psychology exam vocabulary

 0    613 fiszek    eklusek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
psychoanalysis
rozpocznij naukę
psychoanaliza
the psychoanalytic method
rozpocznij naukę
metoda psychoanalityczna/psychodynamiczna
psychoanalyst
rozpocznij naukę
psychoanalityk
psychology
rozpocznij naukę
psychologia
psychological
rozpocznij naukę
psychologiczny
a psychologist
rozpocznij naukę
psycholog
psychiatry
rozpocznij naukę
psychiatria
psychiatric
rozpocznij naukę
psychiatryczny
a psychiatrist
rozpocznij naukę
psychiatra
neurosis/ neuroses
rozpocznij naukę
nerwica/ nerwice
neurotic
rozpocznij naukę
neurotyk
psychosis/psychoses
rozpocznij naukę
psychoza/psychozy
psychotic
rozpocznij naukę
psychotyk
schizophrenia
rozpocznij naukę
schizofrenia
a schizophrenic
rozpocznij naukę
schizofrenik
a psychological (mental) disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie psychiczne
mentally retarded
rozpocznij naukę
opóźniony umysłowo
maladaptive (patterns of behavior)
rozpocznij naukę
nieprzystosowany
personality traits
rozpocznij naukę
cechy osobowości
a stimulus/stimuli
rozpocznij naukę
bodziec/ bodźce
stimulus and response
rozpocznij naukę
bodziec i reakcja
classical conditioning
rozpocznij naukę
warunkowanie klasyczne
reinforcement
rozpocznij naukę
wzmocnienie
subliminal stimuli
rozpocznij naukę
bodźce podprogowe
self-concept
rozpocznij naukę
pojęcie własnego ja
Maslow’s hierarchy of needs
rozpocznij naukę
hierarchia potrzeb Maslowa
extraversion
rozpocznij naukę
ekstrawersja
introversion
rozpocznij naukę
introwersja
an extravert
rozpocznij naukę
ekstrawertyk
an introvert
rozpocznij naukę
introwertyk
narcissism
rozpocznij naukę
narcyzm
narcissistic
rozpocznij naukę
narcystyczny
an impairment
rozpocznij naukę
upośledzenie
brain impairment
rozpocznij naukę
upośledzenie mózgowe
aphasia (speech impairment)
rozpocznij naukę
afazja
affective disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie afektywne
severe disorder
rozpocznij naukę
poważne zaburzenie
to perceive
rozpocznij naukę
postrzegać
perception
rozpocznij naukę
postrzeganie
to cognize
rozpocznij naukę
poznawać
cognition
rozpocznij naukę
poznanie
cognitive
rozpocznij naukę
poznawczy
recurrent (recurring)
rozpocznij naukę
okresowy, powtarzający się, cykliczny
symptoms
rozpocznij naukę
symptomy, objawy
self-efficacy
rozpocznij naukę
poczucie własnej skuteczności
a mental hospital (asylum)
rozpocznij naukę
szpital psychiatryczny
an outpatient/inpatient mental facility
rozpocznij naukę
ambulatoryjny ośrodek psychiatryczny/szpitalny ośrodek psychiatryczny,
latent/ latency
rozpocznij naukę
ukryty, utajony/ opóźnienie
a paradigm
rozpocznij naukę
paradygmat
a tendency/propensity for something
rozpocznij naukę
skłonność do czegoś
to be prone/ vulnerable/ susceptible to something (e.g. stress)
rozpocznij naukę
być skłonnym/ podatnym na coś
proneness/vulnerability/susceptibility to something
rozpocznij naukę
skłonność, podatność na coś
to relieve/ alleviate the symptoms
rozpocznij naukę
łagodzić objawy
to prevent an illness
rozpocznij naukę
zapobiegać chorobie
preventable
rozpocznij naukę
możliwy do uniknięcia
hereditary illness
rozpocznij naukę
choroba dziedziczna
an abnormality/ abnormal
rozpocznij naukę
nienormalność, nieprawidłowość/nieprawidłowy
lunacy
rozpocznij naukę
obłęd, szaleństwo, choroba psychiczna
a lunatic
rozpocznij naukę
obłąkaniec, szaleniec, chory psychicznie
insane/ insanity
rozpocznij naukę
obłęd, szaleństwo
etiology of an illness
rozpocznij naukę
etiology of an illness
an incurable disease
rozpocznij naukę
nieuleczalna choroba
to evolve/evolution
rozpocznij naukę
rozwijać się, ewoluować, zmieniać
to influence/to affect/to impact
rozpocznij naukę
wpływać
a phenomenon/ phenomena
rozpocznij naukę
zjawisko, fenomen/zjawiska
a premise/ premises
rozpocznij naukę
założenie, przesłanka/założenia
to evoke a reaction
rozpocznij naukę
przywoływać, wzbudzać reakcję
to be afflicted
rozpocznij naukę
być dotknięty jakąś chorobą
congenital/inborn/innate
rozpocznij naukę
wrodzony
debilitating (= weakening)
rozpocznij naukę
osłabiający, wyniszczający
to be afflicted with (an illness, disorder)
rozpocznij naukę
być dotkniętym chorobą
to ruminate/ rumination
rozpocznij naukę
przemyśleć, ruminacje (obsesyjne rozmyślanie nad jakością wykonanych czynności)
do/carry out/conduct research
rozpocznij naukę
przeprowadzić badania
a study
rozpocznij naukę
badanie
a survey
rozpocznij naukę
ankieta
a questionnaire
rozpocznij naukę
kwestionariusz
a hypothesis/ hypotheses
rozpocznij naukę
hipoteza / hipotezy
an assumption/ assumptions
rozpocznij naukę
założenia
a sample
rozpocznij naukę
próba
a randomized sample
rozpocznij naukę
próba zrandomizowana
a subject/subjects (of research)
rozpocznij naukę
przedmiot badania
respondents
rozpocznij naukę
respondenci
a variable/variables
rozpocznij naukę
zmienna / zmienne
results/outcomes of research
rozpocznij naukę
wyniki badań
ratings
rozpocznij naukę
oceny / wskaźniki
brain imaging (MRI)
rozpocznij naukę
obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego
longitudinal research
rozpocznij naukę
badania podłużne
psychometric tests
rozpocznij naukę
testy psychometryczne
twin studies
rozpocznij naukę
badania na bliźniętach
Caucasians
rozpocznij naukę
rasa kaukaska (biała)
to indicate
rozpocznij naukę
wskazać
an indicator
rozpocznij naukę
wskaźnik
to confirm/corroborate/verify a psychological theory
rozpocznij naukę
potwierdzić teorię psychologiczną
factor analysis
rozpocznij naukę
analiza czynników
a multivariate method of factor analysis
rozpocznij naukę
analiza wariancji ANOVA
clusters
rozpocznij naukę
skupiska / gromady
statistically significant results
rozpocznij naukę
wyniki istotne statystycznie
to administer (e.g. electric shocks/ a method, etc.)
