Metodologia - wybrane cz 2 [trafności wewn./zewn., losowania, efekty i inne]

 0    36 fiszek    marta504
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
TRAFNOŚĆ WEWNĘTRZNA to taki plan, który...
rozpocznij naukę
pozwala wyeliminować alternatywne -do ujętych w hipotezie badawczej- wyjaśnienia wariancji zmiennej Y
Owe ALTERNATYWNE wyjaśnienia zmienności Y (trafności wewnętrznej) są czynnikami odnoszącymi się do...
rozpocznij naukę
sposobu organizacji, przebiegu samego badania eksperymentalnego, niespecyficznymi zachowaniami się osób badanych oraz wpływów czynników z otoczenia fizycznego i społecznego sytuacji badawczej
Warunki, do których należy trafności wewnętrzna planu E:
rozpocznij naukę
(1) Plan E powinien być ADEKWATNY do hipotezy (2) badacz powinien KONTROLOWAĆ wszystkie czynniki -poza zmienną X- mogące mieć wpływ na zachowanie osób badanych (3) badacz powinien EFEKTYWNI MANIPULOWAĆ zmienną X, czyli powinien stworzyć takie warunki badania, które zapewnią MAKSYMALIZACJE WARIANCJI zmiennej Y wyjaśnionej oddziaływaniem na tę zmienną POSTĘPOWANIA EKSPERYMENTALNEGO X (efekty jego wpływu na Y będzie można oddzielić od 'szumu')
TRAFNOŚĆ ZEWNĘTRZNA związana jest z pytaniem o...
rozpocznij naukę
zakres wniosków, które badacz sformułował na podstawie wyników uzyskanych z zakończonego badania. Dotyczy ona zakresu generalizacji (ogólniania) tych wniosków
Warunki, do których należy TRAFNOŚĆ ZEWNĘTRZNA planu E:
rozpocznij naukę
(1) Badacz powinien wiedzieć czy uzyskane wyniki mogą być PODSTAWĄ DO FORMUŁOWANIA UOGÓLNIEŃ NA CAŁĄ POPULACJĘ, czy mogą być jedynie potraktowane jako podstawa do sporządzenia portretu psychologicznego osób z grupy kontrolne i eksperymentalnej (2) problem REPREZENTATYWNOŚCI WARUNKÓW badania - czyli problem TYPOWOŚCI warunków badania dla warunków eksperymentalnych na które będą uogólniane wyniki badania eksperymentalnego (3) Czy uzyskane przez badacza wartości ZMIENNYCH ZOPERACJONALIZOWANYCH nie
Czynniki zakłócające trafność wewnętrzną:
rozpocznij naukę
(1) HISTORIA - im dłuższy czas między pretestem a posttestem tym większe proawdop. udziału zmiennych z kontekstu zewnętrznego (2) DOJRZEWANIE - źródłem zakłócenia jest organizmy badanego, zmiany związ. z dojrzewaniem fizjologicznym i psychicznym mogą wzmacniać/osłabiać efekty X (3) SELEKCJA - stronniczy dobór osób do grup może zwiększyć prawdop. potwierdzenia hip. bad. (plany quasi-eksperymentalne podlegają wpływowi tego czynnika (4) TESTOWANIE - pretest może uwrażliwiać osoby na oddziaływanie e
c.d. czynników zakłócających trafność wewnętrzną
rozpocznij naukę
(5) INSTRUMENTALIZACJA - zmiany narzędzi pomiarowych, procedur ich stosowania i obliczania wyników oraz zwiększenia doświadczenia osób stosujących narzędzia/zmianą osób (6) REGRESJA STATYSTYCZNA - skrajne wyniki mają tendencje do uśredniania się - regresja do średniej (7) UTRATA OSÓB BADANYCH - zmniejszenie liczebności próby (8) INTERAKCJA SELEKCJI Z: HISTORIĄ, DOJRZEWANIEM I INSTRUMENTALIZACJĄ - niekorzystne zbiegnięcie się wpływów czynnika selekcji, który wchodzi w interakcję z innymi c.d.n.
c.d. czynników zakłócających trafność wewnętrzną
rozpocznij naukę
(9) PRZENIKANIE INFORMACJI ZWIĄZ. Z POST. EKSP. Z GRUPY DO GRUPY LUB IMITOWANIE POST. EKSP. (10) KOMPENSUJĄCE, PROGRAMOWE ZRÓŻNICOWANIE GRUP PORÓWNAWCZYCH, WYRÓWNANIE ICH TRAKTOWANIA (11) KOMPENSOWANIE MNIEJ POŻĄDANYCH WARUNKÓW I SPOWODOWANE NIMI RYWALIZACYJNE ZACHOWANIE SIĘ OSÓB BAD. (12) OBRAŻANIE SIĘ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MNIEJ POŻĄDANYCH WARUNKACH
Czynniki zakłócające TRAFNOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ:
rozpocznij naukę
(1) INTERAKCJA SELEKCJI Z POSTĘPOWANIEM EKSPERYMENTALNYM - nie respektowanie zasady randomizacji (efekt interakcji selekcji obu grup porównawczych ze zmienną X) (2) INTERAKCJA WARUNKÓW BADANIA Z POSTĘPOWANIEM EKSP. - warunki badania nie odpowiadające normalnym (3) INTERAKCJA HISTORII Z POSTĘPOWANIEM EKSPERYMENTALNYM - okres historyczny "brzemienny" w wydarzenia absorbujące osoby badane może sprzyjać hip. bad. (4) INTERAKCJA PRETESTU Y Z POSTĘPOWANIEM EKSPERYMENTALNYM - pretest uwrażliwia osoby b
1. Badanie retrospektywne 2. Dziś - badanie symultaniczne, "dziś" (X) - "dziś" (Y) 3. Badanie prognostyczne podaj 'wzory' do 1. oraz 3.
