psychopatologia ogólna

 0    177 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
czym zajmuje się psychopatologia ogólna? 3
rozpocznij naukę
1. rozpoznawanie i opis przejawów zaburzeń psychicznych 2. ich ujęcie w konkretne terminy i pojęcia 3. zdefiniowanie wskaźników umożliwiaących ich trafne rozpoznanie
jakich fenomenów życia psychicznego poszukuje psychopatologia ogólna?
rozpocznij naukę
mających znaczenie kliniczne, stqałych i powtarzalnych
2 kryteria wykorzystywane w psychopatologii
rozpocznij naukę
ilościowe, jakościowe
objawy
rozpocznij naukę
klinicznie znaczące odchylenia od normalnego nasilenia pewnych właściwości czy normalnego przebiegu konkretnego procesu psychicznego
4 podziały objawów
rozpocznij naukę
osiowe-peryferyczne, pierwszorzędowe-drugorzędowe, bezwzględnie diagnostyczne-względnie diagnostyczne, typowe-atypowe
zespół psychopatologiczny/kliniczny
rozpocznij naukę
zespół objawów wystęujących wspólnie w naturalnych warunkach; podstawowa jednostka opisu zaburzeń psychicznych
czym interesuje się psychopatologia szczegółowa?
rozpocznij naukę
zespołami i kategoriami zaburzeń psychicznych
co wg Bilikiewicza jest konieczne dla zrozumienia zjawisk psychopatologicznych?
rozpocznij naukę
znajomość istoty, dynamiki i struktury przebiegu prawidłowych czynności psychicznych
podział procesów psychicznych
rozpocznij naukę
poznawcze, emocjonalne, motywacyjne
6 procesów poznawczych
rozpocznij naukę
wrażenia, spostrzeżenia, uwaga, zapamiętywanie, myślenie, komunikowanie się przy użyciu pojęć
3 systemy neuronalne wg Łurii
rozpocznij naukę
1. układ podkorowy pnia mózgu, regulujący poziom fizjologicznego wzbudzenia 2. tylne obszary kory nowej, w których zachodzę procesy przetwarzania inf. 3. przednie obszary kory nowej-odpowiedzialne za regulację procesów psychicznych zw. z planowaniem działań i podejmowaniem decyzji
3 bloki funkcjonalne wg Łurii
rozpocznij naukę
1. programowania aktywności 2. przetwarzanie informacji 3. energetyczny
jak powstają wrażenia zmysłowe?
rozpocznij naukę
bodziec->zmysły->przetworzenie energii bodźca na akt. elektryczną i biochemiczną neuronów
spostrzeganie
rozpocznij naukę
złożony proces psychiczny, polegający na tworzeniu reprezentacji przedmiotu dzięki inf. pochodzącym z narządów zmysłu i pamięci
podział bodźców
rozpocznij naukę
dystalne, proksymalne
2 rodzaje przetwarzania informacji
rozpocznij naukę
dół-góra, góra-dół
przetwarzanie dół-góra
rozpocznij naukę
odbiór informacji przez zmysły->analiza na najwyższych piętrach ukł. nerwowego->wyodrębnienie cech->scalenie i interpretacja cech->dopasowanie do istniejących już reprezentacji przedmiotów
przetwarzanie góra-dół
rozpocznij naukę
przebieg procesu spostrzegania wyznaczony jest już istniejącymi śladami pamięciowymi/reprezentacjami zjawisk
kiedy droga zstępująca jest szczególnie ważna?