rozpocznij naukę
wymierzać coś (np. wstrząsy elektryczne)
to assess/ assessment
rozpocznij naukę
oszacować / oszacowanie
validity
rozpocznij naukę
trafność badania
reliability
rozpocznij naukę
rzetelność badania
cognitive psychology
rozpocznij naukę
psychologia poznawcza
developmental psychology
rozpocznij naukę
psychologia rozwoju
clinical psychology
rozpocznij naukę
psychologia kliniczna
social psychology
rozpocznij naukę
psychologia społeczna
humanistic psychology
rozpocznij naukę
psychologia humanistyczna
behavioral psychology
rozpocznij naukę
psychologia behawioralna
forensic psychology
rozpocznij naukę
psychologia sądowa
industrial/organizational psychology (occupational psychology)
rozpocznij naukę
psychologia pracy i organizacji
social constructivism
rozpocznij naukę
społeczny konstruktywizm
applied psychology
rozpocznij naukę
psychologia stosowana
neuropsychology
rozpocznij naukę
neuropsychologia
counseling
rozpocznij naukę
doradztwo
behavior modification
rozpocznij naukę
modyfikacja zachowania
to modify behavior
rozpocznij naukę
modyfikować zachowanie
classical conditioning
rozpocznij naukę
warunkowanie klasyczne
operant (instrumental) conditioning
rozpocznij naukę
warunkowanie instrumentalne
stimulus – response
rozpocznij naukę
bodziec - reakcja
to condition dogs to produce a natural response to an artificial stimulus
rozpocznij naukę
uwarunkować psy tak, by wywołać naturalną reakcję na bodziec sztuczny
to salivate
rozpocznij naukę
ślinić się
a conditioned reflex
rozpocznij naukę
odruch warunkowy
a Skinner box
rozpocznij naukę
a Skinner box
to be rewarded
rozpocznij naukę
być nagrodzonym
a reward
rozpocznij naukę
nagroda
to associate cause with effect
rozpocznij naukę
wiązać/ łączyć przyczynę ze skutkiem
Parts of the brain (also know what they’re responsible for):
rozpocznij naukę
Parts of the brain (also know what they're responsible for):
neurons
rozpocznij naukę
neurony
nerve fibers
rozpocznij naukę
włókna nerwowe
the right and left hemisphere
rozpocznij naukę
prawa i lewa półkula mózgu
cerebrum
rozpocznij naukę
mózgowie
cerebellum
rozpocznij naukę
móżdżek
brain stem
rozpocznij naukę
pień mózgu
corpus callosum
rozpocznij naukę
spoiwo wielkie
amygdale
rozpocznij naukę
ciało migdałowate
hippocampus
rozpocznij naukę
hipokamp
thalamus
rozpocznij naukę
wzgórze
hypothalamus
rozpocznij naukę
podwzgórze
pineal gland
rozpocznij naukę
szyszynka
pituitary gland
rozpocznij naukę
przysadka mózgowa
cortex
rozpocznij naukę
kora mózgowa
pre
kora przedczołowa
rozpocznij naukę
frontal cortex
visual cortex
rozpocznij naukę
kora wzrokowa
brain lobes (e.g. frontal lobe, temporal lobe)
rozpocznij naukę
płaty mózgu (np. czołowy, skroniowy)
spinal cord
rozpocznij naukę
rdzeń kręgowy
a cell
rozpocznij naukę
komórka
a tissue
rozpocznij naukę
tkanka
Broca’s area and Wernicke’s area (language-associated areas
rozpocznij naukę
ośrodek Broki i Wernickego (związane z mową)
lateralization
rozpocznij naukę
lateralizacja
ambidextrous
rozpocznij naukę
oburęczny
prosopagnosia
rozpocznij naukę
prozopagnozja (nierozpoznawanie twarzy)
Capgras delusion
rozpocznij naukę
złudzenie Capgrasa (przekonanie, że bliscy zostali zamienieni na swoich sobowtórów)
aphasia
rozpocznij naukę
afazja (ograniczenie zdolności mówienia/rozumienia mowy)
amnesia
rozpocznij naukę
amnezja
synesthesia
rozpocznij naukę
synestezja (przypisywanie wrażeń z jednego zmysłu innemu zmysłowi)
split-brain patients
rozpocznij naukę
pacjenci z rozłączonymi półkulami
a stroke
rozpocznij naukę
udar mózgu
seizures
rozpocznij naukę
napad padaczkowy
an algorithm
rozpocznij naukę
algorytm
a mental set
rozpocznij naukę
zestaw mentalny
a heuristic
rozpocznij naukę
heurystyka
convergent thinking
rozpocznij naukę
myślenie konwergencyjne, sztampowe, nie kreatywne
divergent thinking
rozpocznij naukę
myślenie dywergencyjne, rozbieżne
functional fixedness
rozpocznij naukę
fiksacja funkcjonalna; use an object only in the way it is traditionally used
mental rigidity (rigid thinking)
rozpocznij naukę
sztywność umysłowa (sztywne myślenie)
to think laterally (lateral thinking)
rozpocznij naukę
myślenie lateralne (kojarzenie elementów, które zwykle nie są kojarzone)
to make memory associations
rozpocznij naukę
tworzyć skojarzenia w pamięci
artificial intelligence
rozpocznij naukę
sztuczna inteligencja
linguistic
rozpocznij naukę
językowa
logical-mathematical intelligence
rozpocznij naukę
inteligencja logiczno-matematyczna
spatial
rozpocznij naukę
przestrzenna
bodily/kinesthetic intelligence
rozpocznij naukę
inteligencja ruchowa/ kinestetyczna
musical
rozpocznij naukę
muzyczna
interpersonal
rozpocznij naukę
międzyludzka, społeczna
naturalistic
rozpocznij naukę
naturalistyczna
to receive
rozpocznij naukę
otrzymać, odbierać, uzyskać
encode
rozpocznij naukę
kodować, zakodować
store
rozpocznij naukę
przechowywać
retrieve
rozpocznij naukę
odzyskać, odnaleźć
retrieval
rozpocznij naukę
odzyskanie
recall information
rozpocznij naukę
przywołać informacje
information acquisition