rozpocznij naukę
1. "wczoraj" (X) - "dzisiaj" (Y) 3. "dziś" (X) - "jutro" (Y)
TRZY ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI W EPF:
rozpocznij naukę
1. Badacz znający treść problemów i hipotez badawczych nie może sam prowadzić wywiady 2. Osoba prowadząca wywiad nie może jednocześnie dokonywać kwantyfikacji osób uczestniczących w badaniu 3. Przekład z wywiadu na dane ilościowe powinny dokonywać, NIEZALEŻNIE (!), dwie osoby o statusie sędziów kompetentnych, nie powinien to być sam badacz ani osoby przeprowadzające wywiad
Uszereguj w kolejności od najwyższej trafności wewnętrznej (precyzji badania) do najmniejszej (jednocześnie najmniejsze będą miały najwyższą trafność zewnętrzną - zakres wniosków): ex post facto, eksperyment terenowy, quasi-eksperyment, obserwacja, eksperyment labolatoryjny
rozpocznij naukę
1. eksperyment laboratoryjny 2. eksperyment terenowy 3. quasi-eksperyment 4. ex post facto, obserwacja
Jakie oznaczenie ma wariancja wspólna?
rozpocznij naukę
r^2 xy (100%)
Współczynnik a (nie wiem w czym, było obok równania regresji, wpisuję dlatego, że na pytaniach z zeszłych lat widziałam jakieś pytanie o 'a'
rozpocznij naukę
Wspólczynnik a jest równy średniej wartości zmiennej zależnej y w grupie a3. a=Y3 (z kreseczką nad Y). Średnią wartość każdej pozostałej grupy będziemy porównywać ze średnią wartością Y właśnie grupy a3.
Co jest najbardziej charakterystyczną cechą odróżniającą kodowanie zero-jedynkowe od pozostałych systemów kodowania?
rozpocznij naukę
TRAKTOWANIE JEDNEJ Z GRUP (OBOJĘTNIE KTÓREJ!!!) JAKO GRUPY ODNIESIENIA CZY SWOISTEJ GRUPY KONTROLNEJ (członkowie we wszystkich utworzonych zmiennych instrumentalnych otrzymują wyłącznie zera)
Podział populacji (wg statystyków):
rozpocznij naukę
(1) skończone (2) nieskończone - zbiór nieskończonych powtórzeń pewnego eksperymentu, w których obserwuje się wartość pewnych zmiennych
Schematy losowania - wyróżniamy (co najmniej) 4 podstawowe podziały:
rozpocznij naukę
(1) los. ZALEŻNE (bezzwrotne; w badaniach psych!) - NIEZALEŻNE (zwrotne; -> w przypadku populacji nieskończonych) (2) los. INDYWIDUALNE (pojedyncze, niepogrupowane elementy) - ZESPOŁOWE/GRUPOWE (wymaga pogrupowania, jednostką losowania jest grupa, operatem losowania jest ponumerowany wykaz grup) (3) los. WIELOSTOPNIOWE (kilka etapów losowania) - JEDNOSTOPNIOWE (próbę tworzą elementy bezpośrednio z niej wylosowane) (4) los. OGRANICZONE (próbę kompletujemy na podstawie odrębnych losowań elementów
Podział prób losowych (2):
rozpocznij naukę
(1) PROSTE ze skończonych populacji uzyskuje się z wykorzystaniem losowania: indywidualnego, nieograniczonego, niezależnego (ze zwracaniem) (3) ZŁOŻONE - z bardziej zaawansowanych schematów losowania (np. złożonych, zależnych)
Z jakimi populacjami mamy najczęściej do czynienia, jakie próby są najczęściej z nich losowane (+ z jakich schematów losowań najczęściej)?
rozpocznij naukę
Z populacjami SKOŃCZONYMI. Najczęściej losowane są z nich próby ZŁOŻONE (uzyskane z posłużeniem się schematami losowań BEZZWROTNYCH i WIELOSTOPNIOWYCH).
