Gerstmann "Rozwój uczuć"

 0    76 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
uczucia - funkcje
rozpocznij naukę
współdziałają z procesami poznawczymi, wpływając na ich przebieg i treść, odzwierciedlają świat, umożliwiają orientowanie się w rzeczywistości. W nich wyraża się stosunek jednostki do poszczególnych fragmentów otoczenia
emocje
rozpocznij naukę
rodzaj uczuć, pierwotne funkcje psychiczne człowieka
2 rodzaje źródeł uczuć
rozpocznij naukę
bezpośrednio działające - wywołują przeżycia emocjonalne, gdy rzeczywiście, konkretnie pojawiają się w naszym życiu, pośrednie - aktywizują uczucia, kiedy przypominamy sobie przeszłe zdarzenia
podział uczuć: przykre / przyjemne - kiedy które się przeżywa?
rozpocznij naukę
przykre- gdy występuą silne i niezaspokajane od razu potrzeby biologiczne, gdy organizm jest zmęczony, przyjemne - gdy potrzeby zaspokojone, jesteśmy zdrowi i wypoczęci
podział uczuć ze względu na znak
rozpocznij naukę
dodatnie=propulsywne, ujemne=repulsywne
podział procesów emocjonalnych ze względu na siłę
rozpocznij naukę
nastroje-słabe, długie, afekty-którkie, b. intensywne, namiętności-długie, intensywne
podział uczuć ze względu na źródła
rozpocznij naukę
intelektualne(ciekawość, zainteresowanie) moralno-społeczne(pozytywne-życzliwość, przywiązanie, braterstwo, solidarność, negatywne-wrogość, nienawiść, zawiść), estetyczne
potrzeby + podział
rozpocznij naukę
stan organizmu wywołany brakiem czegoś, co jest dla niego ważne, a niekiedy bezwarunkowo konieczne do istnienia, wyróżniamy: p. biologiczne i p. społeczne
w jakim kierunku powinien przebiegać proces ontogenezy jeśli chodzi o motywację?
rozpocznij naukę
od aktywności motywowanej głównie emocjonalnie do bardziej złożonych działań, których motywacja jest skomplikowanym współdziałaniem procesów poznawczych i emocjonalnych
motywacja emocjonalna - kiedy działa?
rozpocznij naukę
kiedy spełnione są warunki określone prawem Yerkesa-Dodsona
na jakich 3 procesach opiera się świadoma dyscyplina?
rozpocznij naukę
1. rozumienie znaczenia treści normy 2. uznanie jej pozytywnej życiowej wartości, uzasadniającej słuszność wprowadzania jej w praktykę dziąłania 3. emocjonalne propulsywne ustosunkowanie się do normy
w jaki sposób dokonuje się kształtowanie dojrzałości emocjonalnej?
rozpocznij naukę
głównie przez zapobieganie tworzeniu się nadmiernej więzi emocjonalnej z wybranymi osobami najbliższego otoczenia
jakie skutki niesie ze sobą wykształcenie się zbyt silnej więzi z matką?
rozpocznij naukę
obronne izolowanie się od udziału w życiu zbiorowym i bierność
co jest przeciwieństwem dojrzałości emocjonalno-społecznej?
rozpocznij naukę
utrwalona postawa konsumpcyjna, która bierze się z niedopuszczania dziecka do działań konstruktywnych, wymagających pewnego ryzyka, możliwości niepowodzenia w zaspokajaniu potrzeb. Charakteryzuje się postawą rozczeniową
egotyzm uczuciowy
rozpocznij naukę
cecha niedojrzałości emocjonalno-społecznej; człowiek domaga się od otoczenia czułej opieki, deklaracji o żywionych dla niej uczuciach, ale sam nie odwzajemnia tych uczuć
co jest zaprzeczeniem dojrzałości społ-emo?
rozpocznij naukę
poczucie niższości
poczucie nadmiernej siły i zniszczenia - czym się przejawia?
rozpocznij naukę
przejawia się jako niesłuszne, przesadne i złudne poczucie własnej mocy.