rozpocznij naukę
gromadzenie informacji, pozyskiwanie informacji
transformation
rozpocznij naukę
transformation
retention
rozpocznij naukę
zachowanie w pamięci
recovery
rozpocznij naukę
odzyskiwanie
encoding
rozpocznij naukę
kodowanie
storage
rozpocznij naukę
przechowywanie
remembering
rozpocznij naukę
zapamiętywanie
an interactive process
rozpocznij naukę
proces interakcyjny
short term memory (STM)
rozpocznij naukę
Pamięć krótkotrwała
long term memory (LTM)
rozpocznij naukę
pamięć długotrwała
to recycle or “rehearse” information
rozpocznij naukę
przetwarzać informacje
working memory
rozpocznij naukę
pamięć robocza
memory disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia pamięci
learning disabilities
rozpocznij naukę
trudności w uczeniu się
anterograde amnesia
rozpocznij naukę
amnezja następcza is a loss of the ability to create new memories after the event
retrograde amnesia
is a loss of memory access to events that occurred, or information that was learned, before an injury or the onset of a disease.
rozpocznij naukę
amnezja wsteczna
a deficiency/ deficiencies
rozpocznij naukę
niedobór/ niedobory
memory distortion
rozpocznij naukę
zniekształcenie pamięci
to access memory
rozpocznij naukę
mieć dostęp do pamięci
primacy effect
rozpocznij naukę
efekt pierwszeństwa
recency effect
rozpocznij naukę
efekt świeżości
proactive interference
rozpocznij naukę
interferencja proaktywna
retroactive interference
rozpocznij naukę
interferencja retroaktywna
life-span
rozpocznij naukę
cykl życia
affluent
rozpocznij naukę
bogaty, opływający w dostatek
affluence
rozpocznij naukę
bogactwo
well-being
rozpocznij naukę
dobrostan
material rewards
rozpocznij naukę
materialne nagrody
autotelic experience
rozpocznij naukę
autoteliczne doświadczenie (autoteliczne = czyli mają wartość samą w sobie)
autotelic personality
rozpocznij naukę
osobowość autoteliczna
worth doing for its own sake
rozpocznij naukę
coś warte robienia dla samej tej czynności
flow
rozpocznij naukę
po prostu flow
to derive flow from something
rozpocznij naukę
czerpać flow z...
to evoke
rozpocznij naukę
wywołać, wzbudzać
escalation of expectations
rozpocznij naukę
eskalacja oczekiwań
relative deprivation
rozpocznij naukę
względna deprywacja
to become habituated to something
rozpocznij naukę
być/ stać się przyzwyczajonym do czegoś
mutually exclusive
rozpocznij naukę
wzajemnie się wykluczające
to defer gratification
rozpocznij naukę
odraczać gratyfikację
intrinsic and extrinsic motivation
rozpocznij naukę
motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
self-efficacy
rozpocznij naukę
poczucie własnej skuteczności
affiliation
rozpocznij naukę
afiliacja
self-transcendence
rozpocznij naukę
autotranscendentny
intrinsic/extrinsic locus of control
rozpocznij naukę
wewnętrzne/ zewnętrzne umiejscowienie kontroli
deprivation
rozpocznij naukę
deprywacja
to be self-conscious (about your looks)
rozpocznij naukę
być świadomy swojego wyglądu
self-esteem
rozpocznij naukę
poczucie własnej wartości
self-image
rozpocznij naukę
obraz samego siebie
WHR – waist-hip ratio
rozpocznij naukę
Wskaźnik WHR - stosunek talii do bioder
the halo effect
rozpocznij naukę
efekt aureoli
to attribute some characteristics to people (attribution)
rozpocznij naukę
przypisywać pewne cechy ludziom
a distorted body image (in anorexic women)
rozpocznij naukę
zniekształcony obraz ciała (przy anoreksji u kobiet)
to overestimate your body size
rozpocznij naukę
przeszacować/przecenić swój rozmiar ciała
obesity/ obese
rozpocznij naukę
otyłość/otyły
symmetry
rozpocznij naukę
symetria
symmetrical face
rozpocznij naukę
symetryczna twarz
facial/ mimic expression
rozpocznij naukę
ekspresja twarzy/mimika
micro-expressions
rozpocznij naukę
mikroekspresje
to be attributed more socially desirable characteristics
rozpocznij naukę
przypisywać bardziej społecznie akceptowalne cechy
a naturalistic setting
rozpocznij naukę
naturalne środowisko
paper and pencil measures
rozpocznij naukę
testy typu “papier/ołówek”; testy używające skal
overt behavioral responses
rozpocznij naukę
otwarte (widoczne) reakcje w zachowaniu
a helping behavior, assistance (= help)
rozpocznij naukę
zachowania pomocowe / pomoc
stereotyped inferences (about people on the basis of their looks)
rozpocznij naukę
stereotypowe wnioski (o ludziach na podstawie ich wyglądu)
the golden ratio
rozpocznij naukę
złota proporcja
mating behavior
rozpocznij naukę
zachowanie godowe
social cognition
rozpocznij naukę
społeczne poznanie
face deformity
rozpocznij naukę
deformacja twarzy
to evoke an observable negative emotion
rozpocznij naukę
wywoływać obserwowalne negatywne emocje
a mental representation of one’s body image
rozpocznij naukę
umysłowa reprezentacja czyjegoś obrazu ciała
to fall victim to a disease
rozpocznij naukę
stać się ofiarą choroby
a compulsive diet
rozpocznij naukę
kompulsywna dieta
a distorted body image
rozpocznij naukę
zniekształcony obraz ciała
voluntary starvation
rozpocznij naukę
dobrowolne głodzenie