rozpocznij naukę
gdy informacje sensoryczne są niepełne
wyobraenia
rozpocznij naukę
charakteryzują się większą naocznością niż spostrzeżenia, można je uaktywnić w każdym momencie, nawet gdzy nie ma przedmiotu
2 rodzaje wyobrażeń
rozpocznij naukę
odtwórcze-przywołanie obrazu/doznań wcześniej zapamiętanych, twórcze-fantazjowane
3 kryteria podziału zaburzeń spostrzegania (Bilikiewicz)
rozpocznij naukę
1. stopień odpowiedniości siły/wielkości procesu psychicznego, jakim jest spostrzeżenie, do wielkości fizycznej bodźca 2. poziom trafności sądu realizującego, czyli przekonania o istnieniu/nieistnieniu przedmiotu i jego umiejscowieniu w otaczającej rzeczywistości 3. stopień popeawności rozpoznania, czyli trafności sądu klasyfikującego spostrzegane przedmioty na klasy/kategorie przedmiotów
jakie 2 postaci mogą mieć zaburzenia spostrzegania polegające na nieodpowiednim natężeniu czynności psychicznej do wielkości bodźca?
rozpocznij naukę
zwiększenie wrażliwości/zmniejszenie wrażliwości
co zazwyczaj obejmuję zniekształcenia spostrzegania?
rozpocznij naukę
pojedynczą cechę przedmiotu/właściwość obrazu lub osoby, którym nie towarzyszy sąd realizujący
5 zaburzeń przy których występują zniekształcenia spostrzeżenia
rozpocznij naukę
deprywacja sensoryczna, pod wpływem substancji psychoaktywnych, w zab. osobowości, na skutek uszkodzenia mózgu, padaczka
agnozje
rozpocznij naukę
nierozpoznanie bodźca istniejącego; nie można rozpoznać całego przedmiotu/jego cech mimo zachowania/niznacznego zakłócenia pracy narządów zmysłó i ich funkcji
agnozje wzrokowe
rozpocznij naukę
apercepcyjna, asocjacyjna, prozopagnozja
agnozja apercepcyjna + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
nierozpoznawanie cech przedmiotów; płat ciemieniowy/skroniowy prawej półkuli
agnozja asocjacyjna + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
poprawne spostrzeganie cech, nierozpoznawanie przedmiotów; uszkodzenie obustronne lub w prawej/lewej półkuli części tylnej
prozopagnozja + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
nierozpoznawanie twarzy znanych osób; różne miejsca w półkuli prawej
agnozja barw + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
niemożność rozpoznania i/lub nazywania barw; szlaki wzrokowe, zakręt językowy i wrzecionowaty
agnozje słuchowe
rozpocznij naukę
głuchota centralna, agnozja werbalna, amuzja
głuchota centralna + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
niemożność rozróżnienia wszystkich dźwięków; pierwotna kora słuchowa, promienistość słuchowa
agnozja werbalna \+ miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
trudności w rozpoznaniu słów; formacje podkorowe w spoidle wielkim
amuzja + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
trudności w rozpoznaniu melodii, muzyki; obszary skroniowo-ciemieniowe lewej półkuli
agnozje dotykowe
rozpocznij naukę
amorfognozja, ahylognozja, astereognozja
amorfognozja + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
błędy w rozpoznawaniu kształtu i wielkości; obszary ciemieniowe i skroniowe wokół kory SII
ahylognozja + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
nierozpoznawanie dotykowe temperatury i faktury; obszary ciemieniowo-skroniowe
strereognozja
rozpocznij naukę
niezdolność do rozróżniania form trójwymiarowych
zaspół ignorowania jednej strony + miejsce uszkodzenia
rozpocznij naukę
lewostronne pomijanie własnego ciała, przestrzeni; prawa półkula
złudzenia
rozpocznij naukę
błędne rozpoznania istniejących w rzeczywistości przedmiotów
6 rodzajów złudzeń
rozpocznij naukę
wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe, dotykowe, kinestetyczne, cenestetyczne
omamy=halucynacje
rozpocznij naukę
spostrzeganie nieistniejących w rzeczywistości przedmiotów i zjawisk, którym towarzyszy błędny sąd realizujący o realnym istnieniu bodźców umiejscowionych w przestrzeni odpowiadającej danemu zmysłowi
omamy wzrokowe
rozpocznij naukę
w postaci pojedynczych bodźców: błyski, plamki, cienie (fotomaty) oraz przedmiotów martwych i żywych rozmaitej wielkości, statycznych/poruszających się, realistycznych lub sc-fi
co widzą chorzy w majaczeniu drżennym
rozpocznij naukę
zwierzęta, czasem się poruszają, mówią do niego lub do atakują
co widzę chorzy w majaczeniu kokainowym?
