocznij naukę
wiek, uraz głowy, zakażenie wirusem Herpes simplex, płeć
3 fazy przebiegu alzheimera
rozpocznij naukę
1. stadium pierwsze, wczesne- zaburzenia pamięci świeżej, trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, agresja jako sposób radzenia sobie z trudnościami 2. stadium drugie-pogłębienie zaburzeń procesów poznawczych, e-m i zachowań nawykowych. Zaburzenia STM i operacyjnej, afazja semantyczna i czuciowa, apraksje, rozpad zachowań nawykowych, brak dbałości o higienę i wygląd 3. utrata wszystkich f. intelektualnych, całkowita dezorientacja, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania
afazja semantyczna
rozpocznij naukę
nie można sobie przypomnieć znanych sobie imion i nazw "na końcu języka"
afazja czuciowa
rozpocznij naukę
trudności w płynnym wypowiadaniu się
apraksje
rozpocznij naukę
zakłócenia w adekwatnym powtarzaniu zachowań nawykowych
zmiany degeneracyjne mózgu z alzheimerze
rozpocznij naukę
zmiejszenie masy, zmiany w strukturze, zakłócenia procesów biochemicznych w kom. nerwowych
2 postaci alzheimera
rozpocznij naukę
rodzinnna, uwarunkowana genetycznie i nierodzinna, spowodowana działaniem czynników egzogennych i psychogennych
sploty neutofibrynalne
rozpocznij naukę
spiralnie skręcone włókna występujące w cytoplazmie komórek nerwowych chorych na alzheimera, powstające w wyniku hiperfosforylacji białka tau
płytki starcze
rozpocznij naukę
u chorych na alzheimera: złogi neutoroksycznego białka: beta-amyloidu między neuronami i w ich wnętrzu
hipoteza o zaburzeniach układu cholinergicznego
rozpocznij naukę
przyczyną zab. pamięci i uwagi są zmiany polegające na zmniejszeniu syntezy acetylocholiny na skutek obniżenia aktywności acetylocholnotransferazy i zmniejszenia wychwytu zwrotnego choliny
hipoteza o deficytach przekaźnictwa glutaminergicznego
rozpocznij naukę
płytki starcze i sploty neurofibrynalne pojawiają się najpoerw w neuronach glutaminergicznych
przyczyny otępienia naczyniopochodnego
rozpocznij naukę
zmiany niedokrwienne lub pokrwotoczne mózgu
czynniki ryzyka dla otępienia naczyniopochodnego
rozpocznij naukę
miażdżyca, nadciśnienie, palenia, zawały, cukrzyca, podwyższony cholesterol
co jest b. charakterystyczne dla obrazu klinicznego otępienia pochodzenia naczyniowego?
rozpocznij naukę
nierównomierność poziomu zaburzeń różnych procesów poznawczych
jakie uszkodzenia mózgu mogą mieć istotną wartość diagnostyczną dla demencji pochodzenia naczyniowego?
rozpocznij naukę
jednostronny niedowład spastyczny kończyn, jednostronne wzmożenie odruchów ścięgnistych, dodatni odruch podeszwowy, porażenie rzekomoopuszkowe
otępienie wielozawałowe
rozpocznij naukę
powstaje w wyniku zawału mózgu w obszarach korowych lub podkorowych
choroba binswangera
rozpocznij naukę
narastające objawy zaburzeń czołowych w postaci zaburzeń wykonawczych, spowolnienia ruchowego, zaburzeń nastroju i uwagi oraz symptomami dyzartrii, nagłym płaczem lub śmiechem
jakie choroby powoduje uszkodzenie zakrętu kątowego w lewej, dominującej półkuli?
rozpocznij naukę
zab. mowt, aleksja z agrafią, zespół Gerstmanna, zaburzenia krytycyzmu
zespół Gesrtmanna - objawy
rozpocznij naukę
dyskalkulia, dezorientacja w zakresie prawej i lewej strony ciała, agnozja palców
jakie choroby powoduje uszkodzenie obustrone wzgórza?
rozpocznij naukę
zaburzenia pamięci, afazja czuciowa, obniżenie/brak krytycyzmu
najczęstsza choroba mózgu
rozpocznij naukę
postępujące zwężenia i zatory małych naczyń krwionośnych, które przejawiają się w postaci różnych zespołów zwanych otępieniem podkorowym
objawy otępienia podkorowego
rozpocznij naukę
trudności w uczeniu się, przypominaniu zdarzeń, zaburzenia myślenia
zespół rzekomoopuszkowy
rozpocznij naukę
śmiech i płacz organiczny
Zespół Picka - neuropatologia
rozpocznij naukę
zanik płata czołowego i/lub skroniowego
zespół Picka - objawy
rozpocznij naukę
1. osłabienie kontroli emocji, zaburzenia uwagi, nadaktywność 2. apatia, zanik spontaniczności, spowolnienie psychoruchowe 3. perseweracje, echolalie, echopraksje, stereotypie
