Metodologia - wybrane cz 1 [problemy, hipotezy, podstawowe pojęcia, pre/posttesty, Salomon i Mill]

5  1    32 fiszki    marta504
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
(Ajdukiewicz) Pytania rozstrzygnięcia:
rozpocznij naukę
rozpoczynają się od partykuły pytajnej "czy", można odpowiedzieć albo 'tak' albo 'nie'
(Ajdukiewicz) Pytania dopełniające:
rozpocznij naukę
podają tylko ogólny schemat odpowiedzi
Stopień, w którym sformułowanie problemu zawiera (mieści) w sobie wszystkie potrzebne wskazówki do jego rozwiązania to jedno z kryteriów...
rozpocznij naukę
... dojrzałości problemu
Problem rozstrzygalny (dokładniej: praktycznie rozstrzygalny) to:
rozpocznij naukę
problem, który zawiera dostateczną liczbę wskazówek co do jego rozwiązania za pomocą dostępnych (na danym etapie rozwoju konkretnej dyscypliny naukowej) środków badawczych
Zbyt ...... stawianie problemu, może utrudnić jego rozwiązywanie. Z ogólnego pytania należy przejść do szczegółowego.
rozpocznij naukę
... szerokiego ... Jasne definiowanie pojęć występujących w problemie oraz zrozumienie relacji zachodzących między nimi ułatwi rozw. problemu
Co oznacza O(Py)?
rozpocznij naukę
obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla zmiennej zależnej [Przy okazji: "Jakie zmienne niezależne są istotne dla zmiennej Y?" = "Jakie zmienne wchodzą do O(Py)?" - to problemy istotnościowe]
Co oznacza O(Sy)?
rozpocznij naukę
obraz struktury zmiennej zmiennej Y [Przy okazji: "Jaki jest rodzaj O(Sy)?" = "Czy zmienne z O(Py) wpływają na zmienną zależną, każda niezależnie od pozostałych, czy też wchodzą ze sobą w interakcje?"]
Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza badawcza. Dane stwierdzenie może być uważane za hipotezę naukową jeśli jest...
rozpocznij naukę
... sprawdzalne
Jesli hipoteza jest zdolna wyjaśnić tylko te fakty, do których została sformułowana i nie jest zdolna do przewidywania nowych faktów (prognoz zjawisk innego typu), to może być nazywana jedynie...
rozpocznij naukę
hipotezą AD HOC (doraźną)
Czy hipoteza może być formułowana w innej postaci niż twierdzącej?
rozpocznij naukę
nie, nigdy!!! Hipoteza zawsze w postaci twierdzącej
Czy sprawdzona przez badacza hipoteza jest na stałe włączona do zbioru twierdzeń danej dyscypliny empirycznej?
rozpocznij naukę
Nie, zawsze może być odrzucona
Kryteria poprawności formułowania hipotez naukowych (4):
rozpocznij naukę
-hipoteza musi być ADEKWATNĄ odpowiedzią na problem -hipoteza musi być NAJPROSTSZĄ odpowiedzią na problem -hipoteza musi być tak sformułowana, by ŁATWO dało się ją PRZYJĄĆ/ODRZUCIĆ -hipoteza NIE powinna przyjmować postaci szerokiej GENERALIZACJI
Trzy kluczowe słowa do których można sprowadzić definicję badania eksperymentalnego:
rozpocznij naukę
MANIPULACJA, KONTROLA, POMIAR
Jakie jest ulubione zwierzę Brzezia oraz reszty kadry statystyczno-metodologicznej?
rozpocznij naukę
koooty;]
KANON RÓŻNICY MILLA:
rozpocznij naukę
Jeżeli przypadek, w którym dane zjawisko badane zachodzi, oraz przypadek, w którym ono nie zachodzi, mają wszelkie okoliczności, wspólne wyjąwszy jedną (która zachodzi tylko w pierwszym przypadku), to ta okoliczność co do której się jedynie różnią, jest SKUTKIEM albo PRZYCZYNĄ albo CZĘŚCIĄ PRZYCZYNY danego ZJAWISKA.
[odnośnie Kanonu różnicy Milla] "Przypadek, w którym zachodzi" i "przypadek, w którym nie zachodzi" to dwie wyróżnione przez badacza grupy - jakie?
rozpocznij naukę
Odpowiednio: eksperymentalna i kontrolna. Różnią się one co do wartości zmiennej niezależnej-głównej
[odnośnie Kanonu różnicy Milla] "okoliczności wspólne (wyjąwszy jedną)" - czym są te okoliczności wspólne?
rozpocznij naukę
są to zmienne niezależne-uboczne i zmienne niezależne-zakłócające, zaliczone przez badacza do O(Py). W naszym przypadku przyjmują one takie same wartości dla grupy kontrolnej i eksperymentalnej
[podstawowe pojęcia] ZMIENNA NIEZALEŻNA-GŁOWNA
rozpocznij naukę
to jej wpływ na tą zmienną zależną badacz stara się określić w eksperymencie
[podstawowe pojęcia] Wartość "1" zmiennej niezależnej-głównej (wszystko) to warunki eksperymentalne czy konntrolne?
rozpocznij naukę
eksperymentalne. Warunki kontrolne to wartość "0" zmiennej niezależnej-głównej (nic).