rozpocznij naukę
niebezpieczne zwierzęta, które go kąsają, atakują, gryzą
omamy słuchowe - 3 rodzaje
rozpocznij naukę
akoazmaty- w formie pojedynczych bodźców: szmerów, trzasków, fonematy: w formie bardziej zharmonizowanych dźwięków, głosy ludzkie i zwierzęce
omamy czuciowe - 3 rodzaje
rozpocznij naukę
dotykowe, np. gryzienie przez pasożyty, cenestetyczne: płynące z organów wew., ruchowo-czuciowe=kinestetyczne, np. spadanie
omamy węchowe i smakowe
rozpocznij naukę
towarzyszą im silne odczucia negatywne
pseudohalucynacje = omamy rzekowe
rozpocznij naukę
zaburzenia procesu wyobrażania, bardziej obrazowe, mniej żywotne niż omamy. Źródła doznań rzutowane na nieodpowiadające konkretnemu zmysłowi, np. głosy z zęba
z jakimi zaburzeniami związane są pseudohalucynacje?
rozpocznij naukę
z zaburzeniami paranoidalnymi i schizofrenią
2 tradycje opisywania i definiowania pseudohalucynacji
rozpocznij naukę
zakłada się, że chory: 1. odnosi się do nich z pełnym sądem realizującym=przekonany, że są prawdziwe 2. jest świadomy ich nienaturalności
parahalucynacje
rozpocznij naukę
zaburzenia spostrzegania polegające na widzeniu/doświadczaniu przez inne zmysły nieistiejących w rzeczywistości przdmiotów lub przedmiotów istniejących w obrębie innej cechy, np. koloru, kształtu; chory świadomy, że to nie istnieje, brak sądu realizującego
w czym ujawnia się uwaga
rozpocznij naukę
jednostka spostrzega tylko część bodźców docierających do organów zmysłów, przypomina sobie tylko niektóre inf. zakodowane w pamięci, uruchamia tylko jedną z wielu możliwych myśli/jeden z wielu schematów poznawczych, uruchamia tylko jedną z wielu możliwych reakcji
dwa rodzaje uwagi
rozpocznij naukę
percepcyjna-zw. z analizą bodźców i spostrzeganiem, kognitywna-kontrolująca przebieg procesów psychicznych: abstrakcyjnego myślenia, przywoływania różnych wspomnień, posługiwania się językiem
3 podst. mechanizmy działania uwagi
rozpocznij naukę
selekcyjny, ukierunkowywanie procesów poznawczych, podtrzymywanie stanu czuwania i gotowości do aktywności
na jakich 3 poziomach funkcjonuje selekcyjny mechanizm funkcjonowania uwagi?