Strategie doboru próby z populacji (3):
rozpocznij naukę
(1) dobór CELOWY=NIEPROBABILISTYCZNY (badacz sam wybiera): jego odmiany to KWOTOWY i nie polecany PRZYPADKOWY (2) ZGŁOSZENIA OCHOTNIKÓW (3) DOBÓR LOSOWY
Co oznacza skrót EPF?
rozpocznij naukę
Model ex post facto
10 zasad etycznego postępowania psychologa (hasłowo):
rozpocznij naukę
całościowa ocena z etycznego punktu widzenia, rozważyć zagrożenie badanych, odpowiedzialność za etyczność, udział uczestników na jasno określonym porozumieniu, utajenie celu - tylko w szczególnych przypadkach (wyjaśnione powody, zaplanować alternatywne sposoby postępowania), respektowanie prawa odmowy (szczególnie gdy relacja zależnościowa), chronić przed dyskomfortem psych i fiz, po - wyjaśnić naturę badania i odp. na pytania, robi wszystko co może by znieść negat. skutki (jeśli powstały), nie
[odmiany MR] Odmiana (a) jedno-jednozmiennowa oraz (b) jedno-wielozmiennowa
rozpocznij naukę
(a) zmienna zależna jednowymiarowa i jednak zmienna niezależna (b) zmienna zależna jednowymiarowa i wiele zmiennych niezależnych
[odmiany MR] Odmiana (c) wielo-jednozmiennowa oraz (d) wielo-wielozmiennowa
rozpocznij naukę
(c) zmienna zależna wielowymiarowa i jedna zmienna niezależna (d) zmienna zależna wielowymiarowa i wiele zmiennych niezależnych
[odomiany MR] Inny podział (podpowiedź - chodzi o coś z liniami):
rozpocznij naukę
liniowa i krzywoliniowa (rzadko)
Jaki współczynnik do korelacji liniowej (w modelu jedno-jednozmiennym)?
rozpocznij naukę
współczynnik rPearsona
Co to WAGA BETA (w regresji)? I o czym nam mówi?
rozpocznij naukę
standaryzowany współczynnik regresji. Mówi nam o ile zmieni się Y wskutek standaryzowanej zmiany zmiennej X1
Na czym polega DOBÓR WARSTWOWY?
rozpocznij naukę
próba jest dzielona na podstawie zmiennych na warstwy. Następnie w warstwach dobór ma charakter losowy
Na czym polega DOBÓR KWOTOWY (odmiana doboru warstwowego)?
rozpocznij naukę
po wyznaczeniu warstw nie prowadzimy losowania tylko kierujemy się dostępnością
Czy jest efekt PIGMALIONA (podaj dwa synonimy) i jakie jego dwie odmiany wyróżniamy? [Rosenthal]
rozpocznij naukę
to efekt powstały w wyniku oczekiwań i stronniczości badacz - ludzie zachowują się w sposób, który zaspokaja oczekiwania innych. Synonimy: efekt Rosenthala, samospełniające się proroctwo (Asia i Tomek - mieliśmy o tym prezentację!!! i Rosenthalu i koniu Hansie i Galatei i Golemie). Dwie odmiany: efekt GALATEI (pozytywne traktowanie badanych; korzystne ocenianie) oraz GOLEMA (negatywne rezultaty traktowania badanych; przypisywanie negatywnych cech osobowości)
[Rosenthal] Cztery czynniki pośredniczące w powstawaniu Oczekiwań Interpersonalnych Badacza (OIB, dla ułatwienia też można: OBI;p):
rozpocznij naukę
(1) klimat - stwarzanie cieplejszej atmosfery "+" (grupie faworyzowanej) (2) sprzężenie zwrotne - większe zainteresowanie (3) wkład - więcej wymaga się od "+", więcej uwagi, "nauczycielskość" (3) wydajność - więcej okazji do wykazania się
Kto się zajmował Wskazówkami Sugerującymi Hipotezę (WSH)?
rozpocznij naukę
ORNE
Trzy procesy kontroli WSH (wg Orne), tzw. procedury quasi-kontrolne:
rozpocznij naukę
(1) badanie posteksperymentalne (wywiad nt. tego co myślą o procedurze; gdy sobie uświadamiała cel - powinno się z niej zrezygnować) (2) niby-eksperyment (2 grupy - jedna poddana eksperymentowi, druga tylko wyobraża sobie + procedury) (3) symulacja eksperymentalna (prosi się o symulowanie zmiennych)
Kto był twórcą koncepcji Lęku Przed Oceną (LPO)? Jakie są dwie metody badania LPO?
rozpocznij naukę
ROSENBERG. Metody badania wpływu: (1) Metoda powtórnego przeprowadzania badania wg zmienionego scenariusza (wyelim. potencjalnych zakłócaczy) (2) metoda manipulowania pobudzeniem emocjonalnym i dostarcza odp. wskazówek zachowania się
Negatywne OIB (Oczekiwania interpersonalne Badacza) prowadzą do efektu ......, a pozytywne do efektu ... (do wyboru Galatei / Golema)
rozpocznij naukę
Pozytywne OIB -> Galatei, a negatywne OIB -> Golema
Czy teraz już wszystko umiesz?
rozpocznij naukę
Wciąż nie, ale jesteś ciut bliżej celu:) ciąg dalszy ponownie nastąpi!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.