społeczna egzamin - wymienianki

 0    139 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jak się objawia zasada sprawiedliwości u Homansa? (2)
rozpocznij naukę
1. mamy prawo do większego zysku, jeśli ponosimy większe nakłady 2. mamy prawo oczekiwać, że będziemy mieli większy zysk, jeśli więcej zainwestujemy

kto wg Homansa jest nieracjonalny?
rozpocznij naukę
1. ten, kto nie uzyskuje potrzebnych mu nagród 2. ten, kogo przyjęta hierarchia wartości przez dłuższy czas nie przynosi mu zysków 3. ten, kto źle kalkuluje

2 tendencje rządzące naszym postępowaniem w relacjach z innymi wh Homansa
rozpocznij naukę
1. dążenie do podejmowania wymiany i tworzenia więzów społecznych z osobami podobnymi, równymi(daje równoważność wymiany) 2. podejmowanie wymiany z tymi, którzy są od nas lepsi (daje nam możliwość uzyskania szczególnie cennych nagród, ale równolegle podnosi nakłady)

kto zostaje przywódcą?
rozpocznij naukę
ten, któ potrafi lepiej nagrodzić większą liczbę osób

jakie jest ukryte założenie Homansa?
rozpocznij naukę
opłaca się być uczciwym w wymianie

2 cechy charakterystyczne instytucji
rozpocznij naukę
1. posługiwanie się wtórnymi nagrodami czy też uogólnionymi wzmocnieniami 2. instytucja wymaga od swoich członków przystosowania się do ogólnej normy

zorganizowana, wtórna warstwa życia, która wpływa na nasze postępowanie inaczej, niż to się dzieje w bezpośrednich, spontanicznych stosunkach między osobami

2 rodzaje stosunków, które wypełniają przestrzeń praktycznej interakcji społecznej
rozpocznij naukę
formalne, nieformalne

co wymieniają ludzie w grach?
rozpocznij naukę
bodźce - zachowania i reakcje

3 stany ego wg Berne'a
rozpocznij naukę
rodzic, dorosły, dziecko

jakimi 2 modelami można opisać stany ego
rozpocznij naukę
model funkcjonalny, model strukturalny

jakie 6 stanów ego wyróżnia model funkcjonalny?
rozpocznij naukę
1. rodzic normatywny 2. rodzic chroniący 3. dorosły 4. dziecko podporządkowane 5. dziecko zbuntowane 6. dziecko spontaniczne

jakie 3 aspekty powinny łączyć transakcje?
rozpocznij naukę
materialny, społeczny, indywidualny

6 form strukturalizacji czasu=ludzkiej interakcji
rozpocznij naukę
1. aktywność 2. rytuały 3. rozrywka 4. gry 5. intymność 6. wycofanie

jakie 2 komponenty zawiera program społeczny?
rozpocznij naukę
1. rytuały 2. rozrywki czasu wolnego

na jakie 2 symboliczne i wtórne potrzeby różnicuje się pierwotna potrzeba stymulacji?
rozpocznij naukę
głód uznania, głód struktury

jakie 2 wymiary ma każda gra?
rozpocznij naukę
zewnętrzny, fasadowy, pozorowany 2. wewnętrzny, ukryty, prawdziwy

na jakich 2 poziomach dokonywane są transakcje?
rozpocznij naukę
społecznym i psychologicznym

paradoks gier
rozpocznij naukę
gra pozwala uniknąć wejścia w intymność, do której dążenie uruchamia cały ten proces wymiany

4 rodzaje nagród wg Berne'a
rozpocznij naukę
społeczne, psychologiczne, biologiczne, egzystencjalne

jakie 4 cechy/umiejętności determinuje plan życia oparty na przyzwoleniach
rozpocznij naukę
autonomia-zależność, intymność, spontaniczność

jakie 3 rzeczy kształtują skrypt?
rozpocznij naukę
zakazy, nakazy, programy

z jakich 4 perspektyw można badać wyodrębnione obszary działań ludzkich wg Goffmana?
rozpocznij naukę
technicznej, politycznej, strukturalnej, kulturowej

4 typy transakcji
rozpocznij naukę
jawne równoległe, jawne skrzyżowane, ukryte, ukryte kątowe

2 sfery działania ludzi wg Goffmana
rozpocznij naukę
scena, kulisy

5 rodzajów sekretów
rozpocznij naukę
wstydliwe, strategiczne, wewnętrzne, powierzone, swobodne