rozpocznij naukę
pierwotny-rejestracja sensoryczna bodźców i ich kodowanie w pierwotnych, projekcyjnych polach kory mózgowej, wtórny-obejmujący poziomy uwagi percepcyjnej zw. z LTM i STM, trzeciorzędowy-pozostający w zw. z uwagą kognitywną-tym jakie wspomnienia, myśli, pojęcia są przywoływane
ukierunkowywanie procesów poznawczych
rozpocznij naukę
wyodrębnianie z pola bodźców i treści tych, które są najważniejsze dla eksploracji percepcyjnej, kognitywnej i wykonawczej; dzięki niej akt. ma spójny, ukierunkowany charakter
funkcje uwagi, których zakłócenia są przesłanką do rozpoznania różnych typów jej zaburzeń
rozpocznij naukę
selektywność: wybiórczość, koncentracja, trwałość=czujność, przerzutność, podzielność, przełączanie
wybiórczość uwagi i jej podłożę fizjologiczne
rozpocznij naukę
skierowanie receptorów na źródło stymulacji, podłoże: ruch orientacyjny
koncentracja uwagi
rozpocznij naukę
świadomy wybór pewnych bodźców
trwałość=czujność uwagi
rozpocznij naukę
zdolność do biernego oczekiwania na pojawienie się założonego bodźca
przerzutność=aktywne przeszukiwanie uwagi
rozpocznij naukę
zdolność do aktywnego, ukierunkowanego przeszukiwania pola uwagi w celu odnalezienia konkretnego bodźca
podzielność=zakres uwagi
rozpocznij naukę
możliwość wydatkowania, w tym samym czasie, zasobów uwagi na różne działania oraz angażowanie podczas tych działań odmiennych procesów psychicznych
PRZEŁĄCZANIE UWAGI
rozpocznij naukę
zdolność do mimowolnej lub dowolnej zmiany kanału sensorycznego bądź następstwa przebiegu procesów wewnętrznych, np. przejście od przeżywania do obserwowania własnej reakcji, oraz ponownego zogniskowania uwagi na uprzednim bodźcu/treści, z jednoczesnym zahamowaniem kanału bądź sekwencji konkurencyjnej
czego dotyczą najczęstsze skargi pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych, którzy mają zaburzenia uwagi?
rozpocznij naukę
uszkodzenia delektywności uwagi
aproseksja
rozpocznij naukę
niemożność koncentracji uwagi
hipoprosekcja
rozpocznij naukę
ograniczenie uwagi
hiperproseksja
rozpocznij naukę
nadmierne zogniskowanie uwagi
w jakich jednostkach klinicznych występują zaburzenia trwałości uwagi? co im zwykle towarzyszy?
rozpocznij naukę
uszkodzenia i choroby mózgu, stany po użyciu substancji psychoaktywnych, zaburzenia świadomości; towarzyszą im zwykle deficyty przerzutności i podzielności
z czym często współwystępują zaburzenia uwagi?
rozpocznij naukę
z zaburzeniami pamięci
2 sposoby rozpatrywania pamięci
rozpocznij naukę
zdolność-ujmujemy różne jej aspekty: pojemność, czas przechowywania inf, proces przetwarzania informacji, wieloetapowy
synestezja
rozpocznij naukę
bodziec prezentowany w jednej modalności zmysłowej jest jednocześnie doświadczany w innej modalności, zjawisko jest automatyczne, ale przeżywane w sposób świadomy
chromastezja
rozpocznij naukę
rodzaj synestezji, gdzie dźwięk przekładany jest na kolor
3 systemy pamięci wg Maruszewskiego
rozpocznij naukę
epizodyczna, semantyczna, proceduralna
pamięć semantyczna
rozpocznij naukę
nabyta w procesie kształcenia, uporządkowana, dot. świata zew., przypominana w sposób automatyczny
pamięć epizodyczna
rozpocznij naukę
wiedza powstała na bazie osobistego doświadczenia, wydarzeń, których odtworzenie wymaga pewnego wysiłku
dysmnezje
rozpocznij naukę
ilościowe zaburzenia pamięci, wskazują naograniczoną lub nadmierną pamięć
paramnezje
rozpocznij naukę
jakościowe zaburzenia pamięci
podział paramnezji
rozpocznij naukę
allomnezje, pseudomnezje
allomnezje
rozpocznij naukę
polegające na niewłaściwym lub zniekształconym odtwarzaniu rzeczywistych wspomnień
pseudomnezje