skutki niedojrzałości emocjonalno-społecznej
rozpocznij naukę
zmniejszone możliwości przystosowania się do środowiska, zaburzenia w sferze doznań uczuciowych,
czym przejawia się dojrzałość emocjonalno-społeczna?
rozpocznij naukę
adekwatnością znaku emocji, posiadanej wiarygodnej wiedzy o samym sobie, umiejętnością kontrolowania przebiegu procesów emocjonalnych
prawo ciągłości przemian
rozpocznij naukę
osobowość podlega zmianom w ciągu kilku głównych i wyraźnie wyróżniających się okresów, przy czym proces rozwoju nie doznaje przerw ani zastojów. każdy etap rozwoju uczuć musi także zrealizować w optymalnym stopniu swoje cele i możliwości
zasada ćwiczenia sposobów postępowania i reagowania uczuciami podczas aktywności związanej z poszczególnymi typowymi sytuacjami występującymi w życiu
rozpocznij naukę
celowe, świadome kształtowanie emocjonalności powinno się odbywać w toku praktycznego rozwiązywania codziennych sytuacji, głównie społecznych
jakich 2 zabiegów powinni dokonywać rodzice i nauczyciele w stosunku do swoich wychowanków by przyczyniać się do rozwoju ich emocjonalności?
rozpocznij naukę
1. organizować i stawiać zadania, które mieliby oni rozwiązywać z korzyścią dla swojego rozwoju 2. dawać przykład swoim zachowaniem i zachęcać do naśladowania
samoinstrukcje- czym są i jak się rozwijają?
rozpocznij naukę
samoinstrukcje to ustalenie dla siebie w konkretnych okolicznościach zasad i sposobów postępowania, rozwijają się dzieki wcześniej formułowanym przez rodziców instrukcjom zachowania
warunki rozwoju emocjonalności
rozpocznij naukę
1. cechy ukł. nerwowego 2. zdrowie i poziom rozwoju organizmu dziecka 3. poczucie naturalnego przynależenia
2 drogi utrwalenia się reakcji emocjonalnej
rozpocznij naukę
1. wstrząs emocjonalny 2. wielokrotne powtarzanie się->nawyk zachowania emocjonalnego
2 następstwa uczenia się reakcji emocjonalnych
rozpocznij naukę
1. generalizacja uczuć 2. przeżywanie uczuć już na pierwsze ich zapowiedzi
czynniki, pod wpływem których zachodzi rozwój uczuć wg dialektycznej teorii rozwoju
rozpocznij naukę
1. celowe oddziaływanie środowisk wychowujących 2. odpowiednio wczesne przygotowywanie dziecka do podjęcia dwóch czynności: samokontroli i samowychowywania
na czym polega samokontrola skierowana na procesy emocjonalne?
rozpocznij naukę
na uświadomieniu sobie, jak przebiega reakcja uczuciowa, w jakim stosunku pozostaje do sytuacji i oczekiwanego przez otoczenie wzorca
cele 3 czynności wchodzących w skład aktu samokontroli
rozpocznij naukę
1. jej celem jest uświadomienie sobie charakteru własnych przeżyć emocjonalnych 2. adekwatne rozpoznanie sytuacji stanowiącej źródło uczuć 3. uświadomienie sobie obowiązujących zasad postępowania w rozpoznanej sytuacji
2 podstawowe cechy sytuacji, które są źródłem pojawiania się u małego dziecka emocji strachu
rozpocznij naukę
1. bodziec występuje nagle 2 bodziec jest dla dziecka obcy
jakie są źródła przeżyć gniewu u małych dzieci?
rozpocznij naukę
krzyżowanie się, sprzeczność kierunków i celów, zamiarów i zachowań dziecka i innych ludzi
jakie wnioski można wyciągnąć z eksperymentów Harlowa?