4 role poboczne
rozpocznij naukę
informator, klakier, wtyczka, specjalista

jakie 5 warunków musi być spełnione wg Hare'a, żeby o 2/więcej osobach można było powiedzieć, że tworzą grupę
rozpocznij naukę
1. pomiędzy osobami musi istnieć bezpośrednia interakcja 2. wspólny cel 3. w zbiorze jednostek stanowiących grupę muszą istnieć normy 4. w zbiorze tym musi istnieć struktura 5. osoby te muszą mieć świadomość, że stanowią odrębną w stosunku do innych grupę

2 sposoby powstawania struktury grupy
rozpocznij naukę
1. nadana, narzucona 2. tworząca się w procesie interakcji

4 rodzaje struktur grupy społecznej
rozpocznij naukę
socjometryczna, władzy, komunikowania się, awansu

6 rodzajów korzyści, jakie możemy czerpać z przynależności do grupy
rozpocznij naukę
miłość, pieniądze, status, informacje, dobra, usługi

5 etapów rozwoju grupy wg Tuckmana i Jensen
rozpocznij naukę
formowanie, rozruchy, ustalanie norm, działanie, rozpad

5 etapów rozwoju grupy wg Cohena
rozpocznij naukę
1. deklaracja członkostwa 2. wyłanianie subgrup 3. konfrontacja 4. zaznaczanie różnic indywidualnych 5. współpraca

2 typy konfliktów pożądane w fazie konfrontacji
rozpocznij naukę
fałszywy, kontyngentny

3 procesy konstytuujące socjalizację
rozpocznij naukę
ocena, zaangażowanie, przyjęcie roli

7 etapów socjalizacji wg Morelanda i Levina
rozpocznij naukę
1. badanie 2. wejście-przyłączenie do grup 3. socjalizacja 4. akceptacja/utrzymanie 5. dywergencja 6. resocjalizacja 7. zapamiętanie(odejście)

3 style kierowania grupami
rozpocznij naukę
autokratyczny, demokratyczny, liberalny

3 tezy Festingera na temat oceniania siebie
rozpocznij naukę
1. ludzie są motywowani do poszukiwania trafnej oceny własnych poglądów i zdolności 2. wielokrotnie brakuje obiektywnych kryteriów oceny własnego postępowania, słuszności własnych opinii i przekonań czy wyboru przyszłych działań 3. porównania powinny dotyczyć osób podobnych ale nieco bardziej uzdolnionych

2 wyjaśnienia efektu strachu-afiliacji wg Schachtera
rozpocznij naukę
1. fizyczna obecność innych redukuje strach 2. badani pragną ocenić stosowność odczuwanego przez siebie niepokoju przez porównanie swojej reakcji z reakcjami innych osób

2 motywy porównywania się z innymi wg Goethalsa i Darley
rozpocznij naukę
1. dążenie do oceny obiektywnej 2. potrzeba wzmacniania poczucia własnej wartości

co sprawia, że jesteśmy atrakcyjni dla innych? 3
rozpocznij naukę
1. obszar cech, właściwości osobowościowych danego człowieka 2. fizyczna atrakcyjność 3. kwestia odległości=efekt bliskości

4 zasady dotyczące tego, kogo lubimy
rozpocznij naukę
1. lubimy osoby podobne do nas 2. lubimy osoby będące blisko 3. lubimy tych, którzy nas lubią 4. atrakcyjność innych rośnie w warunkach wzbudzających lęk

8 determinantów atrakcyjności
rozpocznij naukę
1. pokrewieństwo 2. powtarzana ekspozycja 3. cechy indywidualne 4. fizyczna atrakcyjność 5. podobieństwo 6. uzupełnianie się 7. elementy zachowania 8. nagradzanie

2 rodzaje czynników, które powodują umacnianie się początkowych skłonności swoich członków w grupie
rozpocznij naukę
czynnniki poznawcze, wynniki motywacyjne

3 wyjaśnienia zjawiska polaryzacji grupowej
rozpocznij naukę
1. teoria argumentów perswazyjnych 2. teoria wartości kulturowych 3. teoria autokategoryzacji

4 czynniki powodujęce, że jednostki mają przewagę w podejmowaniu decyzji nad grupami
rozpocznij naukę
1. zadania koniunktywne 2. straty ponoszone w toku procesu 3. niepowodzenie w dzieleniu się unikatową informacją 4. skuteczność burzy mózgów