rozpocznij naukę
produkowanie wspomnień rzekomych, pamiętanie tego czego nie było
hipermnezja + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
wzmożona pamięć bodźców działających aktualnie, zdarzeń przeszłych; geniusze, subst. psychoaktywne
amnezja + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
całkowita/fragmentaryczna- PTSD, uszkodzenia i choroby mózgu, trwała-przemijające-uszkodzenia mózgu, subst. psychoakt. STM-LTM-zespoły lękowe, demencja
hipomnezja+ źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
zmniejszenie zdolności zapamiętywania i odtwarzania wspomnień; zaburzenia lękowe, depresyjne, dysocjacyjne lub uszkodzenia mózgu
ekmnezja + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
przeżywanie przeszłości jak teraźniejszości; zaburzenia świadomości, substancje halucynogenne
iluzje pamięci + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
zniekształcone odtworzenie wspomnień; silne emocje, w pschozach pod wpływem urojeń
kryptomnezje + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
odtwarzanie przeżyć bez rozpoznania ich wtórności - zab. świadomości, deficyty osobowości, odtwarzanie utworów bez rozpoznania ich wtórności-zab. osobowości i dysocjacyjne
złudzenia utożsamiające
rozpocznij naukę
deja vu, deja vecu, jamais vecu
deja vu
rozpocznij naukę
już widziałem
deja vecu
rozpocznij naukę
już przeżywałem
jamais vecu
rozpocznij naukę
nigdy nie przeżyłem
konfabulacje + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
wypełnianie luk pamięciowych fałszywymi informacjami, bez świadomej intencji wprowadzenia w błąd; uszkodzenia mózgu, zaburzenia świadomości
omamy pamięci + źródło/efekty zaburzenia
rozpocznij naukę
fałszywe wspomnienia zdarzeń, które nie wystąpiły, a silnym sądem realizującym; zespoły urojeniowe, po halucynogennych
podział zaburzeń myślenia na 2 grupy
rozpocznij naukę
zaburzenia treści-tego co człowiek myśli i na ile to jest zgodne z rzeczywistością, zaburzenia formy-struktury, dynamiki przebiegu
2 rodzaje zaburzeń formy
rozpocznij naukę
toku, struktury i funkcji
podział zaburzeń myślenia wg Zejgarnik
rozpocznij naukę
zaburzenia operacyjnej strony myślenia, zab. dynamiki i motywacyjnego aspektu myślenia
2 grupy zaburzeń operacyjnej strony myślenia
rozpocznij naukę
obniżenie poziomu uogólniania, zniekształcenia procesu myślenia
na czym polegają zniekształcenia procesu myślenia?
rozpocznij naukę
na tworzeniu uogólnień na podstawie cech nieistotnych albo generowaniu naduogólnień; głównie w schizofrenii
zaburzenia dynamiki myślenia
rozpocznij naukę
zab. tempa tego procesu, zdolności utrzymania ciągłości i adekwatności zw. i do odrzucania zw. ubocznych, labilność, inercja
labilność
rozpocznij naukę
nietrwałość trzymania ciągłości sądów, brak zdolności do hamowania przypadkowych skojarzeń
inercja
rozpocznij naukę
=lepkość myślenia, brak możliwości przechodzenia od jednego do drugiego sądu/działania
zaburzenie motywacyjnego aspektu myślenia
rozpocznij naukę
wielopoziomowość myślenia, rezonerstwo
wielopoziomowość myślenia
rozpocznij naukę
tworzenie przekonań o jakimś zjawisku na różnych płaszczyznach z podobnym stopniem prawdopodobieństwa
rezonerstwo
rozpocznij naukę
skłoność do bezpłodnego mędrkowania, tendencja do nieproduktywnych i wieloznacznych rozważań
zaburzenia treści myślenia (4)
rozpocznij naukę
myśli nadwartościowe, urojenia, automatyzmy psychiczne, myśli natrętne
myśli nadwartościowe
rozpocznij naukę
przekonania o silnym ładunku emocjonalnym, syntoniczne z osobowości i wpływające na zachowanie; bycie opanowanym jakąś ideą
5 cech charakterystycznych urojeń
rozpocznij naukę
