Rozdział III Źródła prawa

 0    27 fiszek    urbikon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Art. 87 ust. 1
rozpocznij naukę
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia

Art. 87 ust. 2
rozpocznij naukę
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 88 ust. 1
rozpocznij naukę
Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.

Art. 88 ust. 2
rozpocznij naukę
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Art. 88 ust. 3
rozpocznij naukę
Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.

Art. 89 ust. 1 1)
rozpocznij naukę
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1) pokojów, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

Art. 89 ust. 1 2)
rozpocznij naukę
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską, umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji

Art. 89 ust. 1 3)
rozpocznij naukę
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jezeli umowa dotyczy: 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

Art. 89 ust 1 4)
rozpocznij naukę
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

Art. 89 ust. 1 5)
rozpocznij naukę
Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 5) spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

Art. 89 ust. 2
rozpocznij naukę
O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm

Art. 89 ust. 3
rozpocznij naukę
Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.

Art. 90 ust. 1
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

Art. 90 ust. 2
rozpocznij naukę
Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej...

Art. 90 ust. 3
rozpocznij naukę
Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

Art. 90 ust. 4
rozpocznij naukę
Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 91 ust. 1
rozpocznij naukę
Ratyfikowana umowa miedzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Art. 91 ust. 2
rozpocznij naukę
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Art. 91 ust. 3
rozpocznij naukę
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Art. 92 ust. 1 cz 1
rozpocznij naukę
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

art. 92 ust. 1 cz.2
rozpocznij naukę
Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Art. 92 ust. 2
rozpocznij naukę
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art. 93 ust. 1
rozpocznij naukę
Uchwały Rady Ministrów oraz zaorządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

Art. 93 ust. 2
rozpocznij naukę
Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Art. 93 ust. 3
rozpocznij naukę
Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Art. 94 cz. 1
rozpocznij naukę
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.

Art. 94 cz. 2
rozpocznij naukę
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.