3 typy zadań
rozpocznij naukę
addytywne, koniunktywne, dysjunktywne

5 sytuacji, w których występuje myślenie grupowe
rozpocznij naukę
1. grupa jest zwarta 2. grupa jest oddzielona od poglądów przeciwstawnych własnym opiniom 3. grupą kieruje 1 dominujący przywódca usilnie forsujący własne poglądy 4. silny stres 5. słabo wypracowene metody podejmowania decyzji

7 symptomów myślenia grupowego
rozpocznij naukę
1. złudzenie odporności na ataki 2. przekonianie o moralnych racjach 3. stereotypowe postrzeganie przeciwników 4. autocenzura 5. ukierunkowany nacisk na decydentów, aby podporządkowali się większości 6. złudzenie jednomyślności 7. strażnicy jednomyślności

4 skutki myślenia grupowego dla podejmowania decyzji
rozpocznij naukę
1. niepełna analiza alternatywnych poglądów 2. lekceważenie określania poziomu ryzyka dla preferowanych rozwiązań 3. opieranie się na niepełnej informacji 4. brak planu działania na wypadek niepowodzenia

4 sposoby na unikanie grupowego myślenia
rozpocznij naukę
1. bezstronny przywódca 2. przywódca otwarty na bezstronne opinie spoza grupy 3. grupa podzielona na małe zespoły, które najpierw spotkałyby się oddzielnie, a potem dyskutowały na forum 4. tajne głosowanie/anonimowe opinie na piśmie

3 sytuacje, w których powoływanie grupy nie ma sensu
rozpocznij naukę
1. problem ma jedno rozwiązanie, które szybciej, skuteczniej opracuje jedna osoba 2. nie ma potrzeby zrozumienia tego rozwiązania przez innych lub ich angażowania się w nie 3. decyzję już podjęto, a manipuluje się grupą, żeby jedynie formalnie zatwierdziła tę decyzję

5 reguł, które można stosować w grupowym podejmowaniu decyzji
rozpocznij naukę
1. jednomyślność 2. zasada zwykłej większości kryterium zasadności 3. zasada dwóch trzecich członków grupy 4. wstępne ukierunkowanie stanowisk 5. kryterium zasadności

3 cechy komunikacji
rozpocznij naukę
1. ma charakter symboliczny 2. ma charakter osobisty 3. jest procesem transakcyjnym

na jakich 2 wymiarach można rozpatrywać wszystkie komunikaty?
rozpocznij naukę
treściowym i relacyjnym

4 preferowane sposoby słuchania
rozpocznij naukę
zorientowane na ludzi, zorientowane na działanie, zorientowane na treść, zorientowane na czas

7 złych nawyków w słuchaniu
rozpocznij naukę
1. słuchanie pozorne 2. kłótnia w milczeniu 3. przyjmowanie założeń o znaczeniu 4. atak mentalny 5. skupianie się na rzeczach nieistotnych 6. odchodzenie od tematu 7. reagowanie obronne

3 założenia teorii strukturalizacji
rozpocznij naukę
1. członkowie grupy nie zjawiają się w grupie bez wzorców zachowań 2. chociaż ludzie przejmują zasady i standardy zachowania z kultury, w której żyją, nie są zmuszani do ich przestrzegania 3. grupa nigdy nie jest ostatecznie stworzona; jest w stanie ciągłego przekształcania się w procesie komunikacji; w konsekwencji zmiany następują stopniowo

5 zasad właściwego używania języka w celu wsparcia procesu grupowego
rozpocznij naukę
1. postępuj zgodnie z zasadami języka 2. dostosuj się do symbolicznej natury języka 3. ostrożnie używaj słów mogących wyzwalać emocje 4. porządkuj swoje wypowiedzi i przebieg dyskusji w grupie 5. upewnij się, że zadawane pytania są jasne i adekwatne

6 kategorii komunikatów niewerbalnych
rozpocznij naukę
1. wygląd 2. przestrzeń i sposób siedzenia 3. ekspresja mimiczna i kontakt wzrokowy 4. ruch 5. głos 6. czas

3 sytuacje, w których ludzie podporządkowują się informacyjnemu wpływowi społecznemu
rozpocznij naukę
1. sytuacja jest niejasna 2. sytuacja jest kryzysowa 3. inni ludzie są ekspertami