1. przekonanie o prawdziwości fałszywego sądu 2. brak podatności na korekcję pod wpływem adekwatnych argumentów 3. poczucie oczywistości i odzwierciedlenia w rzeczywistości sądu 4. indywidualistyczny i wyobcowany społecznie charakter 5. współwystępowanie z innymi objawami psychopatologicznymi
podział urojeń ze wzglęu na sposób ich przeżywania i stopień wysycenia uczuciami
rozpocznij naukę
syntymiczne-adekwatne i w odp.st. nasycone emocjami, atymiczne-ubogie emocjonalnie, bez uczuć, paratymiczne-uczucia niedostosowane i dysproporcjonalne, katatymiczne-uczucia życzeniowo dysproporcjonalne
podział urojeń ze względu na stopień ich złożoności, spójności i stałości powiązań między przesłankami
rozpocznij naukę
urojenia proste, urojenia paranoiczne-zwarty usystematyzowany system, urojenia paranoidalne-niekonsekwentne, niespójne, dziwaczne, urojenia oniryczne-całość przeżycia przypomina marzenie senne, niespójne, zmienne
automatyzmy psychiczne
rozpocznij naukę
przeżycia i przekonania o traceniu lub utracie wpływu na własne procesy psychiczne, osobowość czy ciało, którym towarzyszy przekonanie pozostawania pod wpływem jakieść zew. siły/instancji
małe automatyzmy
rozpocznij naukę
poczucie obcości własnych przeżyć, brak pełnego ich doświadczania i identyfikowania się z nimi "JAK GDYBY"
rozwinięte automatyzmy
rozpocznij naukę
przejawiają się w pełnym przeżywniu obcości siebie (depersonalizacji)
z czym współwystępują rozwinięte automatyzmy?
rozpocznij naukę
1. omamami rzekomymi, którym towarzyszą automatyzmy: ruchowe, ideacyjne, ideacyjno-słowne 2. omamami prawdziwymi-polegającymi na rzutowaniu własych doznań w przestrzeń zew/wew
urojenia prześladowcze
rozpocznij naukę
prześladowanie ze strony wrogów czyhających na życie
urojenia ksobne
rozpocznij naukę
odnoszenie zwykłych wydarzeń do siebie
urojenia wielkościowe
rozpocznij naukę
przeświadczenie o zajmowaniu ważnej posycji
urojenia poniżenia
rozpocznij naukę
przkonianie o swojej małej wartości, głupocie, pechu
urojenia winy i grzeszności
rozpocznij naukę
przekonanie o winie w zw. z popełnionymi zbrodniami, oczekiwanie na karę i pragnienie śmierci w połączeniu z myślami samobójczymi
urojenia zazdrości
rozpocznij naukę
przekonanie o nielojalności, niewierności i zdradzie współmałżonka
urojenia hipochondryczne
rozpocznij naukę
przekonanie i cierpienie z powodu choroby somatycznej
urojenia zmiany osoby
rozpocznij naukę
poczucie i przekonanie o zaistniałej lub zachodzącej częściowej lub całkowitej zmianie cielesnej lub właściwości psychicznych czy cech charakteru
myśli natrętne=obsesje
rozpocznij naukę
uporczywie powracające myśli i wyobrażenia, którym najczęściej towarzyszą silne, natrętne uczucia, takie jak lęk, obrzydzenie, poczucie winy. choć odczuwane są jako własne, to osoca ma poczucie braku możliwości przejęcia kontroli nad ich pojawianiem się i nasilaniem pomimo świadomości ich niedorzeczności lub sprzeczności z własnym Ja
ruminacje
rozpocznij naukę
długotrwałe, natrętne rozważanie wątpliwości, zwane natrętnym przeżuwaniem jakiegoś problemu czy dylematu
2 zaburzenia toku myślenia
rozpocznij naukę
spowolnienie, przyspieszenie
spowolnienie
rozpocznij naukę
zahamowanie-wydłużenie czasu przechoszenia od jednego do drugiego sądu + zmniejszenie spontaniczności i różnorodności wątków
otamowanie
rozpocznij naukę
nagłe przerwanie wątku myślenia, następnie ponowne jego podjęcie
przyspieszenie
rozpocznij naukę
zbyt szybkie przechodzenie od jednego do drugiego sądu, tworzenie wielu różnych wątków i skojarzeń
z jakimi objawami współwystępuje przyspieszenie? dla jakich zespołów chorobowych są one charakterystyczne?