to set excessively high standards
rozpocznij naukę
mieć zbyt wysokie oczekiwania
an anorexic/ anorexics
rozpocznij naukę
anorektyk/anorektycy
gluttony/ a glutton
rozpocznij naukę
obżarstwo/obżartuch
an epidemic
rozpocznij naukę
epidemia
to have a devastating effect on smb/smth
rozpocznij naukę
mieć druzgocący wpływ na kogoś/coś
the binge and purge syndrome
rozpocznij naukę
syndrom objadania się i oczyszczania
laxatives
rozpocznij naukę
środki przeczyszczające
diuretics
rozpocznij naukę
diuretyki
excessive constipation
rozpocznij naukę
nadmierne zaparcia
nutritious food
rozpocznij naukę
pożywne jedzenie
cardiac arrest
rozpocznij naukę
zatrzymanie akcji serca
malnutrition
rozpocznij naukę
niedożywienie
to succumb to an illness
rozpocznij naukę
ulegać chorobie
gastric acid
rozpocznij naukę
kwas żołądkowy
destabilized
rozpocznij naukę
zdestabilizowany
seriously depleted
rozpocznij naukę
poważnie wyczerpany
heart abnormalities
rozpocznij naukę
zaburzenia (pracy) serca
hormonal imbalance
rozpocznij naukę
hormonalna nierównowaga
risk factors
rozpocznij naukę
czynniki ryzyka
the onset of a disorder
rozpocznij naukę
początek zaburzenia
body dissatisfaction
rozpocznij naukę
niezadowolenie z ciała
negative affect
rozpocznij naukę
negatywny afekt
thin-ideal internalization
rozpocznij naukę
“krucha, cienka” internalizacja
to internalize something
rozpocznij naukę
zinternalizować coś
maladaptive coping
rozpocznij naukę
nieadaptacyjne radzenie sobie
solitary eating
rozpocznij naukę
samotne jedzenie
social pressure for thinness
rozpocznij naukę
społeczna presja na szczupłość
social withdrawal
rozpocznij naukę
społeczne wycofanie
fasting
rozpocznij naukę
postny/ pościć
a feeling of inadequacy
rozpocznij naukę
poczucie nieadekwatności
low interoceptive awareness
rozpocznij naukę
niska introspektywna świadomość
to be predictive of smth
rozpocznij naukę
przewidzieć coś
a predictor
rozpocznij naukę
predyktor
orthorexia
rozpocznij naukę
ortoreksja
pica
rozpocznij naukę
pika (zjadanie niejadalnych rzeczy)
a stressor
rozpocznij naukę
stresor (bodziec wywołujący stres)
general adaptation syndrome
rozpocznij naukę
ogólny zespół adaptacyjny
alarm reaction
rozpocznij naukę
reakcja alarmowa
resistance
rozpocznij naukę
odporność
exhaustion
rozpocznij naukę
wyczerpanie
the Holmes and Rahe Readjustment Rating Scale
rozpocznij naukę
skala oceny ponownego przystosowania społecznego Holmesa i Rahe’a
death of a spouse
rozpocznij naukę
śmierć małżonka
degree of control
rozpocznij naukę
stopień kontroli
predictability
rozpocznij naukę
przewidywalność
stomach ulcers (ulceration)
rozpocznij naukę
wrzody żołądka (owrzodzenie)
secretion of hormones (adrenaline)
rozpocznij naukę
wydzielanie hormonów (adrenaliny)
a stress-resistant personality
rozpocznij naukę
osobowość odporna na stres
commitment
rozpocznij naukę
zaangażowanie
challenge
rozpocznij naukę
wyzwanie
cope with
rozpocznij naukę
radzić sobie z
cognitive reappraisal
rozpocznij naukę
ocena poznawcza
problem-focused coping and emotion
rozpocznij naukę
styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na problemie/ skoncentrowany na emocjach
a pathogenic and salutogenic approach
rozpocznij naukę
podejście patogeniczne (nastawione na poszukiwanie przyczyn i uwarunkowań zaburzeń) i podejście salutogeniczne (kładzie nacisk na zachowanie zdrowia, nie zaś na leczenie choroby, dominuje tu orientacja prozdrowotna)
eustress
rozpocznij naukę
eustres (dobry stres; mobilizuje)
daily hassles
rozpocznij naukę
codzienne kłopoty
bereavement
rozpocznij naukę
żałoba
to be overwhelmed with stress
rozpocznij naukę
być przytłoczonym stresem
vulnerable/ prone / susceptible to stress
rozpocznij naukę
podatny na stres
to administer electric shocks to rats
rozpocznij naukę
wymierzyć/zarządzić porażenie prądem szczurowi
a surge/ burst of adrenaline
rozpocznij naukę
przypływ adrenaliny
trait theory
rozpocznij naukę
teoria cech
social cognition
rozpocznij naukę
poznanie społeczne
humanism
rozpocznij naukę
humanizm
trait = a consistent pattern of behavior
rozpocznij naukę
cecha = stały, spójny wzorzec zachowania
a theorist/a theoretician
rozpocznij naukę
teoretyk
a two-dimensional model of personality
rozpocznij naukę
dwuwymiarowy model osobowości
a multivariate factor analysis
rozpocznij naukę
wielowymiarowa analiza czynnikowa
The Big Five: extroversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness to experience
rozpocznij naukę
Wielka Piątka: ekstrawersja, neurotyzm, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenie
self-concept
rozpocznij naukę
świadomość siebie
self-efficacy
rozpocznij naukę
poczucie własnej skuteczności
Maslow’s hierarchy of needs
rozpocznij naukę
hierarchia potrzeb Maslowa
monozygotic and dizygotic twins
rozpocznij naukę
bliźnięta mono i dizygotyczne
genetically inherited traits
rozpocznij naukę
cechy dziedziczone genetycznie
environmentally determined traits
rozpocznij naukę
cechy determinowane środowiskowo
fundamental traits
rozpocznij naukę
cechy podstawowe, zasadnicze (?)
