Niemiecki - Czasowniki Nieregularne

 0    152 fiszki    thomas
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

abfahren, fuhr ab, abgefahren
rozpocznij naukę
odjeżdżać

abhängen, hing ab, abgehangen
rozpocznij naukę
zależeć

anbieten, bot an, angeboten
rozpocznij naukę
oferować

ankommen, kam an, angekommen
rozpocznij naukę
przyjeżdżać

anriehen, zog an, angezogen
rozpocznij naukę
ubierać

auffallen, fiel auf, aufgefallen
rozpocznij naukę
rzucać się w oczy

aufgeben, gab auf, aufgegeben
rozpocznij naukę
porzucać

aufstehen, stand auf, aufgestanden
rozpocznij naukę
wstawać

ausgehen, ging aus, ausgegangen
rozpocznij naukę
wychodzić

aussehen, sah aus, ausgesehen
rozpocznij naukę
wyglądać

backen, buk, backte, gebacken
rozpocznij naukę
piec

befehlen, befahl, befohlen
rozpocznij naukę
rozkazywać

beginnen, begann, begonnen
rozpocznij naukę
zaczynać

bekommen, bekam, bekommen
rozpocznij naukę
otrzymywać

beschließen, beschloss, beschlossen
rozpocznij naukę
decydować

beschreiben, beschrieb, beschrieben
rozpocznij naukę
opisywać

besitzen, besaß, besessen
rozpocznij naukę
posiadać

biegen, bog, gebogen
rozpocznij naukę
skręcać

bieten, bot, geboten
rozpocznij naukę
oferować

bitten, bat, gebeten
rozpocznij naukę
prosić

blasen, blies, geblasen
rozpocznij naukę
dmuchać

bleiben, blieb, geblieben
rozpocznij naukę
pozostawać

braten, briet, gebraten
rozpocznij naukę
piec, smażyć

brechen, brach, gebrochen
rozpocznij naukę
łamać

brennen, brannte, gebrannt
rozpocznij naukę
palić się, płonąć

bringen, brachte, gebracht
rozpocznij naukę
przynosić

denken, dachte, gedacht
rozpocznij naukę
myśleć

dürfen, durfte, gedurft
rozpocznij naukę
móc

einfallen, fiel ein, eingefallen
rozpocznij naukę
przyjść do głowy

einsteigen, stieg ein, eingestiegen
rozpocznij naukę
wsiadać

empfehlen, empfahl, empfohlen
rozpocznij naukę
polecać

empfinden, empfand, empfunden
rozpocznij naukę
odczuwać

entscheiden, entschied, entschieden
rozpocznij naukę
decydować

entsprechen, entsprach, entsprochen
rozpocznij naukę
odpowiadać

entstehen, entstand, entstanden
rozpocznij naukę
powstawać

erschrecken, erschrak, erschrocken
rozpocznij naukę
przestraszyć się

erziehen, erzog, erzogen
rozpocznij naukę
wychowywać

essen, aß, gegessen
rozpocznij naukę
jeść

fahren, fuhr, gefahren
rozpocznij naukę
jechać

rai len, fiel, gefallen
rozpocznij naukę
upaść

fangen, fing, gefangen
rozpocznij naukę
łapać

finden, fand, gefunden
rozpocznij naukę
znaleźć

fliegen, flog, geflogen
rozpocznij naukę
latać

fliehen, floh, geflohen
rozpocznij naukę
uciekać

fließen, floss, geflossen
rozpocznij naukę
płynąć

fessen, fraß, gefressen
rozpocznij naukę
żreć

frieren, fror, gefroren
rozpocznij naukę
marznąć

gebären, gebar, geboren
rozpocznij naukę
rodzić się

geben, gab, gegeben
rozpocznij naukę
dawać

gefallen, gefiel, gefallen
rozpocznij naukę
podobać się

gehen, ging, gegangen
rozpocznij naukę
iść

gelingen, gelang, gelungen
rozpocznij naukę
powieść się

gelten, galt, gegolten
rozpocznij naukę
obowiązywać

genießen, genoss, genossen
rozpocznij naukę
rozkoszować się

geschehen, geschah, geschehen
rozpocznij naukę
wydarzyć się

gewinnen, gewann, gewonnen
rozpocznij naukę
wygrywać

gießen, goss, gegossen
rozpocznij naukę
podlewać

greifen, griff, gegriffen
rozpocznij naukę
sięgać

haben, hatte, gehabt
rozpocznij naukę
mieć

halten, hielt, Gehalten
rozpocznij naukę
trzymać

hängen, hing, gehangen
rozpocznij naukę
wisieć

heben, hob, gehoben
rozpocznij naukę
podnosić

heißen, hieß, Gehießen
rozpocznij naukę
nazywać się

helfen, half, geholfen
rozpocznij naukę
pomagać

kennen, kannte, gekannt
rozpocznij naukę
znać

klingen, klang, geklungen
rozpocznij naukę
brzmieć

kommen, kam, gekommen
rozpocznij naukę
przychodzić

können, konnte, gekonnt
rozpocznij naukę
umieć

laden, lud, geladen
rozpocznij naukę
załadować

lassen, ließ, gelassen
rozpocznij naukę
pozwalać

laufen, lief, gelaufen
rozpocznij naukę
biec

leiden, litt, gelitten
rozpocznij naukę
cierpieć

leihen, lieh, geliehen
rozpocznij naukę
pożyczać

lesen, las, gelesen
rozpocznij naukę
czytać

liegen, lag, gelegen
rozpocznij naukę
leżeć

lugen, log, gelogen
rozpocznij naukę
kłamać