rozpocznij naukę
z natłokiem myśli i słowotokiem; char. dla zespołów maniakalnych, po subst. psychoaktywnych i w zab. org.
stereotypie i perseweracje
rozpocznij naukę
powtarzanie tych samych wątków, tamatów, wyrażeń
werbigeracje
rozpocznij naukę
seryjne i automatyczne powtarzanie słów lub całych fraz
zubożenie myślenia
rozpocznij naukę
zmniejszenie zakresu posiadanych inf. o rzeczywistości zew. i wew.
odstępstwa od zasad tworzenia kategorii i kals przedmiotów
rozpocznij naukę
neologizmy, kontaminacje-zlepki, zbitki znaczeniowe
2 rodzaje rozpadu spójności myślenia i w konsekwencji wypowiedzi wynikającego z wieloplanowości i wielowątkowości połączonej z utratą celu wypowiedzi
rozpocznij naukę
ześlizgiwanie się, zbaczanie
myślenie dereistyczne
rozpocznij naukę
posługiwanie się sądami oderwanymi od rzeczywistości, kwalifikowanymi jako pseudonaukowe lub pseudofilozoficzne
rozkojarzenie
rozpocznij naukę
zaburzenie struktury i funkcji myślenia, szczególnie tych zw. z komunikacją. Przechodzenie od jednego do drugiego sądu przypadkowe, tworzenie przesłanek na bazie myślenia konkretnego i wypaczania procesu uogólniania
splątanie=inkoherencja
rozpocznij naukę
zaburzenie struktury i funkcji myślenia, przejawiające się w niezrozumiałych, pozbawionych jakiejkolwiek logiki wypowiedziach. przechodzenie między sądami na podstawie wolnych skojarzeń
iteracje
rozpocznij naukę
powtarzanie fragmentów wyrazów, samych głosek
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na walencję i stopień nasilenia
rozpocznij naukę
obniżenie nastroju, podwyższenie nastroju, lęk, złość (dysforia)
2 rodzaje obniżonego nastroju
rozpocznij naukę
depresyjny: smutek, przygnębienie, poczucie bezradności, depresyjno-dysforyczny: obniżenie nastroju połączone z żalem
3 rodzaje podwyższonego nastroju
rozpocznij naukę
maniakalny: entuzjazm, poczucie mocy, podwyższona samoocena, euforyczny: płytkie wzmożenie nastroju, zadowolenie z siebie, brak krytycyzmu, moriatyczny: pusta wesołkowatość, połączona z błaznowaniem i niewybrednymi żartami
3 postaci lęku
rozpocznij naukę
uogólniony-wolno płynący, rozlany, napadowy, fobie-antycypacyjny
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na stopień złożoności i różnorodności
rozpocznij naukę
zobojętnienie, spłycenie, zubożenie
zobojętnienie
rozpocznij naukę
hipopatia-obniżenie intensywności, apatia-brak przeżyć emocjonalnych
spłycenie
rozpocznij naukę
obniżenie intensywności uczuć, monotonność, bladość emocjonalna przy zachowaniu różnorodności przeżyć
zubożenie
rozpocznij naukę
przewaga emocjo pierwotnych
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na dynamikę zmian walencji i treści
rozpocznij naukę
lepkość, zaleganie, chwiejność, nietrzymanie
lepkość
rozpocznij naukę
długotrwałe utrzymywanie się tego samego uczucia bez możliwości oerwania się od niego i przejścia do innego (zmiany organiczne w mózgu, padaczka)
zaleganie
rozpocznij naukę
długotrwałe utrzymywanie się tego samego uczucia, pochodzącego z przeszłości
chwiejność
rozpocznij naukę
nietrwałość, labilność
nietrzymanie
rozpocznij naukę
gwałtowne, niekontrolowane, intensywne reakcje emocjonalne
podział zaburzeń emocji i nastroju ze względu na poziom zgodności różnych aspektów przeżywania
