Longman. Matura rozszerzona. Bank słów. Dział 12. Państwo i społeczeństwo

3.5  2    174 fiszki    dk19949
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
legislatywa, władza ustawodawcza
rozpocznij naukę
legislative
egzekutywa, władza wykonawcza
rozpocznij naukę
executive
jurysdykcja, władza sądownicz
rozpocznij naukę
judiciary
zatwierdzać budżet
rozpocznij naukę
approve a/the budget
projekt ustawy
rozpocznij naukę
bill
konstytucja
rozpocznij naukę
constitution
Kongres Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
Congress (USA)
rozwiązanie parlamentu
rozpocznij naukę
dissolution (of the parliament)
lewicowy/prawicowy
rozpocznij naukę
left/right wing
ustawodawczy
rozpocznij naukę
legislative
członek parlamentu
rozpocznij naukę
Member of Parliament (MP)
Zgromadzenie Narodowe
rozpocznij naukę
National Assembly
uchwalić/przyjąć ustawę
rozpocznij naukę
pass/adopt a law
senat
rozpocznij naukę
senate
radny/radna miasta
rozpocznij naukę
town councillor
rządzić krajem
rozpocznij naukę
administer the country
wykonawczy
rozpocznij naukę
executive
wdrażać ustawy
rozpocznij naukę
implement legislation
burmistrz
rozpocznij naukę
mayor
premier
rozpocznij naukę
Prime Minister (PM)
prezydent
rozpocznij naukę
president
reprezentować kraj za granicą
rozpocznij naukę
represent the country abroad
rząd, rada ministrów
rozpocznij naukę
the Cabinet
rada miejska
rozpocznij naukę
town/city council
wiceprezydent
rozpocznij naukę
vice-president
sąd
rozpocznij naukę
court
sąd apelacyjny
rozpocznij naukę
court of appeal
interpretować/stosować prawo
rozpocznij naukę
interpret/apply the law
sądowniczy
rozpocznij naukę
judiciary
ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury
rozstrzygać spory
rozpocznij naukę
resolve disputes
Sąd Najwyższy
rozpocznij naukę
Supreme Court
zeznawać przeciwko sobie
rozpocznij naukę
be a witness against yourself
być sądzonym przez równych sobie
rozpocznij naukę
be judged by your peers
ciężar dowodu
rozpocznij naukę
burden of proof
cenzura
rozpocznij naukę
censorship
swobody obywatelskie
rozpocznij naukę
civil liberties
adwokat
rozpocznij naukę
counsel
wydać wyrok
rozpocznij naukę
deliver a verdict
właściwa procedura prawna, droga sądowa
rozpocznij naukę
due process of law
wolność zgromadzeń
rozpocznij naukę
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
rozpocznij naukę
freedom of association
wolność sumienia
rozpocznij naukę
freedom of conscience
wolność słowa
rozpocznij naukę
freedom of speech
prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights
uznać kogoś za niewinnego
rozpocznij naukę
presume sb innocent
dążenie do szczęścia
rozpocznij naukę
pursuit of happiness
uzasadnione wątpliwości
rozpocznij naukę
reasonable doubt
praworządność
rozpocznij naukę
the rule of law
niezbywalne prawa
rozpocznij naukę
unalienable rights
zacięta walka
rozpocznij naukę
closely fought contest
dojść do władzy
rozpocznij naukę
come to power
skandal korupcyjny
rozpocznij naukę
corruption scandal
wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election
polityka wewnętrzna
rozpocznij naukę
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
rozpocznij naukę
landslide election victory
lider partii rządzącej
rozpocznij naukę
leader of the governing party
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
rozpocznij naukę
loss of public confidence in Parliament
główne (największe) partie
rozpocznij naukę
major parties
badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll
lider opozycji
rozpocznij naukę
opposition leader
wydarzenia polityczne
rozpocznij naukę
political events
złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign
nadchodzące wybory
rozpocznij naukę
the forthcoming elections
przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
(business) venture
popyt
rozpocznij naukę
demand
handel wewnętrzny
rozpocznij naukę
domestic trade
ekonomiczny, gospodarczy
rozpocznij naukę
economic
boom gospodarczy
rozpocznij naukę
economic boom
kryzys gospodarczy
rozpocznij naukę
economic crisis
recesja
rozpocznij naukę
economic downturn/recession
oszczędny
rozpocznij naukę
economical
ekonomia (nauka)
rozpocznij naukę
economics
ekonomista
rozpocznij naukę
economist
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
rozpocznij naukę
economise
przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur
wydatki
rozpocznij naukę
expenditure
eksport
rozpocznij naukę
export
handel zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign trade
założyć (bank)
rozpocznij naukę
found (a bank)
finansowanie
rozpocznij naukę
funding
produkt krajowy brutto
rozpocznij naukę
gross domestic product
import
rozpocznij naukę
import
dochód
rozpocznij naukę
income
inwestor
rozpocznij naukę
investor