rozpocznij naukę
istnieje wrodzona motywacja społeczna więzi dziecka z matką, ale dla pełnego jej rozwoju muszą powstać korzystne zewnętrzne warunki
skutki emocjonalnego odrzucenia dziecka
rozpocznij naukę
opóźnienie w rozwoju motorycznym, w zakresie intelektu i mowy, zaburzenia w życiu społecznym
co wywołuje radość u niemowląt i jaki ma ona charakter?
rozpocznij naukę
dobre samopoczucie fizyczne, obecność i aktywność ludzi bliskich, pieszczota, własna i nieskrępowana aktywność niemowlęcia
w jaki sposób zmienia się przeżywanie strachu przez dzieci w okresie poniemowlęcym?
rozpocznij naukę
powiększa się liczba możliwych odmian i odcieni tej emocji, wyróżnia się obawa, dziecko potrafi przewidywać sytuację zagrożenia
co jest głównym źródłem strachu w okresie poniemowlęcym?
rozpocznij naukę
strach przed opuszczeniem fizycznym albo psychologicznym (oschłość, obojętność, niechęć, wrogość)
w jakiej postaci występuje gniew w pierwszym i drugim roku życia?
rozpocznij naukę
w postaci odruchu agresywnego- zachowanie emocjonalne dość gwałtowne i impulsywne
3 główne postaci reakcji agresywnej wg E. Franus
rozpocznij naukę
łagodna-bierny opór, dąsanie, demonstracyjno-prowokacyjna, ostra - fizyczny atak na osoby lub rzeczy
co jest istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłowy rozwój przywiązania w okresie poniemowlęcym?
rozpocznij naukę
bezwarunkowa miłość, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, emocjonalna akceptacja
ogólne tendencje rozwoju emocjonalnago w latach 0-3
rozpocznij naukę
uczucia i ich wyrażanie stają się coraz mniej żywiołowe i impulsywne, uczucia nadal są zmienne, a reakcje emocjonalne są nadal związane gł. z pojawieniem się potrzeb biologicznych
co jest nowym źródłem przeżyć emocjonalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym?
rozpocznij naukę
zmiana rodzaju i wzrost wymagań, jakie dziecku stawia otoczenie, współżycie dziecka z rówieśnikami
jakie są najsilniejsze potrzeby dziecka w okresie przedszkolnym?
rozpocznij naukę
potrzeba aktywności i osiągnięć, bezpieczeństwa w okolicznościach życia społecznego, potrzeba uznania społecznego i obustronnej afiliacji
co wywołuje radość u dzieci w wieku przedszkolnym?
rozpocznij naukę
stosunki z dorosłymi układające się na podstawie przywiązania, osiągnięcia, ryzykowne sytuacje, zaspokojenie ciekawości
co wg Hurlock jest zbyt częstym źródłem przeszkód i zahamowań w badawczej aktywności dziecka w okresie przedszkolnym?
rozpocznij naukę
zakazy i kary za maniupulowanie niektórymi przedmiotami, bez racjonalnego uzasadnienia, przesadne ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem
jakie zmiany zachodzą w rozwoju uczuć moralno-społecznych u dzieci przedszkolnych?
rozpocznij naukę
dzieci, na podstawie wskazań dorosłych dot. tego co jest dozwolone, a co nie, tworzą instrukcje, które wskazują jak dziecko ma się zachowywać w określonych sytuacjach, które są później przez dzieci internalizowane, drugim źródłem uczuć moralno-społecznych jest proces identfikacji z auorytetami
które z ujemnych uczuć dominuje w wieku przedszkolnym?
rozpocznij naukę
strach, ponieważ wzrost poziomu poznawczej orientacji w otoczeniu sprawia, że dziecko łatwiej dostrzega sytuacje i przedmioty zagrażające mu i budzące strach
co może być źródłem strachu w wieku przedszkolnym?
rozpocznij naukę
zjawisko indukcji-widok przerażonych osób, krzyk, wołanie o pomoc; rozłąka z os. z najbliższego otoczenia; ciemność
czym jest szok przedszkolny?
rozpocznij naukę
złe zinterpretowanie nowych warunków w przedszkolu, które powoduje paniczny strach
jak wg Hurlock częste zachorowania w okresie przedszkolnym wpływają na postrzeganie świata przez dziecko?
