Psychologia poznawcza

 0    179 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
GRUPY METOD BADAWCZYCH
rozpocznij naukę
BADANIA KLINICZNE OBSERWACJA SYMULACJA KOMPUTEROWA EKSPERYMENT LABORATORYJNY
METODY OBRAZOWANIA PRACY MÓZGU
rozpocznij naukę
PET fMRI
METODA DODNERSA
rozpocznij naukę
tworzymy wiele wersji tego samego testu, które różnią się ilością niezbędnych operacji umysłowych różnice czasowe wynikające z różnej ilości operacji pozwalają określić długość każdej z nich
WYZNACZNIKI SPRAWNOŚCI PROCESU PRZETWARZANIA INFORMACJI
rozpocznij naukę
CZAS REAKCJI ILOŚĆ POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW
PARADYGMAT BADAŃ SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ
rozpocznij naukę
wyświetlał tachistostkopem przez 50ms: puste plansza zbiory liter 1,2,3 szeregi, każdy 3-12 jednostek pusta plansza pełne lub częściowe odtwarzanie
PROBLEM BADAWCZY SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ
rozpocznij naukę
czy jest taka możliwość, by początkowo w pamięci było dostępne więcej informacji, które zanikają, zanim zostaną odtworzone?
WYNIKI BADAŃ SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ i wnioski
rozpocznij naukę
przy pełnym odtwarzaniu - 4,5 jednostki przy częściowym odtwarzaniu - 3-4 jednostki wniosek: bezpośrednio po zniknięciu bodźca wizualnego pamięć przechowuje niemal pełny obraz zbioru
CO WG SPERLINGA POWODUJE ZAPOMINANIE Z IKONICZNEJ?
rozpocznij naukę
czas, który upływa od prezentacji bodźca wzrokowego, przy czym ilość odtwarzanych liter zmniejsza się wraz z czasem do 500ms, później nie ma już róźnicy
Jakie informacje zawiera pamięć sensoryczna?
rozpocznij naukę
Jeszcze nie zinterpretowane - PREKATEGORIALNE
MASKOWANIE
rozpocznij naukę
bodziec maskujący wywołuje interferencję w percepcji bodźca widzianego wcześniej w tym samym miejscu
trwałość wizualna
rozpocznij naukę
utrzymywanie się wrażenia wzrokowego, gdy bodziec przestał już działać
powidok
rozpocznij naukę
doznanie wzrokowe pojawiające się po usunięciu bodźca, czy inaczej obraz następczy może przybierać kolor dopełniający w stosunku do bodźca wyjściowego
2 rodzaje maskowania wstecznego stosowane przez Turveya i kiedy działają
rozpocznij naukę
SZUM WIZUALNY - działa, gdy bodziec i maska prezentowane do tego samego oka WZÓR - działa najlepiej, gdy mały odstęp czasowy między maską z bodźcem
efekt modalności
rozpocznij naukę
ostatnie dwa słowa z listy są odtwarzane lepiej po prezentacji słuchowej niż wzrokowej
efekt sufiksu
rozpocznij naukę
gdy na końcu listy prezentowanej słuchowo pojawia się nieistotne słowo, to odtwarzanie poprzedzających go słów obniża się działa też przy odczytywaniu z usty, gdy toś bezgłośnie czyta słowo
Stanowisko obrazowe (Kosslyn, Paivio) jeśli chodzi o naturę wyobrażeń
rozpocznij naukę
wyobrażenia wzrokowe są kodowane w postaci reprezentacji posiadających własności przestrzenne i specyficzne dla poszczególnych modalności zmysłowych
Stanowisko propozycjonalne (Anderson, Pylyshyn) jeśli chodzi o naturę wyobrażeń
rozpocznij naukę
Dane zmysłowe są kodowane w postaci abstrakcyjnych zbiorów twierdzeń i sądów
Badania Sheparda nad reprezentacjami wyobrażeniowymi -jak wyglądały - wersje -wnioski
rozpocznij naukę
Badania Sheparda nad reprezentacjami wyo po polsku
Badani porównywali pary map mogli albo cały czas korzystać z mapy (percepcja) albo mapa była usuwana z pola widzenia (wyobraźnia) dawali sobie równie dobrze radę
Rotacje mentalne (Cooper i Shepard)
rozpocznij naukę
badani przekształcają obiekty tak jak robiliby to w rzeczywistości - w kierunku, który umożliwia najszybsze obrócenie do pozycji wyjściowej
Badania Kosslyna nad skaningiem mentalnym - dwie wersje
rozpocznij naukę
- badani wyobrażali sobie prostokąt i w jego obrębie zwierzę - im większy wyobrażany obiekt tym krótszy czas odpowiedzi na pyt. dot. cech wyobrażonego obiektu - wyobrażanie zwierząt parami, które znacznie różniły się wielkością - czas odpowiedzi zależny od względnej wielkości obu obiektów
Efekt ziarnistości
rozpocznij naukę
w przypadku wyobrażeni złożonych (np. królik i słoń) czas decyzji dłuższy niż w przypadku wyobrażeń prostych (np. królik i mucha)
Badania Kosslyna, Ball i Reiser nad skaningiem mentalny -> efekt odległości
rozpocznij naukę
Zapamiętywanie obiektów na mapie, skupienie uwagi na wyobrażonej plamce, która się między nimi w wyobraźni porusza - im bardziej oddalony punkt, tym dłużej to trwa
Modyfikacja eksperymentu z mapą (Zimmer)
rozpocznij naukę
uczenie się mapy: w całości, we fragmentach lub z inf. werbalnych nt. terenu ujętego na mapie Brak większych różnic między całościowym a fragmentarycznym, ale na podst. inf. werbalnych trudniej
Istota efektu stroopa
rozpocznij naukę
Utrudnienie w przetwarzaniu bodźców niespójnych w porównaniu z bodźcami spójnymi
Skąd bierze się efekt stroopa
rozpocznij naukę
czytanie zajmuje nam mniej czasu niż nazywanie kolorów, bo jest czynnością silnie zautomatyzowaną
Miara efektu interferencji w Stroopie
rozpocznij naukę
Różnica między średnim czasem potrzebmym na nazwanie koloru słowa niespójnego, a średnim czasem potrzebnym na nazwanie słowa spójnego
o czym świadczyć może słaby efekt interferencji?