strata
rozpocznij naukę
loss
kupiec, handlowiec
rozpocznij naukę
merchant
sektor prywatny/publiczny
rozpocznij naukę
private/public sector
właściciel (firmy, hotelu)
rozpocznij naukę
proprietor/owner
zdobyć pieniądze/środki finansowe
rozpocznij naukę
raise money/funds
osadnik
rozpocznij naukę
settler
podaż
rozpocznij naukę
supply
handlowiec
rozpocznij naukę
trader
kryzys ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide crisis
Światowa Organizacja Handlu
rozpocznij naukę
World Trade Organisation (WTO)
prawosławny
rozpocznij naukę
(Eastern) Orthodox
reinkarnacja
rozpocznij naukę
a cycle of rebirth
buddysta, buddyjski
rozpocznij naukę
Buddhist
katolik, katolicki
rozpocznij naukę
Catholic
chrześcijanin. chrześcijański
rozpocznij naukę
Christian
Ewangelia
rozpocznij naukę
Gospel
chodzić do kościoła
rozpocznij naukę
go to church
hebrajski
rozpocznij naukę
Hebrew
Żyd (narodowość, wyznanie)
rozpocznij naukę
Jew
meczet
rozpocznij naukę
mosque
muzułmanin, muzułmański
rozpocznij naukę
Muslim
pielgrzymka
rozpocznij naukę
pilgrimage
modlić się
rozpocznij naukę
pray
synagoga
rozpocznij naukę
synagogue
świątynia
rozpocznij naukę
temple
Tora, Pięcioksiąg Mojżesza
rozpocznij naukę
Torah
znieść, obalić
rozpocznij naukę
abolish
kara śmierci
rozpocznij naukę
capital punishment
proces karny
rozpocznij naukę
criminal trial
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
eligible for parole
wygnać
rozpocznij naukę
exile
wina
rozpocznij naukę
guilt
uwięzić
rozpocznij naukę
imprison
prawo obowiązujące w (danym) kraju
rozpocznij naukę
the law of the land
zgodny z prawem
rozpocznij naukę
lawful
łagodny wyrok
rozpocznij naukę
lenient sentence
kara dożywotniego pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
life imprisonment
zakazywać
rozpocznij naukę
outlaw
oskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
rozpocznij naukę
prosecution
poczucie niesprawiedliwości
rozpocznij naukę
sense of injustice
(dziesięć lat) pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
(ten years') imprisonment
napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery
podpalenie
rozpocznij naukę
arson
usiłować
rozpocznij naukę
attempt
szantaż, szantażować
rozpocznij naukę
blackmail
włamać się do
rozpocznij naukę
break into
łapówka
rozpocznij naukę
bribe
łapownictwo
rozpocznij naukę
bribery
włamanie
rozpocznij naukę
burglary
popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime
zażądać okupu
rozpocznij naukę
demand ransom
wymusić
rozpocznij naukę
extort
porwanie (np. samolotu)
rozpocznij naukę
hijacking
zakładnik
rozpocznij naukę
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter
rozbój, napaść uliczna
rozpocznij naukę
mugging
ujawniać poufne informacje
rozpocznij naukę
reveal confidential information
zamieszki
rozpocznij naukę
riots
obrabować kogoś, grożąc pistoletem
rozpocznij naukę
rob at gunpoint
podpalić coś
rozpocznij naukę
set fire to sth
nieletni przestępca
rozpocznij naukę
teenage delinquent
złodziej
rozpocznij naukę
thief
zdrada
rozpocznij naukę
treason
posiadanie broni bez zezwolenia
rozpocznij naukę
unauthorised possession of firearms
oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth
aresztować kogoś za coś
rozpocznij naukę
arrest sb for sth
uznać kogoś winnym
rozpocznij naukę
fing sb guilty of
oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
charge sb with sth
odebrać komuś prawo prowadzenia pojazdów mechanicznych
rozpocznij naukę
disqualify from (driving)
skazać na (karę) za (przestępstwo)
rozpocznij naukę
sentence to... for...
podejrzewać kogoś o coś
rozpocznij naukę
suspect sb of sth
pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
aid
położyć kres przemocy
rozpocznij naukę
bring an end to violence
zawieszenie broni
rozpocznij naukę
ceasefire
kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
developing countries
niepodległość
rozpocznij naukę
independence
usprawiedliwione użycie siły
rozpocznij naukę
justified use of force
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
rozpocznij naukę
Middle East peace talks
nakreślić plan
rozpocznij naukę
outline a plan
rozmowy pokojowe/proces/traktat pokojowy
rozpocznij naukę
peace talks/process/treaty
osiągnąć trwałe porozumienie
rozpocznij naukę
reach a long-lasting agreement
poddać się (komuś)
rozpocznij naukę
surrender (to sb)
broń masowego rażenia
rozpocznij naukę
weapons of mass destruction (WMD)
dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb
dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination
bezdomność
rozpocznij naukę
homelessness
imigrant
rozpocznij naukę
immigrant
bieda
rozpocznij naukę
poverty
nierówności społeczne
rozpocznij naukę
social inequality

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.