Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

Longman Poziom Rozszerzony Rozdział 10 Nauka i Technika Bank Słów

 0    167 fiszek    astray
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
astronomer
rozpocznij naukę
astronom
black hole
rozpocznij naukę
czarna dziura
constellation
rozpocznij naukę
gwiazdozbiór
eclipse
rozpocznij naukę
zacmienie
equinox
rozpocznij naukę
zrównanie dnia z nocą
expand
rozpocznij naukę
rozszerzac się
galaxy
rozpocznij naukę
galaktyka
light year
rozpocznij naukę
rok świetlny
orbit
rozpocznij naukę
orbita
orbit
rozpocznij naukę
obracac się wokół słońca
red giant
rozpocznij naukę
czerwony olbrzym
rotate
rozpocznij naukę
obracac się wokół własnej osi
solar system
rozpocznij naukę
układ słoneczny
solstice
rozpocznij naukę
przesilenie
supernova
rozpocznij naukę
supernova
universe
rozpocznij naukę
wszechświat
unit of distance/time
rozpocznij naukę
jednostka odległości/czasu
white dwarf
rozpocznij naukę
biały karzeł
equator
rozpocznij naukę
równik
latitude
rozpocznij naukę
szerokośc geograficzna
longitude
rozpocznij naukę
długośc geograficzna
meridian
rozpocznij naukę
południk
nothern/southern hemisphere
rozpocznij naukę
północna/południowa półkula
carnivore
rozpocznij naukę
zwierzę mięsożerne
cell
rozpocznij naukę
komórka
genetic code
rozpocznij naukę
kod genetyczny
genetics
rozpocznij naukę
genetyka
GM (genetically modified)
rozpocznij naukę
modyfikowany genetycznie
herbivore
rozpocznij naukę
zwierzę roślinożerne
internal organs
rozpocznij naukę
organy wewnętrzne
pedator
rozpocznij naukę
drapieżnik
sexual reproduction
rozpocznij naukę
rozmnażanie płciowe
species
rozpocznij naukę
gatunek
structure of DNA
rozpocznij naukę
budowa DNA
tissue
rozpocznij naukę
tkanka
Bunsen burner
rozpocznij naukę
palnik bunsenowski
chemical compound
rozpocznij naukę
związek chemiczny
chemical reaction
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna
chlorine
rozpocznij naukę
chlor
copper
rozpocznij naukę
miedź
crystal
rozpocznij naukę
krzyształ
element
rozpocznij naukę
pierwiastek
hydrochloric acid
rozpocznij naukę
kwas solny
hydrogen
rozpocznij naukę
wodór
mineral salts
rozpocznij naukę
sole mineralne
molecule
rozpocznij naukę
cząsteczka
nitric acid
rozpocznij naukę
kwas azotowy
nitrogen dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek azotu
oxygen
rozpocznij naukę
tlen
periodic table
rozpocznij naukę
układ okresowy
precipitate
rozpocznij naukę
wytrącic
solution
rozpocznij naukę
roztwór
test tube
rozpocznij naukę
probówka
add
rozpocznij naukę
dodawac
addition
rozpocznij naukę
dodawanie
arithmetic operation
rozpocznij naukę
działanie arytmetyczne
coefficient
rozpocznij naukę
współczynnik
constant
rozpocznij naukę
stała
coordinate system
rozpocznij naukę
układ współrzędnych
divide
rozpocznij naukę
dzielic
division
rozpocznij naukę
dzielenie
equation
rozpocznij naukę
równanie
multiplication
rozpocznij naukę
mnożenie
multiplication table
rozpocznij naukę
tabliczka mnożenia
multiply
rozpocznij naukę
mnożyc
quadratic equation
rozpocznij naukę
równanie kwadratowe
subtract
rozpocznij naukę
odejmowac
subtraction
rozpocznij naukę
odejmowanie
variable
rozpocznij naukę
zmienna
atom
rozpocznij naukę
atom
attract
rozpocznij naukę
przyciągac
electron
rozpocznij naukę
elektron
elementary particle
rozpocznij naukę
cząstka elementarna
gravity
rozpocznij naukę
grawitacja
mass
rozpocznij naukę
masa
negative/positive charge
rozpocznij naukę
ładunek ujemny/dodatni
physicist
rozpocznij naukę
fizyk
quantum theory
rozpocznij naukę
teoria kwantów
the speed of light
rozpocznij naukę
prędkośc światła
velocity
rozpocznij naukę
prędkośc
allow sb access to sth
rozpocznij naukę
udostępnic coś komuś
archeologist
rozpocznij naukę
archeolog
autopsy
rozpocznij naukę
sekcja zwłok
analyse findings
rozpocznij naukę
analizowac wyniki badań
body of evidence
rozpocznij naukę
dowody, materiał dowodowy
case history
rozpocznij naukę
historia choroby
carry out an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzic eksperyment
chemist
rozpocznij naukę
chemik
collaborate with sb on a project
rozpocznij naukę
współpracowac z kimś nad projektem