rozpocznij naukę
o silnej kontroli poznawczej
Stroop emocjonalny
rozpocznij naukę
zadaniem osób badanych jest nazwanie koloru, jakim napisano słowa kojarzące się z lękiem albo rzeczami o nieprzyjemnym zabarwieniu
Stroop rozproszony
rozpocznij naukę
zadaniem osób badanych jest nazwanie koloru obiektu występującego w towarzystwie wyrazu oznaczającego zupełnie inny kolor
Stroop figuralny
rozpocznij naukę
osoby badane widzą figurę zbudowaną z innych figur. Zadanie polega na nazwaniu figury stanowiącej tworzywo, a zignorowaniu figury głównej
Stroop kierunkowy
rozpocznij naukę
zadaniem osób badanych jest reakcja za pomocą odpowiedniego klawisza klawiatury na strzałkę pokazującą kierunek przeciwny niż klawisz
od czego zależy wielkość efektu Stroopa?
rozpocznij naukę
od ogólnej kompetencji językowej
hamowanie - definicja i funkcje
rozpocznij naukę
hamowanie to mechanizm wspomagający proces selekcji informacji utrudnia dostęp do informacji nieistotnych powstrzymuje niepożądaną w danym momencie aktywność neuronalną
jak zachodzi kodowanie informacji w pamięci deklaratywnej?
rozpocznij naukę
poprzez włączanie nowej informacji w struktury wiedzy, co dokonuje się na drodze uczenia się jawnego
co przechowuje pamięć semantyczna?
rozpocznij naukę
pamięć semantyczne przechowuje symboliczne reprezentacje wiedzy ogólnej
jak wydarzenia są kodowane w pamięci epizodycznej?
rozpocznij naukę
bezpośrednio, w takiej postaci w jakiej zostały spostrzeżone, razem z kontekstem
w jaki sposób nabywane są formy pamięci niedeklaratywnej?
rozpocznij naukę
na drodze wielokrotnego powtarzania czynności albo uczenia się mimowolnego
jaki charakter wg magazynowych teorii pamięci (Atkinson, Shiffrin) ma przetwarzanie informacji?
rozpocznij naukę
sekwencyjny
pojemność STM
rozpocznij naukę
80 bit 7 +/- 2 elementy
badania Glanzera i Cunitza nad STM - jakie dwa efekty
rozpocznij naukę
pierwszeństwa i świeżości
co obrazuje krzywa pozycyjna?
rozpocznij naukę
prawdopodobieństwo prawidłowego odtworzenia bodźców z listy w zależności od ich pozycji na liście
dowody przemawiające za magazynowym modelem pamięci
rozpocznij naukę
1-różne czynniki powodujące zapominanie (STM-podobieństwo akustyczne bodźców, LTM-podobieństwo semantyczne bodźców) 2-specjalny rodzaj zapominania w LTM - utrata dostępu (->tip of the tongue effect) 3-
dowody przeciw magazynowym modelom pamięci
rozpocznij naukę
1-nie zawsze uczenie się zachodzi ustaloną w tych modelach ścieżką (->uczenie mimowolne) 2-kodowanie w LTM może zachodzić nie tylko semantycznie, ale też werbalnie i niewerbalnie
jak Baddeley tłumaczy wyniki procedury Petersonów z zapamiętywaniem sylab i odliczaniem wstecz stosowanej do badania STM?
rozpocznij naukę
procedura ta prowadzi do interferencji, ponieważ przechowywanie sylab i odliczanie angażuje ten sam rodzaj reprezentacji
3 powody zapominania z STM
rozpocznij naukę
czas, interferencja, przekierowanie uwagi na inną czynność
jaką właściwość wpływającą na ilość zapamiętanych danych ma wg Simona STM?
rozpocznij naukę
łatwiej zapamiętujemy dużo małych fraz niż "dużych brył"
efekt podobieństwa fonologicznego (Baddeley)
rozpocznij naukę
słowa i głoski podobnie brzmiące trudniej nam wydobyć z pamięci
amnezja wsteczna - przyczyny
rozpocznij naukę
uszkodzenie hipokampa, płatów skroniowych i czołowych
kodowanie
rozpocznij naukę
automatyczny proces tworzenia reprezentacji informacji w pamięci
Badania Ebbinghausa nad zapamiętywaniem i odpamiętywaniem - wnioski
rozpocznij naukę
im więcej elementóe na liście tym więcej powtórzeń niezbędnych do bezbłędnego odtworzenia
co zapewnia zastosowanie bezsensownego materiału w procedurze zapamiętywania?