choroby prionowe-przykłady
rozpocznij naukę
Creutzfelda-Jakoba, Gerstmanna-Strausslera-Schenkera, śmiertelna bezsenność rodzinna
choroby prionowe - neuropatologia
rozpocznij naukę
zmiany gąbczaste i blaszki amyloidowe w korze i obszarach podkorowych
patomechanizm zespołu Parkinsona
rozpocznij naukę
zniszczenie komórek dopaminergicznych
majaczenie
rozpocznij naukę
przymglenie świadomości, które pojawia się nagle, a nasilenie objawów zmienia się w ciągu dnia. zmniejszona jasność rozpoznania otoczenia z jednoczesnym obniżeniem zdolności do koncentracji, utzymywania i przemieszczania uwagi
jakie objawy zaburzeń psychoruchowych występują w majaczeniu?
rozpocznij naukę
nagłe i nieprzewidywalne zmiany w poziomie aktywacji, wydłużony czas reakcji, przyspieszony/spowolniony tok wypowiedzi, nieadekwatna do wielkości bodźca, nadmierna reakcja zaskoczenia
jakie zaburzenia cylku sen-czuwanie mogą występować w majaczeniu?
rozpocznij naukę
bezsenność, odwrócenie rytmu sen-czuwanie, koszmary senne
czynniki wpływające na pojawieni się zaspołów majaczeniowych
rozpocznij naukę
zatrucia lekami, alkoholem i opiatami, neuroinfekcje, choroby zakaźne, zaburzenia krążenia, guzy wewnątrzczaszkowe, urazy czaszkowo-mózgowe
czym charakteryzują się zaburzenia osobowości spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu?
rozpocznij naukę
zmianą przedchorobowych wzorców zachowania, szczególnie wyrażania emocji, potrzeb i impulsów
wskaźniki zaburzeń osobowości o podłożu organicznym?
rozpocznij naukę
zmniejszenie wytrwałości w realizacji zadań, chwiejność emocjonalna, zaspokajanie potrzeb i popędów z naruszeniem norm moralnych/społecznych, zaburzenia procesów poznawczych, zmiany w dynamice i spójności wypowiedzi, zmienione zachowania seksualne
zaburzenia osobowości rzekomopatyczne
rozpocznij naukę
gdy dominują objawy o zmniejszonej wytrwałości w osiąganiu celów i apatia
rzekomopsychopatyczna postać zaburzeń osobowości
rozpocznij naukę
gdy ujawniają się deficyty gł. w zakresie wytrwałości działania, chwiejność emocjonalna, deficyty kontroli popędów i impulsów
czym charakteryzują się zab. osobowości charakterystyczne dla padaczki limbicznej?
rozpocznij naukę
nadmierna podejrzliwość, nastawienia paranoiczne, mędrkowanie z zaburzeniami płynności wypowiedzi
upośledzenia umysłowe
rozpocznij naukę
obniżenie poziomu rozwoju wielu procesów i f. poznawczych, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie inteligencji i zdolnościach adaptacyjnych
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu lekkim
rozpocznij naukę
50-69
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu umiarkowanym
rozpocznij naukę
35-49
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu znacznym
rozpocznij naukę
20-34
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu głębokim
rozpocznij naukę
<20
efektem jakiej mutacji jest fenyloketonuria?
rozpocznij naukę
mutacja w genie PAH
zespół łamliwego chromosomu X
rozpocznij naukę
przejawia się lekkim/umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym, często sprzężonym z autyzmem, dziedziczony zarówno ze strony matki jak i ojca, w 4 pokoleniu pojawiają się deficyty intelektualne, zaburzenia emo
przycyna choroby hurler + druga nazwa
rozpocznij naukę
wada enzymu; mukopolisacharydoza
embriopatie
rozpocznij naukę
zaburzenia w rozwoju umysłowym, które mają swoje źródła w okresie ciąży i pojawiły się na skutek zadziałania różnych czynników, w tym zakażeń wirusowych, bakteryjnych i innych popierdolonych jak lato z radiem rzeczy
4 najczęśtsze embriopatie
rozpocznij naukę
różyczkowa, uwarunkowana toksoplazmozą, hemolityczna, poalkoholowa
FAS - symptomy
rozpocznij naukę
zaburzenia wzrostu, zniekształcenia twarzoczaszki, uszkodzenia OUN
zespół sawanta
rozpocznij naukę
IQ 40-70, uogólnione zaburzenia rozwoju: autyzm/asperger + uzdolnienia plastyczne/muzyczne/matematyczne