rozpocznij naukę
dziecko takie staje się nieufne, myśli, że świat jest groźny, nieprzyjazny
warunki sprzyjające występowaniu emocji strachu
rozpocznij naukę
1. momenty w życiu, w których dziecko czuje się osłabione, wyczerpane 2. stosowanie przez rodziców kar jeśli dziecko dozna jakiejś drobnej szkody fizycznej wskutek upadku 3. działania odbierające wiarę we własne siły(karanie w towarzystwie, wytykanie niepowodzeń) 4. stosowanie niewłaściwych metod zwalczania strachu
na czym polega pozytywne przewarunkowanie?
rozpocznij naukę
wiązanie sytuacji, która jest źródłem strachu, z czymś przyjemnym, budzącym zadowolenie i dającym poczucie bezpieczeństwa
źródła gniewu u dzieci w wieku przedszkolnym
rozpocznij naukę
1. konflikt między wymaganiami otoczenia a własnymi dążeniami 2. przeszkody, które tkwią w samym dziecku, np. brak wiedzy, niedostatek sprawności fizycznej 3. fizyczne przeszkody, które powstrzymują aktywność dzieci 4. postępowanie dorosłych i rówieśników sprzeczne z przyzwyczajeniami dziecka 5. oskarżanie dziecka o uczynki, których nie popełniło
do czego wg Jerslid może prowadzić niewłaściwe postępowanie wychowawców z dzieckiem, gdy jest rozgniewane?
rozpocznij naukę
może zahamować reaktywność dziecka i zdolność do gniewania się
formy zachowania się dziecka w wieku przedszkolnym, przeżywającego gniew
rozpocznij naukę
1. milczenie 2. zły humor, nadąsanie 3. przesadne, demonstracyjnie hałaśliwe zachowanie
przyczyny odczuwania zazdrości przez dziecko w wieku przedszkolnym
rozpocznij naukę
1. obawa, że utraci się osoby wyróżnione na rzecz kogoś innego 2. pozycja społeczna-miejsce w rodzinie i przedszkolu
ogólne tendencje rozwoju emocjonalnego w wieku przedszkolnym
rozpocznij naukę
szybko wzrasta zakres i liczba typowych sytuacji, które są źródłami przeżyć uczuciowych, dzieci mogą się ustosunkowywać emocjonalnie do minionych zdarzeń, otoczenie dziecka nie jest już kontrolowalne, dlatego musi się nauczyć znosić przykrości, dziecko uczy się kontrolować swoje przeżycia emocjonalne
jakie źródła uczuć w obrębie rodziny występują u dzieci w młodszym wieku szkolnym?
rozpocznij naukę
1. indywidualne interakcje z członkami rodziny (niechęć-więź) 2. warunki mieszkaniowe 3. system wymagań i sposób egzekwowania ich przez rodziców 4. autorytet rodziców 5. stosunki między ojcem a matką oraz rodzicami a dziećmi
jakie źródła uczuć w obrębie środowiska szkolnego występują u dzieci w młodszym wieku szkolnym?
rozpocznij naukę
1. wejście w społeczność klasy 2. zaspokajanie lub nie potrzeb: bezpieczeństwa, afiliacji, uznania społecznego 3. krystalizowanie się roli ucznia 4. stosunek do nauczycieli i rówieśników 5. ocena wykonania zadań
3 możliwe rodzaje interakcji zachodzących między uczniem a kolegami
rozpocznij naukę
1. względna równowaga atrakcyjności szkoły i zespołu koleżeńskiego 2. konkurencja atrakcyjności paczki w stosunku do atrakcyjności szkoły 3. dominacja środowiska koleżeńskiego nad szkolnym
jakie 2 nowe dla okresu wczesnoszkolnego źródła uczuć występują u dzieci?