rozpocznij naukę
bezsensowny materiał umożliwia wyeliminowanie wpływu uprzedniej wiedzy na zapamiętywanie
Badania Ebbinghauda nad oszczędnością przy ponownym uczeniu się
rozpocznij naukę
Jeśli listy są identyczne to czazs zaoszczędzony jest f. liniową liczby powtórzeń w 1. dniu
jaka wiedza wg Tulvinga bierze udział w odtwarzaniu?
rozpocznij naukę
W odtwarzaniu bierze udział zarówno wiedza semantyczna jak i proceduralna
Co oprócz l. powtórzeń ma wpływ na zapamiętywanie?
rozpocznij naukę
rozłożenie powtórzeń w czasie
Czym wg Josta różnią się skojarzenia o jednakowej silie, a których jedno jest starsze od drugiego?
rozpocznij naukę
skojarzenie chronologicznie wcześniejsze będzie bardziej podatne na dobroczynny wpływ ponownego ucznia się
W jaki sposób dłuższa przerwa między ekspozycją elementów listy, a w jaki sposób dł. przerwy między kolejnymi próbami wpływają na zapamiętanie (Hovland)
rozpocznij naukę
Dłuższa przerwa między ekspozycją elementów listy wpływa pozytywnie na zapamiętanie, ponieważ w takich warunkach bardziej efektywne jest kodowanie, a długość przerwy między kolejnymi próbami uczenia się całej listy nie ma związku z efektywnością zapomiętywania
Grupowanie kategorialne (Bousfield)
rozpocznij naukę
POziom odtworzenia jest istotnie wyższy dla słów powiązanych kategorialnie niż dla niepowiązanych, ponieważ dane słowo kojarzone jest za strukturami wyższego rzędu reprezentującymi nazwę kategorii. Przy odpamiętaniu wystarczy przypomnieć sobie jedno pojęcie by aktywować całą kategorię
Kiedy wg Frosta w procesie kodowania biorą udział zarówno semantyczne jak i wizualne cechy materiału obrazkowego?
rozpocznij naukę
gdy badani byli przygotowani na test swobodnego odtwarzania
hipoteza skąpca poznawczego (Fiske, Taylor)
rozpocznij naukę
zapamiętanie nazw obiektów stanowi minimum, które wystarcza do efektywnego rozpoznania, ale może się okazać nieefektywne w swobodnym odpamiętywaniu. Ucząc się pod kątem testu swobodnego odtwarzania zapamiętujemy materiał wieloaspektowo, a gdy do rozpoznawania - kodujemy minimalną ilość informacji, która pozwoli nam na różnicowanie treści znanych od nieznanych
Jaki jest warunek tego, by grupowanie kategorialne wpływało pozytywnie na odpamiętywanie?
rozpocznij naukę
Kategorie muszą być wychwycane przez os. badane
elaboracja
rozpocznij naukę
opracowywanie materiału, polegające na dodaniu do informacji czegoś, co w niej oryginalnie nie było. Może ona wyzwolić poszukiwanie dodatkowych inf., które prowadzą do doprecyzowania materiału. Prowadzi do pogłębiania przetwarzania.
Kiedy wg Goddena i Baddeley poprawność odtworzenia rośnie o połowę?
rozpocznij naukę
kiedy występuje zgodność kontekstu zapamiętywania i odtwarzania
efekt specyficzności kodowania (Tulving, Thomson)
rozpocznij naukę
w pewnych warunkach rozpoznanie, zazwyczaj prowadzące do lepszych rezultatów, może okazać się trudniejsze niż przypominanie
techniki mnemoniczne odnoszące się do teorii podwójnego kodowania (Paivio) - na czym polegają + przykład
rozpocznij naukę
w nich wykorzystujemy więcej niż 1 kod reprezentacji w trakcie nabywania materiału, np metoda obrazów interaktywnych
techniki mnemoniczne oparte na różnych sposobach organizowania informacji - w jaki sposób pomagają + 3 przykłady
rozpocznij naukę
wspomagają znalezienie sposobu kategoryzacji albo odwołują się do wcześniej nabytej, złożonej wiedzy jako szkieletu dla zapamiętywanych informacji, no. kategoryzowanie, system słów-wieszaków, metoda loci
2 rodzaje odpamiętywania
rozpocznij naukę
rozpoznawanie i przypominanie
3 metody odtwarzania
rozpocznij naukę
odtwarzanie w kolejności, swobodne, ukierunkowane
czego miarami są przypominanie i rozpoznawanie?
rozpocznij naukę
są miarami pamięci jawnej
metody badanie odpamiętania z pamięci niejawnej
rozpocznij naukę
klasyfikacja materiału, uzupełnianie fragmentów, poziom wykonania zadań wymagających kontrolowania złożonych systemów dynamicznych
Czym wg Luh różni się rozpoznawanie od od przypominania jeśli chodzi o efektywność?
rozpocznij naukę
Rozpoznawanie prowadzi do lepszych rezultatów i jest bardziej odporne na upływa czasu
2 podstawowe różnice między odtwarzaniem a rozpoznawaniem
rozpocznij naukę
dostępność wskazówek wydobycia(odtwarzanie-wewnętrzne, rozpoznawanie-zewnętrzne), liczba faz procesu (odtwarzanie-2, rozpoznawanie-1)
2 fazy procesu odtwarzania
rozpocznij naukę
1. przeszukanie pamięci i wydobycie inf. 2. rozpoznanie czy odnaleziona inf. jest tą, która wcześniej była prezentowana
paradoks frekwencji słów
rozpocznij naukę
słowa o wysokiej frekwencji występowania w języku są lepiej odpamiętywane na drodze odtwarzania niż rozpoznawania
interferencja retroaktywna
rozpocznij naukę
zapominanie dawniejszej informacji pod wpływem świeższej
w jaki sposób można wyeliminować interferencję retroaktywną?