hereditary/inherited
rozpocznij naukę
dziedziczne
to score high/low on (extraversion scales, etc.)
rozpocznij naukę
uzyskiwać wysoki/niski wynik na...
concentration span
rozpocznij naukę
zakres koncentracji
to be prone/susceptible to outside influences
rozpocznij naukę
być podatnym na wpływy zewnętrzne
susceptibility/ proneness to something
rozpocznij naukę
podatność na coś
to be suggestible/impressionable
rozpocznij naukę
być łatwo ulegającym wpływom
to tend to, to be inclined to do something
rozpocznij naukę
mieć skłonność do czegoś
persevering
rozpocznij naukę
wytrwały
to persevere
rozpocznij naukę
wytrwać
perseverance
rozpocznij naukę
wytrwałość
personality traits
rozpocznij naukę
cechy osobowości
drives
rozpocznij naukę
popędy
conscious/ unconscious/ subconscious
rozpocznij naukę
świadome/nieświadome/podświadome
consciousness/ subconsciousness
rozpocznij naukę
świadomość/podświadomość
conscience
rozpocznij naukę
sumienie
the tip of a mental iceberg
rozpocznij naukę
wierzchołek psychicznej góry lodowej
psychoanalysis
rozpocznij naukę
psychoanaliza
psychoanalytic method
rozpocznij naukę
metoda psychoanalityczna
free associations
rozpocznij naukę
wolne skojarzenia
a psychodynamic concept of personality
rozpocznij naukę
psychodynamiczna koncepcja osobowości
the pleasure principle
rozpocznij naukę
zasada przyjemności
the reality principle
rozpocznij naukę
zasada rzeczywistości
defense mechanisms
rozpocznij naukę
mechanizmy obronne:
● repression
rozpocznij naukę
wyparcie
● projection
rozpocznij naukę
projekcja
● displacement
rozpocznij naukę
przemieszczenie
● sublimation
rozpocznij naukę
sublimacja
● reaction formation
rozpocznij naukę
reakcja upozorowana
● regression
rozpocznij naukę
regresja
● denial
rozpocznij naukę
zaprzeczenie
● intellectualization
rozpocznij naukę
intelektualizacja
● rationalization
rozpocznij naukę
racjonalizacja
stages of personality development
rozpocznij naukę
stadia rozwoju osobowości:
1. oral
rozpocznij naukę
oralna
2. anal
rozpocznij naukę
analna
3. phallic (Oedipal)
rozpocznij naukę
faliczna
4. latency
rozpocznij naukę
latencja
5. genital
rozpocznij naukę
genitalna
Oedipus/Electra complex
rozpocznij naukę
kompleks Edypa/Elektry
toilet training
rozpocznij naukę
trening czystości
fixations
rozpocznij naukę
fiksacje (oral fixation, anal fixation, etc.),
neurosis/neurotic
rozpocznij naukę
nerwica/neurotyczny
puberty
rozpocznij naukę
dojrzewanie
anal retentive
rozpocznij naukę
a kind of character developing when a person doesn’t resolve the anal stage properly; characterized by excessive orderliness and rigidity, obsession with order and rules
anal expulsive
rozpocznij naukę
a kind of character developing when a person doesn’t resolve the anal stage properly; characterized by being chaotic, messy and disorganized
transference
rozpocznij naukę
przeniesienie
emblems
rozpocznij naukę
emblematy
illustrators (kind of gestures)
rozpocznij naukę
ilustratorzy (rodzaj gestów)
regulators (kind of gestures)
rozpocznij naukę
regulatory (rodzaj gestów)
affect displays
rozpocznij naukę
przejawy emocji / przejawianie/ okazywanie (np. gesty)
adaptors
rozpocznij naukę
adaptery
kinesics
rozpocznij naukę
nauka o komunikacji niewerbalnej między ludźmi
proxemics
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami
haptics
rozpocznij naukę
nauka o dotyku jako zmyśle
Pygmalion gift
rozpocznij naukę
efekt Pigmaliona, samospełniająca się przepowiednia
arbitrary gestures
rozpocznij naukę
gesty arbitralne mające tylko jedno, konkretne znaczenie
abbreviated gestures
rozpocznij naukę
skrócone?/ małe? gesty
culture-bound hestures
rozpocznij naukę
gesty charakterystyczne dla danej kultury
intimate (personal space zones)
rozpocznij naukę
intymne
personal (personal space zones)
rozpocznij naukę
osobiste
social (personal space zones)
rozpocznij naukę
społeczne
public (personal space zones)
rozpocznij naukę
publiczne
to invade somebody’s space
rozpocznij naukę
naruszać czyjąś przestrzeń osobistą
to be agitated/aroused
rozpocznij naukę
być pobudzonym, “podnieconym”
to frown
rozpocznij naukę
marszczyć brwi, krzywić się
body posture
rozpocznij naukę
postawa ciała
eye communication
rozpocznij naukę
komunikacja wzrokowa
pupil dilation/ dilated pupils
rozpocznij naukę
rozszerzanie się źrenic, rozszerzone źrenice
civil inattention
rozpocznij naukę
dosłownie: cywilna nieuwaga czyli np. odwracamy wzrok kiedy inni się kłócą, żeby dać im poczucie prywatności
congruence/ incongruence
rozpocznij naukę
zgodność/ niezgodność (np. komunikacji werbalnej z mową ciała)
paralanguage
rozpocznij naukę
parajęzyk
paranoid
rozpocznij naukę
paranoidalny
narcissistic
rozpocznij naukę
narcystyczny
avoidant
rozpocznij naukę
unikający, lękliwy
antisocial