rozpocznij naukę
proces kształtowania się obrazu własnej osoby i potrzeba samodzielności
źródła przykrych przeżyć u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
1. brak równowagi emocjonalnej 2. niewłaściwie oddziałujące środowisko rodzinne, szkolne lub koleżeńskie
źródła radościw wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
1. absurd, nieoczekiwane, zaskakujące i nagłe zmiany w fizycznym porządku rzeczy otaczających 2. dowcipy i żarty wykorzystujące grę wieloznacznych słów 3. postępowanie wbrew nakazom 4. pozorne zaspokojenie potrzeby uznania społecznego
jakie zjawisko dot. ciekawości zachodzi w wieku wczesnoszkolnym?
rozpocznij naukę
przemieszczenie się ciekawości z rzeczy martwych na ludzi
2 rodzaje uczuć społeczno-moralnych, które wykształca rodzina w wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
1. uczucia, których specyficzne i niezastąpione źródło tkwi we wzajemnych kontaktach wiążących rodziców i dzieci 2. uczucia, które wyrażają rodzice, jako reprezentanci dorosłych
źródła strachu w wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
realizowanie w rodzinie dyscypliny zewnętrznej, strach przed opuszczeniem przez rodziców, brak więzi z rodzicami, strach przed wywieraniem nacisku, informacje o trudnościach życiowych niemożliwych do przezwyciężenia i nieuchronnych, postawa nauczyciela,
jakie konsekwencje może mieć ośmieszanie dziecka przez nauczyciela?
rozpocznij naukę
może się wtedy wykształcić lękowy stosunek dziecka do samego siebie
konflikty wewnętrzne w okresie wczesnoszkolnym jako źródła lęków
rozpocznij naukę
konflikty wewnętrzne wynikają z przeciwstawnych sobie dążeń jednostki i otoczenia, np. zabawa-nauka, wymagania środowisk-realne możliwości, obowiązki-brak zainteresowania, chęć interakcji z rówieśnikami-poczucie nieatrakcyjności
sytuacje powodujące gniew u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
1. sytuacje frustracyjne 2. pojawiające się w toku wykonywania czynności trudności 3. znajdowanie się w niekorzystnym położeniu-zdrowy gniew 4. gdy ktoś szkodzi osoby przez nie kochane
2 podstawowe rodzaje źródeł, wywołujących przeżywanie zmartwienia u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
rozpocznij naukę
1. identyfikowanie się z urojonymi bohaterami i ich losami 2. własne losy
źródła uczuć w okresie dorastania
rozpocznij naukę
sytuacje społeczne(interakcje z rodziną, uczucia erotyczne), zmiana hierarchii oddziaływań środowiskowych
3 rodzaje relacji z rodzicami w okresie dorastania
rozpocznij naukę
1. autorytet wobec rodzica 2. słaba więź między rodzicami a dzieckiem 3. więź między rodzicami nie rozwinęła się/wygasła
3 sfery samodzielności w okresie dorastania
rozpocznij naukę
1. niemal pełnej swobody działań 2. współdziałania między rodzicami 3. bezwzględnej zależności
jaki rodzaj uczuć wysuwa się na pierwsze miejsce w okresie dorastania?
rozpocznij naukę
uczucia moralno-społeczne, które obejmują: rolę ucznia jako członka zespołu koleżeńskiego 2. emocjonalne kształtowanie się wizerunku samego siebie
żródła uczuć dodatnich w okresie dojrzewania
rozpocznij naukę
przywiązanie, współdziałanie z dorosłymi posiadającymi autorytet, adoracja, poczucie własnych sił, ciekawość
źródła strachu w okresie dorastania
rozpocznij naukę
1. obawa przed kompromitacją, brakiem siły woli 2. ambicja 3. złe stosunki w rodzinie i szkole 4. to jak najbliższe otoczenie nas odbiera
dojrzałość emocjonalne
rozpocznij naukę
wyzbycie się wyrażania emocji charakterystycznych dla okresu dzieciństwa, rozsądek, nie uleganie emocjom w podejmowaniu decyzji, adekwatne do sytuacji reagowanie emocjonalne, panowanie nad emocjami

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.