rozpocznij naukę
za pomocą odtwarzania ukierunkowanego
3 rodzaje wpływu nastroju na odpamiętywanie
rozpocznij naukę
1. poprawność odpamiętania jest wyższa, jeśli nastrój, w którym odpamiętanie się odbywa jest zgodny z tym, w którym inf. zostały zakodowane 2. pozytywny nastrój na ogół sprzyja zapamiętywaniu 3. lepsze odpamiętywanie, gdy materiał ma osobisty charakter
teoria poziomów przetwarzania Craika i Lockharta
rozpocznij naukę
trwałość śladów pamięciowych wiąże się z głębokością przetwarzania stymulacji, która jest efektem kodowania informacji i późniejszej obróbki informacji
jaki charakter ma pamięć wg Craika i Lockharta?
rozpocznij naukę
pamięć ma charakter jednorodny, chociaż pogłębienie prztwarzania może angażować różne mechanizmy poznawcze
czym jest percepcyjna analiza sytuacji i co jest jej produktem ubocznym?
rozpocznij naukę
percepcyjna analiza symulacji to złożony proces angażujący-przy głębszym przetwarzaniu-również wieloaspektową interpretację stymulacji
czym są zgodnie z teorią poziomów przetwarzania zapisy pamięciowe?
rozpocznij naukę
zapisy pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodżca, ale są zapisem operacji poznawczych składających się na proces jego percepcji
co wpływa pozytywnie na sprawność odtwarzania stymulacji?
rozpocznij naukę
głębokie przetworzenie stymulacji
od jakich 2 czynników uzależnione są przywołania pamięciowe?
rozpocznij naukę
przywołania pamięciowe są uzależnione od możliwości późniejszego odtworzenia operacji, które uczestniczyły w procesie interpretacyjnym oraz od przebiegu procesów interpretacji bodźca
Dlaczego Najder uważa, że nawet gdyby usunąć wszystkie niesprawności systemu poznawczego, przywołania pamięciowe interindywidualne byłyby różne?
rozpocznij naukę
ponieważ przebieg procesów interpretacji u różnych ludzi może być różny, nawet jeśli działają na nich te same bodźce
2 poziomy przetwarzania
rozpocznij naukę
płytszy - zw. z analizą fizycznych właściwości stymulacji, głębszy -zw. z analizą znaczenia stymulacji
jaką właściwość wykazały badania pamięci w kategorii poziomów przetwarzania? (ja liczyłam samogłoski)
rozpocznij naukę
im głębszy poziom przetwarzania, tym dłuższy czas reagowania, ale lepszy wskaźnik niezamierzonego zapamiętywania materiału
efekt autoreferencji
rozpocznij naukę
dane odnoszące się do nas samych zapamiętujemy najlepiej
Czego dowiedli Hyde i Jenkins badając poziomy przetwarzania?
rozpocznij naukę
nawet jeśli poinformujemy osoby badane o teście sprawdzającym poziom zapamiętania słów, nie wpłynie to na rezultaty
2 rodzaje powtarzania i ich cechy
rozpocznij naukę
podtrzymujące- powtarzanie operacji, które zostały uprzednio wykonane na danym materiale, nie prowadzi do pogłębienia przetwarzania, a jego funkcją jest aktywne podtrzymanie inf. na danym poziomie, pogłębiające- zastosowanie nowych, zazwyczaj semantycznych operacji w stosunku do materiału pamięciowego, prowadzących do jego głębszego przetwarzania
2 rodzaje elaboracji (morris, Bransford)
rozpocznij naukę
elaboracja materiału- pogłębiamy znaczenie bodźca, elaboracja relacji- odnosimy dany bodziec do naszej wiedzy
która część mózgu zostaje aktywowana w przypadku przetwarzania głębokiego?
rozpocznij naukę
lewa dolna kora przedczołowa półkuli
która część mózgu zostaje aktywowana w przypadku przetwarzania płytkiego?
rozpocznij naukę
obustwonne obszary bruzdy śródciemieniowej i zakrętu wrzecionowatego oraz obszar przedczołowy prawej półkuli i górny zakręt potyliczny lewej półkuli
rozumowanie dedukcyjne - definicja + 2 cechy
rozpocznij naukę
wyciąganie wniosków z przesłanek z wykorzystaniem formalnych reguł logiki. wniosek niezawodny, nie prowadzi do uzyskania nowej wiedzy
2 rodzaje zadań wykorzystywanych w badaniach nad wnioskowaniem dedukcyjnym
rozpocznij naukę
1. wymagające ewaluacji konkluzji-os, badanej prezentuje się i przesłanki i wniosek, a ona ma ocenić poprawność konkluzji 2. wymagające generowania konkluzji- osoba bad. samodzielnie generuje wnioski
rozumowanie indukcyjne - definicja + 3 cechy
rozpocznij naukę
wyprowadznie nowych twierdzeń na podstawie skończonej l. zgromadzonych przypadków. wniosek niepewny, dostarcza nowych inf., wykrywamy i formułujemy prawidłowości ogólne
Z jakimi 3 zagadnieniami można wg Evansa powiązać kierunki badań nad rozumowaniem?
rozpocznij naukę
1. problem kompetencji w zakresie rozumowania(czy ludzie z natury potrafią rozumować logicznie?) 2. identyfikacja systematycznych tendencji w rozumowaniu 3. wpływ zawartości zadania i kontekstu na rozumowanie
sylogizm - definicja
rozpocznij naukę
schemat wnioskowania dedukcyjnego, w którym wniosek wyciąga się na podstawie przesłanek.