Zaburzenia psychiczne i upośledzenia umysłowe

Do zaburzeń psychicznych zaliczane jest wiele rozmaitych problemów. Wśród nich wymienia się zarówno depresję. jak i zaburzenia osobowości, czy charakterystyczne schorzenie wśród osób starszych - choroba Alzheimera. Wyróżnia się wiele przyczyn zaburzeń psychicznych. Poszczególne zaburzenia różnią się od siebie m.in. zakresem objawów, a także tym,w jakich przedziałach wiekowych występują. Zaburzenia psychiczne - rodzaje, które najczęściej występują to zaburzenia psychotyczne, czyli stany chorobowe, w których występują urojenia, otępienie mózgu, majaczenie i zaburzenia świadomości. Innym rodzajem są zaburzenia niepsychotyczne: nerwica, niepełnosprawności intelektualne oraz zaburzenia osobowości i uzależnienia od alkoholu i innych substancji.

Upośledzenia umysłowe - klasyfikacja

Wyodrębnienie i klasyfikacja poszczególnych zaburzeń psychicznych dokonano głównie z praktycznych względów, związanych z zasadami postępowania prawnego i medycznego. Częściej stosuje się termin zaburzenia niż choroba, aby uniknąć poważniejszych wątpliwości. W polskim ujęciu prawnym choroba psychiczna ma inne znaczenie od terminu zaburzenie. Osoby cierpiące na tak rozumiane choroby psychiczne mają większy dostęp do świadczeń medycznych. Polecamy także inne nasze lekcje związane z psychiatrią i psychologia: schizofrenia i inne zaburzenia psychiczne, analiza psychologii klinicznej oraz zaburzenia osobowośći i seksualne.

Nauka dla każdego

Fiszki to najlepszy sposób na szybkie zapamiętywanie i efektywną naukę. Dzięki naszym interaktywnym fiszkom możesz uczyć się na wiele sposobów i zapamiętywać za pomocą wszystkich zmysłów. W przygotowanej przez nas lekcji szybko zapamiętasz wszystkie choroby mózgu i zaburzenia dysocjacyjne. Nagrania mp3, różnorodne tryby nauki i Inteligentny System Powtórek sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy z pewnością odnajdą się w naszym sposobie nauki. Dołącz do nas już dziś i zobacz jak przyjemna jest nauka z Fiszkoteką!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.