rozpocznij naukę
hipertymia, hipotymia, paratmia, katatymia
hipertymia
rozpocznij naukę
przesadna ekspresja uczuciowa, nieadekwatnie silna
hipotymia
rozpocznij naukę
brak lub ograniczenie ekspresji emocjonalnej
paratymia
rozpocznij naukę
niedostosowanie lub sprzeczność między zdarzeniem a przeżywaniem i ekspresją emocji
katatymia
rozpocznij naukę
niedostosowanie doświadczanych emocji i ich ekspresji do zdarzeń, wynikające z wew. nastawienia
kryteria podziału motywacji na normalną i zaburzoną
rozpocznij naukę
ilościowe-opis stopni nasilenia napędu psychoruchowego, jakościowe-ocena dominujących źródeł i stopnia stałości powstałej motywacji
podział zaburzeń motywacji wg Wciórki
rozpocznij naukę
zaburzenia aktywności ruchowej, impulsywnej oraz złożonej emocjonalno-poznawczej aktywności intencjonalnej
mutyzm
rozpocznij naukę
ustanie mowy
osłupienie=stupor
rozpocznij naukę
zatrzymanie aktywności
pobudzenie katatoniczne
rozpocznij naukę
niestałość i niedostosowanie zachowania graniczące z chaosem
parakinezy
rozpocznij naukę
zaburzenia aktywności ruchowej, polegające na przyjmowaniu i utrzymywaniu różnych niezwykłych i niespotykanych pozycji ciała lub gestów
akinezy
rozpocznij naukę
niewykonywanie żadnych ruchów
w jakich chorobach występują parakinezy i akinezy?
rozpocznij naukę
w schizofrenii katatonicznej i zespołach katatonicznych innego pochodzenia
giętkość woskowa
rozpocznij naukę
przyjmowanie dziwacznej, nienaturalnej pozycji ograniczone jedynie giętkością stawów
echo- 3 rodzaje
rozpocznij naukę
echopraksje-powtarzanie po innej os. gestów, echomimie-wyrazów twarzy, echolalie-wypowiedzi
katalepsja
rozpocznij naukę
nienaturalne wzmożenie napięcia mięśniowego o charakterze plastycznym, przybierające postać zastygania, giętkości woskowej lub usztywnienia tłowia i kończyn
automatyzm nakazowy
rozpocznij naukę
wykonywanie ruchu, nawet niedorzecznego czy też niebezpiecznego pod wpływem sugestii słownej
negatywizm nakazowy
rozpocznij naukę
wykonywanie dokładnie odwrotnego ruchu do tego, który jest zalecany lub sugerowany przez rozmówcę
zastyganie
rozpocznij naukę
pozostawanie w pozycji nadanej ciału choreko i spowolnienie ruchów umożliwiających powrót do stanu poprzedzającego
czego wynikiem są ilościowe zaburzenia przytomności?
rozpocznij naukę
niewystarczającego poziomu aktywacji układu nerwowego
podzaje ilościowych zaburzeń przytomności
rozpocznij naukę
senność patologiczna, półśpiączka, śpiączka
jakościowe zaburzenia świadomości
rozpocznij naukę
przymglenie, zmącenie, zwężenie
przymglenie
rozpocznij naukę
nieostrość, niewyrazistość spostrzegania, zaburzenie orientacji w czasie i miejscu, spowolnienie ruchów i wypowiedzi, opóźnienie reakcji na bodźce; później-pamięć fragmentaryczna wydarzenia
zmącenie
rozpocznij naukę
fragmentaryczne, zniekształcone spostrzeganie, iluzje i omamy, zniekształcona interpretacja zdarzeń, nastawienia urojeniowe,
zwężenie
rozpocznij naukę
pole widzenia rzeczywistości jest takie jak przez dziurkę od klucza
stan derealizacji
rozpocznij naukę
uogólniona zmiana spostrzegania rzeczywisości zewnętrzenej, która, bez realnego powodu, może być przeżywana jako nadzwyczaj zagrażająca i niebezpieczna

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.