Z jakich 3 terminów połączonych relacją składa się każda przesłanka?
rozpocznij naukę
1. z terminu większego=orzecznika wniosku=predykatu 2. z terminu średniego 3. z terminu mniejszego=podmiotu
2 rodzaje sylogizmów
rozpocznij naukę
liniowy, kategoryczny
sylogizm liniowy
rozpocznij naukę
związek między wszystkimi trzema terminami ma charakter liniowy i dotyczy porównania natężenia jakiejś właściwości użytych terminów (np. X wyższy od Y, Y niższy od Z)
sylogizm kategoryczny
rozpocznij naukę
orzeka o przynależności użytych w niej terminów do określonej kategorii (np. niektórzy ludzie są interesujący, żaden artysta nie jest interesujący)
efekt atmosfery
rozpocznij naukę
dot. błędów polegających na tendencji os. badanych do generowania wniosków na podstawie atmosfery tworzonej przez kwantyfikatory zawarte w przesłankach (np. WSZYSTKIE A są B, WSZYSTKIE C są B, więc WSZYSTKIE A są C)
Hipoteza faworyzowania konkluzji negatywnej (Begg, Denny)
rozpocznij naukę
negatywna przesłanka tworzy atmosferę negatywną, nawet jeśli inne przesłanki są pozytywne
hipoteza faworyzowania konkluzji szczegółowej
rozpocznij naukę
szczegółowa przesłanka tworzy atmosferę szczegółową, nawet jeśli pozostałe przesłanki są ogólne
3 wyjaśnienia efektu atmosfery
rozpocznij naukę
1. podobieństwo syntaktyczne przesłanek (składnia nas skłania) 2. hipoteza inwersji terminów w przesłankach (Chapman) - stosowanie równoważności w miejscu kiedy to jest nieuprawnione->kwadrat i prostokąt 3. hipoteza strategii dopasowania (Wetherick) - wybieramy bardziej zachowawczą konkluzję, czyli taką, która dot. mniejszej liczby przypadków
3 stanowiska co do formy reprezentacji sylogizmów liczbowych
rozpocznij naukę
wizualno-przestrzenna (Johnson-Laird, Gott) mieszana(Sternberg) propozycjonalna=w postaci sądów (Clark)
jaki wg Oakhill i Johnsona-Lairda wpływ na rozumowanie sylogistyczne ma wiedza i kontekst?
rozpocznij naukę
badani częściej formułują wnioski poprawne, jeśli są one zgodne z wiedzą potoczną, jeśli wnioski są sprzeczne z wiedzą potoczną twierdzą, że nie da się rozwiązać, a gdy rzeczywiście nie da się rozwiązać-częściej formułują błędne konkluzje
4 rodzaje implikacji
rozpocznij naukę
Modus ponens(jeżeli P to Q, P, więc Q), Potwierdzenie Następnika (Jeżeli P to Q, Q, więc P), Zaprzeczenie Poprzednika (Jeżeli P to Q, nieP, więc nieQ), Modus Tollens (Jeżeli P to Q, nieQ, więc nieP)
które z 4 rodzajów implikacji są zawsze niezawodne?
rozpocznij naukę
modus tollens i modus ponens
badania Watsona nad błędami rozumowania warunkowego (z kartami) - które strategie wybierają najczęściej ludzie i dlaczego?
rozpocznij naukę
ludzie do sprawdzenia poprawności hipotezy dot. kart wykorzystywali najczęsciej modus ponens i potwierdzenie następnika. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi preferuje strategie konfirmacyjne testowania hipotez
efekt materiału tematycznego (Griggs, Cox)
rozpocznij naukę
eksperyment z kartami dot. wieku i spożywanego napoju pokazały, że większość osób poprawnie odwracała karty
czego dowodzą badania Cosmides jeśli chodzi o posługiwanie się implikacją w syt. społecznych?
rozpocznij naukę
ludzie w pewnych syt. społecznych, tj. wykrywanie oszustów, zadziwiająco sprawnie posługują się implikacją
co wg Braine może zwiększyć poprawność rozumowania przy implikacji?
rozpocznij naukę
rozszerzenie kontekstu
sztywność myślenia
rozpocznij naukę
utrzymywanie się postawy, przeświadczenia lub sposobu działania, mimo zmiany warunków i braku uch dalszej przydatności. w rozwiązywaniu problemów przeszkadza w redefinicji problemu.
3 rodzaje sztywności myślenia wg Hunzikera
rozpocznij naukę
1. związana z nawykiem-uruchomienie szybkiej i dobrze utrwalonej, ale niedopasowanej do sytuacji reakcji 2. związana z restrukturyzacją sytuacji problemowe - trudność w reorganizacji dostęnych danych w celu ich ponownego zestawienia 3. związana z generowaniem różnorodnych rozwiązań-odwrotność giętkości ideacyjnej
giętkość ideacyjna
rozpocznij naukę
zdolność do generowania wielu różnorodnych rozwiązań problemów o charakterze dywergencyjnym
nastawienie
rozpocznij naukę
schematyczne podejście do problemu, zgodne z wcześniej wytworzonym sposobem jego reprezentacji lub utrwaloną procedurą poszukiwania rozwiązania
Co wg Newella i Simona może ulec zniekształceniu podczas rozwiązywania problemu?