messen, maß, gemessen
rozpocznij naukę
mierzyć

mögen, mochte, gemocht
rozpocznij naukę
lubić

müssen, musste, gemusst
rozpocznij naukę
musieć

nachdenken, dachte nach, nachgedacht
rozpocznij naukę
rozmyślać

nehmen, nahm, genommen
rozpocznij naukę
brać

nennen, nannte, genannt
rozpocznij naukę
nazywać

pfeifen, pfiff, gepfiffen
rozpocznij naukę
gwizdać

raten, riet, geraten
rozpocznij naukę
radzić

reiten, ritt, geritten
rozpocznij naukę
jeździć konno

rennen, rannte, gerannt
rozpocznij naukę
pędzić

riechen, roch, gerochen
rozpocznij naukę
pachnieć

rufen, rief, gerufen
rozpocznij naukę
wołać

schaffen, schuf, geschaffen
rozpocznij naukę
tworzyć

scheinen, schien, geschienen
rozpocznij naukę
świecić

schieben, schob, geschoben
rozpocznij naukę
pchać

schießen, schoss, geschossen
rozpocznij naukę
strzelać

schlafen, schlief, geschlafen
rozpocznij naukę
spać

schlagen, schlug, geschlagen
rozpocznij naukę
bić

schließen, schloss, geschlossen
rozpocznij naukę
zamykać

schmeißen, schmiss, geschmissen
rozpocznij naukę
ciskać

schneiden, schnitt, geschnitten
rozpocznij naukę
kroić

schreiben, schrieb, geschrieben
rozpocznij naukę
pisać

schreien, schrie, geschrien
rozpocznij naukę
krzyczeć

schweigen, schwieg, geschwiegen
rozpocznij naukę
milczeć

schwimmen, schwamm, geschwommen
rozpocznij naukę
pływać

sehen, sah, gesehen
rozpocznij naukę
widzieć

sein, war, gewesen
rozpocznij naukę
być

senden, sandte sang, Gesandt
rozpocznij naukę
wysyłać

singen, sang, Gesungen
rozpocznij naukę
śpiewać

sinken, sank, gesunken
rozpocznij naukę
zatonąć

sitzen, saß, gesessen
rozpocznij naukę
siedzieć

sollen, sollte, gesollt
rozpocznij naukę
mieć powinność

sprechen, sprach, gesprochen
rozpocznij naukę
mówić

springen, sprang, gesprungen
rozpocznij naukę
skakać

stechen, stach, gestochen
rozpocznij naukę
kłuć

stehen, stand, gestanden
rozpocznij naukę
stać

stehlen, stahl, gestohlen
rozpocznij naukę
kraść

steigen, stieg, gestiegen
rozpocznij naukę
wchodzić

sterben, starb, gestorben
rozpocznij naukę
umierać

stinken, stank, gestunken
rozpocznij naukę
śmierdzieć

stoßen, stieß, gestoßen
rozpocznij naukę
potrącać

streichen, strich, gestrichen
rozpocznij naukę
skreślać

streiten, stritt, gestritten
rozpocznij naukę
kłócić się

teilnehmen, nahm teil, teilgenommen
rozpocznij naukę
uczestniczyć

tragen, trug, getragen
rozpocznij naukę
nosić

treffen, traf, getroffen
rozpocznij naukę
spotykać

treiben, trieb, getrieben
rozpocznij naukę
napędzać

treten, trat, getreten
rozpocznij naukę
wchodzić

tnnken, trank, getrunken
rozpocznij naukę
pić

trügen, trog, getrogen
rozpocznij naukę
oszukiwać

tun, tat, getan
rozpocznij naukę
czynić

uberweisen, überwies, überwiesen
rozpocznij naukę
skierować

unterhalten sich, unterhielt sich, sich unterhalten
rozpocznij naukę
rozmawiać

unterscheiden, unterschied, unterschieden
rozpocznij naukę
rozróżniać

verbieten, verbot, verboten
rozpocznij naukę
zabraniać

verbringen, verbrachte, verbracht
rozpocznij naukę
spędzać

vergessen, vergaß, vergessen
rozpocznij naukę
zapominać

verlassen, verließ, verlassen
rozpocznij naukę
opuszczać

verlieren, verlor, verloren
rozpocznij naukę
tracić

verschmelzen, verschmolz, verschmolzen
rozpocznij naukę
topić się

versprechen, versprach, versprochen
rozpocznij naukę
obiecywać

verstehen, verstand, verstanden
rozpocznij naukę
rozumieć

verzeihen, verzieh, verziehen
rozpocznij naukę
wybaczyć

vorschlagen, schlug vor, vorgeschlagen
rozpocznij naukę
proponować

wachsen, wuchs, gewachsen
rozpocznij naukę
rosnąć

waschen, wusch, gewaschen
rozpocznij naukę
prać

wegwerfen, warf weg, weggeworfen
rozpocznij naukę
wyrzucać

wenden, wandte, gewandt
rozpocznij naukę
zwracać się

werben, warb, geworben
rozpocznij naukę
reklamować

werden, wurde, geworden
rozpocznij naukę
stawać się

werfen, warf, geworfen
rozpocznij naukę
rzucać

wiegen, wog, gewogen
rozpocznij naukę
ważyć

wissen, wusste, gewusst
rozpocznij naukę
wiedzieć

wollen, wollte, gewollt
rozpocznij naukę
chcieć

ziehen, zog, gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć

zwingen, zwang, gezwungen
rozpocznij naukę
zmuszać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.