2 przyczyny normatywnego wpływu społecznego
rozpocznij naukę
1. zmieniamy swoje zachowanie, by dorównać innym 2. pragniemy uniknąć ośmieszenia czy odrzucenia

3 etapy reakcji grupy na dewianta
rozpocznij naukę
monitorowanie, przekonywanie, odrzucenie

zgodnie z teorią wpływu społecznego Latane dostosowanie się do wpływu społecznego zależy od 7 czynników - jakich?
rozpocznij naukę
1. siły 2. bezpośredniości 3. liczby innych osób w grupie 4. kiedy grupa liczy 3 albo więcej osób 5. kiedy grupa jest jednomyślna 6. kiedy wyrastasz w pewnej kulturze 7. kiedy jesteś pewnym typem człowieka

Teoria Moscovici - 3 podstawowe założenia
rozpocznij naukę
1. ten, kto ma perswazyjny wpływ na innych, nie potrzebuje władzy 2. prawdziwy wpływ jest udziałem bezsilnych mniejszości 3. konformizm wobec grupy jest procesem posłuszeństwa oparym wyłącznie na władzy

5 najbardziej typowych przyczyn, z jakich, wg Pratkanisa, w realnych okolicznościach życiowych stosujemy heurystyki zamiast racjonalnej analizy sytuacji
rozpocznij naukę
1. brak czasu na myślenie 2. przeładowanie informacjami 3. poczucie małej wagi problemu 4. niewystarczająca wiedza 5.łatwość dostępu do danej heurystyki

4 podstawowe postulaty ELM (elaboration likehood model)
rozpocznij naukę
1. tor peryferyjny może być przez odbiorcę świadomie kontrolowany 2. rozmaite zmienne mogą wpływać na stopień i kierunek rozpracowania dzięki temu, że: służą w komunikacie jako argumenty; jako wskazówki peryferyjne decydują o sposobie podejścia odbiorcy do argumentów i przedmiotu perswazji 3. gdy motywacja i zdolność do rzeczowego rozpracowania argumentów maleje, większego znaczenia nabierają czynniki peryferyjne i odwrotnie; 4. zmiany postawy wywołane torem centralnym są bardziej długotrwale, u

od jakich 3 aspektów zależy skuteczność szantażu komunikacyjnego?
rozpocznij naukę
1. stopień dolegliwości zapowiadanej kary 2. prawdopodobieństwo jej faktycznej realizacji 3. odporność nadawcy na ewentualne przeciwdziała, będące w dyspozycji odbiorcy

prawo rewanżu(zasada wzajemności)
rozpocznij naukę
gdy ktoś ofiarowuje Ci coś o dostrzegalnej wartości, natychmiast reagujesz pragnieniem by mu się odwzajemnić – ktoś obdarowany pragnie się odwzajemnić; oddawanie- przyjmowanie- odwzajemnianie

prawo kontrastu
rozpocznij naukę
percepcja różnicy między przedmiotami pogłębi się, jeśli rzeczy te ujrzymy bliżej siebie w czasie/ przestrzeni

prawo sympatii
rozpocznij naukę
– jeśli ktoś prosi cię o zrobienie czegoś, a ty uważasz, ze to człowiek, który ma na względzie twoje dobro- prawdopodobnie spełnisz jego prośbę;

prawo potwierdzania oczekiwań
rozpocznij naukę
– jeśli ktoś, komu ufasz oczekuje, że wykonasz jakieś zadanie lub osiągniesz określone wyniki, będziesz dążyć do spełnienia jego oczekiwań, niezależnie czy oczekiwania te są dobre czy złe

prawo pozytywnych skojarzeń (efekt aureoli)
rozpocznij naukę
jesteśmy zwolennikami produktów i usług popieranych przez ludzi, których lubimy/ szanujemy

prawo konsekwencji
rozpocznij naukę
– jeśli ktoś deklaruje pisemnie lub ustnie, że zajmuje określone stanowisko w jakiejś sprawie, będzie za wszelką cenę dążył do obrony tego stanowiska, niezależnie od tego czy jest ono słuszne czy nie, nawet w obliczu dowodów niesłuszności;

prawo limitu (reguła niedostępności)
rozpocznij naukę
jeśli komuś się wydaje, że ilość produktów, które pragnie posiadać lub dostęp do nich jest ograniczony, ceni je wyżej niż gdy wtedy, gdy jest ich pod dostatkiem;

prawo konformizmu (zasada dowodu społecznego)
rozpocznij naukę
wiele ludzi zaaprobuje propozycje, które będą postrzegane jako możliwe do przyjęcia przez większość innych ludzi lub większość rówieśników danej osoby

prawo władzy
rozpocznij naukę
ludzie zyskują władzę nad innymi wtedy, gdy są postrzegani jaki ci, którzy posiadają większy autorytet, siłę czy kompetencje;

