Rodzina – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    22 fiszki    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rodzina (definicja)
rozpocznij naukę
grupa osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim; podstawowa, pierwotna, najdawniejsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego
Funkcje rodziny
rozpocznij naukę
prokreacyjna (zaspokajanie potrzeby posiadania potomstwa); ekonomiczna (zaspokajanie potrzeb materialnych); socjalizacyjna (wychowywanie dzieci); kulturowa (przekazywanie dziedzictwa kulturowego); rekreacyjna (zaspokajanie potrzeby relaksu i wzmacniania więzi rodzinnych)
Wiek zawierania małżeństwa (prawo)
rozpocznij naukę
ukończończone 18 lat w dniu zawarcia związku małżeńskiego (sytuacja szczególna: sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie związku kobiecie, która ukończyła 16 lat)
Nie może zawrzeć małżeństwa
rozpocznij naukę
osoba w nieodpowiednim wieku; osoba ubezwłasnowolniona (chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo); osoba już pozostająca w ważnym związku małżęńskim (zakaz poligamii); krewni w linii prostej (kazirodztwo); powinowaci, przysposabiający i przysposabiani (w szczególnych przypadkach sąd może zezwolić tym osobom na zawarcie małżeństwa)
Zakończenie małżeństwa
rozpocznij naukę
unieważnienie (w przypadku zawarcia małżeństwa gdy jest ono prawnie zabronione); ustanie małżeństwa (śmierć jednego z małżonków, uznanie za zmarłego, rozwód)
Rozwód (prawo)
rozpocznij naukę
sąd okręgowy decyduje na ile zupełny i trwały jest rozpad pożycia
Rozwód (rodzaje)
rozpocznij naukę
za porozumieniem stron; z orzeczeniem o winie
Separacja
rozpocznij naukę
stan prawny mający podobne konsekwencje prawne jak rozwód (może być zniesiona i nie daje możliwości zawarcia nowego związku)
Wspólnota majątkowa
rozpocznij naukę
wszelkie dobra materialne wniesione przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa są wspólne, chyba że zostało to uregulowane odrębną umową (intercyza)
Pokrewieństwo (definicja)
rozpocznij naukę
stosunek rodzinny - dwoje ludzi pochodzi od tego samego przodka
Stopień pokrewieństwa
rozpocznij naukę
liczba pokoleń dzielących członków rodziny od wspólnego przodka
Pokrewieństwo (rodzaje)
rozpocznij naukę
w linii prostej (gdy jeden członek rodziny pochodzi od drugiego - wnuk i dziadek); w linii bocznej (gdy przodek jest wspólny, ale członkowie rodziny nie pochodzą jeden od drugiego - kuzyni)
Wstępni
rozpocznij naukę
krewni, od których członek rodziny pochodzi - przodkowie (rodzice, dziadkowie)
Zstępni
rozpocznij naukę
krewni pochodzący od wspólnych przodków - potomkowie (dzieci, wnuki)
Powinowactwo
rozpocznij naukę
związek jednego z małżonków z rodziną drugiego małżonka; może ulec wygaśnięciu wraz z rozpadem małżeństwa; liczy się w stopniach, jak pokrewieństwo
Władza rodzicielska
rozpocznij naukę
prawa przysługujące rodzicom i obowiązki jakie mają wobec dzieci, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności (ukończenie 18 roku życia)
Prawa rodziców
rozpocznij naukę
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi zasadami i wyznawaną religią; prawo do sprawowania nadzoru nad majątkiem dziecka
Obowiązki rodziców
rozpocznij naukę
obowiązek zapewnienia dziecku warunków do właściwego rozwoju; obowiązek dbałości o działanie w interesie dziecka; przygotowanie dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie
Kuratela
rozpocznij naukę
sądowo ustanowiona ochrona osoby bądź jej spraw majątkowych, gdy nie może ona sama prowadzić swoich spraw (dzieci, osoby ubezwłasnowolnione)
Adopcja
rozpocznij naukę
przysposobienie - uznanie cudzego dziecka za swoje
Modele rodziny
rozpocznij naukę
matriarchat (dominacja kobiety - np. w społeczeństwach neolitycznych); patriarchat (dominacja mężczyzny - np. w starożytnym Rzymie); rodzina partnerska (jednakowe prawa i obowiązki obojga rodziców)
Zagrożenia rodziny
rozpocznij naukę
ekonomiczne (bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania, wysokie koszty kształcenia); zmiana modelu rodziny (rodziny niepełne, małżęństwa bezdzietne); patologie (alkoholizm, narkomania, przemoc, konfilkty rodzinne)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.