rozpocznij naukę
antyspołeczny
dissociative disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia dysocjacyjne
amnesia
rozpocznij naukę
amnezja
DPD - Dissociative Personality Disorder
rozpocznij naukę
Dysocjacyjne zaburzenia osobowości
split personality
rozpocznij naukę
rozszczepienie osobowości, rozdwojenie jaźni
MPD – Multiple Personalities Disorder
rozpocznij naukę
Osobowość mnoga, wieloraka
DID - Dissociative Identity Disorder
rozpocznij naukę
DID - dysocjacyjne zaburzenie tożsamości
BPD – Borderline Personality Disorders
rozpocznij naukę
zaburzenie osobowości typu borderline
ADHD
rozpocznij naukę
Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Nadpobudliwość psychoruchowa
OCD Obsessive Compulsive Disorder
rozpocznij naukę
Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
GAD Generalized Anxiety Disorder
rozpocznij naukę
Zespół lęku uogólnionego
Tourette’s syndrome
rozpocznij naukę
syndrom Tourett’a
rigid
rozpocznij naukę
sztywny
maladaptive
rozpocznij naukę
słabo przystosowany, słabo adaptujący się
consistent traits
rozpocznij naukę
stałe cechy
pervasive
rozpocznij naukę
wszechobecny, wszechogarniający
unfounded suspiciousness
rozpocznij naukę
bezpodstawna podejrzliwość
mistrust
rozpocznij naukę
nieufność
mistrustful of sb/sth
rozpocznij naukę
nieufny wobec kogoś/czegoś
to be inhibited or disinhibited
rozpocznij naukę
być zahamowany albo rozhamowany/ nieskrępowany
inflated sense of self-importance
rozpocznij naukę
wygórowane mniemanie o sobie
self-absorption
rozpocznij naukę
egocentryzm
to be entitled to smth
rozpocznij naukę
być uprawnionym do czegoś
unwilling to reciprocate
rozpocznij naukę
niechętny do odwzajemniania np uczuć
sensitivity to rejection
rozpocznij naukę
wrażliwość na odtrącenie
withdrawal
rozpocznij naukę
wycofanie
to withdraw from relationships
rozpocznij naukę
wycofywać się z relacji
longing for affection
rozpocznij naukę
pragnienie uczucia
lack of remorse and empathy
rozpocznij naukę
brak wyrzutów sumienia i empatii
promiscuity/ to be promiscuous
rozpocznij naukę
rozwiązłość/ być rozwiązły
seduction/ to seduce/ seductive
rozpocznij naukę
uwodzenie/ uwodzić/ uwodzicielski
emotional arousal
rozpocznij naukę
pobudzenie emocjonalne
physical maltreatment
rozpocznij naukę
cielesne maltretowanie, znęcanie się
biological impairment
rozpocznij naukę
biologiczne uszkodzenie
neurological abnormalities
rozpocznij naukę
neurologiczne nieprawidłowości
psychogenic fugue (loss of identity and memory)
rozpocznij naukę
fuga dysocjacyjna (utrata tożsamości i pamięci)
Antisocial Personality Disorder symptoms:
rozpocznij naukę
Antisocial Personality Disorder symptoms:
manipulativeness
rozpocznij naukę
manipulanctwo
deceitfulness
rozpocznij naukę
kłamliwość, nieuczciwość
callousness
rozpocznij naukę
bezduszność, bezwzględność
disinhibition
rozpocznij naukę
rozhamowanie
boredom proneness
rozpocznij naukę
podatność na nudę
glibness
rozpocznij naukę
swoboda
comorbid
rozpocznij naukę
współistniejąca (o chorobie)
comorbidity
rozpocznij naukę
choroba współistniejąca
a cognitive impairment
rozpocznij naukę
niedorozwój/ upośledzenie poznawcze
chronic dysthymia
rozpocznij naukę
chroniczna dystymia = tendencja do popadania w przygnębienie
anhedonia
rozpocznij naukę
brak odczuwania przyjemności
hyperactivity
rozpocznij naukę
nadaktywność
impulsivity
rozpocznij naukę
impulsivity
to be afflicted with an illness
rozpocznij naukę
być dotkniętym chorobą
a recurrent pattern
rozpocznij naukę
powtarzający, powracający schemat
a diagnosable condition
rozpocznij naukę
stan możliwy do zdiagnozowania
to persevere in smth
rozpocznij naukę
wytrwać w czymś, nie ustawać w czymś, upierać się przy czymś
perseveration
rozpocznij naukę
perseweratywność
chemical imbalances in the brain (which affect mood)
rozpocznij naukę
chemiczny brak równowagi w mózgu, które oddziałuje na humor, samopoczucie
mental disturbances
rozpocznij naukę
zaburzenia umysłowe
delusions
rozpocznij naukę
złudzenia
to be delusional
rozpocznij naukę
cierpiący na urojenia
mentally retarded
rozpocznij naukę
opóźniony umysłowo
mental retardation
rozpocznij naukę
opóźnienie umysłowe
psychotherapeutic alliance
rozpocznij naukę
przymierze psychoterapeutyczne
psychotherapeutic relationship
rozpocznij naukę
relacja psychoterapeutyczna
therapeutic contract
rozpocznij naukę
kontrakt terapeutyczny
client vs patient
rozpocznij naukę
klient vs pacjent
accurate empathy
rozpocznij naukę
odpowiednia/ adekwatna empatia
unconditional positive regard for the client
rozpocznij naukę
bezwarunkowa akceptacja klienta
insight
rozpocznij naukę
wgląd
emotional catharsis
rozpocznij naukę
emocjonalne katharsis
unconscious dynamics of personality
rozpocznij naukę
nieświadoma dynamika osobowości