rozpocznij naukę
każdy z elementów definicyjnych: dane początkowe, cele, operatory i ograniczenia
do jakich 2 efektów dochodzi podczas problemu dzbanów wody Luchinsa?
rozpocznij naukę
do indukcji nastawienia, która prowadzi do wytworzenia u os. badanej sztywnego sposobu rozwiązywania + efekt mechanizacji myślenia
kiedy, wg Ransophera i Thompsona, siła efektu Luchinsa jest największa?
rozpocznij naukę
gdy jest jak najwięcej zadań powodujących indukcję nastawienia
mechanizacja myślenia - jej plus i minus
rozpocznij naukę
+ jest strategią korzystania z ograniczonych zasobów=minimalizuje wysiłek poznawczy -utrudnia wykorzystywanie procesów metapoznawczych
jaki efekt może towarzyszyć mechanizacji myślenia?
rozpocznij naukę
osłabienie kontroli poznawczej
inercja mentalna
rozpocznij naukę
uporczywe stosowanie schematów, mimo że nie są one już adekwatne do sytuacji
inercja ideacyjna
rozpocznij naukę
usztywnienie się na jednym rodzaju generowanych rozwiązań, krążenie wokół jednego pomysłu
fiksacja funkcjonalna
rozpocznij naukę
niezdolność do używania obiektów inaczej, niż w ich typowej funkcji
sztywność rozumiana jako cecha osobnicza - jak badamy? z czym jest związana?
rozpocznij naukę
badamy kwestionariuszowo, jest pozytywnie związana ze sztywnością ideacyjną w zadaniach poznawczych
4 czynniki przeszkadzające w rozwiązywaniu problemów wg Kotovsky
rozpocznij naukę
1. duży stopień nowości 2. duża liczba reguł 3. duża złożoność reguł 4. niezgodność reguł z intuicją
transfer negatywnyy
rozpocznij naukę
rozwiązanie wcześniejszego problemu utrudnia rozwiązanie późniejszego
transfer pozytywny
rozpocznij naukę
rozwiązanie wcześniejszego problemu ułatwia poradzenie sobie z rozwiązaniem późniejszego problemu
maskowanie wsteczne
rozpocznij naukę
zakłócenie percepcji występujące, gdy zaraz po bodźcu (wzrokowym lub słuchowym) pojawia się inny bodziec tej samej modalności.
jak Sperling wywnioskował, że pamięć ikoniczna zawiera bodźce prekategorialne, czyli jeszcze nie przetworzone?
rozpocznij naukę
zmodyfikował swój eksperyment i zamiast rzędów samych liczb na planszach umieścił liczby i litery. Wyniki odtworzenia nie zmieniły się
jak jasność pola prezentowanego po bodźcu właściwym (liczbach) zmienia poziom odtworzenia w eksperymencie Sperlinga?
rozpocznij naukę
jasne pole zmniejsza dokładność odtwarzania w porównaniu z ciemnym polem
na podstawie badań Sperlinga powstał model wzrokowy pamięci sensorycznej=ikonicznej, jak opisywana jest ta pamięć?
rozpocznij naukę
Przechowuje ona pełny obraz wzrokowy, który stopniowo słabnie i w ciągu kilkuset milisekund (500 ms) całkowicie zanika.
co wynika z prekategorialności pamięci ikonicznej? na jakiej podstawie możemy, a na jakiej nie wydobywać z niej informacje?
rozpocznij naukę
informacje z pamięci ikonicznej mogą być wydobywane na podstawie cech fizycznych bodźca: koloru, położenia, wielkości, ale nie możemy tego zrobić na podstawie znaczenia bodźca
co umożliwia pamięć ikoniczna?
rozpocznij naukę
dzięki pamięci ikonicznej możemy opracowywać bodziec jeszcze przez pewien czas po zakończeniu jego działania
co działoby się, gdyby informacje byłyby przechowywane w pamięci ikonicznej dłużej niż są?
rozpocznij naukę
mielibyśmy kłopoty z przetwarzaniem kolejnych bodźców
trwałość wizualna podlega innym uwarunkowaniom niż badanie Sperlinga. Z tego powodu można w pamięci ikonicznej wyróżnić przynajmniej 2 zjawiska. Jakie?
rozpocznij naukę
trwałość informacyjną i trwałość wizualną
zakres pamięci bezpośredniej
rozpocznij naukę
liczba elementów odtwarzanych bezpośrednio po jednorazowym odbiorze z zachowaniem kolejności.
jak nazywają się podstawowe jednostki magazynowane w pamięci krótkotrwałej?
rozpocznij naukę
porcje informacji (chunks), które mogą mieć różne rozmiary, od jednej litery do całych fraz
z czym wg Cowana ma związek ograniczona pojemność STM?
rozpocznij naukę
z ograniczoną pojemnością uwagi, w centrum uwagi jesteśmy w stanie utrzymać 3-5 elementów
z czym związany jest wysoki zakres STM?
rozpocznij naukę
- z wiekiem (wzrasta do 15 r.ż) - z poziomem inteligencji
czego dowodzi eksperyment Petersonów dot. długości przechowywania inf. w STM?
rozpocznij naukę
Jeśli odebrany materiał nie jest powtarzany, to zanika całkowicie po 18-30 sekundach
przeszukiwanie równoległe
rozpocznij naukę
proces, w którym liczne informacje zawarte w pamięci są dostępne równocześnie.