confirm/formulate a hipothesis
rozpocznij naukę
potwierdzic/sformułowac hipotezę
control group
rozpocznij naukę
grupa kontrolna
correlation
rozpocznij naukę
zależnośc
demonstrate
rozpocznij naukę
wykazac
do research
rozpocznij naukę
prowadzic badania
excavate
rozpocznij naukę
prowadzic wykopaliska
investigate
rozpocznij naukę
badac
link between
rozpocznij naukę
związek pomiędzy
major study
rozpocznij naukę
istotna praca naukowa
mathematician
rozpocznij naukę
matematyk
publish a report/study
rozpocznij naukę
opublikowac raport/badania
psychologist
rozpocznij naukę
psycholog
records
rozpocznij naukę
dokumentacja
reject an idea
rozpocznij naukę
odrzucic pomysł
risk factor
rozpocznij naukę
czynnik ryzyka
adapter
rozpocznij naukę
przejściówka
apparatus
rozpocznij naukę
sprzęt
electric shaver
rozpocznij naukę
elektryczna maszynka do golenia
electrical appliance/device
rozpocznij naukę
urządzenia elektryczne
extension lead
rozpocznij naukę
przedłużacz
gas tank
rozpocznij naukę
zbiornik na paliwo
hairdryer
rozpocznij naukę
suszarka
light bulb
rozpocznij naukę
żarówka
plug
rozpocznij naukę
wtyczka
socket
rozpocznij naukę
gniazdko
vehicle
rozpocznij naukę
pojazd
alternating current
rozpocznij naukę
prąd zmienny
gunpowder
rozpocznij naukę
proch strzelniczy
internal combustion engine
rozpocznij naukę
silnik spalinowy
jet engine
rozpocznij naukę
silnik odrzutowy
lens
rozpocznij naukę
soczewska
microchip
rozpocznij naukę
mikroczip
printing press
rozpocznij naukę
prasa drukarska
steam engine
rozpocznij naukę
maszyna parowa
wheel
rozpocznij naukę
koło
decline in literacy skills
rozpocznij naukę
pogarszanie się umiejętności czytania
gape at the screen
rozpocznij naukę
gapic się na ekran
in excess
rozpocznij naukę
w nadmiarze
Internet scam
rozpocznij naukę
oszustwo internetowe
in moderation
rozpocznij naukę
z umiarem
physicial and verbal aggression
rozpocznij naukę
agresja fizyczna i słowna
suffer from insomania
rozpocznij naukę
cierpiec na bezsennośc
TV addicts
rozpocznij naukę
ludzie uzależnieni od telewizji
acquire knowledge
rozpocznij naukę
zdobywac wiedzę
assimilate data
rozpocznij naukę
przyswajac sobie dane
enhance reaction speed
rozpocznij naukę
poprawiac szybkosc reakcji
free flow of information
rozpocznij naukę
wolny przepływ informacji
involve the user
rozpocznij naukę
angażowac uwagę użytkownika
multi-task
rozpocznij naukę
zajmowac się kilkoma zadaniami równocześnie
provide diverse opportunities
rozpocznij naukę
oferowac rozmaite możliwości
slow down the ageing of the brain
rozpocznij naukę
spowolnic proces starzenia się mózgu
spatial awereness
rozpocznij naukę
świadomośc przestrzenna
stimulate
rozpocznij naukę
stymulowac, pobudzac
broadband
rozpocznij naukę
szerokopasmowe łącze internetowe
browser
rozpocznij naukę
przeglądarka internetowa
burn data to a CD
rozpocznij naukę
nagrywac dane na płytę CD
datebase
rozpocznij naukę
baza danych
desktop
rozpocznij naukę
pulpit
download
rozpocznij naukę
ściagac z internetu
drag the icon
rozpocznij naukę
przeciągnąc ikonkę
drop-down menu
rozpocznij naukę
rozwijane menu
file extension
rozpocznij naukę
rozszerzenie pliku
firewall
rozpocznij naukę
zapora sieciowa
freeze up
rozpocznij naukę
zawiesic się
http - hypertext transfer protocol
rozpocznij naukę
protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
Internet access
rozpocznij naukę
dostęp do internetu
inbox
rozpocznij naukę
skrzynka odbiorcza
LAN - local area network
rozpocznij naukę
siec lokalna
LCD - liquid crystal display
rozpocznij naukę
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
log on to the Internet
rozpocznij naukę
połączyc się z internetem
memory stick
rozpocznij naukę
karta pamięci
peripherals
rozpocznij naukę
urządzenia peryferyjne
RAM - Random Access Memory
rozpocznij naukę
pamięc RAM
reboot
rozpocznij naukę
uruchomic ponownie komputer
screen resolution
rozpocznij naukę
rozdzielczośc ekranu
scroll up/down
rozpocznij naukę
przewijac w górę/dół
stop responding
rozpocznij naukę
przestac reagowac na komendy użytkownika
upload
rozpocznij naukę
przesyłac dane z komputera

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.