free associations
rozpocznij naukę
wolne skojarzenia
transference
rozpocznij naukę
przeniesienie
the symptom as the tip of the mental iceberg
rozpocznij naukę
objaw jako czubek góry lodowej
traditional psychoanalysis vs brief psychodynamic therapies
rozpocznij naukę
tradycyjna psychoanaliza vs “świeże” terapie psychodynamiczne
beliefs
rozpocznij naukę
wierzenia, przekonania (mogą być prawdziwe albo nie)
convictions
rozpocznij naukę
przekonania (silniejsze)
habits
rozpocznij naukę
nawyki, zwyczaje
systematic desensitization
rozpocznij naukę
systematyczne odwrażliwianie/desensytyzacja
to desensitize somebody
rozpocznij naukę
odwrażliwić kogoś
hierarchy of stimuli
rozpocznij naukę
hierarchia bodźców
aversive conditioning
rozpocznij naukę
warunkowanie awersyjne
punishment to replace positive reinforcement that perpetuates a bad habit
rozpocznij naukę
kara w celu zastąpienia pozytywnego wzmocnienia utrwalającego zły nawyk (chyba XD)
flooding (exposure treatments)
rozpocznij naukę
zalewanie (terapia ekspozycyjna)
to prove effective
rozpocznij naukę
okazywać się skuteczną
agoraphobia
rozpocznij naukę
agorafobia
anxiety disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia lękowe
behavioral records and contracts
rozpocznij naukę
kontrakty zawierane podczas terapii
a behavioral diary
rozpocznij naukę
dziennik prowadzony podczas terapii
cognitive therapy to correct distorted and unrealistic thinking
rozpocznij naukę
terapia poznawcza w celu skorygowania zniekształconego i nierealistycznego myślenia
“thoughts are behaviors to be modifiable by learning principles”
rozpocznij naukę
myśli są zachowaniami, które podlegają zasadom uczenia się
client – centered therapy or non – directive therapy
rozpocznij naukę
terapia zorientowana na klienta lub terapia niedyrektywna
self-defeating behavior
rozpocznij naukę
zachowania samoutrudniające
blocked self-actualization
rozpocznij naukę
zablokowana samorealizacja
low self-regard
rozpocznij naukę
niski szacunek do samego siebie
Gestalt therapy
rozpocznij naukę
terapia Gestalt
self-actualization through emotional liberation
rozpocznij naukę
samorealizacja osiągana poprzez emocjonalne wyzwolenie
psychosomatic families
rozpocznij naukę
rodziny, w których występuje choroba psychosomatyczna
multigenerational approach
rozpocznij naukę
podejście wielopokoleniowe
repetitive patterns of behavior through generations
rozpocznij naukę
powtarzające się wzorce zachowań w ciągu pokoleń
a genogram
rozpocznij naukę
drzewo genealogiczne
a family systems perspective
rozpocznij naukę
ujęcie systemowe (rodzina jako system)
family dynamics
rozpocznij naukę
dynamika rodziny
group polarization
rozpocznij naukę
polaryzacja grupy
groupthink
rozpocznij naukę
myślenie grupowe
diffusion of responsibility
rozpocznij naukę
rozproszenie odpowiedzialności
social loafing
rozpocznij naukę
próżniactwo społeczne
deindividuation
rozpocznij naukę
deindywidualizacja
anonymity/anonymous
rozpocznij naukę
anonimowość/ anonimowy
ethnocentrism
rozpocznij naukę
etnocentryzm
“us-them” thinking
rozpocznij naukę
Myślenie typu „my-oni”
competitiveness
rozpocznij naukę
konkurencyjność. duch rywalizacji
cooperation
rozpocznij naukę
współpraca
self-fulfilling prophecy
rozpocznij naukę
samospełniające się proroctwo
attribution theory
rozpocznij naukę
teoria atrybucji
situational and dispositional attribution
rozpocznij naukę
atrybucja zewnętrzna i wewnętrzna
fundamental attribution error
rozpocznij naukę
podstawowy błąd atrybucji
self-serving bias
rozpocznij naukę
atrybucja w służbie ego
just-world hypothesis
rozpocznij naukę
hipoteza sprawiedliwego świata
stereotype
rozpocznij naukę
stereotyp
attitude
rozpocznij naukę
silne przekonanie, nastawienie
prejudice
rozpocznij naukę
uprzedzenie
cognitive dissonance
rozpocznij naukę
dysonans poznawczy
cognitive/ social/ economic/ psychological payoff
rozpocznij naukę
poznawcza/społeczna/ekonomiczna/psychologiczna wypłata, (korzyść odniesiona z utrzymywania stereotypów i uprzedzeń)
a scapegoat or “blaming the victim”
rozpocznij naukę
kozioł ofiarny albo zjawisko obwiniania ofiary
to discriminate against somebody
rozpocznij naukę
dyskryminować kogoś
a naive participant
rozpocznij naukę
nieświadomy uczestnik
an experimenter’s confederate
rozpocznij naukę
osoba współpracująca z eksperymentatorem (i udająca innego uczestnika)
to conform to smth
rozpocznij naukę
zgadzać się na coś, dopasowywać się
conformity
rozpocznij naukę
konformizm
obedience
rozpocznij naukę
posłuszeństwo
obedient
rozpocznij naukę
posłuszny
to obey
rozpocznij naukę
przestrzegać, być posłusznym
an authority figure
rozpocznij naukę
autorytet
the validity of psychiatric diagnosis
rozpocznij naukę
trafność diagnozy psychiatrycznej