przeszukiwanie seryjne
rozpocznij naukę
proces, w którym informacje zawarte w pamięci są przeglądane kolejno, jedna po drugiej.
na czym polegało zadanie Sternberga?
rozpocznij naukę
Badani najpierw widzieli serię cyfr, których liczba nie przekraczała zakresu pamięci bezpośredniej. Po krótkiej przerwie pokazywano cyfrę testową i pytano, czy należy ona do prezentowanego zbioru. Badani odpowiadali twierdząco lub przecząco, naciskając odpowiedni przycisk. Proszono o możliwie szybkie decyzje i natychmiast podawano informację zwrotną o tym, czy odpowiedź była prawidłowa.
o czym świadczy wzrost czasu reakcji następujący wraz z powiększaniem zbioru cyfr utrzymywanych w pamięci w zadaniu Sternberga?
rozpocznij naukę
o seryjnym procesie przeszukiwania pamięci
jaki charakter ma wg Sternberga proces przeszukiwania pamięci?
rozpocznij naukę
wyczerpujący, czyli zawsze przeszukiwany jest cały zbiór informacji
dlaczego przeszukiwanie pamięci ma charakter wyczerpujący, skoro niezgodne to jest z intuicją?
rozpocznij naukę
Sternberg wyjaśnia to szybkim tempem procesu przeszukiwania w porównaniu z powolnymi operacjami podejmowania decyzji.
czy przeszukiwanie pamięci ma zawsze charakter wyczerpujący?
rozpocznij naukę
nie zawsze, w momencie kiedy mamy podać miejsce jednostki w serii stosujemy przeszukiwanie samokończące się, a jeśli mamy stwierdzić czy jednostka występowała w podanym szeregu - wyczerpujące
kod pamięciowy
rozpocznij naukę
forma, w jakiej informacja jest reprezentowana w pamięci.
w jakich kodach mogą być przechowywane informacje w STM?
rozpocznij naukę
akustycznym, wizualnym i semantycznym
trwałość słuchowa
rozpocznij naukę
utrzymywanie się wrażenia dźwięku, gdy bodziec przestał już działać.
kiedy, w przypadku pamięci echoicznej, efekt maskowania wstecznego wzrasta?
rozpocznij naukę
Efekt maskowania wzrasta wraz z intensywnością bodźca maskującego i jest silniejszy, gdy oba bodźce są skierowane do tego samego ucha.
ile wg Crowforda wynosi trwałość echoicznej pamięci sensorycznej?
rozpocznij naukę
2-4 do 20 sekund
ile wynosi pojemność pamięci echoicznej?
rozpocznij naukę
5 jednostek
teoria rywalizacji egzemplarzy Logana
rozpocznij naukę
procesy automatyczne charakteryzują się określonym zestawem właściwości:[1] są autonomiczne-mogą być uruchamiane oraz wykonywane nieintencjonalnie, detekcja bodźca powoduje natychmiastowe przywołanie z pamięci wszystkich związanych z nim informacji deklaratywnych i proceduralnych [2] mogą podlegać kontroli [3] brak introspekcyjnej świadomości ich przebiegu [4] bezwysiłkowość
hipoteza inwersji
rozpocznij naukę
odwracanie kierunku relacji między terminami zawartymi w przesłankach sylogizmu
błąd pewności wstecznej
rozpocznij naukę
tendencja do oceniania przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych niż rzeczywiście były. I FUCKIN' KNEW IT!
odwrócony efekt Stroopa
rozpocznij naukę
W odwróconym efekcie czynnikiem zakłócającym jest kolor dla przeczytania słowa. Badani po uprzednim treningu w nazywaniu kolorów jakim napisane jest słowo mają trudność w czytaniu słów oznaczających kolory, które napisane są innym pisakiem niż czarny (kolorem niezgodnym)
rozumowanie warunkowe
rozpocznij naukę
część logiki zajmująca się rachunkiem zdań, jej podstawowym przedmiotem zainteresowania jest implikacja
zasada reprezentatywności
rozpocznij naukę
posługując się nią oceniamy prawdopodobieństwo niepewnych zdarzeń według tego, w jakim stopniu są one podobne do populacji, z której pochodzą, albo w jakim stopniu posiadają wyróżniające cechy procesu, który je wytwarza. ORŁY I RESZKI
złudzenie gracza
rozpocznij naukę
ludzie sądzą, że poszczególna seria wyników w ruletce nie powinna zawierać samych czerwonych, gdyż nie odpowiada losowemu charakterowi sekwencji
ignorowanie ogólnych prawidłowości
rozpocznij naukę
nie mamy poczucia, iż przy przyjmowaniu danej informacji powinniśmy się kierować ogólnymi tendencjami statystycznymi TAKSÓWKI
nieuwzględnianie regresji w przewidywaniach
rozpocznij naukę
nie branie pod uwagę tego, że po wyjątkowo dobrym wyniku należy się spodziewać wyniku słabszego i odwrotnie
błąd koniunkcji
rozpocznij naukę
ludzie nie uwzględniają tego, że prawdopodobieństwo koniunkcji zdarzeń jest mniejsze niż prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia należącego do tej koniunkcji, np. prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny-blondyna mniejsze niż prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny jakiegokolwiek
heurystyka zakotwiczenia
rozpocznij naukę
posługujemy się jakąś wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na zadane nam pytanie. Ta wartość/liczba stanowi dla nas punkt wyjściowy stanowiący zakotwiczenie.