9 zasad, które wh Hogansa odgrywają istotną rolę zarówno w życiu codziennym, jaki i w kontaktach związanych z procesem perswazji
rozpocznij naukę
prawo: 1. rewanżu 2. kontrastu 3. sympatii 4. potwierdzenia oczekiwań 5. pozytywnych kojarzeń 6. konsekwencji 7. limitu 8. konformizmu 9. władzy

2 podstawowe typy wzajemnej zależności między celami
rozpocznij naukę
pozytywna, negatywna

2 typy działań pojejmowanych przez jednostkę
rozpocznij naukę
1. działania skuteczne 2. działania zmniejszające skuteczność

z jakich 4 powodów może wynikać pozytywna współzależność?
rozpocznij naukę
1. ludzie się nawzajem lubią 2. są wynagradzani na podstawie wspólnych osiągnięć 3. muszą dzielić się zasobami 4. muszą wspólnie pokonywać przeszkody

z czego może wynikać negatywna współzależność?
rozpocznij naukę
1. ludzie się nie lubią 2. są wynagradzani w taki sposób, że jeśli jeden dostanie więcej, to drugi dostanie mniej

2 podstawowe idee teorii współpracy i rywalizacji
rozpocznij naukę
1. rodzaj zależności pomiędzy celami osób zaangażowanych w daną sytuację 2. rodzaj działania podjętego przez osoby zaangażowane;

3 możliwości zastąpienia
rozpocznij naukę
1. niezastępowalny 2. możliwość zastąpienia pozwala na zaakceptowanie działań innych w zaspokajaniu własnych potrzeb 3. negatywna pożliwość zastąpienia - aktywne odrzucenie i usiłowanie przeciwdziałania skutkom działalności innej osoby

cechy relacji opartych na współpracy 7
rozpocznij naukę
1. istnieje skuteczna komunikacja 2.życzliwość, pomoc i mniej oporu wyraża się w dyskusjach 3. koordynacja wysiłków, podział pracy, zorientowanie na realizację celu, zosganizowanie w dyskusji i wysoka produktywność 4. zgadzanie się z pomysłami innych 5. podobieństwa przekonań i wartości, a także zaufanie do własnych pomysłów i wartości, które inni przypisują tym pomysłom 6. rosnąca chęś zwiększania władzy innych, w celu osiągnięcia celów innych osób 7. definiowanie sprzecznych interesów jako wsp

6 cech relacji opartych na rywalizacji
rozpocznij naukę
1. osłabiona komunikacja 2. utrudnianie i brak życzliwości 3. strony procesu niezdolne do podziału pracy 4. coraz mniejsza ufność 5. dążenie do zwiększenia własnej siły i zmniejszenia sił innych 6. proces rywalizacji jest podsycany przez pogląd, że rozwiązanie konfliktu może jedynie zostać narzucone przez jedną stronę drugiej

3 procesy, przez które zachodzi eskalacja konfliktu
rozpocznij naukę
1. autystyczna wrogość 2. samospełniające się proroctwa 3. zobowiązania podjęte niechcący

5 rodzajów konfliktów w organizacji
rozpocznij naukę
1. wewnętrzny konflikt u danej osoby 2. między poszczególnymi osobami 3. między jednostką a grupą 4. między grupami w tej samej organizacji 5. między organizacjami

4 źródła konfliktów w organizacjach
rozpocznij naukę
1. konieczność dzielenie się ograniczonymi zasobami 2. różnice w celach 3. współzależność pracy 4. różnice w wartościach i poglądach

jakie 6 konsekwencji postawienia grupy w sytuacji konfliktowej wymienia Sherif?
rozpocznij naukę
1. narastająca zwartość 2. wysuwanie przywódców 3. wypaczanie poglądów 4. narastanie negatywnych stereotypów 5. wybór silnych przedstawicieli 6. pojawienie się "ślepych plamek"