healthy associates (of the experimenter)
rozpocznij naukę
zdrowi współpracownicy eksperymentatora
pseudopatients
rozpocznij naukę
pseudopacjenci
safe haven
rozpocznij naukę
bezpieczna przystań
separation distress
rozpocznij naukę
stres separacyjny
exploration (exploratory behaviors)
rozpocznij naukę
zachowania eksplorujące
secure attachment
rozpocznij naukę
bezpieczne przywiązanie
seeking comfort
rozpocznij naukę
poszukiwanie komfortu
securely attached children
rozpocznij naukę
bezpiecznie przywiązane dzieci
responsive parents
rozpocznij naukę
rodzice reagujący na potrzeby dziecka
a good enough mother
rozpocznij naukę
wystarczająco dobra matka
intimate relationships
rozpocznij naukę
bliskie relacje
a bond between mother and child
rozpocznij naukę
więź matka-dziecko
to be abandoned
rozpocznij naukę
być opuszczonym
anxious ambivalent attachment
rozpocznij naukę
przywiązanie lękowe ambiwalentne
to display an attachment style
rozpocznij naukę
przejawiać jakiś styl przywiązania
low maternal availability
rozpocznij naukę
niska dostępność do matki
clingy child
rozpocznij naukę
lgnące dziecko
to cling to somebody
rozpocznij naukę
lgnąć do kogoś
to reciprocate feelings
rozpocznij naukę
odwzajemniać uczucia
reluctant to get close
rozpocznij naukę
niechętny do bycia blisko
disorganized attachment
rozpocznij naukę
przywiązanie zdezorganizowane
impaired ability to trust
rozpocznij naukę
zaburzona zdolność do zaufania
hypervigilant
rozpocznij naukę
nadmiernie czujny
disruptive behavior
rozpocznij naukę
zachowania destrukcyjne
a defiant child
rozpocznij naukę
krnąbrne dziecko
postpartum depression
rozpocznij naukę
depresja poporodowa
maladjusted (child)
rozpocznij naukę
nieprzystosowane dziecko
to suppress thoughts and feelings
rozpocznij naukę
tłumić myśli i uczucia
testicles
rozpocznij naukę
jądra
ovaries
rozpocznij naukę
jajniki
hormones
rozpocznij naukę
hormony
to secrete (hormones)
rozpocznij naukę
wydzielać hormony
masculinization of the body
rozpocznij naukę
maskulinizacja ciała
sexually dimorphic nucleus
rozpocznij naukę
jądra seksualizmu dimorficznego (?)
lateralization
rozpocznij naukę
lateralizacja
prenatal development
rozpocznij naukę
rozwój prenatalny
fetus
rozpocznij naukę
płód
low/high ecological validity of the study
rozpocznij naukę
niska/wysoka ważność ekologiczna badania
generalizable results
rozpocznij naukę
wyniki możliwe do generalizowania
a criterion/criteria
rozpocznij naukę
kryteria
to extrapolate the results of animal research to human population
rozpocznij naukę
przenosić wyniki z badaniach na zwierzętach na ludzką populację
a feature of adaptation
rozpocznij naukę
cecha adaptacyjna
the division of labor
rozpocznij naukę
podział pracy
nature or nurture
rozpocznij naukę
natura czy wychowanie
social labeling
rozpocznij naukę
etykietowanie społeczne
differential treatment (of children)
rozpocznij naukę
zróżnicowane traktowanie
to determine the child’s gender
rozpocznij naukę
ustalić płeć dziecka
gendered behavior
rozpocznij naukę
zachowania uwarunkowane płcią
Gender Dysphoria
rozpocznij naukę
dysforia płciowa
androgynous
rozpocznij naukę
androgyniczny/ dwupłciowy
transgender, transsexual
rozpocznij naukę
transpłciowy
the reward system
rozpocznij naukę
system nagrody
to reinforce behaviors
rozpocznij naukę
wzmacniać zachowania
neurotransmitters
rozpocznij naukę
neurotransmitery/ neuroprzekaźniki
to trigger the release of neurotransmitters/ hormones, etc.
rozpocznij naukę
uruchamiać wydzielanie...
re-uptake of dopamine
rozpocznij naukę
wyrzut zwrotny dopaminy
a synapse
rozpocznij naukę
synapsa
dopamine surges
rozpocznij naukę
napływy dopaminy
to desensitize the reward system
rozpocznij naukę
odwrażliwiać układ nagrody
a synaptic cleft
rozpocznij naukę
szczelina synaptyczna
addiction
rozpocznij naukę
uzależnienie
compulsion
rozpocznij naukę
kompulsja, zachowanie przymusowe
drug dependency
rozpocznij naukę
uzależnienie od leków
relapse
rozpocznij naukę
nawrót
withdrawal symptoms
rozpocznij naukę
symptomy odstawienia
substance abuse
rozpocznij naukę
nadużywanie substancji
harmful effects
rozpocznij naukę
szkodliwe efekty
tolerance symptoms
rozpocznij naukę
symptomy tolerancji narkotyków
behavioral disorders
rozpocznij naukę
zaburzenia zachowania
hallucinogenic properties
rozpocznij naukę
właściwości halucynogenne
to ingest substances
rozpocznij naukę
przyjmować substancje
to interfere with social activities
rozpocznij naukę
zakłócać działania społeczne
nucleus accumbens
rozpocznij naukę
jądro półleżące
salient
rozpocznij naukę
główny, najistotniejszy
salience
rozpocznij naukę
istotność/waga (the salience theory of dopamine)
propensity
rozpocznij naukę
skłonność/ tendencja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.