KONTROLA zmiennych niezależnych ubocznych Xu może być pojmowana dwojako: 1) po pierwsze jako USTALANIE STAŁEJ WARTOŚCI (albo stałego podzakresu wartości) ZMIENNEJ ZALEŻNEJ i w grupie kontrolnej i w eksperymentalnej 2) jaki jest drugi sposób -?
rozpocznij naukę
2) po drugie WYELIMINOWANIE ZMIENNEJ UBOCZNEJ jako odrębnego, systematycznego źródła wariancji zmiennej zależnej
[podstawowe pojęcia] losowe przydzielanie osób z dwóch grup do dwóch prób porównawczych to...
rozpocznij naukę
... RANDOMIZACJA
[podstawowe pojęcia] pomiar zmienności Y przed zadaniem osobom badanym warunków eksperymentalnych/kontrolnych (wartość "1" zmiennej niezależnej-głównej Xg) to...
rozpocznij naukę
PRETEST (Pretest zmiennej zależnej Y)
[podstawowe pojęcia] Natomiast POSTTEST (Posttest zmiennej zależnej Y) to...
rozpocznij naukę
pomiar zmienności Y po zadaniu osobom badanym warunków eksperymentalnych/kontrolnych (wartość "0" zmiennej niezależnej-głównej Xg)
[podstawowe pojęcia] Postępowanie eksperymentalne to inaczej: (podpowiedź a) z.e. (podpowiedź b) z.n.-g.
rozpocznij naukę
a) zabieg eksperymentalny b) zmienna niezależna-główna Xg
[podstawowe pojęcia] GRUPY ZALEŻNE - powstały w wyniku rozdzielenia osób z prób do grup. Gdy zmienna niezależna-główna jest manipulacyjna (możemy na nią wpływać, ustalać) to rozdzielanie nazywamy LOSOWYM. Jak nazywamy drugi rodzaj rozdzielenia?
rozpocznij naukę
CELOWE - kiedy zmienna niezleżna-główna jest klasyfikacyjna (np. kolor skóry)
[podstawowe pojęcia] GRUPY ZALEŻNE:
rozpocznij naukę
powstały w wyniku wielokrotnego badania zmienności zmiennej zależnej, albo tej samej grupy w różnych warunkach, mówimy wtedy o powtarzaniu pomiarów zmiennej zależnej
Jaki znaczek rysujemy do hipotez bezkierunkowych?
rozpocznij naukę
Bezkierunkowe: "=" lub "przekreślone =". Porównujemy: 1) oba posttesty (eksp. i kontrolny) 2) i 3) odpowiednie sobie pretesty z posttestami (e z e; k z k).
Jaki znaczek rysujemy do hipotez kierunkowych?
rozpocznij naukę
Kierunkowe: dzióbki <> lub "przekreślone =". Porównujemy - nie chce mi się przepisywać, obejrzyjcie sobie (slajd 84 lub w skryptach)
PLAN SOLOMONA to:
rozpocznij naukę
plan czterogrupowy z 2 grupami kontrolnymi i 2 eksperymentalnymi (z pretestamy i posttesty w 4 grupach) [na slajdach/w skryptach są jeszcze do tego hipotezy kierunkowe i bezkierunkowe jakby co]
Jeśli badacz dokonuje oceny względnej skuteczności dwóch oddziaływań na Y to testem hipotezy kierunkowej jest
rozpocznij naukę
D1 > D2, gdzie D1 to POSTTEST Y(1) - PRETEST Y(a), a D2 to POSTTEST Y(2) - PRETEST Y(2)
Porównania międzygrupowe a porównania wewnątrzgrupowe - które między grupami (eksp. a kontr.), a które między posttestem i pretestem? Które to dane zależne, które niezależne
rozpocznij naukę
Pretest a posttest -> porówniania wewnątrzgrupowe (dane ZALEŻNE). Pretest (e) a pretest (k) lub posttest (e) a posttest (k) -> porównania międzygrupowe (dane NIEZALEŻNE).
Umiesz już wszystko?
rozpocznij naukę
Prawidłowa odpowiedź brzmi: nie. Nidy nie wiesz wszystkiego, wiedza, którą człowiek może posiąść jest nieograniczona. Tymże optymistycznym akcentem kończę część pierwszą:)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.