3 czynniki wpływające na to czy konflikt będzie funkcjonalny czy dysfunkcjonalny
rozpocznij naukę
1. poziom konfliktu 2. struktura i kultura organizacji 3. sposób pokierowania konfliktem

3 cechy skutecznej negocjacji
rozpocznij naukę
1. współzależność pracy 2. określenie skali ustępstw 3. uwzględnienie możliwości mediacji lub arbitraż

3 metody kierowania konfliktem
rozpocznij naukę
1. stymulowanie 2. ograniczenie/tłumienie 3. rozwiązywanie

5 metod stymulowania konfliktu
rozpocznij naukę
1. wprowadzanie ludzi z zewnątrz 2. postępowanie wbrew regułom 3. zmiana struktury organizacji 4. zachęcanie do wspólzawodnictwa 5. wybór odpowiednich kierowników

3 nieskuteczne metody ograniczania konfliktu
rozpocznij naukę
1. dostarczanie każdej grupie pozytywnych informacji o drugiej grupie 2. zwiększanie ilości przyjemnych kontaktów towarzyskich między grupami 3. zaproszenie przywódców grup do podjęcia negocjacji i dostarczenia swoim grupom pozytywnych informacji

2 skuteczne metody ograniczania konfliktu
rozpocznij naukę
1. zastąpienie konkurencyjnych celów, które rozdzielały obie grupy, nadrzędnymi celami 2. zjednoczenie grupy wobec wspólnego "zagrożenia" lub "wroga"

metody rozwiązywania konfliktu
rozpocznij naukę
1. dominacja i tłumienie 2. kompromis 3. integrujące rozwiązywanie problemu

przez jakie 4 drogi mogą nastąpić dominacja i tłumienie?
rozpocznij naukę
1. wymuszanie 2.łagodzenie 3. unik 4. zasada większości

5 sposobów na kompromis
rozpocznij naukę
1. rozdzielenie 2. arbitraż 3. rozstrzygnięcie losowe 4. odniesienie się do przepisów 5. przekupienie

3 rodzaje metod integrującego rozstrzygania konfliktów
rozpocznij naukę
1. uzgodnienie 2. konfrontacja 3. stosowanie celów nadrzędnych

4 czynniki wpływające na rozwiązywanie konfliktu
rozpocznij naukę
4C: contact, cooperation, communication, conciliation(pojednanie)

4 style prowadzenia negocjacji wg Nęcki
rozpocznij naukę
1. aktywno-kooperacyjny 2. aktywno-walczący 3. pasywno-współpracujący 4. pasywno-walczący

4 kroki negocjacji
rozpocznij naukę
1. otwarcie rozmów 2. przedstawienie propozycji 3. ustępstwa i oferty 4. kontrakt końcowy

3 potencjalne źródła konfliktów
rozpocznij naukę
1. sprzeczność interesów 2. potrzeba ochrony poczucia własnej wartości 3. różnice światopoglądowe

4 sposoby rozdziału dóbr jako źródła konfliktu
rozpocznij naukę
1. wszystko dla zwycięzcy 2. każdemu według zasług 3. zasada równości 4. każdemu wg potrzeb

4 cechy charakterystyczne konfliktów trudno rozwiązywalnych
rozpocznij naukę
1. długi czas 2. prowadzą do eskalacji 3. powodują zagrożenie dla podstawowych potrzeb i wartości 4. prowadzą do destrukcji

3 kryteria uznania kogoś za osobę prześladowaną
rozpocznij naukę
1. odmowa prawa do tożsamości 2. brak poczucia bezpieczeństwa 3. brak skutecznego przedstawicielstwa politycznego

5 konsekwencji konfliktu trudno rozwiązywalnego
rozpocznij naukę
1. koszty ekonomiczne 2. przemoc 3. ciągłość międzypokoleniowa 4. rozdzielenie 5. zdrowie psychiczne

2 rodzaje agresji
rozpocznij naukę
wroga, instrumentalna

4 psychospołeczne teorie agresji
rozpocznij naukę
1. teoria "frustracja-agresja" 2. agresja jako wyuczona dyspozycja 3. agresja nawykowa-efekt klasycznej teorii uczenia się 4. społeczne uczenie się zachowań agresywnych

2 główne tezy teorii "frustracja-agresja"
rozpocznij naukę
1. agresja jest zawsze poprzedzona frustracją 2. każda frustracja powoduje bezwzględne wystąpienie agresji

jakie 3 zagrożenia są agresogenne wg teorii "frustracja-agresja"?
rozpocznij naukę
1. zagrożenie obrazu własnej osoby 2. zagrożenie osobistej godności 3. zagrożenie obniżenia samooceny