złudzenie w ocenianiu koniunkcji
rozpocznij naukę
wykazywanie większego zaufania do zdarzenia koniunkcyjnego
zasada dostępnośći psychicznej
rozpocznij naukę
wierzymy w to, co łatwiej jest nam przywołać z pamięci, np. że ludzie częściej giną od ugryzień rekina niż od zajebania w nich odłamkiem z samolotu;P
Abstrakcja i jej 2 rodzaje
rozpocznij naukę
Abstrakcja - wyróżnianie w grupie obiektów pewnych cech przy pominięciu pozostałych. abstrakcja negatywna - pomijanie cech nieistotnych, abstrakcja pozytywna- wyodrębnienie tych cech, które są istotne
na czym polega uczenie się pojęć metodą różnicową?
rozpocznij naukę
najpierw uczą się procedur identyfikacyjnych, później pojęcia (cech), a na koniec mają sformułować definicję
jak wg Howarda są nabywane 2 rodzaje pojęć?
rozpocznij naukę
pojęcia niejawne- nabywane metodą abstrakcji percepcyjnej lub wyobrażeniowej właściwości desygnatów z egzemplarzy typowych dla kategorii, pojęcia jawne - metodą testowania hipotez odnośnie do wcześniej wyabstrahowanych cech egzemplarzy
w jakim paradygmacie badania nad nabywaniem pojęć sztucznych=matrycowych prowadził Lewicki?
rozpocznij naukę
w paradygmacie recepcji
ile powtórzeń potrzebowały osoby badane, żeby nauczyć się pojęcia matrycowego klipiec w badaniach Lewińskiego czego to dowodzi?
rozpocznij naukę
tyle ile cech różnicujących posiadał klipiec. Jest to dowodem na to, że testowali oni hipotezy na temat 1 cechy klipca i po otrzymaniu inf. zwr. od eksperymentatora ją weryfikowali
dlaczego klasyczne teorie reprezentacji pojęciowych nie zawsze znajdują zastosowanie w rzeczywistości?
rozpocznij naukę
pojęcia naturalnie, np. ptak, nie są zawsze definiowalne przez listę cech
czym, zgodnie z koncepcjami probabilistycznymi, jest reprezentacja pojęciowa?
rozpocznij naukę
jest sumarycznym opisem wszystkich cech pojęciowych będących desygnatami danego pojęcia
2 wymiary reprezentacji pojęciowych wg Rosch
rozpocznij naukę
pionowy- dotyczy stopnia ogólności pojęcia, poziomy-dotyczy desygnatów pojęcia znajdujących się na poziomie wyższym
3 poziomy pionowego wymiaru reprezentacji pojęciowych wg Rosch
rozpocznij naukę
nadrzędny-pojęcia na nim odzwierciedlane przez niewielką liczbę cech, podstawowy-najczęściej używany poziom ogólności reprezentacji pojęciowych, podrzędny-uwzględnia pojęcia bardzo szczegółowe
prototyp
rozpocznij naukę
najbardziej typowy, reprezentatywny egzemplarz pojęcia
kiedy, zgodnie z koncepcją prototypów, uczenie się pojęć jest najbardziej efektywne?
rozpocznij naukę
gdy uczenie się rozpoczynamy od prototypu (wymiar poziomy) kategorii pojęciowej z poziomu podstawowego (wymiar pionowy)
wskaźnik podobieństwa rodzinnego
rozpocznij naukę
prototyp to taki egzemplarz kategorii, który jest najbardziej podobny do wszystkich innych desygnatów kategorii najmniej podobny do desygnatów innej kategorii

Efekt Seprlinga i inne fascynujące pojęcia z zakresu psychologii poznawczej

Psychologia poznawcza dała początek wielu wspaniałym odkryciom związanym z funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Nasz mózg kryje wciąż wiele tajemnic, ale już dziś warto znać te odkryte. Fiszki wprowadzające nas w świat podstawowych pojęć psychologii poznawczej takich jak: grupy badawcze i eksperymentalne, obrazowanie mózgu, procesy pamięciowe i efekt Sperlinga, to zaproszenie do zachwytu nad działaniem ludzkiego mózgu, pamięci i procesów myślenia. Coraz więcej wiemy o nas jako ludziach myślących, ale wiedza ta ma sens dopiero wtedy, kiedy - choć trochę ją przyswoimy. Temu celowi służą właśnie fiszki z dziedziny psychologii poznawczej, pojęcie po pojęciu wyjaśniające nam, jak bardzo skomplikowanym mechanizmem jest nasze ludzkie myślenie, postrzeganie świata i doświadczanie siebie jako części rzeczywistości. Percepcja, czyli ludzkie postrzeganie to nie tylko zmysły, bodźce i reakcje, ale i ich interpretacja, która bywa tak różna, jak różne są ludzkie mózgi w ich indywidualnym działaniu.

Efekt Sperlinga? O co w tym chodzi?

Efekt Sperlinga to nazwa szeregu zjawisk związanych z pamięcią ikoniczną, a więc obrazową, człowieka. Sperling badał ludzką pamięć obrazu, czyli zapamiętywanie i przypominanie sobie znaków ikonicznych, wizualnych. Od nazwiska tego badacza powstał cały paradygmat badań i - ogólniej - styl myślenia o ludzkiej pamięci. Sperling wyświetlał badanym puste plansze, a następnie zbiory cyfr i liter. Badania te zmieniły wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiej pamięci, a sam odkrywca został uwieczniony w nazwie "efekt Sperlinga". Dzięki niemu lepiej rozumiemy dziś funkcjonowanie ludzkiej pamięci.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.