Bezpieczeństwo państwa

 0    19 fiszek    pawelzwiazek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Naród
rozpocznij naukę
Wielka, na ogół skoncentrowana przestrzennie grupa społeczna połączona więzią etniczną oraz kulturowo-cywilizacyjną, charakteryzująca się poczuciem tożsamości grupowej i zdolnością przekazywania jej kolejnym pokoleniom.
Tożsamość narodowa
rozpocznij naukę
To, co łączy poszczególne jednostki w narów i co wyróżnia dany naród spośród innych oraz co jest przedmiotem obrony narodowej.
Elementy tożsamości narodowej
rozpocznij naukę
Wspólna przeszłość dziejowa, język, kultura, religia, struktura życia ekonomicznego, instytucje polityczne i prawne, wspólne terytorium.
Interes narodowy
rozpocznij naukę
Zespół ogólnych i stałych celów, na których rzecz naród działa. Cele te obejmują potrzebę zjednoczenia się jako zabezpieczenie przed agresja, podnoszenia standardu życia oraz utrzymania narodowej i międzynarodowej stabilności.
Państwo
rozpocznij naukę
Podstawową forma organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego (...) zajmującego określony obszar terytorialny i podporządkowany jednemu ośrodkowi suwerennej władzy politycznej, która jest władzą państwową.
Cele państwa
rozpocznij naukę
państwo jako cel samo w sobie – jego byt, potęga, niepodległość, rozwój, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, porządek prawny – prawo i sprawiedliwość, ich utwierdzanie i rozpowszechnianie, dobro powszechne – rozwój kultury, sprawiedliwość społeczna, moralność, postęp społeczny, dobrobyt, rozwój gospodarczy, zagadnienia pracy.
Racja stanu
rozpocznij naukę
wzgląd na dobro państwa, wspólne dobro, reguła postępowania politycznego, priorytet interesu państwowego, prymat interesu zbiorowego, moralna podstawa podejmowania przez państwo określonych działań, priorytet nad norami moralnymi i prawnymi, argument dla określonego działania politycznego.
Istota bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
istotą opartego na gwarancjach nienaruszalnego przetrwania i swobodach rozwojowych bezpieczeństwa jest pewność. Obiektywna pewność gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojowych
Postrzeganie bezpieczeństwa (wg. D. Frei)
rozpocznij naukę
stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe, stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże, stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzeganie bywa jako niewielkie, stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe.
Funkcje administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa (wg W. Kitlera)
rozpocznij naukę
ochrona życia i zdrowia oraz ochronę dóbr i środowiska przed negatywnymi skutkami działań człowieka i sił natury, zapewnienie materialnych i duchowych podstaw przetrwania ludności w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa, kryzysu i wojny, zapewnienie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic, ochrona interesów gospodarczych, ochrona granicy państwowej rozumiane jako zintegrowane zarządzanie granicą państwową, ochrona obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, inter
Elementy bezpieczeństwa narodowego
rozpocznij naukę
prawne podstawy bezpieczeństwa, politykę i strategie bezpieczeństwa narodowego, cywilną i wojskową organizacje ochrony i obrony narodowej, infrastrukturę bezpieczeństwa, edukację dla bezpieczeństwa, sojusze i współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo narodowe
rozpocznij naukę
Naczelna egzystencjalna wartość i potrzeba narodowa oraz priorytetowy cel działalności państwa dla - zapewnienia przetrwania wartości, dziedzictwa i substancji narodowej -tworzenie warunków pomyślnego bytu i rozwoju obecnego i przyszłych pokoleń
Polska Racja Stanu
rozpocznij naukę
umacnianie odzyskiwanej suwerenności i niezawisłości, umacnianie bezpieczeństwa państwa, sprzyjanie gospodarczemu i cywilizacyjnemu rozwojowi narodu i społeczeństwa, budowanie pozycji i prestiżu na scenie międzynarodowej, zwłaszcza w Europie i wśród sąsiadów.
Pojecie i istota zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
rozpocznij naukę
potencjalne lub istniejące zjawiska, sytuacje bądź działania godzące w wartości i interesy narodowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, warunków bytu, mienia i środowiska oraz destrukcji (destabilizacji) organizacji życia społecznego i państwowego, a także zniweczenia (osłabienia) możliwości rozwoju.
Zagrożenia militarne a zagrożenia niemilitarne
rozpocznij naukę
współczesne bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa obejmuje w coraz większym stopniu oprócz siły militarnej, zdolności ochrony i ratownictwa ludności, substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi (...). Zagrożenia jakie niosą dla współczesnych społeczeństw katastrofy i awarie techniczne, klęski żywiołowe oraz skażenia środowiska – są równe skutkom wojny.
Zagrożenia militarne (istota, przejawy)
rozpocznij naukę
obejmują użycie lub groźbę użycia siły militarnej przez podmioty prawa międzynarodowego, ze strony organizacji nie będących podmiotem prawa międzynarodowego, np. demonstracja siły, dywersja militarna, blokada militarna, szantaż militarny, prowokacja militarna, incydent graniczny, ograniczone użycie środków przemocy zbrojnej, zbrojne starcie graniczne, napaść zbrojna grup nieformalnych, konflikt lokalny, konflikt między państwami
Zagrożenia ekonomiczne (istota, przejawy)
rozpocznij naukę
(gospodarcze) dotyczy problematyki produkcji, wymiany i rozdziału różnych dóbr w państwie oraz racjonalnego nimi dysponowania dla pomnażania ogólnego dobrobytu. Stan, w którym państwo nie może przeciwstawiać się takim oddziaływaniom zewnętrznym i wewnętrznym, które uniemożliwiają rozwój ekonomiczny zgodny z określonymi kierunkami i tempem, a przez to osłabiają potencjał gospodarczo-obronny, np. niskie tempo rozwoju gospodarczego, utrata rynków zbytu, ograniczenie dostępu do zasobów naturalnych,
Zagrożenia społeczne (istota, przejawy)
rozpocznij naukę
(społeczno-kulturowe, psychospołeczne kulturowe lub cywilizacyjne) odnoszące się do niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia, tożsamości narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego, np. naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, uprzedzenia kulturowe i religijne oraz dyskryminację mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i językowych, dyskryminację płci, bezrobocie, nielegalna emigracja, patologie społeczne, masowy import obcej ku
Zagrożenia ekologiczne (istota, przejawy)
rozpocznij naukę
odnoszą się do funkcjonowania żywej przyrody oraz warunków życia człowieka w tym środowisku i trwałego rozwoju narodu. Zagrożenie to może wywołać działalność człowieka (antropomorficzne) i czynniki naturalne (nieantropomorficzne), np. niekontrolowaną eksploatację zasobów naturalnych (wyrąb lasów, nadmierne odłowy zwierząt), masowe zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, brak gospodarki odpadami komunalnymi, zmiany w atmosferze, katastrofy naturalne i przemysłowe, chaotyczna urbanizacja, próby n

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.