4 cechy kary, które różnicują jej skuteczność
rozpocznij naukę
1. intensywność 2. częstotliwość 3. regularność 4. moment, gdy kara jest stosowana: z odroczeniem czy nie

4 sytuacyjne uwarunkowania agresji
rozpocznij naukę
1. szeroki zakres nieprzyjemnych bodźców 2. wysoka temperatura 3. pobudzenie fizjologiczne 4. negatywny afekt

4 teorie wyjaśniające zachowania prospołeczne
rozpocznij naukę
1. socjobiologiczne 2. decyzyjny model interwencji kryzysowej 3. teorie pobudzenia 4. teorie norm

2 warunki konieczne do zajścia altruizmu odwzajemnionego
rozpocznij naukę
1. jednostki są zdolne wzajemnie się rozpoznawać i pamiętać 2. pojawia się tylko przy wykształceniu identyfikacji i karania oszustów

kroki-pytania w decyzyjnym modelu interwencji kryzysowej
rozpocznij naukę
zdarzenie zauważone? sytuacja kryzysowa? moja odpowiedzialność? wiem jak pomóc? wykonać?

4 czynniki powodujące wzrost pobudzenia emocjonalnego u obserwatora cudzych kłopotów
rozpocznij naukę
1. natężenie kłopotów 2. jednoznaczność kłopotów 3. czas trwania kłopotów 4. zmniejszanie się dystansu oddzielające od świadka od osoby nękanej kłopotami

jakie 4 czynniki biorą pod uwagę ludzie, gdy oceniają czy komuś pomóc? teorie pobudzenia
rozpocznij naukę
1. koszty udzielenia pomocy 2. zyski z udzielenia pomocy 3. koszty z zaniechania pomocy 4. zyski z zaniechania pomocy

2 typy motywacji do pomagania wg Karyłowskiego
rozpocznij naukę
1. motywacja endocentryczna-ważne, że to ja pomogłem 2. motywacja egzocentryczna-ważne, że pomoc została udzielona

4 wyznaczniki pomagania
rozpocznij naukę
1. obecność i zachowanie innych 2. własności biorcy pomocy 3. własności dawcy pomocy 4. relacje między biorcą i dawcą pomocy

5 cech osobowości altruistycznej
rozpocznij naukę
1. wyższy poziom empatii 2. silniejsza wiara w sprawiedliwy świat 3. silniejsza wiara w normę odpowiedzialności społecznej 4. wewnętrzne poczucie kontroli 5. niski poziom egocentryzmu

co wpływa na to, że pomożemy? 4
rozpocznij naukę
1. pozytywny nastrój, jeśli pomoc nam go nie zjebie xD 2. poczucie winy 3. smutek, jeśli oznacza koncentrację na stanie innej osoby 4. brak poczucia samowystarczalności

4 podstawowe typy relacji społecznych wg Fiske
rozpocznij naukę
1. wspólnotowa 2. hierarchiczna 3. równościowa 4. wymiany rynkowej

3 rozumienia pojęcia władzy wg Griffina
rozpocznij naukę
1. stosunek hierarchiczny, w którym strona zwierzchnia posiada zdolność wymuszenia określonych zachowań na stronie podległej 2. możliwość zmiany zachowań lub postaw innych zgodnie z wolą kierującedo, obejmująca cechy osobiste oraz zajmowaną pozycję, co może być podstawą potencjalnego wpływu władcy 3. zdolność do wpływania na zachowania innych

5 cech przywódcy wg Stogdilla
rozpocznij naukę
1. inteligencja 2. wyniki w nauce 3. gotowość ponoszenia odpowiedzialności 4. aktywność i zaangażowanie społeczne 5. status społeczno-ekonomiczny

4 etapy dojrzałości grupy wg Hersey i Blancharda
rozpocznij naukę
1. grupa nie wie jak wykonać zadanie i nie wykazuje zaangażowania, lider stosuje styl autokratyczny 2. grupa posiada pewną wiedzę-styl dyrektywny 3. grupa posiada wiedzę-styl partycypacyjny 4. grupa posiada wiedzę i zaangażowanie - styl delegujący

4 paradygmaty przywództwa
rozpocznij naukę
klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny

3 ograniczenia przywództwa klasycznego
rozpocznij naukę
1. gdy przywódca ustępuje, sukcesja może wywoływać kryzys; 2. pojawiają się problemy, gdy przywódca nie może kontrolować wszystkich działań lub gdy podwładni zaczynają myśleć samodzielnie; 3. tylko nieliczni mają zdolności do przewodzenia w sposób klasyczny;

2 typy przywódców transakcyjnych
rozpocznij naukę
1. na najniższym poziomie przyw. transakcyjni starają się realizować własne cele i przysłużyć się interesom poszczególnych członków; 2. gracze zespołowi – troszczą się o interesy podwładnych i interakcje w grupie oraz z grupą; skuteczność zależy od umiejętności, słuszności wybranej drogi;

2 ograniczenia przywództwa transakcyjnego
rozpocznij naukę
1. załoga może postrzegać nadzorowanie jako ograniczenie; w okresie zmian i niepewności – widać niedoskonałości p.t.; 2. decyzje podejmowane są zwykle z myślą o krótkotrwałych korzyściach (vide: polityka i wybory)

ograniczenia przywództwa wizjonerskiego 5
rozpocznij naukę
1. nierealistyczne oczekiwania członków grupy – często rozczarowanie, jeśli cel nie zostanie osiągnięty; 2. członkowie grupy mogą się uzależnić od przywódcy wizjonerskiego; 3. mogą zanikać innowacje (ze względu na tłumienie własnych wątpliwości – „on jest taki wspaniały, nie może się mylić! Gdzie ja tam ze swoimi pomysłami...”); 4. ci, którzy nie pasują do wizji, zwykle opuszczają organizację (mit: organizacje wizjonerskie są dla każdego); 5.p. wizjonerskie nie jest synonimem jedynego skuteczneg

ograniczenia przywództwa organicznego
rozpocznij naukę
1. małe prawdopodobieństwo, by organizacja organiczna istniała w przyszłości tylko w jednej formie; utrata kontroli i wzrost niepewności – ujemne skutki autonomii; 2. przywództwo organiczne – jedna z możliwych odpowiedzi na dynamiczne otoczenie, gdzie podstawowe znaczenie ma wiedza – nie jest to „panaceum uniwersalne”

cechy mniejszości, które stanowią o jej sile wg Moscoviciego
rozpocznij naukę
zwartość - mniejszość jest dłużej jednomyślna -inwestycja - działania mniejszości są postrzegane jako dowód zaangażowania -autonomia - działania mniejszości są uważane za bezinteresowne -otwartość umysłu-mniejszość nie jest ani zbyt sztywna ani elastyczna

3 cechy dramatycznej formy informacyjnego wpływu społecznego w czasie kryzysów
rozpocznij naukę
1. poznianie nowej definicji sytuacji 2. nowe przekoniania spostrzegane jako lepsze i bardziej użyeczne 3. przemiana wymaga, aby osoba podporządkowała się systemowi nowej grupy odniesienia

2 konsekwencje efektu zysku-straty
rozpocznij naukę
1. tym bardziej lubimy daną osobę, im więcej musieliśmy włożyć w zmianę jej pierwotnej opinii o nas 2. tym mniej lubimy daną osobę, im więcej jej pierwotnej sympatii straciliśmy

4 cechy negocjacji nastawionych na współpracę
rozpocznij naukę
-oddziel ludzi od problemów -koncentruj się na interesach, nie stanowiskach -formułuj pytania przed odpowiedziami -doceniaj pozytywy, nazywaj osiągnięcia podczas negocjacj

5 definicyjnych wskaźników perswazji
rozpocznij naukę
1. akt perswazyjny zaczyna się od nadania jakiegoś komunikatu 2. akt ten odbywa się zawsze w jakiejś sytuacji 3. jest on w stanie - przynajmniej potencjalnie-zmienić tą sytuację 4. perswazja jest podejmowana w tym właśnie celu, aby zmienić zastaną sytuację w zaplanowanym z góry, dogodnym dla nadawcy kierunku 5. realna zmiana, wywołana emisją komunikatu, może nie pokrywać się ze zmianą planowaną, to jest akt perswazyjny może być nieskuteczny

4 cechy osobowości makiewelicznej
rozpocznij naukę
-wrogość wobec innych (agresja) -dwulicowość -egocentryzm -emocjonalna oziębłość


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.